Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

29/11/2019
SØKNADSFRIST: 05.01.2020 Levedyktige rovviltbestander og bærekraftig beitenæring Fast stilling Hos Fylkesmannen i Innlandet er det fra 2020 ledig en fast stilling for deg som har lyst til å arbeide med å forvalte den todelte målsettingen om å legge til rette for levedyktige rovviltbestander og ei bærekraftig beitenæring i Hedmark og Oppland.   Arbeidsppgaver innen rovviltforvaltning Arbeidet innebærer fortrinnsvis saksbehandling innenfor rovviltforvaltning; skadefellingstillatelser, forebyggende og konfliktdempende tiltak, erstatningsoppgjør og inngå i Fylkesmannens rovviltberedskap. Andre naturforvaltningsoppgaver kan også tilfalle etter behov. Fylkesmannen søker etter deg som har høyere naturfaglig utdannelse (mastergrad eller tilsvarende). Relevant erfaring fra offentlig naturforvaltning vil tillegges vekt, og det vil være en fordel med kjennskap til rovviltforvaltning. Kravet til utdanningsgrad kan oppveies av særlig relevant og god realkompetanse. Du må kunne arbeide målrettet, ta initiativ og være resultatorientert. Vi ønsker en person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi tilbyr arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver. avlønning som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 525.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. god pensjonsordning i Statens pensjonskasse fleksibel arbeidstid Prøvetiden er 6 måneder. Spørsmål om stillingen Opplysninger om stillingen gis av avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum på tlf. 61 26 60 61 / 95231575 eller underdirektør Steinar Fossum på tlf. 61266069. Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet . Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.
Fylkesmannen i Innlandet
29/11/2019
SØKNADSFRIST: 05.01.2020 To faste stillinger med ansvar for nasjonalparker Hos Fylkesmannen i Innlandet er det fra 2020 ledig to faste stillinger som nasjonalparkforvaltere i hhv Gutulia og Femnundsmarka, og Fulufjellet. Kontorsteder er Engerdal og Trysil. Forvaltning av nasjonalparker Fylkesmannen søker deg som har god kompetanse fra fagområdet. Det er primært ønskelig med høyere naturfaglig utdanning (mastergrad eller tilsvarende), eller annen relevant utdanning. Lavere utdanningsnivå kan oppveies av særlig relevant og god realkompetanse. Relevant erfaring fra offentlig naturforvaltning vil tillegges vekt. Det er ønskelig med erfaring fra forvaltning av verneområder. Du må kunne arbeide målrettet, ta initiativ og være resultatorientert. Vi ønsker en person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Lokalkunnskap vil være en fordel. Den ene stillingen gjelder primært forvaltning Gutulia nasjonalpark (NP) og Femundsmarka NP i Innlandet. Kontorsted vil være på Drevsjø i Engerdal kommune. Vedkommende vil samarbeide tett med nasjonalparkforvalter for de samme områdene, lokalisert på Røros. Sammen utgjør disse to sekretariatet for nasjonalparkstyret for Femundsmarka NP og Gutulia NP. Kontorstedet på Drevsjø er samlokalisert med ansatte i Statskog og Engerdal fjellstyre. Den andre stillingen gjelder primært forvaltning Fulufjellet NP i Trysil kommune. Kontorsted vil være på kommunehuset i Trysil kommune, i et fagmiljø sammen med kommunens ansatte på plan, miljø og forvaltning og næring. Vedkommende vil utgjøre sekretariatet for nasjonalparkstyret for Fulufjellet NP. Det tas forbehold om Stortingets godkjenning av finansiering av to stillinger. Vi ber om at du i søknaden skriver om du søker begge eller bare en av stillingene. Arbeidsoppgaver Et politisk oppnevnt styre har ansvaret for forvaltningen av verneområdene, og forvalterne er sekretærer for nasjonalparkstyret. I tillegg ivaretar forvalterne sekretariatsfunksjon både for rådgivende utvalg og administrativt kontaktutvalg. Oppgavene vil bl.a. omfatte saksforberedelse for styret, oppfølging av forvaltningsplan/utarbeiding av forvaltningsplan, besøksstrategi, iverksette nødvendig merking/skjøtsel, utarbeide informasjonsmateriell, oppfølging av verneformål og verneforskrifter. Arbeidet vil innebære utstrakt samarbeide med bl.a. lokale og regionale myndigheter, grunneiere, brukergrupper og organisasjoner. Formidling og kommunikasjon vil derfor være viktige oppgaver. Forvalterne vil ellers ha kontakt med Fylkesmannen i Innlandet, lokale representanter for Statens naturoppsyn/Fjelloppsyn og Miljødirektoratet. Forvalterne vil også ha kontakt med Länsstyrelsen i Dalarna i et svensk-norsk samarbeid. Se mer informasjon på hjemmesiden: http://www.nasjonalparkstyre.no/Fulufjellet/ og http://www.nasjonalparkstyre.no/Femundsmarka/. Arbeidsgiver vil være Fylkesmannen i Innlandet som har hovedsete på Lillehammer. Vi tilbyr arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver. avlønning som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 525.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. god pensjonsordning i Statens pensjonskasse fleksibel arbeidstid Prøvetiden er 6 måneder. Spørsmål om stillingen Opplysninger om stillingen gis av avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum på tlf. 61 26 60 61 / 95231575 eller underdirektør Steinar Fossum tlf. 61 26 60 69. Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet. Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.
Fylkesmannen i Innlandet