Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

Fra 1.1.2019 blir Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland slått sammen til Fylkesmannen i Innlandet, og hovedkontoret flyttes til Lillehammer. Fra samme dato endres organisering av embetet. Stillingene vil inngå i virksomhetsområdet beredskap, vergemål, justis, kommunal og regional samordning. Dette virksomhetsområdet skal ha kontorsted Hamar. Før 1.1. lyses stillingene ut via ett av embetene og denne saksbehandles hos Fylkesmannen i Hedmark.

23/10/2018
SØKNADSFRIST: 09.11.2018 Juridisk enhet vil ha arbeidsoppgaver delegert fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Hovedoppgaver er klagebehandling og veiledning etter plan- og bygningsloven, kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven. Avdelingen har også saksbehandling etter lov om fri rettshjelp. I tillegg er det arbeidsoppgaver knyttet til matrikkelloven, navneloven og flere andre særlover. Juridisk enhet vil ha 9-10 ansatte. Fylkesmannen har ledig to faste stillinger for jurister innen fagfeltene til juridisk enhet. Utdanningsnivå Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap Generelle kvalifikasjoner for begge stillingene: Relevant erfaring, særlig saksbehandling i offentlig forvaltning Kjennskap til og interesse for avdelingens arbeids- og rettsområder vil bli tillagt stor vekt Stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig og målrettet God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, bl.a. kunne holde presentasjoner Kjennskap til IKT verktøy som avdelingen bruker Fleksibel og løsningsorientert Spesielle kvalifikasjoner: For den ene stillingen er det ønskelig med kompetanse innen kommunalrett samt alminnelig forvaltningsrett (relevant erfaring og/eller spesialfag) For den andre stillingen er det ønskelig med kompetanse innen plan- og bygningsrett og matrikulering (relevant erfaring og/eller spesialfag) For begge stillinger må påregnes oppgaver innen flere av enhetens ansvarsområder Stillingene avlønnes som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 525.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder. Fylkesmannen i Innlandet er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til påtroppende direktør for juridisk enhet, Jo-Bjørner Haugen tlf. 61266035, eller påtroppende direktør for virksomhetsområdet, Anne Kathrine Fossum tlf. 62551036 / 90118816.  Les mer om Fylkesmannen i Innlandet her.
Fylkesmannen i Hedmark
23/10/2018
SØKNADSFRIST: 09.11.2018 Stillingen er i dag plassert i Sosial og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark. Fra 1.1. 2019 etableres Fylkesmannen i Innlandet. Stillingen vil da bli en del av enheten Barnevern og familie i  virksomhetsområdet for Helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og famlie. Fylkesmannen i Innlandet er lokalisert til Rosenlund på Lillehammer, og det blir flytting til nye lokaler i løpet av våren 2019. Jurist - barnevern og familie Fylkesmannen har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver - jurist barnevern og familieområdet. Stillingen vil i hovedsak være knyttet til tilsyn, klagesaksbehandling og rådgivning etter barnevernloven og lov om sosiale tjenester i Nav. Arbeidsoppgavene til stillingen innebærer også saksbehandlings- og rådgivningsoppgaver etter lov om barn og foreldre, ekteskapsloven samt behandling av anmodninger om fritak for taushetsplikt. Oppgaver på avdelingens øvrige områder kan inngå i stillingen. Stillingen innebærer bred kontakt med kommunale tjenester, barneverninstitusjoner og andre offentlige myndigheter. Stillingen krever juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Vi ønsker at den som tilsettes har kjennskap til barnevernområdet. Erfaring fra saksbehandling i offentlig forvaltning er en fordel. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt. Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø. Noe av vårt tilsynsarbeid innebærer reisevirksomhet og må gjennomføres utover ordinær arbeidstid. Personer som tilsettes må derfor regne med at det det enkelte dager er behov for fleksibilitet med hensyn til arbeidstid. Vi har en god pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid og muligheter for trening i arbeidstiden. Det er 6 måneders prøvetid. Tilsetting skjer etter gjeldene lover, instrukser og reglement. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25. Stillingen lønnes som rådgiver kr 525 000 - 575 000, eller seniorrådgiver kr 560 000 - 650 000. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos direktør for avdelingen Solveig Hansen, tlf. 62551136, eller påtroppende enhetsleder for Barnevern og familie Ida Kjerschow Harstad, tlf 62551367.
Fylkesmannen i Hedmark
19/10/2018
SØKNADSFRIST: 09.11.2018 Det ledige vikariatet er plassert i Miljøvernavdelingen. Avdelingen har i dag 20 tilsatte og arbeider med saker innenfor forurensning, forvaltning av verneområder, rovvilt, artsforvaltning, kartlegging av biologisk mangfold, vassdragsforvaltning og arealforvaltning. Fra 1.1.2019 etableres Fylkesmannen i Innlandet. Stillingen vil da bli innplassert i enheten Vannforvaltning og forurensning i virksomhetsområdet Miljøvern, landbruk og næringsutvikling. Les mer om Fylkesmannen i Innlandet her. Hos Fylkesmannen i Hedmark er det ledig et årsvikariat for snarlig tiltredelse.   Stillingen vil bli tillagt oppgaver innen grunnforurensning, akutt forurensning, vannrelaterte forurensningssaker, saksbehandling og tilsyn etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven, og andre oppgaver som ligger til ansvarsområdet forurensning. Etter behov og kvalifikasjoner kan det også bli aktuelt å utføre andre oppgaver innen miljøvernområdet.  Det kreves høyere utdannelse fra høyskole eller universitet (mastergrad eller tilsvarende) innenfor de aktuelle fagområder. Kravet til mastergrad kan til en viss grad oppveies av særlig relevant og god realkompetanse. Vedkommende som tilsettes må ha førerkort.  Ønskede kvalifikasjoner: Kompetanse på forurensning, kjemi og miljøgifter, samt HMS-regelverket Relevant erfaring fra offentlig forvaltning Gode samarbeidsevner, god arbeidskapasitet og evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig Initiativrik og utadvendt med pedagogiske evner God skriftlig og muntlig framstillingsevne  Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø Interessante arbeidsoppgaver Gode muligheter for faglig utvikling Moderne kontorlokaler nær offentlig kommunikasjon Stillingen avlønnes som overingeniør stillingskode 1087 lønnsspenn (525.000-575.000), eller senioringeniør stillingskode 1181 lønnsspenn 560.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder.  Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.  Kontorsted er på Hamar i 2018. Fra 1.1.2019 etableres Fylkesmannen i Innlandet og i løpet av våren endres kontorsted til Rosenlund på Lillehammer. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25.  Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til miljøverndirektør Øyvind Gotehus, tlf. 62 55 11 66 eller fagkoordinator Steinar Østlie tlf. 62 55 11 77.
Fylkesmannen i Hedmark