Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Fra 1.1.2019 blir Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet, og hovedkontoret flyttes til Lillehammer. Fra samme dato endres organisering av embetet. Stillingene vil inngå i virksomhetsområdet beredskap, vergemål, justis, kommunal og regional samordning. Dette virksomhetsområdet skal ha kontorsted Hamar. Før 1.1. lyses stillingene ut via ett av embetene og denne saksbehandles hos Fylkesmannen i Hedmark.

01/12/2018
SØKNADSFRIST: 15.12.2018 Fylkesmannen har ledig en fast stilling for rådgiver. Stillingen vil ha sine hovedoppgaver innen det arkivfaglige på vergemål, men også andre saksbehandlingsoppgaver på fagfeltet er aktuelle. Vi ønsker at den som tilsettes har utdannelse på minimum bachelornivå. Ulik fagbakgrunn kan være aktuell, som arkivfag, helsefag, sosialfag, økonomi, administrasjon, men annen relevant utdannelse og lang praksis kompensere for utdanningsnivå. Kjennskap til offentlig forvaltning, avdelingens/enhetens arbeids-/rettsområdet og det ikt-verktøy som vergemål bruker, er en fordel. Vi legger videre vekt på: Evne til både å arbeide selvstendig og i team Gode samarbeidsevner Gode skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne Effektiv, fleksibel og løsningsorientert Stillingene avlønnes som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 525.000-575.000).  Av lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder. Fylkesmannen i Innlandet er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Kommunalavdelingen/ enhet for vergemål, Bernhard Caspari, tlf 62551075 / 91339552.
Fylkesmannen i Hedmark
01/12/2018
SØKNADSFRIST: 15.12.2018 Fylkesmannen i Innlandet har ledig et årsvikariat innen fagområdet barnevern. Stillingen er plassert i enhet for  barnevern og familie , som ligger under virksomhetsområde  helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie . Enheten følger opp kompetansetiltak, driver veiledning, behandler klager fra, og fører tilsyn med, kommuner, barneverninstitusjoner, Bufetat og familievernet. I tillegg har enheten ansvar for å behandle søknader om separasjon og skilsmisse, fritak fra taushetsplikt og ettersøking av biologiske foreldre. Barnevern og familie får sine oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet, Barne- og familiedirektoratet og Statens helsetilsyn. Stillingen vil i hovedsak være knyttet til tilsyn med barneverninstitusjoner i Hedmark og Oppland. Det vil måtte påregnes noe reisevirksomhet og fleksibilitet med hensyn til arbeidstid. Oppgaver på enhetens øvrige områder kan også inngå i stillingen. Embetet er i omstilling, og endringer må påregnes. Arbeidssted vil være på Rosenlund på Lillehammer.  Stillingen krever minimum 3-årig høyskole/bachelorutdanning innen sosialfag, helsefag eller pedagogiske fag, gjerne med relevant tilleggsutdanning innen arbeid med barn og unge. Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidet med utsatte barn og unge. Vi ønsker at den som tilsettes har noe erfaring med barnevernområdet, herunder kjennskap til arbeid fra barneverninstitusjon. Erfaring fra saksbehandling i offentlig forvaltning vil også bli vektlagt, samt ledererfaring og veiledningskompetanse. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø avlønning som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 525.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner.   god pensjonsordning og av lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til enhetsleder Ida Kjerschow Harstad tlf. 62 55 13 67. Fylkesmannen har pensjonsordning i Statens pensjonskasse og fleksitidsordning. Prøvetiden er 6 måneder. Det tas forbehold om endring i organisering og oppgaver. Fylkesmannen er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf offentleglovas § 25.
Fylkesmannen i Hedmark
01/12/2018
SØKNADSFRIST: 15.12.2018 Stillingen er lagt til Enhet for samfunnssikkerhet og beredskap innen virksomhetsområde for beredskap, kommunal og vergemål. Arbeidssted er Hamar, men reisevirksomhet innen Innlandet må påregnes. Oppgaveporteføljen er sammensatt av oppgaver innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, herunder øvelser, tilsyn, veiledning, kommunal planlegging og totalforsvar. Stillingsinnehaver skal primært arbeide med samfunnssikkerhet i plan. Dette innebærer: Gjennomgang av kommunale planer, både areal- og samfunnsplan. Formulere innsigelser der dette er nødvendig Veilede kommunene Jobbe teambasert både internt på enheten og hos Fylkesmannen Stillingsinnehaver skal sekundært også jobbe med øvrig saksbehandling innen enhetens portefølje. Hva dette arbeidet innebærer blir vurdert etter ansettelse basert på din kompetanse og Fylkesmannens behov. Vi ønsker at du har: Relevant utdanning på høgskolenivå. Dette kravet kan fravikes dersom du har lang og relevant praksis. Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet Solide kommunikasjons- og samarbeidsevner God skriftlig og muntlig framstillingsevne Evne til initiativ og selvstendig arbeid Gode ferdigheter i bruk av IKT-verktøy Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Den som tilsettes må ha interesse for fagområdene og trives med høyt arbeidstempo. Selvstendighet og aktiv deltakelse i et tverrfaglig miljø er viktig. Vi kan tilby: arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver. avlønning som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 525.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. Opplysninger om stillingene gis av avdelingsdirektør Asbjørn Lund, tlf. 911 62 651/ 61 26 60 40 eller assisterende fylkesmann Anne Kathrine Fossum, tlf 901 18 816 Fylkesmannen har god pensjonsordning i Statens pensjonskasse og fleksitidsordning. Prøvetiden er 6 måneder. Det tas forbehold om endring i organisering og oppgaver. Fylkesmannen er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf offentleglovas § 25.
Fylkesmannen i Hedmark
01/12/2018
SØKNADSFRIST: 15.12.2018 Stillingen som avdelingsdirektør for enheten  Barnehage og opplæring  er ledig. Enheten har 22 ansatte og tilhører virksomhetsområdet  Helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie  med til sammen 79 ansatte. Kontorsted er Rosenlund på Lillehammer. Enhetens ansvars- og arbeidsområde spenner fra, barnehage, grunnskole og videregående opplæring – til introduksjonsloven og voksenopplæring. Fylkesmannen er bindeleddet mellom Utdanningsdirektoratet og skole- og barnehagesektoren, og skal bidra til at den nasjonale barnehage- og utdanningspolitikken blir fulgt opp. Enhetsleder har personal-, resultat-, og økonomiansvaret for enheten, og rapporterer til virksomhetsleder. Enhetslederen inngår i et lederteam sammen med øvrige 3 enhetsledere og virksomhetsdirektør. Sammen skal de ha en helhetlig tilnærming i oppgaveløsningen og delta i utvikling av virksomhetsområdets mange oppgaver. Den samlede ledelsen i det nye embete skal være nytenkende, nysgjerrige, pådrivere og brukerorientert.  Vi søker etter deg som er motivert for å skape endring og utvikling, og som ønsker å bidra til at vi lykkes godt i nytt embete og nytt fylke. Gjennom ledelse fremmes samhandling og samarbeid mellom ansatte, og enhetslederen må ha fokus på å jobbe for en tillitsbasert kultur.  Enhetslederen må ha et sterkt brukerfokus i utvikling av arbeidsformer, arbeidsmetoder og digitale løsninger i både virksomhetsområdet og enhet, slik at det legges til rette for en effektiv samhandling med andre, internt og eksternt.   Enhetslederen skal være pådriver og sikre god kvalitet innenfor de aktuelle fagområdene, i samsvar med nasjonale mål. Enhetslederen vil representere embetet på fagsamlinger i regi av oppdragsgiverne etter avtale med virksomhetsleder. Søkere må ha: Relevant høyere utdanning Engasjement for, og innsikt i, fagområdet God rolleforståelse og gode lederegenskaper Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Handlekraft og evne til å arbeide effektivt og målrettet Initiativ, fleksibilitet og evne til omstilling  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.  Vi kan tilby: En utfordrende lederstilling Et arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse og utvikling Stillingskode avdelingsdirektør (1060) Lønn etter nærmere avtale, avhengig av kvalifikasjoner En god pensjonsordning i Statens pensjonskasse Nærmere informasjon kan fås hos fungerende direktør for virksomhetsområdet, Anne Cathrine Holth, tlf 93045414
Fylkesmannen i Hedmark
01/12/2018
SØKNADSFRIST: 15.12.2018 Fylkesmannen i Innlandet har ledig et årsvikariat innen plan og naturforvaltning. Stillingene er plassert i virksomhetsområde Miljøvern, landbruk og næringsutvikling, enhet Areal og klima og ønskes besatt snarest. Enheten vil ha 16 tilsatte og arbeider med saker innenfor arealplanlegging, klima, eiendomslovgivningen i landbruket, motorferdsel og GIS. Stillingene vil hovedsakelig bli tillagt oppgaver med saksbehandling etter plan- og bygningsloven (plansaker) og innenfor naturvern og naturmangfold. Etter behov og kvalifikasjoner er det også aktuelt å utføre andre oppgaver innen naturforvaltning. Det kreves høyere utdannelse fra høyskole eller universitet (mastergrad eller tilsvarende) innenfor det aktuelle fagområdet. Vedkommende som tilsettes må ha førerkort. Ønskede kvalifikasjoner: Kompetanse innen arealplanlegging/naturforvaltning Relevant erfaring fra offentlig forvaltning Gode samarbeidsevner, god arbeidskapasitet og evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig God skriftlig og muntlig framstillingsevne Initiativrik og pedagogisk Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø Interessante arbeidsoppgaver Gode muligheter for faglig utvikling Moderne kontorlokaler nær offentlig kommunikasjon Stillingene avlønnes som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 525.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder. Kontorsted er på Hamar til 1.4.2019. Fra 1.4.2019 blir kontorstedet flyttet til Lillehammer. Fylkesmannen i Innlandet er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Øyvind Gotehus, tlf. 62 55 11 66 eller virksomhetsdirektør Haavard Elstrand tlf. 62 55 12 05. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf offentleglovas § 25.
Fylkesmannen i Hedmark