Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp

10/05/2022
Om stillingen Senteret ligger midt på skoletunet i Brønnøysund og nært rådhuset i kommunen. Enheten består pr. i dag av fire underavdelinger: Voksenopplæring, flyktningtjeneste, kulturskole og folkebibliotek. Enheten har en merkantil ressurs på 80 % stilling. Voksenopplæringen yter opplæring i norsk/samfunnskunnskap for innvandrere, logopedi for hele kommunen, spesialundervisning for voksne og grunnskole for voksne.  En yter også voksenopplæring til nabokommuner. Hovedansvarsområdet er knyttet til rektorrollen og pedagogisk ledelse av voksenopplæringen.   I de øvrige avdelingene har en egne ansvarlige avdelingsledere. Tjenestebehovet med tilhørende bemanning varierer i stor grad i takt med bosetting av flyktninger og annen innvandring. Enhetsleder rapporterer til oppvekstsjef, og inngår i skoleledernettverk kommunalt og regionalt. Arbeidsoppgaver Totalansvar faglig, økonomisk og personalmessig i enheten. Kommunen satser på relasjonsledelse som den beste lederstilen. I tillegg er enhetsleder ansvarlig for effektiv bruk og forvaltning av tildelte ressurser. Enhetsleder skal lede det faglige arbeidet på en utviklende og hensiktsmessig måte, herunder legge til rette for at samarbeid mellom ulike fagmiljøer vektlegger brukernes opplevelser og behov som rettesnor når en lager rutiner. Utvikle nye tilbud i tråd med behov for opplæring både i befolkningen og blant kommunens ansatte. Legge til rette for et godt arbeidsmiljø, og arbeide for god kvalitet i tjenestene og et godt omdømme. Lede utviklings- og kvalitetsarbeidet med metoder og arbeidsmåter som skaper kollektiv innsikt, læring og engasjement i kollegiet, og i tråd med lover og forskrifter ellers. Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Høyskoleutdanning innen relevante fag eller fagkombinasjoner Skolefaglig kompetanse og undervisningserfaring Lederutdanning på høyskolenivå, fortrinnsvis innen skoleledelse. Ledererfaring kan kompensere for formell utdanning Erfaring fra arbeid i aktuelle fagområder eller tverrfaglig arbeid er bra å ha Personlige egenskaper Setter brukerne i fokus og har respekt for deres integritet, rettigheter og behov. Er kunnskapsorientert og reflekterende, målrettet og systematisk, og evner å motivere til felles innsats for ansattes læring og mestringsopplevelser. Kunne skape en attraktiv arbeidsplass med åpent og godt arbeidsmiljø som fremmer det kollektive læringsfelleskapet Har en lederstil som preges av involvering, tydelig kommunikasjon, mot og gjennomføringsevne. Egnethet vektlegges. Stillingen krever politiattest  (ikke eldre enn 3 måneder) Vi tilbyr Gode arbeidsforhold med hyggelige og hjelpsomme kolleger. Kommunalt rektornettverk som ledes av skolefaglig ansvarlig i kommunen. Fagnettverk, både kommunalt og regionalt. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger En utviklingsorientert organisasjon. Tilflyttere til Brønnøy kommune etter 01.01.2022 får tilbud om gratis barnehage og SFO til og med 31.12.2023.  Spørsmål om stillingen Oppvekstsjef, Terje Heggheim, telefon: 750 12 107 / 472 68 588 Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2.  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Det inngår 6 måneders prøvetid i tilsettingen.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden.   Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. SØKNADSFRIST: 30.05.2022
Brønnøy kommune