10/01/2022

Miljøterapeut i 100 % fast stilling

  • Gol kommune
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 24.01.2022

Gol arbeidssenter er ein del av Miljøterapitenesta og er eit dag- og aktivitetstilbod til vaksne med nedsett funksjonsevne. Gol arbeidssenter gir i dagtilbod til om lag 10 personar. Vi ynskjer å skape ein meiningsfylt kvardag med engasjement og arbeidsglede for våre brukarar. Vi søkjer ein kollega som likar å arbeide med menneske, likar utfordringa og kan arbeide både sjølvstendig og i team. Næraste overordna vil være områdeleiar for Gol Arbeidssenter.

Vi søkjer:
Miljøterapeut i 100% fast stilling

Arbeidsoppgåver:
• Tilrettelegging for og bistand i arbeid og aktivitetar
• Personleg bistand under stell og pleie
• Opplæring og rettleiing i aktivitetar i dagleglivet (ADL)
• Rettleiing i kosthald og fysisk aktivitet
• Tilrettelegging for brukarstyrt kvardag
• Oppgåva som primærkontakt for ein brukar kan bli tillagt stillinga.


Kvalifikasjonar:
• 3-årig høgskuleutdanning innafor helse, sosial eller pedagogikk
• Eventuelt utdanna fagarbeidar innanfor helse
• Førarkort klasse B
• Gode kunnskapar i norsk, både skriftleg og munnleg


Vi ynskjer at du har:
• Kunnskap om og erfaring med menneske med autisme og utviklingshemming
• Arbeidsglede og engasjement
• Gode samarbeidsevner
• Kompetanse i behovskartlegging og utarbeiding og evaluering av tiltaksplanar
• Kjennskap til arbeid med kapittel 9 (tvang og makt) og bruk av fysisk intervensjon
• Erfaring i bruk av velferdsteknologi for brukarane


Vi tilbyr:
• Varierte og spennande arbeidsoppgåver og utfordringar
• Fagleg rettleiing
• Hyggelege kollegaer
• God pensjonsordning
• Hjelp til å skaffe bustad og evt. barnehageplass

For stillinga gjeld:
• Tilsetting etter lov og avtaleverk


Anna:
• Gyldig politiattest må leggjast fram.
• Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar.
• I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.


Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Kontaktperson:
Ingebjørg By Teigen
tlf: +47 32029118
mob: +47 91673976

Ansettelsesform

Fast

Søk nå