Nord universitet

Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på bioøkonomi, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatt fordelt på ni studiesteder.

Nord University is a young university with strong regional ties and a global perspective. We are committed to delivering relevant educational programmes and research, with a focus on bioeconomics, innovation and entrepreneurship, and welfare, health and education. Nord University has 12,000 students and 1,200 employees at nine study locations in central and northern Norway.

09/11/2018
SØKNADSFRIST: 25.11.2018 Har du lyst på en spennende jobb i Universitets- og høgskolesektoren? Opptakskontoret  ligger innenfor enheten for opptak og førstelinje, som er organisert som en enhet under Utdanning og studie ved Universitetets fellesadministrasjon. Enheten ledes av kontorsjef som rapporterer til Studiedirektør. Opptakskontoret behandler alle søknader om studieplass til Nord universitet, både fra Samordna Opptak, Lokalt Opptak, søknader til EVU/oppdragsbaserte studier og internasjonale søkere. Arbeidet er underlagt reguleringer fra bl.a. Forskrift om opptak til høyere utdanning, Universitetets egne forskrifter og særkrav for opptak. Om stillingen Nord universitet har ledig en 100 % fast stilling og et vikariat i 100 % stilling, med varlighet på ett år, som førstekonsulent ved opptakskontoret. Arbeidsted er Bodø. Stillingene inngår i et team ved opptakskontoret som har ansvar for oppgaver innen saksbehandling av søknader om opptak til alle studier ved Nord universitet, i tillegg til informasjon og veiledning av søkere og ansatte. Enheten for opptak har nært samarbeid med fakultetene. Enheten ledes av kontorsjef som rapporterer til Studiedirektør. Arbeidsoppgaver Opptak av søkere til våre studieprogram, både norske og internasjonale søkere All saksbehandling foregår i Felles studentdatasystem for universitet og høyskoler (FS) Tilrettelegging og administrasjon av Søknadsweb Informasjons- og veiledningsarbeid tilknyttet opptaket Utstrakt kontakt med fakultetene og andre administrative enheter ved Nord vedrørende opptakskrav, opptak mv. Saksbehandling på andre forhold som for eksempel, begrunnelser og klager ved avslag på søknad om opptak, reservasjon av studieplass mv. Ivaretakelse av formalkrav som for eksempel politiattester og lignende Andre driftsoppgaver i enheten Kvalifikasjonskrav Relevant utdanning fra universitet eller høgskole på minimum bachelornivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk Ønskede kvalifikasjoner og personlig egnethet Administrativ erfaring fra tilsvarende arbeid innen Universitets- og høgskolesektoren  Erfaring fra bruk av IKT som arbeidsverktøy Trives med å jobbe i team og vise evne til å finne gode løsninger, men samtidig kunne jobbe selvstendig, nøyaktig og strukturert Fungere godt med å jobbe under press i perioder Serviceinnstilt Løsningsorientert og effektiv i tilnærmingen til de arbeidsoppgaver som må håndteres Ved vurdering av søkerne legges det vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. Vi kan tilby God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i  Statens pensjonskasse Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø En arbeidsplass i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Aktivt bedriftsidrettslag Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent, ltr. 52-56, fra NOK 456.900,- til 488.500,- Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Ved særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn og stillingskode 1364 seniorkonsulent vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse. Generell informasjon Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtalen for Hovedavtalen i Staten. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Kontakt Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Leder for opptak Siv-Anita Eriksen Molid, tlf.: 75 51 72 10, e-post:  siv-anita.e.molid@nord.no  Søknad Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk  innen 25.11.2018. All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. Referanse: 300720045
Nord universitet