Vinje kommune

Nasjonalparkkommunen Vinje byr på spanande kontrastar. Her møter kultur og folkekunsttradisjonar eit blømande og moderne næringsliv. Rolege og blide kulturlandskap møter ville og majestetiske høgfjell. Brusande elver møter stille fjellvatn.

Med eit areal større enn Vestfold fylke har kommunen rikeleg med tumleplass, der dei kontrastfylte årstidene på mange vis legg premissane for det breie utvalet av friluftsaktivitetar.

Åmot er eit regionalt handelssenter, med eit rikt tilbod av varer og private og offentlege tenester. Haukeli og Rauland er sentra i attraktive turistområde, der ein av landets mest omfattande hytteutbyggingane har funne stad gjennom fleire år.

Inntektene frå den store kraftproduksjonen i Vinje har gjort det mogleg å utvikle eit høgt nivå på den kommunale tenesteytinga - ikkje minst innanfor skule, helse og omsorg.

18/09/2020
SØKNADSFRIST: 06.10.2020 Jordmorsamarbeidet i Vest-Telemark søkjer avdelingsleiar jordmorsamarbeidet/jordmor - 100 % vikariat. Ledig frå 04.01.2021 – 30.11.2021. -  ID 1796. Søknadsfrist 06.10.20. Frå 01.01.2018 er alle jordmortenestar i kommunane Vinje, Kviteseid, Seljord og Fyresdal organisert etter vertskommunemodell med Vinje kommune som vertskommune. Jordmødrene som inngår i samarbeidet skal samla gje eit fagleg godt tilbod for oppfylging under svangerskap og i barseltid, samt vaktteneste på Jordmorvakta i Seljord. Stillinga inneber: Avdelingsleiar for Jordmorsamarbeidet i Vest-Telemark i 20% av stillinga. Oppfylgjing av gravide og barselkvinner i Vinje. Vaktteneste med beredskap og fylgjeteneste på Jordmorvakta i Seljord.3-4 døgnvakter kvar 6. helg. Kvalifikasjonar: Autorisert jordmor. Erfaring frå fødeavdeling, fødestoge og / eller fylgjeteneste. Førarkort klasse B og eigen bil. Me søkjer deg som: Har gode samarbeidseigenskapar. Er fleksibel og imøtekomande. Trivst med sjølvstendig arbeid. Er engasjert. Det er mogeleg å søkje på delar av stillinga. Løn etter gjeldande avtaler. Politiattest må leverast før tilsetjing. Opplæring vil bli gjeve. Ved spørsmål, kontakt avdelingsleiar for Jordmorsamarbeidet i Vest-Telemark, Helene Mølster Byggland, tlf: 98627716. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Søknad skal sendast på elektronisk skjema. Velkomen som søkjar!
Vinje kommune
09/09/2020
SØKNADSFRIST: 22.09.2020 Vinje helse og omsorg, Vinje legeavdeling har ledig 100% fast stilling som fastlege frå 01.10.20 og 100% fast legestilling frå 01.10.20 - ID 1793. Søknadsfrist: 22.09.20 Legeavdelinga i Vinje kommune har hovudkontor i Åmot med utekontor i Rauland og Edland. Stillinga kan påkrevje teneste ved utekontora. Legetenesta har seks fastlegar og ein LIS1-stilling. Det er 10 tilsette som hjelpepersonell (9 sjukepleiarar og 1 legesekretær, samt avdelingsleiar. Vinje kommune samarbeider med Tokke kommune om felles legevaktordning. Kommunen er vertskommune for Tokke-Vinje legevakt. Legetenesta er godt innarbeidd, og med eit godt og inkluderande arbeidsmiljø. Arbeidsoppgåvene vil vere fastlegearbeid, kurativ arbeid, legevaktarbeid, ø-hjelp og kommunale oppgåver som tilsynsfunksjon ved sjukeheim/institusjon, helsestasjon og veiledning for leger i spesialisering. Det er krav om å gjennomføre spesialisering i allmennmedisin. Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar: norsk autorisasjon som allmennlege interesse og erfaring for distrikts- og allmennmedisin og interkommunalt helsesamarbeid gode IT kunnskapar gode norskkunnskapar førarkort klasse B ein vil vektlegge personleg egnethet gode samarbeidsevner og fleksibilitet Me kan tilby: Løn etter avtale Veiledning rett mot spesialisering i allmennmedisin Gode forsikrings- og pensjonsordningar Gode barnehagetilbod  Spørsmål om stillinga kan rettast til avdelingsleiar Kenneth Haugland tlf 91864495 eller Kommuneoverlege Marius Opsahl tlf 47367248. I samsvar med Offentleglova § 25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Søknad skal sendast på elektronisk skjema. Velkomen som søkjar!
Vinje kommune