Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder.

04/06/2019
SØKNADSFRIST: 17.06.2019 Er du økonom og har kjennskap til KOSTRA?  Fast stilling Fylkesmannen i Innlandet har ledig fast stilling i enhet for kommunal og regional samordning. Stillingens ansvarsområder Enheten vår har arbeidsoppgaver innenfor områder som kommuneøkonomi, plan og kommunal fornying. Vi har også et ansvar for samordning av dialogen og samarbeidet med kommunene, både internt og med andre regionale aktører. Kvalifikasjoner  og arbeidsoppgaver Vi er i dag et team på fem ansatte med bred tverrfaglig kompetanse, som vi ønsker å styrke med deg som har: •    Høyere utdanning innen økonomi •    Statistikk- og analysekompetanse •    God kjennskap til KOSTRA •    God kjennskap til kommunal og statlig forvaltning •    God muntlig og skriftlig formidlingsevne, gjerne med prosessveiledererfaring Du vil i stor grad få mulighet til å påvirke måten vi jobber på, så det er en fordel om du er av den initiativrike typen med stor gjennomføringsevne. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt. Arbeidsoppgavene dine vil være:  •    Jobbe i team med utviklings, innovasjon- og fornyingsprosjekter rettet mot kommunene •    Oppfølging og veiledning av kommuner på økonomiområdet •    Analyse av kommunale budsjetter, økonomiplaner og regnskap •    Fordeling av skjønnsmidler til kommunene   Vi tilbyr arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver. avlønning som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 500.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. god pensjonsordning i Statens pensjonskasse. fleksibel arbeidstid. Prøvetiden er 6 måneder. Spørsmål om stillingen Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet . Trenger du nærmere opplysninger om stillingen, kan du ta kontakt med Anne Gunn Sletten (414 66 633) eller Anette Musdalslien (976 57 281) Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.
Fylkesmannen i Innlandet
21/05/2019
SØKNADSFRIST: 07.06.2019 Fast stilling Fylkesmannen i Innlandet har ledig fast stilling som assisterende fylkeslege Stillingen er Stillingen som assisterende fylkeslege er plassert i enheten Helse og omsorg. Enheten ledes av fylkeslegen og det er 5 assisterende fylkesleger i embetet. Enheten har tilsammen 30 ansatte. Helse og omsorg behandler klager og fører tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enheten har også rådgivnings- og forvaltningsoppgaver overfor virksomheter og enkeltpersoner etter oppdrag fra Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet. Arbeidssted er Lillehammer. Arbeidsoppgaver Stillingen vil i hovedsak innebære tilsyn, klagesaksbehandling og rådgivning overfor helsetjenester og helsepersonell hovedsakelig i spesialisthelsetjenesten, men også noe overfor kommunale helse- og omsorgstjenester. Forvaltningsoppgaver, bl.a. vurdering av helsemessige krav til førerkort-innehavere, inngår også i stillingen. Stillingen byr på interessante oppgaver i et tverrfaglig og kompetent fagmiljø, med både helsefaglig, juridisk og samfunnsfaglig kompetanse. Opplæring i tilsyn vil bli gitt, og det er også muligheter for annen kompetanseutvikling som er relevant for stillingen. Det må påregnes noe reising og dermed noe fleksibilitet ift. arbeidstid. Kvalifikajsonskrav Utdanningsnivå: Lege - medisinsk embetseksamen Det er ønskelig med kompetanse og erfaring fra spesialisthelsetjenesten og med interesse for samfunnsmedisinske spørsmål. Det er også ønskelig med kjennskap til organisering av helsetjenesten og helsetjenesteforvaltningen. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt. Vi tilbyr Interessante arbeidsoppgaver og mulighet til å bidra til å utvikle Fylkesmannen i Innlandet Lønn som assisterende fylkeslege, stillingskode 0774, lønnsplassering etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner God pensjonsordning med medlemskap i Statens pensjonskasse Fleksibel arbeidstid og muligheter for trening i arbeidstiden Prøvetiden er 6 måneder. Spørsmål om stillingen Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fylkeslege Harald Vallgårda tlf. 62551382 eller underdirektør Arne Throndsen tlf. 62551352. Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.
Fylkesmannen i Innlandet
21/05/2019
SØKNADSFRIST: 07.06.2019 Fast stilling Fylkesmannen i Innlandet har ledig en fast stilling for person med sykepleiekompetanse Stillingen er Stillingen er i utgangspunktet plassert i enheten Helse og omsorg som ledes av Fylkeslegen. Enheten inngår i virksomhetsområdet Helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie. Det tas forbehold om, og kan påregnes arbeidsoppgaver også innenfor de øvrige enhetene. Enheten Helse og omsorg har 30 ansatte, og behandler klager og fører tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Enheten har også rådgivnings- og forvaltningsoppgaver mot kommunene etter oppdrag fra Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet.  Arbeidsoppgaver Stillingen vil i hovedsak være knyttet til tilsyn, klagesaksbehandling og rådgivning overfor helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell hovedsakelig i kommunene, men også overfor spesialisthelsetjenesten. En sentral arbeidsoppgave vil også være behandling av tvangs-vedtak etter bestemmelsene kapittel 4A i pasient- og brukerrettighetsloven. Oppgaver på enhetens øvrige områder kan inngå i stillingen. Kvalifikajsonskrav Utdanningsnivå: For stillingen kreves det minimum utdanning som bachelor i sykepleie. Det er ønskelig med relevant videreutdanning, fortrinnsvis på masternivå. Erfaring fra eller innsikt i helse- og omsorgstjenesten- fortrinnsvis kommunalhelsetjenester, samt offentlig forvaltning er også ønskelig. Det er ønskelig med erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt. Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og bredt tverrfaglig arbeidsmiljø og gode velferdsordninger Vi tilbyr arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver. avlønning som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 500.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. god pensjonsordning i Statens pensjonskasse fleksibel arbeidsti Prøvetiden er 6 måneder. Arbeidsted er Lillehammer. Spørsmål om stillingen Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fylkeslege Harald Vallgårda tlf. 62 55 13 82 eller underdirektør Arne Throndsen tlf. 62 55 13 52. Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.
Fylkesmannen i Innlandet
21/05/2019
SØKNADSFRIST: 07.06.2019 Fast stilling Fylkesmannen i Innlandet har ledig fast stilling som seniorrådgiver Om stillingen Stillingen er lagt til Juridisk enhet. Enheten har 10 medarbeidere som bl.a. arbeider med klagesaksbehandling og veiledning etter Plan- og bygningsloven, Kommuneloven, Offentleglova og Forvaltningsloven.  Arbeidsoppgaver Den som tilsettes skal primært arbeide med veiledning og klagesaksbehandling etter Plan- og bygningsloven, men også med oppgaver på andre av enhetens fagområder etter behov.  Kvalifikajsonskrav Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap Vi er ute etter søkere som har: Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet.   Erfaring fra arbeide med plan- og bygningsloven.  Solide kommunikasjons- og samarbeidsevner God skriftlig og muntlig framstillingsevne Evne til initiativ og selvstendig arbeid Gode ferdigheter i bruk av IKT-verktøy Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Den som tilsettes må ha interesse for fagområdene og trives med høyt arbeidstempo. Selvstendighet og aktiv deltakelse i et tverrfaglig miljø er viktig.    Vi tilbyr Arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver. Avlønning som seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  God pensjonsordning i Statens pensjonskasse Fleksibel arbeidstid Prøvetiden er 6 måneder. Spørsmål om stillingen Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet. Opplysninger om stillingene gis av avdelingsdirektør Jo-Bjørner Haugen, tlf. 61 26 60 05/951 36 872 eller direktør Anne Katrine Fossum tlf 62 55 10 36/901 18 816 Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.
Fylkesmannen i Innlandet
21/05/2019
SØKNADSFRIST: 07.06.2019 Ett års vikariat Hos Fylkesmannen i Innlandet er det ledig et ettårig vikariat som rådgiver, eventuelt seniorrådgiver, innen naturforvaltning. Om stillingen Enhet for Naturmangfold og verneområder søker etter en person som har lyst til å arbeide med å ta vare på naturmangfoldet i Hedmark og Oppland. Enheten ledes av avdelingsdirektør, og har 27 ansatte, inkludert nasjonalparkforvalterne. Arbeidssted er Lillehammer. Med forbehold om finansiering kan det være aktuelt å ansette ytterligere en person i et ettårig engasjement på samme vilkår. Arbeidsoppgaver Stillingen vil bl. a. å bistå i saksbehandling for verneområder og saker knyttet til å ivareta biologisk mangfold. Kvalifikajsonskrav Utdanningsnivå: Høyere naturfaglig utdannelse (mastergrad eller tilsvarende), Vi ønsker fortrinnsvis søkere med relevant erfaring fra naturforvaltning. Du må kunne arbeide målrettet og være resultatorientert. Vi ønsker en person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.  Vi tilbyr arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver. avlønning som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 500.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning være aktuelt. god pensjonsordning i Statens pensjonskasse fleksibel arbeidstid vikariatet er ettårig, men med mulighet for forlengelse avhengig av finansiering. Prøvetiden er 6 måneder. Spørsmål om stillingen Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet. Opplysninger om stillingen gis av avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum på tlf. 61 26 60 61 / 95231575. Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.
Fylkesmannen i Innlandet