Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er omkring 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6000 innbyggere. De aller fleste bor i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.

08/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Har du erfaring med og interesse for kommunal og regional planlegging? Om stillingene Vi søker to rådgivere/seniorrådgivere til vår justis- og kommunalavdeling. Stillingene er 100 % faste og tilknyttet planseksjonen med kontorsted Vadsø. Du får også kolleger på seksjonen i Tromsø, Andselv og Kautokeino.  Alle kommuner skal drive langsiktig planlegging etter plan- og bygningsloven. Planseksjonen formidler nasjonal politikk og prioriteringer i kommunal og regional planlegging og veileder om statlige føringer. Fylkesmannen er fagmyndighet for blant annet naturmangfold, klima, friluftsliv, reindrift, jord- og skogbruk, strandsone, barn- og unge, samfunnssikkerhet, universell utforming, landskap, stedsutvikling, samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging. Vi skal gjennom vårt arbeid i plansaker bidra til at nasjonale interesser innen disse fagområdene blir ivaretatt og samordne innspill internt. Planseksjonen har også ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater ved høring av arealplansaker. Effektiv planlegging forutsetter et godt samarbeid mellom kommunen, fylkeskommunale og statlige etater. Formidling og rådgivning overfor kommunene, fylkeskommunen og regional statsforvaltning er også en viktig oppgave for planseksjonen hos Fylkesmannen. Du må regne med en del reising i jobben - en flott måte å bli kjent med fylkene våre på. Kvalifikasjonskrav Du må ha: relevant mastergrad, for eksempel innen arealplanlegging, naturforvaltning, landbruksforvaltning, samfunnsplanlegging, landskapsarkitektur, jurist eller tilsvarende. Hvis du kan vise til lang og bred erfaring innenfor planlegging etter plan- og bygningsloven, kan vi fravike kravet til utdanning. god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk. Vi ønsker at du: har relevant kunnskap innen et eller flere av Fylkesmannens fagområder i plansaker. har god kunnskap om plan- og bygningsloven. har kunnskap om kommunesektoren og offentlig forvaltning. har erfaring og interesse innenfor kommunal og regional planlegging. er faglig trygg, tar initiativ og er løsningsorientert. har gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i team. Vi tilbyr For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver, tilbyr vi stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 472 300,- til 631 700,- brutto (tilsvarende lønnstrinn 54 - 70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder. Hos Fylkesmannen blir du en del av et kunnskapsrikt og mangfoldig fagmiljø. Vi har fleksibel arbeidstid og alle kan trene en time i uka i arbeidstiden. Vi har treningsrom på statens hus i Vadsø. Hvis du kommer flyttende til Finnmark, kan vi vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale. Når du er bosatt i Finnmark, får du nedskrevet studielånet ditt med inntil 25 000,- kroner i året og du får lavere personskatt. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte assisterende justis- og kommunaldirektør Per Elvestad på telefon  77 64 20 70/975 83 620 eller leder for Planseksjonen Hans K. Rønningen på telefon 77 64 20 47/481 97 600        Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider .  Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer og bilder. Les mer om  Vadsø på vds-bloggen. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
01/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Vil du jobbe med å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til innbyggerne i Troms og Finnmark? Vår helse- og sosialavdeling søker erfaren jurist med kunnskap om helse- og omsorgslovgivningen. Avdelingen ledes av fylkeslege Anne Grethe Olsen og er inndelt i to seksjoner: en helse- og omsorg og en sosial- og familieseksjon med tilsammen 44 medarbeidere. Vi har kontorer i Vadsø og Tromsø. Denne stillingen er plassert ved kontoret i Vadsø.  Vi arbeider for å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet. Vi formidler statlige styringssignaler slik at tjenestene utvikler seg for å møte fremtidens utfordringer. Dette gjør vi gjennom å forvalte økonomiske tilskudd, veilede kommunene og bidra til å iverksette nasjonal politikk. Som jurist hos oss får du brukt din kompetanse i tett samarbeid med andre jurister og profesjoner. Våre jurister jobber som selvstendige saksbehandlere, og i team der deres juridiske vuderinger er viktige.  Arbeidsoppgaver Juridiske oppgaver særlig knyttet til helse- og omsorgslovgivningen. Tilsyn og revisjoner av utpekte fag- og tjenesteområder etter helse- og omsorgslovgivningen. Behandling av saker som gjelder brukerrettigheter og tjenesteyters etterlevelse av helse- og omsorgslovgivningen. Gi råd og veiledning overfor kommuner og annet tjenesteytende personell, publikum og brukere. Opplæring, kursvirksomhet og andre utviklingsoppgaver innen helse og sosialområdet. Du vil få saksbehandleroppgaver ut fra din faglige bakgrunn og avdelingens behov. Kvalifikasjonskrav Du må: ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne ha lang og relevant praksis for å tilsettes som seniorrådgiver ha stor arbeidskapasitet, kunne arbeide effektivt og selvstendig, være strukturert og løsningsorientert Vi ønsker at du har: ha god faglig innsikt innenfor de aktuelle fagområdene og ha evne til å arbeide på tvers av faggrupper gode samarbeidsevner og evne til å skape tillit kjennskap til Finnmark, samisk språk og kultur Vi tilbyr Hyggelige arbeidsdager med gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364 med årslønn kr 472.300,- til 631.700,- brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Fylkesmannen kan dekke flytteutgifter etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Prøvetiden er 6 måneder. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Vi har en vill og vakker Finnmarksnatur, fleksibel arbeidstid, treningsrom og mulighet for trening i arbeidstida. Det er også mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med fylkeslege/avdelingsdirektør Anne Grete Olsen telefon 789 50 399/907 48 456, eller seksjonsleder Aina Irene Olsen på telefon 789 50 348/906 64 488.  Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider .  Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer og bilder. Les mer om  Vadsø på vds-bloggen. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark