Målselv kommune (ca. 6600 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.
I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!

Målselv kommune ligger sentralt i Troms fylke. Med korte avstander til flotte naturopplevelser. Du når Eventyrøya Senja på 45 minutter, Norden Paris, Tromsø på 1,5 timer og Lofoten når du på 4 timer med bil.

28/06/2022
  Fra 1. januar 2023 vil et nyopprettet interkommunalt plankontor (IKP) sørve samarbeidskommunene Målselv, Balsfjord, Bardu, Sørreisa og Dyrøy i planlegging etter plan- og bygningsloven.  I samarbeidskommunene bor det ca. 21.000 innbyggere på drøye 8000 km2, hvor Forsvaret er en stor aktør. Annen arealkrevende næring er landbruk, skogbruk og reindrift. Det er høy aktivitet innenfor privat næringsliv, offentlig tjenesteyting og offentligprivat samarbeid i Midt-Troms, stort trykk på bygging av boliger og fritidsboliger i samarbeidskommunene og livsnerven i landsdelen E6 går gjennom flere av kommunene. Effektmålet for IKP`et er at det skal være " et attraktivt og kompetent fagmiljø og som gjennom sine leveranser av godt planverk sikrer kommunene god kvalitet på areal- og samfunnsplanlegging til innbyggere og næringsliv ". Kontoret er planlagt å ha samlokalisering i det fremtidige Arena Utmark , hvor ressurser fra statlige etater, reindriftsnæringen og kommunale tjenester vil samles. Det blir med andre ord et betydelig kompetansesenter på Bardufoss innenfor samfunns- og arealplanlegging. Hvem ser vi etter? Vi skal ansette inntil tre fagressurser med planfaglig bakgrunn. Du har engasjement og interesse for utvikling av lokalsamfunn og har lyst å bidra til en positiv utvikling av regionen. Vi ønsker at du har erfaring fra areal- og samfunnsplanlegging og gjerne har ledet planprosesser. Nyutdannede oppfordres likevel til å søke.     Arbeidsoppgaver: Gjennomføre planprosesser Utarbeide plandokumenter   Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse   Utredningsoppgaver   Kartproduksjon   Aktuelle planer Kommuneplan samfunnsdel og arealdel Kommunedelplaner Reguleringsplaner  Andre planer og utredningsoppgaver kan også bli aktuelt Kvalifikasjonskrav: 5-årig mastergrad innenfor relevante fagfelt (arealplanlegging/samfunnsplanlegging/arkitekt/ sivilingeniør) Annen utdanningsbakgrunn i kombinasjon med erfaring fra planprosesser etter pbl. kan vurderes Erfaring fra samfunns- og arealplanlegging er ønskelig  Erfaring/kompetanse innen GIS og digitale verktøy Relevant tilleggskompetanse innenfor bærekraft, samfunnsberedskap, natur og miljø vektlegges God muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning med norsk som språk Hvem er du? Er samfunnsengasjert og nysgjerrig Evner å samarbeide og skape gode relasjoner Jobber selvstendig og tar ansvar for fremdrift i prosjekt Bidrar til et godt arbeidsmiljø Personlige egenskaper vil bli vektlagt  Hva tilbyr vi?  Meningsfull arbeidshverdag Sterkt fagmiljø og tverrfaglig samarbeid Et positivt arbeidsmiljø Muligheter for faglig utvikling Åpent, tillitsvekkende og inkluderende arbeidsmiljø Tilsettingsvilkår: Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid. Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål. Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette. Klikk deg inn på  Bolyst Målselv  for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv Klikk deg inn på Midt-Troms brosjyren , for å få mer informasjon om arbeidsmuligheter, offentlige tjenester, fritid, samfunn, utdanning og næringsliv i Midt-Troms regionen. Kontaktinformasjon: Marit Vorren mob: +47 930 68356 Søknadsfrist: 21.08.2022
Målselv.kommune.no
08/06/2022
Legetjenesten i Målselv kommune er fordelt på to kontorer: Øverbygd legetjeneste, v/Holt helsehus, Øverbygd, med 2 fastlegeavtaler og 1 LIS-1 lege. Andslimoen legetjeneste, v/Målselv Helsesenter, Bardufoss, med 9 fastlegeavtaler og 2  LIS-1 leger Legeavtalen er tilknyttet Andslimoen legetjeneste v/Målselv Helsesenter, Bardufoss. Andslimoen legetjeneste kan tilby et meget godt og aktivt fagmiljø med ukentlig smågruppevirksomhet. Legetjenesten har medisinske studenter fra Universitetet i Tromsø 6 mnd. i året og har bred erfaring i veiledet utdanning for spesialiteten allmennmedisin. Pr. i dag har legeavtalen en liste på ca. 600 pasienter. Legeavtalen inngår i interkommunal legevaktordning på Setermoen i Bardu kommune med p.t. 23-delt legevakt Kommunen kan tilplikte inntil 7,5 timer til faste kommunale legeoppgaver (jfr. ASA 4310). Ved tildeling av legeavtalen kan det enten inngås individuell avtale om allmennpraksis (privat) eller tilsetting i 100 % kommunal stilling. LEGEHJEMMEL 100% legehjemmel v/Andslimoen legetjeneste.  Tiltredelse etter avtale. Avtaleinnehaver har ansvar for 600 listepasienter. Det er i dag 9 fastlegeavtaler og 2  LIS-1 leger ved legekontoret.                        Krav til søker:  Utdannet lege med norsk autorisasjon   Ønskelig med spesialisering i allmennmedisin Personlige egenskaper: Personlig egnethet Samarbeidsevne  Faglig dyktighet vil bli vektlagt Vi tilbyr: En faglig utfordrende stilling Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer Gode pensjons- og forsikringsordninger Tilsettings-/tildelingsvilkår: Vilkår innenfor rammene av sentrale avtaler mellom Dnlf og KS. Politiattest:   I  h.h.t. helsepersonellovens § 20a kreves det politiattest av den som tildeles hjemmelen.  Denne framlegges før tiltredelse. Stillingen kan kombineres med f.eks jobb i Forsvaret. Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid. Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål. Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette. Klikk deg inn på  Bolyst Målselv  for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv Klikk deg inn på Midt-Troms brosjyren , for å få mer informasjon om arbeidsmuligheter, offentlige tjenester, fritid, samfunn, utdanning og næringsliv i Midt-Troms regionen. Kontaktinformasjon: Kristine Lavik-Askim mob: +47 45243173 Siv-Hege Severi mob: +47 93468845 SØKNADSFRIST: 14.08.2022
Målselv.kommune.no