15/10/2020

Professor i innovasjon og regional utvikling

  • Høgskulen på Vestlandet
Høgskole - Universitet Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

hvl_top_ny.jpg

SØKNADSFRIST: Løpende

Dette er Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium. HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter. Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har vel 85 fagtilsatte og 1000 studenter.

Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har 9 bachelorprogram og 2 masterprogram.

Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for økonomi og administrasjon har ledig én fast stilling som professor i innovasjon og regional utvikling

Ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) er det ledig én fast 100% stilling som professor i innovasjon og regional utvikling.

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Fakultetet har i dag 9 bachelorprogrammer og 4 masterprogrammer, derav en Master i innovasjon og ledelse (MIL) og Master of Science in Business med siviløkonomutdanning i Haugesund og Sogndal tilknyttet IØA. FØS har også en master i Maritime operasjoner og en master i organisasjon og ledelse er tilknyttet ISV. Den fjerde master i organisasjon og ledelse er tilknyttet ISV og har også to profiler: Helse og utdanningsledelse.

Fakultetet er vertsfakultet for en doktorgrad «Responsible innovation and regional development» i samarbeid med Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN) og Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS). FØS har også et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en felles grad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (HSN). Fakultetet har flere forskere fra flere fagområder som jobber med fokus på innovasjon, grønn innovasjon, regional utvikling, bærekraft mot privat, offentlig og frivillig sektor. Fagmiljøene er også involvert i eksternt finansierte innovasjonsfaglige forskningsprosjekter, som utføres i samarbeid med både nasjonale og internasjonale universiteter, høyskoler og representanter for nærings- og samfunnsliv. Den utlyste stillingen vil organisatorisk være plassert ved IØA/FØS.

Arbeidssted vil være Bergen, men reisevirksomhet mellom de tre campusene må påregnes.

Ansvars- og arbeidsområde:

Den som tilsettes får et ansvar for å styrke den innovasjonsfaglige forskningen, undervisningen og utviklingsarbeidet ved FØS. Vedkommende vil bidra i ph.d.-satsingen «Responsible innovation and regional development». Satsingen er organisert rundt tre forskergrupper (Industry innovation, Green innovation og Social innovation). Ph.d.-programmet er tverrfaglig og involverer fagpersoner fra tre fakulteter: FØS, FIN og FHS. Samlet er det knyttet vel 26 professorer og 26 førsteamanuensiser til satsingen. Stillingsinnehaveren vil aktivt delta i utviklingen av programmet samt bidra i undervisning og veiledning på ph.d.-nivå og i tilhørende mastergrader innen sitt fagområde. 

Kvalifikasjoner (krav til stillingen):

Formell utdanning og kompetanse:

Vi søker etter en kandidat med professorkompetanse innenfor ph.d.-satsingens sentrale fagområder med fokus på innovasjon, regionutvikling og bærekraft.

Ønskede kvalifikasjoner:

Det er ønskelig med innsikt i hvordan innovasjon av teknologi, kompetanse, tjenester og/eller organisering kan bidra til regional utvikling i samarbeid med næringslivet, offentlig sektor og frivillig sektor. Videre vil evne til og erfaring med det å utvikle og lede større faglige satsinger, slik som en ph.d.-satsing, bli vektlagt. Erfaring i å utvikle og drifte mastergradsprogram er også en fordel. Det er også viktig at den som ansettes har evne til å bidra til utvikling av inkluderende fagmiljøer, blant annet ved å initiere nye forskningsaktiviteter, koble miljøene opp mot nasjonale og internasjonale forskningsnettverk og bidra til å søke om eksterne midler (NFR; H2020).

Det blir lagt vekt på personlige egenskaper og at den som tilsettes:

  • er engasjert i videreutvikling av fakultets profil for innovasjon, regionutvikling, organisering og bærekraft
  • er selvstendig og har etablerte nasjonale og internasjonale nettverk innenfor relevante fagområder
  • har evne til å inspirere og lytte
  • har gode samarbeidsevner og er inkluderende
  • er en relasjonsbygger

 

Det blir videre lagt vekt på pedagogiske kvalifikasjoner, særlig på undervisningserfaring fra høyere utdanning. Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, må vedkommende delta på kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdatoen jf. nasjonale veiledende rettningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse, fastsatt av Universitets- og høgskolerådet mai 2018.

Det er et krav om god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk, samt en fordel med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk. Kandidater som ikke snakker skandinavisk språk ved tilsetting må innen 2 år kunne undervise på et skandinavisk språk.

Kriterier for ansettelse i stilling som professor fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129

Sakkyndig vurdering:

Søkere til vitenskapelige stillingrr blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmingen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, oversikt over dine arbeider og hvor de er offentliggjort og inntil 15 vitenskapelige arbeid som skal legges ved søknaden i fulltekst. Tilsettingsorgan er
tilsettingsutvalg ved Høgskulen på Vestlandet.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
  • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som professor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1013. 

Fra lønn vil det bli trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. 

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Dekan Anne Robbestad, tlf.: 48353986; e-post: anne.robbestad@hvl.no

2) Prodekan Sylvia Encheva, tlf.: 52 70 26 85, e-post: sylvia.encheva@hvl.no

3) Instituttleder Tom Skauge, tlf.: 916 06 803, e-post:  tom.skauge@hvl.no

Video

Ansettelsesform

Fast

Søk nå