Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er omkring 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6000 innbyggere. De aller fleste bor i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.

04/11/2019
SØKNADSFRIST: 17.11.2019 Opptatt av utvikling i skolen?  Vil du bli vår nye kollega? Oppvekst - og barnevernavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark består av tre seksjoner: barnehage, skole og barnevern. Vi er en engasjert gjeng som er opptatt av utvikling innenfor disse områdene. Nå ønsker vi oss en ny kollega (rådgiver/seniorrådgiver) på skoleseksjonen. Vi har en stilling ledig i Vadsø.  Stillingen er fast. Vi kan love utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, høyt tempo, gode muligheter for kompetanseutvikling, nettverksbygging på tvers av fag og fylke, mye frihet og mye ansvar. Våre oppgaver Våre oppgaver er varierte og omfattende. Barnekonvensjonen er "vår" lov. Vi skal ivareta barn og unges rettssikkerhet innenfor opplæringsloven, friskoleloven og forvaltningsloven og har oppgaver knyttet til elevers psykososiale skolemiljø. Vi skal bidra til at alle barn og unge får et godt utbytte av barnehagen og skolen.  Vi bidrar til kompetanseutvikling for grunnopplæringen og følger opp tilskuddsordninger, eksamen og prøvefeltet. Vi har også oppgaver knyttet til kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling.  Vi samarbeider med nasjonale skolemyndigheter, kommunene, fylkeskommunene, universitet, høgskoler og andre. Våre viktigste verktøy er veiledning, informasjon og tilsyn.  Dine oppgaver Arbeidsoppgavene for denne stillingen er:  følge opp håndhevingsordningen (elevenes pyskososiale skolemiljø) veiledning, tilsyn og klagebehandling tilknyttet opplæringsloven informasjon og veiledning rettet mot skolesektoren og samarbeidspartnere følge opp eksamen og prøvefeltet følge opp nasjonalt kvalitetsvurderingssystem kompetanseutvikling for grunnopplæringen  Du må regne med å kunne få andre og nye oppgaver. Det blir en del reising i jobben - en flott måte å bli kjent med fylkene våre på. Kvalifikasjoner Vi søker etter en utviklingsorientert medarbeider. For å bli vurdert for stillingen må du: ha pedagogisk utdanning fra universitet/høgskole på masternivå. Har du bachelor og lang erfaring fra skoleverket, kan det veie opp for kravet om master ha erfaring fra utdanningssektoren beherske norsk godt både skriftlig og muntlig ha erfaring med å snakke med barn og unge være vant til å bruke digitale verktøy være strukturert og effektiv kunne jobbe selvstendig og i team Vi ønsker at du: har kjennskap til eller erfaring fra offentlig forvaltning   har kjennskap til elevers rettigheter etter oppllæringsloven, og særskilt kapittel 9A  har erfaring med å jobbe i nettverk er god på å veilede har erfaring med å analysere data behersker samisk Personlig egnethet blir vektlagt og vi tar hensyn til hvordan din kompetanse og erfaring utfyller resten av avdelingen. For å bli vurdert som seniorrådgiver, må du ha lang erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning eller fra utdanningssektoren. Vi tilbyr For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver, tilbyr vi stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 479 600,- kroner til 640 200,- brutto (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner.  Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Finnmarksnatur, og et godt kulturtilbud i Vadsø. Du kan lese mer om  livet i Vadsø på vds-bloggen . Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.  Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte assisterende oppvekst- og barneverndirektør Katharine Jakola på telefon 78 95 05  59 / 932 84 235 eller leder for skoleeksjonen i Vadsø Liv-Inger Rystrøm  telefon 78 95 03 36/ 944 38 320. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider . Se vår  Facebookside  for videoer og bilder.  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
30/10/2019
SØKNADSFRIST: 19.11.2019 Om stillingen Vi søker en engasjert person med helse- og omsorgsfaglig bakgrunn til vår helse- og sosialavdeling.  Avdelingen ledes av fylkeslege Anne Grethe Olsen og er inndelt i to seksjoner: En helse- og omsorgsseksjon og en sosial- og familieseksjon. Hos oss får du 44 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. Du får kontor i Vadsø. Vi arbeider for å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet. Vi formidler statlige styringssignaler slik at tjenestene utvikler seg for å møte fremtidens utfordringer. Dette gjør vi gjennom å forvalte økonomiske tilskudd, veilede kommunene og bidra til å iverksette nasjonal politikk.   Arbeidsoppgaver   Gi helse- og oms orgsfaglige vurderinger i hendelsesbaserte tilsynssaker og rettighetsaker etter blant annet helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven Gi opplæring, råd og veiledning til helse- og omsorgstjenestene i Troms og Finnmark Medvirke til å iverksette nasjonal politikk, ved bl.a. veiledning, dialog og tilsyn Arbeide med forvaltning av tilskudd Delta i planlagt tilsyn/systemrevisjoner Kvalifikasjoner   For å bli vurdert for stillingen må du ha: minimum treårig sykepleierutdanning eller annen treårig høgskole/universitetsutdanning innen helse og omsorg relevant yrkeserfaring god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk gode samarbeidsevner evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt digital kompetanse Vi ønsker at du: har god og helhetlig forståelse av helse- og omsorgstjenesten har kjennskap til offentlig forvaltning har kjennskap til Troms og Finnmark, samisk språk og kultur For å bli ansatt som seniorrådgiver, krever vi som hovedregel utdanning på masternivå og lengre relevant erfaring.   Vi tilbyr   Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i stillingskode 1434/1364. Årslønn 479.600 kroner til 640.200 kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Prøvetiden er 6 måneder.   Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med fylkeslege/avdelingsdirektør Anne Grete Olsen på telefon 78  95 03 99 / 907 48 456 eller seksjonsleder Aina Irene Olsen på telefon 78 95 03 48 / 906 64 488. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider . Se vår Facebookside for videoer og bilder. Les mer om Vadsø på vds-bloggen . Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.    
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
17/10/2019
SØKNADSFRIST: 06.11.2019 Er du interessert i forvaltningsrett og plan- og bygningsrett? Har du erfaring fra offentlig forvaltning? Om stillingen Justis- og kommunalavdelingen er inndelt i seksjonene juridisk, vergemål og plan. Til sammen er vi 42 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. På juridisk seksjon jobber det elleve jurister. Denne stillingen er plassert i Vadsø.  Juridisk seksjon avgjør saker innenfor mange lovområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak. Arbeidet med klagebehandling av plan- og byggesaker utgjør en stor del av porteføljen vår. Vi har også mange saker knyttet til kommunelov, fri rettshjelp, offentleglova og annen generell og spesiell forvaltningsrett. Vi skal gi kommunal- og forvaltningsrettslige råd og veiledning til kommuner og andre aktører/sektormyndigheter og bidra til å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne i Troms og Finnmark. Som juridisk rådgiver/seniorrådgiver hos oss skal du være saksbehandler og gi råd og veiledning til fagfolk i kommunene og til andre aktører/sektormyndigheter. Du får også en del utadrettede oppgaver - blant annet å holde innlegg på kurs og konferanser. Stillingen er per idag knyttet til juridisk seksjon. Hvis vi skulle få behov for det, kan du få muligheten til å bidra med juridisk relatert arbeid for de andre seksjonene på avdelingen. Dette er en stilling som gir deg gode muligheter for faglig utvikling, blant annet gjennom samarbeid på tvers av fagavdelinger internt og med andre fylkesmannsembeter i landet. Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for seniorrådgiverstillingen må du: ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap ha lang og relevant erfaring fra juridisk saksbehandling fra stat eller kommune eller ha annen særlig relevant arbeidserfaring beherske norsk godt både skriftlig og muntlig For å bli vurdert for rådgiverstillingen må du: ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap beherske norsk godt både skriftlig og muntlig Vi ønsker at du: har gode juridiske ferdigheter jobber godt og selvstendig fungerer godt sammen med andre fagpersoner i team jobber effektivt og systematisk og overholder gitte frister har kjennskap til og interesse for kommunal og/eller statlig forvaltning Vi legger vekt på hvordan du med din kunnskap og erfaring kompletterer avdelingen og seksjonen for øvrig. Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i stillingskode 1434/1364 med årslønn 479 600 kroner til 704 900 kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 54-75) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Prøvetiden er 6 måneder. Medlemskap i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du få tilbud om gunstig boliglån og forsikring. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Byliv, vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om livet i Vadsø på  vds-bloggen. Fylkesmannen kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med avdelingsdirektør Toril Feldt på telefon 78 95 03 20/ 954 07 427 eller fungerende seksjonsleder Wilhelm Istad på telefon 78 95 04 06. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider.   Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer, videoer og bilder. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark