Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA, holder til i trivelig lokaler på Østerås i Bærum. Vi har også en seksjon i nord med ansatte i Tromsø og i Pasvikdalen i Finnmark. Etaten består av tre avdelinger og har ca. 115 ansatte.

Vi er et direktorat under Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet. DSA er myndighet og kompetanseorgan for atomsikkerhet, all bruk av stråling, for naturlig stråling og for håndtering av radioaktivt avfall og radioaktiv forurensning. Mandatet omfatter tilsyn, rådgivning, informasjon, kvalitetssikring, overvåkning, målinger og FoU–virksomhet innen strålevern og atomsikkerhet. DSA er også ansvarlig for den nasjonale atomberedskapen. Vi arbeider for å spre kunnskap om stråling, strålebruk og helse- og miljømessige effekter

Seksjon atomsikkerhet og forurensing

Seksjonen har ansvaret for forvaltning etter forurensningsloven når det gjelder radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Dette omfatter blant annet petroleumsvirksomhet, prosessindustri, sykehus og forskning. Seksjonen fører tilsyn med Institutt for energiteknikk (IFE) og deres virksomhet med bl.a. reaktordrift på Kjeller og i Halden. Vi er et tverrfaglig miljø som deltar i utviklingsarbeid både nasjonalt og internasjonalt.