Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Fra 1.1.2019 blir Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet, og hovedkontoret flyttes til Lillehammer. Fra samme dato endres organisering av embetet. Stillingene vil inngå i virksomhetsområdet beredskap, vergemål, justis, kommunal og regional samordning. Dette virksomhetsområdet skal ha kontorsted Hamar. Før 1.1. lyses stillingene ut via ett av embetene og denne saksbehandles hos Fylkesmannen i Hedmark.