Nord universitet

Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på bioøkonomi, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatt fordelt på ni studiesteder.

Nord University is a young university with strong regional ties and a global perspective. We are committed to delivering relevant educational programmes and research, with a focus on bioeconomics, innovation and entrepreneurship, and welfare, health and education. Nord University has 12,000 students and 1,200 employees at nine study locations in central and northern Norway.

04/07/2018
SØKNADSFRIST: 20.08.2018 Om stillingen I Studieavdelingen ved Nord universitet er det ledig 100 % fast stilling som rådgiver i studiedirektørens stab, arbeidssted Bodø eller Stjørdal.  Studieavdelingen har ansvar for studieadministrativ forvaltning, og skal bistå fakultetene med kvalitetssikring og oppretting av studieprogram. Studieavdelingen består i tillegg til studiedirektørens stab av fire seksjoner: Eksamen og vitnemål, Opptak og førstelinje, Internasjonalisering, og Kompetansesenter for læring og teknologi. Stilling vil ha som hovedoppgave å arbeide med klage- og fuskesaker som sekretær for universitetets klagenemnd. Klagenemndas sekretariat vil bestå av to sekretærer som skal samarbeide i saksforberedelse, gjennomføring av møtene i klagenemnda og oppfølging av sakene etter behandling i nemda. Det tas forbehold om endringer i organisering og oppgaver. Stillingen har kontorsted Bodø eller Stjørdal. Arbeidsoppgaver Saksbehandling for klagenemnda (saksframlegg, protokoller og oppfølging av vedtak) Bistå i kvalitetsforbedring av studieadministrative rutiner og utvikling av forvaltningskompetanse på det studieadministrative området Andre studieadministrative oppgaver (kvalitetssikring, studieplanarbeid, saksframlegg for rådgivende og styrende organer, høringsuttalelser) Kvalifikasjonskrav Relevant høyere utdanning, tilsvarende masternivå Manglende utdanning på masternivå kan erstattes av realkompetanse som er oppnådd gjennom lang og/eller særlig relevant praksis, videreutdanning, etterutdanning, tilleggsutdanning m.m. Utdanningsnivået kan likevel ikke være lavere enn bachelornivå Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det også bli lagt vekt på Solid administrativ erfaring, fortrinnsvis fra offentlig forvaltning Gode samarbeidsevner Evne til å arbeide selvstendig Gode engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt Vi kan tilby Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver NOK 497.000,- – 565.500,- i året. Ved særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn og stillingskode 1364 Seniorrådgiver vurderes.  Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse. God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i  Statens pensjonskasse . Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø En arbeidsplass i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Aktivt bedriftsidrettslag Generell informasjon Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Kontakt Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Studiedirektør Jan Atle Toska, tlf.: 75 51 77 30 / 901 66 125,  jan-atle.toska@nord.no Søknad Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk  innen 20.08.2018 . All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. Referanse: 30071886 
Nord universitet