04/11/2020

Vikariat rådgivar

 • Fylkesmannen i Rogaland
Barnehage Rådgiver - Konsulent

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 22.11.2020

Utdanningsavdelinga har ansvar for statlege oppgåver knytte til barnehage, grunnopplæring og vaksenopplæring. Dei tilsette i avdelinga har variert fagleg bakgrunn, høg kompetanse og stor arbeidskapasitet.

Utdanningsavdelinga har ledig eit vikariat ut 2021 som rådgivar innanfor barnehageområdet med tiltreding snarast råd.

Arbeidsoppgåver

Aktuelle oppgåver er å 

 • ivareta Fylkesmannen sine oppgåver på barnehagefeltet
 • gi informasjon og rettleiing til barnehagemynde og barnehageeigarar, m.a. i kurs og konferansar
 • behandle klagesaker
 • føre tilsyn med kommunar og barnehagar
 • arbeide med iverksetting av nasjonal kompetansepolitikk, t.d innføring av rammeplan, regional kompetanseutvikling, inkluderande barnehage- og skolemiljø, nytt regelverk om trygt leike- og læringsmiljø

Kvalifikasjonskrav

Vi ønskjer oss ein medarbeidar som

 • har relevant utdanning minimum på bachelornivå
 • har brei erfaring frå barnehagefeltet
 • har god innsikt kommunen sine roller på barnehageområdet
 • har gode samarbeidsevner og god relasjonell kompetanse
 • er fleksibel, initiativrik og systematisk
 • arbeider godt så vel åleine som i lag med andre
 • uttrykkjer seg klart skriftleg og munnleg på begge målformer 

Vi tilbyr

 • lønn som rådgivar, kr 520 000 - kr 650 000 pr år i statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjonar og erfaring 
 • fleksibel arbeidstid og statleg avtaleverk
 • pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (det blir trekt 2 % pensjonsinnskot frå lønna)
 • nødvendig opplæring 
 • varierte, interessante og krevjande oppgåver som betyr mykje for barn og unge
 • samarbeid om god oppgåveløysing med høgt kompetente medarbeidar i avdelinga, i embetet og i Utdanningsdirektoratet
 • godt arbeidsmiljø og gode kollegar

Det er 6 månaders prøvetid i stillinga.

Fylkesmannen har som personalpolitisk mål å rekruttere kvalifiserte kandidatar uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.
Vi jobbar for å realisere regjeringa sin inkluderingsdugnad om at 5 % av nytilsetjingar i staten skal være personar med nedsett funksjonsevne eller hull i CV-en. 

Spørsmål om stillinga

 • Du får nærare opplysningar hos utdanningsdirektør Marianne Skogerbø, tlf. 51568788/99156049, eller hos assisterande direktør Hallgeir Bø, tlf. 51568733/92287260.

Ansettelsesform

Vikariat

Søk nå