19/03/2019

Kommunepsykolog / Psykologspesialist, 2 stillinger

 • Vennesla kommune
Helse - Sosial - Omsorg Psykolog

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 28.04.2019

Vil du være med å bygge opp en god psykologtjeneste i vår kommune? Da trenger vi deg/dere nå!

Vennesla kommune ønsker å bygge opp et miljø rundt psykologtjenesten, derfor ønsker vi å ansette 2 Psykologer (Kommunepsykolog / Psykologspesialist)  i 100 % stilling, slik at vi blir faglig sterkere. Psykologene vil bli ansatt i følgende enheter:

Enhet for barn og familie består av Moonlight (allaktivitetshus for barn og unge) barneverntjenesten, helsestasjon, familiesenter, jordmortjenesten, PPT, Habilitering for barn og unge, barnefysioterapi og spes.ped.team 0-6 år. Resultatenheten skal samordne forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge, slik at riktig tiltak kan settes inn så tidlig som mulig.

Stillingen som kommunepsykolog i enhet for barn og familie vil være organisert som en del av familiesenteret og ellers jobbe i nært samarbeid med de øvrige faggruppene i enhet barn og familie. Oppgaver vil i hovedsak være samtaler med barn/unge og gravide. Det er videre ønskelig å kunne tilby veiledning til de øvrige ansatte fortrinnsvis i enhet barn og familie.

Enhet for Livsmestring gir tilbud etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester for personer over 18 år, og har i tillegg avlastningstjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Formålet med tjenesten er å forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser og eller rusproblemer, og personer med utviklingshemming.

Stillingen som kommunepsykolog i enhet for Livsmestring, er i tillegg et kommunesamarbeid med Iveland kommune, derfor vil denne stillingen være tilknyttet med 20 % til Iveland kommune. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentleglova § 25). Tuberkulinstatus må dokumenteres ved tiltredelse. Det kreves Politiattest av nyere dato jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Det kreves sertifikat for klasse B, samt å kunne disponere egen bil. 

Vi tilbyr 

Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø som er i stadig utvikling. Flotte kolleger med engasjement og mye spennende kompetanse. Delta i spennende nybrottsarbeid innen psykisk helsearbeid i kommunen. God pensjonsordning og lønn etter avtale. Vennesla kommune kan også dekke eventuelle utgifter knyttet til flytting etter gjeldene bestemmelser.

Vi flytter inn i nye lokaler med høy standard på utforming og utstyr, høsten 2019.

Arbeidsoppgaver

I enhet for Barn og familie:

 • Delta i behandling og oppfølging av barn, unge og gravide.
 • Hovedvekt på klinisk arbeid med foreldre, barn og ungdom hvor hensikten er å styrke psykisk helse og forebygge psykososiale vansker.
 • Utvikle og integrere psykologrollen i enheten og kommunen.

I enhet for Livsmestring: 

 • Delta i behandling og individuell oppfølging av brukere med psykiske helseproblemer, rusavhengighet og personer med kognitive utfordringer. 

Felles for begge stillingene: 

 • Yte veiledning i sammensatte saker
 • Delta i forebyggende arbeid.
 • Være med å bidra til kompetanseheving internt i kommunen.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjenning som psykolog (profesjonsstudium).
 • Ønskelig med klinisk spesialisering.
 • Ønskelig med praksis fra lignende arbeid i offentlig sektor (kommunepsykolog).
 • Det kreves meget gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

 • Du er engasjert og interessert i barn, ungdom og foreldre. Du er kreativ, nytenkende og fleksibel. Du er positiv og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, Du er resurs- og løsningsorientert, og har syn for helhetlige løsninger. Du tåler å arbeide under press. Du evner å skape tillit og gode relasjoner til menneskene rundt deg. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Kontaktinformasjon   Lars Otto Nome
Avdelingsleder - Psykisk helse
 (+47) 995 77 040

Anne Cathrine Hodnemyr
Enhetsleder - Barn og familie
982 99 808

Ansettelsesform

Fast

Søk nå