23/01/2019

Stillingar i helse- og omsorgstensta

  • Sandøy kommune
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 27.01.2019

I helse- og omsorgstensta har vi ledig følgjande stillingar. 

FAST STILLING 
1. Sjukepleiar 4x 100% fast stilling i 3- delt arbeidsplan - Arbeidsstad pt. Korttid og rehabiliteringsavdelinga 

2. Sjukepleiar 2x 100% fast stilling i 3 delt arbeidsplan - Arbeidsstad pt. Bufellesskap med 10 bebuarar knytt til heimetenesta 

3. Sjukepleiar 2x 100% fast stilling i 3- delt arbeidsplan - Arbeidsstad pt. heimesjukepleia 
Stillingane er pt. ledig. Oppstart i stilling etter avtale, men seinast 2.9.2019. 

Søknadsfrist: 27.1.2019 Lønn etter gjeldande tariff med start på 10 års ansiennitet; kr. 446 800. 

Arbeidsoppgåver:
Oppgåver vil mellom anna være: 
* Medisinsk behandling, her og multidoseadministrasjon  
*Handtering av velferdsteknologi 
* Tverrfagleg helseteam, samarbeid- initiere og delta i utviklingsarbeid
* Å utarbeide tiltaksplanar og evaluere desse i EPJ( Gerica/ Visma profil)  
*For sjukepleiarar inngå i vaktsamarbeid i sjukepleiegruppa etter opplæring
*Være primærkontakt for utval av pasientar, følgje opp samarbeid med pårørande 

Kvalifikasjonar:
* Søkjar må legge ved helsepersonellnummer som stadfestar autorisasjon. 
* Søkjar må ha gode norskkunnskapar både munnleg og skriftleg. 
* Søkjar må kunne arbeide sjølvstendig og i team. 
* Ved tilbod om stilling må det framleggast tilfredsstillande politi-, MRSA-, og tuberkulinattestar. 

Personlege eigenskapar: 
* Vi søkjer sjukepleiar med interesse for teamarbeid, som evnar å være med i ulike endringsprosessar. 
* Vi leiter etter ein person som trivst i møte med utfordringar, som har gode samarbeidsevner og som held seg fagleg oppdatert. 
* Personleg egnethet for stillinga blir vektlagt. 

Vi tilbyr: 
* Varierande og utfordrande arbeidsoppgåver. 
* Det vil bli høve til fagleg utvikling individuelt og saman med gode kollega. 
* Lønn etter gjeldande tariff med start på 10 års ansiennitet, kr. 446 800 
* Opplæring i stillingane vert gitt som e- læring og med rettleiar for daglege oppgåver. Søknadsfrist: 27.1.2019 

Dersom det ikkje kjem inn kvalifiserte søkjarar vil vi vurdere å tilsette andre enn ønska kvalifikasjonar i delar av stillingane i tidsavgrensa periode. Dersom interne kvalifiserte søkjarar vil andre stillingar bli ledig, og det vil bli tilsett frå same søkjarliste. 

Kontaktperson: Ann Kristin Røyset Einingsleiar helse- og omsorgstenester  Ann.kristin.royset@sandoy.kommune.no   Mob. 922 67 952 

Søknad vert å sende til: post@sandoy.kommune.no  Sandøy kommune Steinshamnvegen 112 6487 Harøy

Ansettelsesform

Fast

Søk nå