14/10/2020

Stipendiater innen organisering, ledelse, økonomi og innovasjon for bærekraftig innovasjon i maritim sektor

 • Høgskulen på Vestlandet
Høgskole - Universitet

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 31.10.2020

Ved Høgskulen på Vestlandet er det ledig inntil to stillinger som stipendiat innen organisering, ledelse, økonomi og innovasjon for bærekraftig innovasjon i maritim sektor

Om stillingen:

Ved Høgskolen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil 2 stipendiatstillinger innenfor organisering, ledelse, økonomi og innovasjon for bærekraftig elektrifisering i maritim sektor. Stillingene er knyttet til Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap. Stipendiatstillingene inngår i Høgskulen på Vestlandets sin nye tverrfaglige PhD-satsing Ansvarlig innovasjon og regional utvikling .

Vi søker etter kandidater som ønsker å jobbe med problemstillinger innen bærekraftig organisering og innovasjon av maritim sektor. Maritim sektor har lenge vært en miljøversting og står overfor store utfordringer, men har også store ambisjoner for et grønt skifte. Norge og særlig vestlandsregionen har vært helt i front i omleggingen til elektrisk fergetransport, og nå står hurtigbåtene for tur. Også landstrøm og elektrifisering av landligge for cruisebåter og forsyningsskip er på vei. Omleggingen involverer mange ulike problemstillinger og utfordringer og er på mange måter et storstilt teknologisk, organisatorisk og sosialt eksperiment. Det er et stort behov for mer forskningsbasert kunnskap om prosesser for grønn omstilling og bærekraftig organisering av maritim sektor både globalt og lokalt.

Stipendiatene vil ha sine arbeidsplasser ved IØA, campus Bergen. Stipendiatstillinger er rekrutteringsstillinger som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskolen på Vestlandet.

Ansvars- og arbeidsområde:

Det forutsettes at stipendiatens prosjekt innrettes slik at stipendiaten kan bli tatt opp på ph.d.-studiet  Ansvarlig innovasjon og regional utvikling . Nærmere informasjon om doktorgradsprogrammet finnes på: www.hvl.no (http://www.hvl.no)

Varighet:

 • Stipendiaten skal inngå i et godkjent opplegg for ph.d.-grad innenfor en tidsramme på 4 år.
 • 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid i form av undervisning, utviklingsarbeid eller administrasjon


Kvalifikasjonskrav:

 • Søkere må ha mastergrad innen samfunnsøkonomi, statistikk/matematikk, økonomi og administrasjon, innovasjon og ledelse og/eller teknologifag eller annen tilsvarende utdanning.
 • Mastergradsoppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden (120 studiepoeng) må være godkjent senest fire uker etter søknadsfristen.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

 • Faglig kvalifikasjoner innenfor det utlyste området, med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og metodiske kvalifikasjoner.
 • I tillegg vil den foreløpige prosjektbeskrivelsen tillegges stor vekt. Eventuelle vitenskapelige publikasjoner vil også ha betydning.
 • Undervisningsspråket er norsk. Søkere som ikke behehersker norsk eller skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdato. Det stilles i tillegg krav om gode muntlige og skriftlige engelsk kunnskaper.

Tilleggskrav:

Søkere må legge ved en foreløpig prosjektbeskrivelse på inntil 5 sider, som presenterer tema, problemstilling og valg av teori for et potensielt forskingsprosjekt knyttet til regionaløkonomi og innovasjon. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen vil brukes med tanke på vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Et eksempel på mal for prosjektbeskrivelse finnes her: https://www.hf.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/prosjektbeskrivelse.html ( https://www.hf.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/prosjektbeskrivelse.html ). Stipendiatprosjektet vil bli videre utformet i samråd med veileder.

 • Søknad om opptak til doktorgradsprogrammet skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp på ph.d.-programmet / i et ph.d.-program ved gradsinstitusjonen
 • Opptak krever normalt karakteren B eller bedre på masteroppgaven
 • Nærmere informasjon om ph.d. utdanningen finnes på: https://www.hvl.no/forsking/forskarutdanning/ ( https://www.hvl.no/forsking/forskarutdanning  )


Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no (http://www.jobbnorge.no) ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no ( http://www.nokut.no )for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig når du vet at du vil søke stipendiatstilling. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving - og utvikling
 • Muligheter for trening i arbeidstiden
 • Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnstrinn 54. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen
 • Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.<

Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Prodekan Sylvia Encheva, tlf 52 70 26 85, e-post: sylvia.encheva@hvl.no 

2) Instituttleder Tom Skauge, tlf 916 06 803, e-post: tom.skauge@hvl.no 


Samspill, bærekraft og nyskaping 

Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør.

Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

Les mer på våre hjemmesider. ( http://www.hvl.no )

Video: https://youtu.be/z-Py_In-Eyg ( https://youtu.be/z-Py_In-Eyg

Om arbeidsgiveren 

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og fire masterprogrammer. Fakultetet er vertsfakultet for doktorgradprogrammet RESINNREG i samarbeid med Fakultet for ingeniør- og naturvitskap og Fakultetet for helse- og sosialvitskap. Fakultetet har i tillegg et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Video

Ansettelsesform

Stipendiat

Søk nå