20/06/2022

100 % fast stilling som rektor Nerstad Skole

 • Sigdal kommune
Rektor - Styrer Undervisning - Pedagogikk

StillingsbeskrivelseVår dyktige rektor gjennom fem år har valgt å søke seg en ny utfordring. Vi søker derfor etter ny rektor i 100% fast stilling. Skolen ligger på Nerstad i Nedre Sigdal, Sigdal kommune. Den ligger i tilknytning til samfunnshus, barnehage og idrettshall. Skolen har en begynnende organisering som fådelt skole for trinn fra 1.-7.klasse. Skolen har god pedagogisk og teknisk standard, med baseområder, et eget skaperverksted og SFO. De store og gode uteområdene ved skolen som inneholder bla skog, vann, fotballbane, ballbinge, sykkelløype, skiløype, skøytebane og lekeapparater, legger godt til rette for fysisk aktivitet og muligheter for uteskole.

I kvalitetsplan for Sigdalsskolen "Den gode skole - en skole for framtida" er trygghet, inkludering og mestring sentrale begreper. Skolene i Sigdal har fokus på tilpasset opplæring, nye læreplaner i Fagfornyelsen og læring på digitale flater. Vi følger vår lokale plan for et inkluderende miljø i barnehage og skole, med bruk av ulike programmer som MOT, Mitt valg og Link. Sigdal kommune satser på pedagogisk bruk av digitale verktøy i undervisningen og som et redskap i vurderingsarbeidet. Vi bruker iPad som arbeidsverktøy og har IKT-koordinatorer på alle skolene.

I skolene i Sigdal legger vi vekt på å et godt skole-hjem samarbeid og nær kontakt med nærings -og kulturlivet. Sigdal kommune har som målsetting å være en skapende kommune med vekt på nytenkning og entreprenørskap. Kommunen har nært samarbeid om interkommunale tjenester som PPT, Voksenopplæring og barnevern med Modum og Krødsherad. Vi har også et samarbeid om blant annet IKT-tjenester med andre kommuner i Kongsbergregionen.

Rektor har det faglige, pedagogiske og administrative ansvaret for driften av skolen. Nærmeste overordna er oppvekstsjef. Stillingen er ledig fra og med 19/9-2022. Vi søker en fremtidsrettet og handlekraftig rektor som fremmer elevenes faglige og sosiale læring og utvikling, og har innsikt i forskning på skoleutvikling. Rektorstillingen vil medføre ca 70-80% ledelse og 20-30% ikke-timeplanlagt undervisning.

Arbeidsoppgaver for den nye rektoren vil være:

 • Inspirere og motivere til lagarbeid
 • Organisere skolens arbeid gjennom skoleåret.
 • Pedagogisk ledelse gjennom å planlegge og lede lærernes læring og utvikling, og legge til rette for profesjonsfellesskapet ved Nerstad skole
 • Økonomistyring
 • Ansvar for elevresultater. Kartlegge og analysere utfordringer i læringsmiljøet slik at alle elever får vært den beste versjonen av seg selv. Kommunisere tydelige mål og forventninger knyttet til læringsresultater.
 • Ansvar for skolens psykososiale miljø. Samarbeide tett med lærere, assistenter, foresatte og andre samarbeidspartnere for å skape et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø preget av lærelyst og engasjement.
 • Følge opp arbeidsgiveroppgaver overfor skolens personale
 • Sikre godt samarbeid mellom hjem og skole
 • Delta på FAU-møter og lede samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg
 • Ansvarlig for rapportering om skolen til kommunens administrative og politiske ledelse.
 • Saksbehandlingsoppgaver innenfor delegert ansvar.
 • HMS-ansvar
 • Beredskapsansvarlig for skolen.
 • Medvirke i utvikling av nettverk blant skolelederne.

Kvalifikasjoner:

 • Du har pedagogisk kompetanse for grunnskolen, relasjonskompetanse, erfaring fra skoleverket og gjerne skolelederutdanning.
 • Du har erfaring med og er trygg på foreldresamarbeid.
 • Du har kjennskap til og bidrar aktivt i tverretatlig samarbeid.
 • Du har erfaring med systematisk skoleutviklingsarbeid og endringsarbeid.
 • Du har god digital kompetanse.
 • Du har kjennskap til relevante lover, forskrifter og avtaleverk.
 • Du skaper tillit basert på respekt, omsorg, kompetanse og integritet.

Personlige egenskaper:

Du er:

 • Motivert for å jobbe helhetlig og skape lagånd.
 • Strukturert og ansvarsbevisst.
 • Selvstendig og samarbeidsvillig.
 • Framtidsrettet
 • Løsnings- og utviklingsorientert.
 • Tålmodig og tydelig i kommunikasjonen med aktuelle samarbeidspartnere.
 • Og du viser respekt for brukere og kollegaer, og evner å se hele mennesket.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Engasjerte og kompetente medarbeidere
 • Skolelederutdanning dersom den som tilsettes ikke innehar dette.
 • Tilbud om personlig oppfølging
 • Arbeid i en IA bedrift.
 • Gode pensjons – og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale.

Språk:

Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Politiattest:

Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved tilsetting slik Opplæringsloven krever.

Søknad:

Ved ønske om unntatt offentlighet av søknaden forbeholder Sigdal kommune seg retten til å vurdere om dette kan gjøres, jfr. Offentlighetsloven §25.

Sigdal kommune benytter elektronisk søknadsprosess.

Kontaktinformasjon:
Hanne Bredde Vig
Telefon: 415 13 702
Epost:  post@sigdal.kommune.no

Ansettelsesform

Fast

Søk nå