Bykle kommune

Tenkjer du på å flytte til Bykle?  - Kjem du, er du velkomen!

Bykle er rik på det som er fint å vekse opp med, og som gir barna våre grunnleggjande verdiar, ei god ballast å ta med seg vidare. Ein treng tryggleik og positive omgjevnadar og impulsar for å kunne trivast og tru på seg sjølv. Vi som har bodd her ei stund veit alt om dette og vil gjerne at også du, om du vil, skal få oppleve dette. Vi er ikkje mange og vil gjerne bli fleire! Vi trur det er ein fordel at du likar småsamfunn og veit kva det krevst av den enkelte å leve og bu slik.Om du er viljug til å stå på og gjere ein innsats, vert samfunnet vårt enno betre å bu i, og du har kan hende funne ein plass der du vil byggje og bu.

God kommuneøkonomi har gjort det mogleg å investere i gode tilbod innan helse- og sosialtilbod, barne- og ungdomstilbod, kultur- og fritidstilbod. Vi har særs gode aktivitetsbygg både i Bykle og på Hovden og ellers fine lokale innan dei fleste område. Her kan alle oppleve ein god oppvekst, utfordrande næringsliv, eit mangfald av fritidstilbod og ein trygg alderdom.

Som innbyggjar i Bykle kommune får vi i pose og sekk når kommunen satsar på eit heilårleg reiselivstilbod. Ein roleg novemberdag er vi kan hende 900 personar totalt, og midt i påska kan det vere langt over 15 000 på besøk her.

Fritidstilboda er omfattande året rundt og over 30 friviljuge organisasjonar gjer det lett å vere aktiv og finne seg gode vener her.

VELKOMEN TIL OSS!

20/11/2019
SØKNADSFRIST: 09.12.2019 Liker du utfordringar? Eineståande sjanse til å få eitt år i vakre Setesdal – vi har fastlegevikariat med gode betingelser! Er du interessert i allmennmedisin og er i LIS3-løp, eller er til og med spesialist i allmennmedisin, eller berre ønsker eit år i allmennpraksis frå annan jobb og har formell legevaktkompetanse - har vi ledig  13 mnd vikariat til fastlegestilling  ved Valle legekontor i Setesdal! Stillinga og kontoret: Valle legekontor inngår i vertskommunesamarbeid med Bykle kommune som felles helsetenesta i Bykle og Valle. Bykle kommune har arbeidsgjevaransvaret. I stillinga er det fastlegeoppgåver ved Valle legekontor. Vikariat grunna svangerskap i 13 mnd frå dd.  Fastlønnet med ei liste på 600 pasientar. Vikaren vil ha ansvar for helsestasjon. Beredskapslegevakt i distrikt med gode betingelser. 6-delt turnus. Vaktdistriktet er Valle og Bykle kommune. Valle legekontor har 2 fastleger og 1 LIS 1-lege. I medarbeidarstaben er det stor del sjukepleiarar. Kontoret er godt utstyrt. Du vil oppleva varierte oppgåver. Vi ligg 2 timar reiseveg frå sjukehus og ein god del problemstillingar blir løyst lokalt. Kontoret har digitalt røntgenapparat med avtale om tolking av bilde frå spesialisthelsetenesta. Ein del enkle brotbehandlingar skjer hjå oss. Kommunane er typiske turistdestinasjonar og det er ein sesongvariasjon med omsyn til populasjon og problemstillingar. Kjennskap til ortopedi er ein fordel, men ikkje nødvendig då relevant opplæring vil bli gitt. Vi har i tillegg utstyr til ultralyddiagnostikk. Kommunane har totalt 2 ØHD-senger på respektive sjukeheim i Valle og Bykle kommune. Legekontoret i Valle har helsesjukepleiar, fysioterapeut, jordmor og psykisk helse/rus i same bygg med godt samarbeid. Totalt er det 4 fastleger og 2 LIS1-leger i samarbeidet (fastlege og legevakt) med 3 lokasjoner; i Valle, i Bykle og på Hovden.  Arbeidsoppgåver Fastlegefunksjon Øyeblikkeleg hjelp på dagtid Akuttmedisinske utfordringar som skadehandtering og liknande Legevakt Tverrfagleg samarbeid/offentleg helsearbeid Arbeid med telemedisin Fag/tenesteutvikling Stillinga kan bli tillagt andre oppgåver Kvalifikasjonar Lege med norsk autorisasjon Erfaring frå allmennmedisin Lege i spesialisering for allmennmedisin/LIS 3 eller spesialist i allmennmedisin eller anna formell kompetanse som er relevant for fagområdet Kvalifisert til sjølvstendige legevakter Må ha sertifikat for bil Gode kunnskaper i norsk eller anna skandinavisk språk, både munnleg og skriftleg Politiattest må leggjast fram Personlege eigenskapar Personlege eigenskapar som fleksibilitet, evne til å samarbeide og evne til å arbeide sjølvstendig blir lagt vekt på. Vi tilbyr Engasjerte og erfarne legekollegaer og medarbeidarar Hektisk, spennande og utfordrande fastlege -og legevaktjobb Gode samarbeidspartnarar Fastlønn etter avtale og beredskapsvakter lønnast med «Nord-Noreg-tillegget» Vi kan leggja til rette for nødvendig fagleg rettleiing i eit allmennspesialistløp. Flott natur med gode friluftsmoglegheiter Storbyliv to timar køyreveg unna. Kommunen har personalbolig for utleia i Kristiansand. Vi er behjelpelig med å skaffa bustad i Valle, men òg bustad i attraktivt tur- og skiområde om dette skulle vera interessant! Andre opplysninger Kommunen følgjer vanlege vilkår for avtaleheimler fastset i lov, forskrift og avtaler.  Kontaktinformasjon Heinz.Diehl Tenesteleiar Helse 41449988
Bykle kommune
20/11/2019
SØKNADSFRIST: 08.12.2019 Bykle og Valle kommunar har totalt ca. 2200 innbyggarar. Kommunane har etablert felles  helseteneste, der Bykle kommune er vertskommune.  Helsetenesta i Bykle og Valle har 21,5 årsverk innanfor legetenesta, helsestasjons- og skulehelsetenesta, fysioterapitenesta, jordmortenesta og psykisk helse- og rustenesta. Eit overordna mål for eininga er å levere tenester med høg kvalitet og god tilgjengelegheit. Helsetenesta har 3 kontor tilsaman i dei to kommunane. Psykologen har kontor alle 3 stadene. Vi søkjer etter psykolog i eit årsvikariat. Stillinga skal bidra til å styrke det samla kommunale arbeidet på psykisk helse og rusfeltet og skal ha eit særskilt fokus på barn, unge og familiar. Psykologen vil vere knytt til den tverrfagleg samansette psykisk helse- og rustenesta og arbeidet vil vere prega av tverrfagleg samarbeid . Arbeidsoppgåver Klinisk arbeid retta mot alle aldersgrupper Helsefremjande og førebyggjande arbeid Rettleiing og samarbeid med faggrupper og profesjonar Samhandling mellom primær- og spesialisthelsetenesta System- og planarbeid Klinisk arbeid i enkeltsaker der kompleksiteten gjer dette naudsynt Stillinga kan bli pålagt andre oppgåver Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som psykolog Relevant erfaring frå offentleg eller privat sektor Interesse for eller erfaring frå arbeide med born, unge og familiar vil vera ein fordel God digital kompetanse Beherske norsk godt, både skriftleg og munnleg Søkjar må ha førarkort kl. B Personlege eigenskapar Personlege eigenskapar som evne til samarbeid, fleksibilitet og sjølvstendigheit vil bli vektlagd Vi tilbyr Løn etter avtale Kompetanseutvikling og deltaking i lokale og regionale fagnettverk Kommunen vil vera hjelpsam med å skaffe bustad Flyttegodtgjersle etter eige reglement God pensjons- og forsikringsordning  Den som blir tilsett må disponere eigen bil i teneste. Det er krav om politiattest ved tilsetjing. Kontaktinformasjon Heinz.Diehl Tenesteleiar Helse 41449988
Bykle kommune
01/11/2019
SØKNADSFRIST: 22.11.2019 Vil du vere med å løfte oss? Bykle kommune er staden for faglege utfordringar. Her kan du vere med i eit fagmiljø med eit stort trykk, i spennet frå store utbyggingsprosjekt med investorar til varig vern av natur og samhandling med regionale styresmakter. Kart og sjløvbetjeneingsløysingar vil vere stadig viktigare som verktøy og som kanal i samhandlinga med innbyggjarar, hyttefolk og næringsliv. I botnen må det vere kvalitetsikra kartdata for utveksling med aktørar osv. Det ligg ein del driftsoppgåve til stillinga knytt veldikehald av baser og matrikkelen. Vi treng deg med fagleg tyngde og med lyst til å vere med å løfte oss ekstra innanfor kart-/planfag, og digitalisering. Hjå oss er du ein del av planavdelinga på Bykle rådhus, og i denne stillinga har du ansvar og oppgåver innanfor kart og planarbeid m.v. Arbeidsoppgåver GIS/geodata/geomatikk Lage plankart på ulike plannnivå Samarbeide med konsulentar om plandata, og sjekke innkomne digitale planar Ajourhald av kommunen sine kartverk - FKB- data med mer Oppdatere planinnsyn og kart på heimesida Matrikkelføring - oppgåver etter matrikkellova (kart og delingsforretningar, matrikkelbrev mm) Planarbeid i medhald av plan- og bygningslova Oppmålingsforretningar Andre oppgåver kan bli aktuelt Kvalifikasjonar Master eller bachelor utdanning, gjerne med vekt på kart/GIS/geodata/planfag God kjennskap til bruk av GISLINE- produkta/ Norkart - program Ønskjeleg med erfraing frå oppmåling Gjerne godkjent matrikkelførarkurs Erfraring frå offentleg forvaltning Den som blir tilsett må ha førarkort minimum klasse B Personlege eigenskapar Rydding og serviseinnstilt Fagleg trygg Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og munnleg Vi tilbyr Spennande arbeidsoppgåver i ein kommune med høg aktivitet Mulegheit til fagleg utvikling og vekst Fleksibel arbeidstid Løn etter kvalifikasjonar, etter avtale God pensjons- og forsikringsordning Kommunen kan vere hjelpsam med å skaffe budstad Flyttegodgjersel etter eige reglement Kontaktinformasjon Signe Sollien Haugå, Plansjef, 379 38542  
Bykle kommune