04/05/2022

Er du vår nye psykolog?

 • Austrheim kommune
Psykolog

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 24.05.2022

Vi søkjer no etter kommunepsykolog i 100% fast stilling frå og med 01.08.2022.

Stillinga som kommunepsykolog er ei interkommunal stilling i
samarbeid med Fedje kommune, der Austrheim er vertskommune. Psykologen vil samarbeide tett og arbeide tverrfagleg.
 
Vi kan love spennande utfordringar i ein spennande kommune. Stillinga som kommunepsykolog er plassert i helseavdelinga. 

Arbeidsoppgåver
 • Deltek i ulike tverrfaglege team og nettverk
 • Er ein del av eit tverrfagleg team internt både i tenestene og på tvers sektorane
 • Aktiv deltaking i plansystem og utviklingsarbeid
 • Helsefremjande og førebggjande arbeid retta mot grupper, individ og lokalmiljø
 • Bidra til å styrkje tverrfagleg samarbeid på tvers av sektorane
 • Medverke for å styrke samhandling mellom kommunen og 2.linjetenesta
 • Lågterskel på oppfølgingsarbeid for born, ungdom, familiar og eldre
 • Delta i det psykososiale kriseteam i kommunen
Kvalifikasjonar
Profesjonsstudium i psykologi, gjerne med spesialistutdanning. Eventuelt vert det lagt til rette for å spesialisere seg
Anna relevant høgare utdanning på masternivå eller embetseksamen innanfor pedagogikk, spesialpedagogikk,
psykologi eller tilsvarande kan verte vurdert
 
Ønskjeleg med:
Praksis/erfaring med barn og unge, utgreiing, tiltaksutvikling og rettleiing
Relevant erfaring
Personlege eigenskapar
 • Fleksibel og løysingsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å løyse oppgåver gjennom samarbeid med medarbeidarane
 • Evne til å arbeida sjølvstendig og i team
 • Er utviklings- og løysningsorientert
 • Har omstillingsevne og er nytenkjande
 • Gode skriftlege og munnlege norskkunnskapar
Vi tilbyr

Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk.
God pensjonsordning, KLP

Subsidiert bustad

Hjelp til å få barnehageplass

Kontaktinformasjon:
Monika Kvamme
Kommunalsjef
91865391

Ansettelsesform

Fast

Søk nå