08/06/2022

Grunnerververe (fast og vikariat) - Samferdsel, Vegseksjonen, Enhet for Eiendom

 • Innlandet fylkeskommune
Samferdsel Veg - trafikk

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 28.06.2022

Beskrivelse

Vegseksjonen, enhet for Eiendom har ledig stilling som grunnerverver; en fast stilling samt et vikariat fra høsten 2022. 

Om enheten

Eiendomsenheten har i dag 12 fast ansatte med kontorsteder på Lillehammer, Hamar og Tynset.  

Vi har ansvar for erverv av grunn og rettigheter som er nødvendig for bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Enheten har også ansvar for oppmåling og ivaretar eiendomsforholdene for våre fylkesvegeiendommer. Våre grunnerververe og eiendomslandmålere har tett samarbeid.

Vi har også oppdrag innen geomatikk og har ansvaret for droneflyving på Samferdselsavdelingen.

Vi søker deg som

 • har god samarbeidsevne
 • er ryddig, tydelig og strukturert
 • er god på å skape relasjoner
 • er resultatorientert
 • har evne til å forholde deg til grunneiere som kan oppleve å stå i en tvangssituasjon

Vi tilbyr

 • et inspirerende fagmiljø, og gode kollegaer
 • fleksibel arbeidshverdag fleksitidsordning
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingene

 • en 100 % fast stilling og et vikariat på 100 %
 • kontorsted er fortrinnsvis Lillehammer, men andre kontorsteder kan også være aktuelle

En grunnerverver har ansvar for grunn- og rettighetserverv ved bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Som grunnerverver er du bidragsyter i hele prosessen, fra oppstart av planarbeid til ferdigstillelse av anlegg. Du vil delta i utstrakt samarbeid både internt, med kommuner og andre eksterne parter. Møter foregår bade fysisk og digitalt.

Arbeidsoppgaver

 • delta i arbeidet med regulerings- og byggeplaner
 • verdsette eiendom
 • gjennomføre forhandlinger med grunneiere og rettighetshavere
 • delta i forberedelse og gjennomføring av skjønn for domstolene
 • følge opp grunneiere i anleggsfasen
 • sørge for erstatningsoppgjør til berørte parter
 • bidra ved salg av areal og eiendom som er besluttet avhendet
 • noe reisevirksomhet må påregnes

kvalifikasjoner

 • du har mastergrad eller tilsvarende innen fagområder der eiendomsfag, jordskiftefag, planfag, landbruksfag og økonomiske eller juridiske fag er sentralt
 • det er ønskelig med erfaring fra grunn- og rettighetserverv, men også nyutdannede kandidater kan komme i betraktning
 • har du omfattende og relevant erfaring, samt gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet
 • du uttrykker deg godt på norsk, både skriftlig og muntlig
 • du har førerkort klasse B

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Kontaktinformasjon:
Enhetsleder Anne Jorde
Telefon 954 99 742

Ansettelsesform

Fast, Vikariat

Søk nå