28/06/2022

Arealplanlegger interkommunalt plankontor

 • Målselv.kommune.no
Arealplan - Geodata - GIS

Stillingsbeskrivelse

 


Fra 1. januar 2023 vil et nyopprettet interkommunalt plankontor (IKP) sørve samarbeidskommunene Målselv, Balsfjord, Bardu, Sørreisa og Dyrøy i planlegging etter plan- og bygningsloven. 

I samarbeidskommunene bor det ca. 21.000 innbyggere på drøye 8000 km2, hvor Forsvaret er en stor aktør. Annen arealkrevende næring er landbruk, skogbruk og reindrift. Det er høy aktivitet innenfor privat næringsliv, offentlig tjenesteyting og offentligprivat samarbeid i Midt-Troms, stort trykk på bygging av boliger og fritidsboliger i samarbeidskommunene og livsnerven i landsdelen E6 går gjennom flere av kommunene.

Effektmålet for IKP`et er at det skal være "et attraktivt og kompetent fagmiljø og som gjennom sine leveranser av godt planverk sikrer kommunene god kvalitet på areal- og samfunnsplanlegging til innbyggere og næringsliv". Kontoret er planlagt å ha samlokalisering i det fremtidige Arena Utmark, hvor ressurser fra statlige etater, reindriftsnæringen og kommunale tjenester vil samles. Det blir med andre ord et betydelig kompetansesenter på Bardufoss innenfor samfunns- og arealplanlegging.

Hvem ser vi etter?

Vi skal ansette inntil tre fagressurser med planfaglig bakgrunn. Du har engasjement og interesse for utvikling av lokalsamfunn og har lyst å bidra til en positiv utvikling av regionen. Vi ønsker at du har erfaring fra areal- og samfunnsplanlegging og gjerne har ledet planprosesser. Nyutdannede oppfordres likevel til å søke.    

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre planprosesser
 • Utarbeide plandokumenter  
 • Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse  
 • Utredningsoppgaver  
 • Kartproduksjon  

Aktuelle planer

  • Kommuneplan samfunnsdel og arealdel
  • Kommunedelplaner
  • Reguleringsplaner 

Andre planer og utredningsoppgaver kan også bli aktuelt

Kvalifikasjonskrav:

 • 5-årig mastergrad innenfor relevante fagfelt (arealplanlegging/samfunnsplanlegging/arkitekt/ sivilingeniør)
 • Annen utdanningsbakgrunn i kombinasjon med erfaring fra planprosesser etter pbl. kan vurderes
 • Erfaring fra samfunns- og arealplanlegging er ønskelig 
 • Erfaring/kompetanse innen GIS og digitale verktøy
 • Relevant tilleggskompetanse innenfor bærekraft, samfunnsberedskap, natur og miljø vektlegges
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning med norsk som språk

Hvem er du?

 • Er samfunnsengasjert og nysgjerrig
 • Evner å samarbeide og skape gode relasjoner
 • Jobber selvstendig og tar ansvar for fremdrift i prosjekt
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Personlige egenskaper vil bli vektlagt 

Hva tilbyr vi? 

 • Meningsfull arbeidshverdag
 • Sterkt fagmiljø og tverrfaglig samarbeid
 • Et positivt arbeidsmiljø
 • Muligheter for faglig utvikling
 • Åpent, tillitsvekkende og inkluderende arbeidsmiljø

Tilsettingsvilkår:

Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv

Klikk deg inn på Midt-Troms brosjyren, for å få mer informasjon om arbeidsmuligheter, offentlige tjenester, fritid, samfunn, utdanning og næringsliv i Midt-Troms regionen.

Kontaktinformasjon:
Marit Vorren
mob: +47 930 68356

Søknadsfrist: 21.08.2022

Ansettelsesform

Fast

Søk nå