16/03/2020

Senioringeniør / seniorrådgjevar GIS Kystverket Sørøst, Kystverket

  • Kystverket
Ingeniør - Sivilingeniør

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 05.04.2020

Det faglege, koordinerande ansvaret for GIS og geodata i Kystverket er lagt til geodatatjenesten ved Senter for transportplanlegging, plan og utredning (TPU), Kystverket Sørøst, Arendal. Geodatatjenesten er m.a. ansvarleg for utvikling og drift av Kystverket sin felles geodatainfrastruktur (kartservere, databaser, klientløysingar osb). Geodatatjenesten tilbyr geodatafaglege tenester, støtte og opplæring til heile Kystverket. Kystverket sine dataforvaltnings- og tenesteløysingar er bygd på eit breitt spekter av teknologiar.

Det er ledig stilling som senioringeniør/seniorrådgiver ved geodatatjenesten, og vi søkjer etter ein medarbeidar med lang erfaring innan IT infrastruktur, datalagring og database drift. Du vil inngå i eit lite team som driftar og utvikler tenester og løysingar både internt og for publikum. Dataanalyse og bearbeiding av større datamengder (m.a. historiske AIS-data) vil være viktige arbeidsoppgaver.
Noko reising må påreknast
Arbeidsstad er enten Arendal eller Ålesund

Arbeidsoppgåver

- Databaseadministrasjon, tilrettelegging av data for spørjing, nedlasting, m.a.
- Drifting og utvikling av tenester og løysingar for interne og eksterne brukarar
- Geografisk analyse og kartproduksjon til presentasjonar, rapportar, utgreiingar etc.
- Opplæring og støtte innan fagfeltet internt i Kystverket
- Anna relevant arbeid innanfor fagområdet

Kvalifikasjonar

- Relevant utdanning på masternivå
- Lang erfaring med PostgreSQL og SQL, (DBA), kjennskap til andre databasesystem samt CitusDB er ønskelig
- Kunnskap innan analyse av større datamengder (vi mottar i dag ~30 mill AIS meldinger i døgnet) samt analyser av stedfesta data 
- God kunnskap innen Python eller liknande
- Ønskelig med Linux kompetanse, samt erfaring med Javascript, Node.js og gjerne React
- Ønskelig med kjennskap til og erfaring med bruk av open source GIS og gjerne FME
- Brenn for ny teknologi og ønske om å teste nye løysingar og teknologiar
- Norsk og engelsk, skriftleg og munnleg

Personlege eigenskapar
Engasjert, motivert, innovativ og klar for nye utfordringer

Vi tilbyr

- Eit godt arbeidsmiljø
- Konkurransedyktige vilkår
- Ei utfordrande stilling med utviklingsmoglegheiter
- God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
- Stillinga er plassert i kode 1364 seniorrådgjevar eller 1181 senioringeniør (brutto kr 580 000 - kr 730 000). 
- Ferieheimsordning for tilsette på nokre av fyra til Kystverket
- Fleksibel arbeidstid

Kystverket skal vere prega av mangfald og våre tilsette skal spegle befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke arbeid hjå oss
Det vert gjennomført forsøk med anonyme søknadar i staten. Anonymiseringa av søknadar skal gjelde den første utsilingsfasen av kandidatar som er aktuelle for intervju. Reglane om innsyn i offentleg søkarliste og utvida søkarliste gjeld. Forsøket vert evaluert av Difi.

Kontaktperson:
Thor Vartdal
Avdelingsleder
+4790732301

Frode Skjævestad
Senioringeniør
+4790060630

Ansettelsesform

Fast

Søk nå