Bjørnafjorden kommune ligg i naturskjønne omgjevnader rundt Bjørnafjorden, sør for Bergen. Bjørnafjorden består av tidlegare Os og Fusa kommunar, med omlag 25.000 innbyggjarar og eit areal på 519km2.

19/09/2022
  Planeininga i Bjørnafjorden kommune søkar etter ein engasjert rådgjevar innafor samfunnsplanlegging i fast 100 % stilling. Stillinga inneber tett samhandling på tvers av organisasjonen, andre forvaltningsnivå og privat næringsliv.  Arbeidsoppgåver:   jobbe med samfunnsutfordringar, til dømes innan vekst, folkehelse, utbyggingsmønster, næringsutvikling og samferdsel utrede og framskaffe beslutningsgrunnlag for politikere og ledere  utarbeide nærings og lokaliseringsanalyser  bistå i økonomisk planlegging, bærekraft-/miljøplanlegging  bistå i utvikling av offentlege tenester  bidra til at vedtatt politikk blir realisert gjennom intern samhandling i kommunen, oppfølging av konsulent og viktige samarbeidsaktørar Kvalifikasjonar:   Master i samfunnsplanlegging, eller anna relevant høgare utdanning. I særlege høve kan omfattande realkompetanse kompensera for manglande formalkompetanse God kompetanse og erfaring i prosessleiing for plan- eller utviklingsarbeid God forståing for virkemiddelapparatet og gjerne erfaring med bruk av tilskotsordningar Gode digitale ferdigheter, samt evne til å sette seg raskt inn i nye digitale løysingar  Personlege eigenskapar vert lagt vekt på, og det er ønskjeleg at du er/har: - god samarbeids- og kommunikasjonsevne og kan finne gode løysingar på komplekse utfordringar - nytenkande - interesse for byutvikling/stadsutvikling/næringsutvikling - gjennomføringsevne - sterke analytiske evner - god skriftleg og muntleg framstillingsevne - strukturert - høg arbeidskapasitet   Utanlandsk utdanning må vere NOKUT godkjent. Vi tilbyr: Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø Gode pensjons- og forsikringsordningar og løn etter avtale Vi arbeidar for å få etablert heiltidskultur i kommunen Etter utløpt søknadsfrist, vil det bli generert ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar kan bli offentlege sjølv om ein har kryssa av for å bli unnateke. Dersom anmodningen ikkje vert tatt til følgje vil søkjaren bli varsla om det.  Vi vil aldri be søkjar om å oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen. Vi jobbar med fleire spennande prosjekt, og er alltid på utkikk etter engasjerte folk med hjartet på rette staden. Er det deg? Spørsmål om stillingen Kontaktperson Jannicke Ane Sem-Onarheim Telefon 906 24 172  SØKNADSFRIST: 30.09.2022
Bjørnafjorden kommune
19/09/2022
  Er du klar for ei spennande oppgåve som tilretteleggar for samfunnsutvikling i ein av Noreg sine mest dynamiske kommunar? Planeininga i Bjørnafjorden kommune søkar etter deg som er erfaren arealplanleggar. Gjerne med erfaring frå både kommunale og private planarbeid. Vi tilbyr fast 100 % stilling og spennande oppgåver. Du vil vere sentral i å tilrettelegge for og sikre god samfunnsutvikling gjennom langsiktige og gjennomførbare planar. Vi er opptatt av god samhandling på tvers av organisasjonen og andre forvaltningsnivåer. Stillinga inneber og tett dialog med konsulentar og privat næringsliv for å sikre god framdrift og kvalitet i reguleringsarbeid. Arbeidsoppgåver: Bidra til at vedtatt politikk blir realisert gjennom intern samhandling i kommunen og god dialog med forslagstillar og konsulentar. Sakshandsame private planinitiativ, rettleie og utarbeide beslutningsgrunnlag til politisk handsaming. Følgje opp politiske vedtak. Kvalifikasjonar: Bachlor eller master i relevante fag som arealplanleggar, landskapsplanleggar, samfunnsgeograf, juridiske fag eller annen relevant høgare utdanning. I særlege høve kan omfattande realkompetanse kompensere for manglande formalkompetanse. God kompetanse og erfaring med reguleringsarbeid.  Personlege eigenskapar vert lagt vekt på, og det er ønskjeleg at du er/har:  -gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og kan finne gode løysingar på komplekse utfordringar - nytenkande - Interesse for byutvikling/stadsutvikling/næringsutvikling - gjennomføringsevne - sterke analytiske evner - god skriftleg og muntleg framstillingsevne - strukturert - høg arbeidskapasitet  Utanlandsk utdanning må vere NOKUT godkjent.  Vi tilbyr:  Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø.  Gode pensjons- og forsikringsordningar og løn etter avtale.  Vi arbeidar for å få etablert heiltidskultur i kommunen. Etter utløpt søknadsfrist, vil det bli generert ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar kan bli offentlege sjølv om ein har kryssa av for å bli unnateke. Dersom anmodningen ikkje vert tatt til følgje vil søkjaren bli varsla om det. Vi vil aldri be søkjar om å oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen.  Vi jobbar med fleire spennande prosjekt, og er alltid på utkikk etter engasjerte folk med hjartet på rette staden. Er det deg? Spørsmål om stillingen Kontaktperson Jannicke Ane Sem-Onarheim Telefon 906 24 172  KNADSFRIST: 30.09.2022
Bjørnafjorden kommune