Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, holder til i trivelig lokaler på Østerås i Bærum. Vi har også en seksjon i nord med ansatte i Tromsø og i Pasvikdalen i Finnmark. Etaten består av tre avdelinger og har ca. 115 ansatte.

Vi er et direktorat under Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet. DSA er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, for naturlig stråling og for håndtering av radioaktivt avfall og radioaktiv forurensning. Mandatet omfatter tilsyn, rådgivning, informasjon, kvalitetssikring, overvåkning, målinger og FoU–virksomhet innen strålevern og atomsikkerhet. DSA er også ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen. Vi arbeider for å spre kunnskap om stråling, strålebruk og helse- og miljømessige effekter

Seksjon atomsikkerhet og forurensing

Seksjonen har ansvaret for forvaltning etter forurensningsloven når det gjelder radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Dette omfatter blant annet petroleumsvirksomhet, prosessindustri, sykehus og forskning. Seksjonen fører tilsyn med Institutt for energiteknikk (IFE) og deres virksomhet med bl.a. reaktordrift på Kjeller og i Halden. Vi er et tverrfaglig miljø som deltar i utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

14/03/2019
SØKNADSFRIST: 14-04-2019 The Section for Nuclear Safety and Pollution Control seeks Advisors / Senior Advisors for permanent positions.   Introduction The Section for Nuclear Safety and Pollution Control is responsible for regulating licence holders for nuclear facilities and activities in accordance with the Nuclear Energy Activities Act and permit holders in accordance with the Pollution Control Act with regard to radioactive pollution and radioactive waste. This includes nuclear facilities operated by, and activities undertaken by, the Institute for Energy Technology (IFE) and their sites at Halden, Himdalen and Kjeller that contain, for example, research reactors, spent fuel management facilities and radioactive waste facilities. In relation to pollution control regulation this extends also to petroleum activities, process industries, hospitals and research. The Section is an interdisciplinary environment that participates in development work both nationally and internationally.   Work Tasks Regulation of the Institute for Energy Technology (IFE) and other organisations in Norway subject to the Nuclear Energy Activities Act and/or the Pollution Control Act including: Licensing of nuclear facilities and activities and issuance of environmental permits. Review and assessment of safety analyses, safety reports, health and environmental impact assessments. Inspection of licence and/or permit holders facilities and activities. Development of regulations and guides contributing to clearer information being available to stakeholders.   Tasks connected to the regulation of transport of radioactive material and radioactive waste. Opportunities to influence the strategy for managing radioactive pollution and radioactive waste in Norway. Extensive collaboration with ministries, other government agencies and international organisations such as the International Atomic Energy Agency (IAEA). Opportunities to travel, both at home and abroad, and to develop a large network of contacts both nationally and internationally. Qualifications We require: Responsible and committed employees with relevant higher education to at least a Masters level in a relevant science or engineering subject or be able to demonstrate equivalent experience. Strong written and oral presentation skills in Norwegian and / or English. We seek:  Relevant knowledge or experience working with nuclear facilities and activities, as part of a regulatory body, commercial or international organisation. Applicants who are able to demonstrate knowledge and understanding of relevant nuclear safety principles and practices.     Personal characteristics Diligent, independent, responsible and committed applicants who are resilient, with high capacity for work, and have strong interpersonal skills.   We offer A challenging position with many development opportunities and collaboration with renowned academic communities nationally and internationally. A good working environment with competent and committed colleagues. Modern and pleasant premises with a subsidized canteen. Membership in the Government Pension Fund, flexible working arrangements, service mobile telephone and five-weeks holiday in addition to bank holidays. Salary according to the Government regulations as an Advisor at 524200 - 565000 kr. per year or as a Senior Advisor at NOK 576100 - 619300 kr. per year. For highly qualified applicants, higher salaries may be considered.  Contacts   Solveig Dysvik Seksjonssjef 67162655 solveig.dysvik@dsa.no Wenche Andersen Rådgiver 67162630 wenche.andersen@dsa.no  
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
14/03/2019
SØKNADSFRIST: 14.04.2019 Vil du være med på å påvirke forvaltningen på et område som er viktig for samfunnet med mulighet for å utvikle stor kontaktflate både nasjonalt og internasjonalt? Seksjon atomsikkerhet og forurensning søker flere rådgivere/seniorrådgivere til faste stillinger. Vi styrker kompetansen vår for å påse at de nukleære anleggene i Norge drives og avvikles forsvarlig. Håndteringen av det radioaktive avfallet står sentralt i dette arbeidet.   Seksjon atomsikkerhet og forurensing har ansvaret for forvaltning etter forurensningsloven når det gjelder radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Dette omfatter blant annet petroleumsvirksomhet, prosessindustri, sykehus og forskning. Seksjonen er forvaltningsmyndighet etter atomenergiloven og forvalter Institutt for energiteknikk (IFE) og deres virksomhet knyttet til reaktorene på Kjeller og i Halden. Vi er et tverrfaglig miljø som deltar i utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt.   Arbeidsoppgaver Forvaltning av Institutt for energiteknikk (IFE) etter forurensingsloven, samt oppgaver knyttet til seksjonens øvrige arbeid på dette området. Oppgaver knyttet til sikkerhet, lagring og sluttdeponering av brukt brensel og annet radioaktivt avfall. Påse dekommisjonering av atomanlegg og forsvarlig lagring av brukt brensel og radioaktivt avfall. Oppfølging av oppgaver om dekommisjonering og radioaktivt avfall knyttet til Centre for Environmental Radioactivity - Centre of Excellence (CERAD CoE ). Oppgaver knyttet til utarbeidelse av sikkerhetsanalyser, sikkerhetsrapporter, helse- og miljøkonsekvensvurderinger. Vurdere helse- og miljømessige konsekvenser når vi utarbeider tillatelser etter forurensningsregelverket, i utredningsspørsmål og ved andre typer forvaltningsoppgaver. Oppgaver knyttet til forvaltning av transport av radioaktivt materiale og radioaktivt avfall. Spennende oppgaver og mulighet til å påvirke og utforme forvaltning av radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Utstrakt samarbeid med departementer, andre offentlige etater og internasjonale miljøer. Mulighet for å utvikle stor kontaktflate både nasjonalt og internasjonalt med reisevirksomhet i inn- og utland. Kvalifikasjoner Du må ha høyere utdanning med relevant mastergrad, cand.scient/siv.ing.innen naturvitenskap eller tilsvarende.    Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og/eller engelsk.    Erfaring fra arbeid i tilknytning til nukleær virksomhet og nukleære anlegg, enten som regulerende myndighet eller fra virksomhetssiden vektlegges. Søkere som kan vise til kunnskap om og forståelse for nasjonale og internasjonale rammer for nukleær aktivitet og nukleære anlegg, samt for relevante prinsipper og praksis for atomsikkerhet vil bli foretrukket.     Det er en fordel om du har relevant erfaring fra offentlig forvaltning og gjerne kunnskap om og erfaring med forvaltning etter forurensningsloven.          Kunnskap om forurensning knyttet til stråling, radioaktivitet og om radioøkologi vektlegges.  Personlige egenskaper Grundig og selvstendig, ansvarsfull og engasjert.    Robust med høy arbeidskapasitet og gode samarbeidsegenskaper.  Vi tilbyr En utfordrende stilling med gode utviklingsmuligheter og samarbeid med anerkjente fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.   Et godt arbeidsmiljø med kompetente og engasjerte kollegaer.   Moderne og trivelige lokaler med subsidiert kantine.   Medlemskap i Statens pensjonskasse, fleksitidsordning, sommertid, trening i arbeidstiden, tjenestetelefon og fem ukers ferie.    Lønn etter Statens regulativ som rådgiver kr.524200 – 565000 kr per år eller som seniorrådgiver kr. 576100 – 619300 per år. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  6 måneders gjensidig prøvetid. Kontaktinformasjon Solveig Dysvik Seksjonssjef 67162655 solveig.dysvik@dsa.no     Wenche Andersen Rådgiver 67162630 wenche.andersen@dsa.no  
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet