Nord universitet

Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på bioøkonomi, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatt fordelt på ni studiesteder.

Nord University is a young university with strong regional ties and a global perspective. We are committed to delivering relevant educational programmes and research, with a focus on bioeconomics, innovation and entrepreneurship, and welfare, health and education. Nord University has 12,000 students and 1,200 employees at nine study locations in central and northern Norway.

19/06/2019
SØKNADSFRIST: 02.07.2019 Om stillingen Det er ledig 100 % stilling som universitetsbibliotekar/førstebibliotekar ved studiested Bodø. Stillingen inngår i seksjon for lærings- og forskningstjenester, som har 11 ansatte fordelt på 7 studiesteder. Arbeidssted er Bodø, men stillingen har arbeidsoppgaver knyttet til flere studiesteder, og vil ha medansvar for samkjøring og utvikling av bibliotektjenester på tvers av studiestedene. Stillingen vil medføre utstrakt samarbeid med fagmiljø ved Nord universitet og innenfor universitetsbiblioteket. Du har gode formidlingsevner, genuin interesse for digital kunnskapshåndtering og utvikling av digitale tjenester i et moderne fag- og forskningsbibliotek. Vi søker en initiativrik, oppsøkende, fleksibel og utadvendt medarbeider med engasjement for undervisning og utvikling av digitale tjenestetilbud. Det vil være en fordel med kunnskap om eller erfaring med åpen publisering. Stillingen har stor kontaktflate og den som tilsettes må drive oppsøkende virksomhet, ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å jobbe selvstendig.  Bibliotektjenesten er i utvikling, den som tilsettes må forvente endringer i arbeidsoppgaver over tid. Tiltredelse snarest. Studiested Bodø har vel 600 ansatte og vel 5400 studenter tilknyttet alle fem fakulteter ved Nord universitet. UB Bodø har 15 ansatte. Arbeidsoppgaver og ansvarsområde Undervisning i informasjonskompetanse og bruk av elektroniske læringsressurser. Veiledning og opplæring til ansatte i informasjonssøk, referansehandtering og akademisk skriving. Systematisk litteratursøk med fokus på kunnskapsoversikt og forskning innen fagfelt. Bidra i arbeidet med å videreutvikle tjenestetilbudet som seksjonen forvalter. Kontakt med fagmiljø for å sikre utvikling av relevante bibliotektjenester. Deltakelse i bibliotekets førstelinjetjeneste. Bidra og delta i nasjonale og internasjonale nettverk. Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen. Kvalifikasjonskrav Utdanning: fortrinnsvis på ph.d.-nivå, minimum fullført mastergrad eller tilsvarende. Bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende bibliotekfaglig utdanning anses som en fordel, men er ikke en betingelse. God IT-kompetanse og kjennskap til digitale verktøy og tjenester i akademia. Det er en fordel med erfaring fra digital formidling og kommunikasjon, videoproduksjon og digitale sosiale medier. God skriftlig og muntlig språkkunnskap i norsk og engelsk. Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, og gode resultater fra relevant skriftlig og muntlig formidling. Erfaring med undervisning og veiledning fra fag- og forskningsbibliotek er ønskelig. Det er ønskelig med erfaring fra forskningsprosesser og akademisk publisering. Det er en fordel med god kjennskap til akademisk publisering, publiseringskanaler og åpen forskning. Kunnskap om offentlig forvaltning og erfaring fra universitets-/høgskolesektoren med teambasert arbeidsform, helst i fag- og forskningsbibliotek, er en fordel. Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet Engasjement og evne til å ta initiativ. Høy arbeidskapasitet og endringsvilje kombinert med gjennomføringsevne innen frister. Serviceinnstilt og fleksibel. Gode samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig og strukturert. God formidlingsevne og lyst og vilje til å drive formidling og veiledning. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Vi kan tilby Vi tilbyr den rette medarbeideren en utfordrende jobb i et faglig variert miljø, med god mulighet for personlig utvikling. Nord universitet har velorganiserte arbeidsforhold og gode velferdsordninger. Stillingen lønnes i Statens regulativ kode 1199 universitetsbibliotekar (LR 25) kr 412 600 – 567 100, alternativt kode 1200 førstebibliotekar (LR24) for søker med ph.-d.-grad, kr kr 486 100 – 621 800, etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Som ansatt ved Nord universitet får du medlemskap i Statens pensjonskasse samt andre velferdsgoder. God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i  Statens pensjonskasse. Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø En arbeidsplass i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Aktivt bedriftsidrettslag Generell informasjon Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Nord universitet, herunder også universitetsbiblioteket, er en institusjon i utvikling. Den som tilsettes må påregne at oppgavene som ligger til stilingen vil kunne endres over tid. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Kontakt Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for lærings- og forskningstjenester, Anders Moe tlf. 75517598, e-post  anders.moe@nord.no , eller fungerende biblioteksjef Heidi Pedersen, tlf. 75517596, e-post:  heidi.lisa.pedersen@nord.no Søknad Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 02.07.2019 All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. Referanse: 30077097 Søknadsfrist: 02.07.2019
Nord universitet
21/05/2019
Nord universitet Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder. Handelshøgskolen (HHN)  utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi. Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk. Les mer:  www.nord.no/hhn Om stillingene Les fullstendige stilingsutlysninger her Universitetslektor i trafikk Søknadsfrist: 01.06.2019 Ref. nr.: 30082851 Ved Handelshøgskolen - Stjørdal er det ledig en 100 % fast stilling som universitetslektor i trafikk. Den som ansettes vil ha undervisning ved trafikkutdanningene som hovedarbeidsoppgave. Det er videre et ønske at kandidaten i tillegg til relevant utdanning og FoU-erfaring også har undervisningserfaring og praksis fra fagområdet. Stillingen vil ha kontorsted Stjørdal, men kan også innebære arbeidsoppgaver ved øvrige studiesteder. Førsteamanuensis bedriftsøkonomiske fag Søknadsfrist: 03.06.2019 Ref. nr.: 30084509 Ved Handelshøgskolen er det ledig stilling som førsteamanuensis i bedriftsøkonomiske fag med tiltredelse etter nærmere avtale. Stillingen har kontorsted Bodø. Fagmiljøet representer hele det bedriftsøkonomiske fagområdet og er fordelt på flere studiesteder. Dette gir store muligheter for samarbeid mellom fagfolk uansett geografisk plassering. De vitenskapelige ansatte er knyttet til faglige enheter med ansvar for undervisning og forskning. Den som ansettes i stillingen forutsettes å delta aktivt i fagmiljøet. Handelshøgskolen samarbeider tett med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet for øvrig. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved universitetets øvrige studiesteder. Førsteamanuensis/førstelektor i finansregnskap Søknadsfrist: 03.06.2019 Ref. nr.: 30084758 Ved Handelshøgskolen i Bodø er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i finansregnskap. Det er ønskelig at kandidaten er statsautorisert revisor eller har høyere økonomisk utdanning med revisor-/regnskapspraksis. Det er videre et ønske at kandidaten i tillegg til relevant utdanning og FoU-erfaring også har undervisningserfaring og praksis fra fagområdet. Dersom det på grunn av manglende søkertilfang eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i førstestilling, kan det ansettes i stilling som universitetslektor. Det forventes at den som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekanen. Stillingen vil ha kontorsted Bodø, men kan også innebære arbeidsoppgaver ved øvrige studiesteder.   Vi tilbyr God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i  Statens pensjonskasse Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø En arbeidsplass i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Aktivt bedriftsidrettslag Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Generell informasjon Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.  Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i  CV`en, innvandrerbakgrunn og ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtalen for Hovedavtalen i Staten. Dersom søkere tilkjennegir nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan opplysningene bli brukt til anonymisert registeringsformål. Les fullstendige stilingsutlysninger her    
Nord universitet