Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er omkring 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6000 innbyggere. De aller fleste bor i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.

27/03/2020
SØKNADSFRIST: 16.04.2020 Om stillingen Miljøavdelingen  har 30 medarbeidere på kontorene i Tromsø og Vadsø. Vi er fordelt på fire seksjoner: naturvern, fisk og vannforvaltning, forurensning og vilt. I tillegg har vi tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer i nærheten av nasjonalparkene.  Seksjon for naturvern  er nyopprettet og nå trenger vi en ny seksjonsleder. Kontorsted for stillingen er Tromsø.  Som seksjonsleder skal du ha fag- og personalansvar for naturvern hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Du får også personalansvar for nasjonalparkforvalterne.  Dine oppgaver blir lede og utvikle seksjonen ansvar for de faglige oppgavene som ligger til seksjonen ansvar for seksjonens måloppnåelse budsjettansvar der det er delegert økonomiansvar for supplerende tildelinger innen seksjonens fagområde saksbehandling, rådgivning, faglig veiledning og utredning Seksjonens arbeidsoppgaver forvaltning av mindre verneområder bistand og veiledning til aktører i verneområdeforvaltningen gjennomføring av skjøtsel og utarbeidelse av forvaltningsplaner for verneområdene verneplanprosesser innenfor skogvern, marint vern og supplerende vern bidra i arbeidet med forskriftsendringer sikre at nødvendige tiltak for trua arter og naturtyper blir gjennomført Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper For å bli vurdert for stillingen, må du: ha mastergrad innen naturvitenskapelige fagområder. Bachelorgrad og relevant erfaring kan veie opp for dette skrive og snakke godt norsk ha god kunnskap om seksjonens fagområder Vi ønsker at du: har erfaring fra offentlig forvaltning har gode lederegenskaper og ledererfaring har evne til å engasjere og motivere medarbeidere har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er utadvendt og trives i dialog med forskjellige mennesker har stor arbeidskapasitet og jobber effektivt bidrar positivt i arbeidsmiljøet har kjennskap til Troms og Finnmark og naturressursene i fylket har kjennskap til samisk språk og kultur Vi tilbyr Lønn som seksjonssjef i stillingskode 1211 med årslønn 704 900,- kroner til 789 200,- kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 75-79) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder. Medlemskap i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du også få tilbud om gunstig boliglån og forsikring. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Byliv, kulturtilbud og vill og vakker Tromsnatur. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Mer informasjon om stillingen får du ved å ta kontakt med avdelingsdirektør Bente Christiansen på 78 95 03 73 eller 971 85 280. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider.   Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer, videoer og bilder. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi gir deg beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. Om oss Fylkesmannen  er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø. Fylkesmannen i Troms og Finnmark  har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land - Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord. Miljøavdelinga  jobber for å ta vare på naturen og hindre forurensning og forsøpling. Dette gjør vi ved å passe på at det tas hensyn til naturmangfold og friluftsliv i alle planer sette strenge vilkår i utslippstillatelser for å  hindre skadelig forurensning føre tilsyn med virksomheter sikre god miljøtilstand i sjø, vassdrag og grunnvann forvalte verneområder slik at verneverdiene opprettholdes sikre bestander av laks, sjøørret og sjørøye forvalte bestander av rovvilt i tråd med bestandsmål jobbe for å redusere tap av sau og rein på utmarksbeite bekjempe og hindre spredning av fremmede arter samarbeide med våre naboland om felles arter, felles vassdrag og for å redusere forurensende påvirkning i vårt fylke
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
27/03/2020
SØKNADSFRIST: 16.04.2020 Om stillingen Miljøavdelingen har 30 medarbeidere på kontorene i Tromsø og Vadsø. Vi er fordelt på fire seksjoner: naturvern, fisk og vannforvaltning, forurensning og vilt. I tillegg har vi tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer i nærheten av nasjonalparkene.  Seksjon for fisk og vannforvaltning er nyopprettet og nå trenger vi en ny seksjonsleder. Kontorsted for stillingen er Vadsø.  Som seksjonsleder skal du ha fag-, personal- og budsjettansvar for fisk og vannforvaltning hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Dine oppgaver blir lede og utvikle seksjonen ansvar for de faglige oppgavene som ligger til seksjonen ansvar for seksjonens måloppnåelse personal- og budsjettansvar der det er delegert økonomiansvar for supplerende tildelinger innen seksjonens fagområde saksbehandling, rådgivning, faglig veiledning og utredning Seksjonens arbeidsoppgaver Oppgavene innen fiskeforvaltning er forvalte lakse- og innlandsfisk innen Fylkesmannens myndighetsområde følge opp naturforvaltningsvilkår i vannkraftkonsesjoner overvåke og bekjempe fremmede fiskeslag ivareta hensynet til fisk og akvatiske økosystemer i plan- og bygningssaker Oppgavene innen vannforvaltning er lede, samordne og koordinere arbeidet innen vannforvaltning og dermed bidra til at det miljøfaglige kunnskapsgrunnlaget oppdateres sørge for at tiltak innenfor eget myndighetsområde utføres iverksette regionale overvåkningsprogram  sørge for at Fylkesmannen bidrar til arbeidet i de grenseoverskridende vannområdene og internasjonale vannregioner Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper For å bli vurdert for stillingen, må du: ha mastergrad innen naturvitenskapelige fagområder. Bachelorgrad og relevant erfaring kan veie opp for dette skrive og snakke godt norsk ha god kunnskap om  seksjonens arbeidsområder Vi ønsker at du: har erfaring fra offentlig forvaltning har gode lederegenskaper og ledererfaring har evne til å engasjere og motivere medarbeidere har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er utadvendt og trives i dialog med forskjellige mennesker har stor arbeidskapasitet og jobber effektivt bidrar positivt i arbeidsmiljøet har kjennskap til Troms og Finnmark og naturressursene i fylket har kjennskap til samisk språk og kultur behersker engelsk både skriftlig og muntlig Vi tilbyr Lønn som seksjonssjef i stillingskode 1211 med årslønn 704 900,- kroner til 789 200,- kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 75-79) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder. Medlemskap i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du også få tilbud om gunstig boliglån og forsikring. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Byliv, vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om livet i Vadsø på  vds-bloggen. Vi kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine og hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Mer informasjon om stillingen får du ved å ta kontakt med miljødirektør Bente Christiansen på 78 95 03 73 eller 971 85 280. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  på våre nettsider.   Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer, videoer og bilder. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi gir deg beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. Om oss Fylkesmannen  er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø. Fylkesmannen i Troms og Finnmark  har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv.I tillegg har vi personalansvar for 12 nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land - Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord. Miljøavdelinga  vår jobber for å ta vare på naturen og hindre forurensning og forsøpling. Dette gjør vi ved å: passe på at det tas hensyn til naturmangfold og friluftsliv i alle planer sette strenge vilkår i utslippstillatelser for å  hindre skadelig forurensning føre tilsyn med virksomheter sikre god miljøtilstand i sjø, vassdrag og grunnvann forvalte verneområder slik at verneverdiene opprettholdes sikre bestander av laks, sjøørret og sjørøye forvalte bestander av rovvilt i tråd med bestandsmål jobbe for å redusere tap av sau og rein på utmarksbeite bekjempe og hindre spredning av fremmede arter samarbeide med våre naboland om felles arter, felles vassdrag og for å redusere forurensende påvirkning i vårt fylke
Fylkesmannen i Troms og Finnmark