02/12/2019

Sokneprest i Nord-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Sandnessjøen

 • Den norske kirke
Religion

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 03.01.2020

Nord-Helgeland prosti er den nordre delen av Helgeland, på grensen mot Meløy, midt i Sør-Hålogaland bispedømme.

Prostiet består av soknene Aldersund, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rødøy, Sandnessjøen, Tjøtta og Træna. Fellesrådene i prostiet er Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rødøy og Træna.

I Petter Dass sine fotefar . . . .Vår Herre var gavmild da han skapte Nord-Helgeland. Her er det vakkert, skiftende, spennende, utfordrende, mjukt og her er godt å bo! Det er her - midt i Norge - ute ved havet - vi trenger en prest som tåler vann.

Sandnessjøen sokn utgjør sammen med Tjøtta og Alstahaug sokn, Alstahaug kirkelige fellesrådsområde. Alstahaug kommune har i overkant av 7400 innbyggere. Av disse bor ca. 5700 i Sandnessjøen.

Sandnessjøen kirke er fra 1882 og har 350 sitteplasser.

Kontoret er i Menighetssenteret i Sandnessjøen. Der har prost, sokneprest i Sandnessjøen, sokneprest i Tjøtta og Alstahaug, soknepresten i Leirfjord, prostiprest, to kirkemusikere, kirkeverge, kateket/ trosopplæringskoordinator, trosopplæringsmedarbeider/ kateket og to sekretærer sin arbeidsplass. Det er gode samarbeidsforhold i staben.

I fellesrådsområdet er det tilsatt tre kirketjenere i til sammen 300 % stilling.

Trosopplæringsreformen er implementert i hele prostiet og det er Alstahaug kirkelige fellesråd som er vertsfellesråd for alle trosopplæringsmedarbeiderne.

I Sandnessjøen er det god barnehagedekning, 3 skoler 1-7 klasse og 1 ungdomsskole samt videregående skole med flere studieretninger.

Det er god kommunikasjon både nordover og sørover fra Sandnessjøen med fly og båt. Buss til

Mosjøen korresponderer med tog sørover og nordover.

Arbeidsoppgaver

Den som blir tilsatt i stillingen som sokneprest i Sandnessjøen vil gå inn i en turnus sammen med sokneprest i Tjøtta og Alstahaug, sokneprest i Leirfjord, prostiprest og delvis prost, vedrørende tjenesteuker, kirkelige handlinger og gudstjenester. Soknepresten i Alstahaug og Tjøtta har hovedansvaret for institusjonstjenesten ved sykehjemmet.

Soknepresten i Sandnessjøen har sitt sete i Sandnessjøen menighetsråd og i Alstahaug kirkelige fellesråd.

Soknepresten har ansvar for konfirmantundervisningen i Sandnessjøen sammen med kateket og deltar litt i felles konfirmantsamlinger i regionen.

Soknepresten er prostens stedfortreder. Øvrige arbeidsoppgaver vil bli tilrettelagt ut fra søkerens særlige kompetanse.

Kvalifikasjoner

 • Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004)
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
 • Praktisk teologisk utdanning
 • Annen utdanning godkjent av Kirkerådet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, trosopplæringskompetanse og administrative evner vil bli vektlagt ved tilsetting.
 • Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt.
 • For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil.

Vi tilbyr

 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig.
 • Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA.
 • Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser.
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.
 • Bokmål er målform i skole og kirke.Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV).
 • Prosten legger til rette for et variert og godt etterutdanningstilbud for alle prestene. Hvert år er det minst 2 studie/ etterutdanningsdager sammen med trosopplæringsmedarbeidere.

Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m.

Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand.

Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Kontaktinformasjon

Trine Nordvik Løkås, personalrådgiver, 99 23 32 46, tl447@kirken.no 
Olav Rune Ertzeid, Prost i Nord-Helgeland, 95 43 45 89, Olav.Ertzeid@alstahaug.kommune.no 

Arbeidssted

Kirkevegen 22
8800 Sandnessjøen

Søk på stillingen: Klikk her

Ansettelsesform

Fast

Søk nå