Den norske kirke

Den norske kirke (tidligere også kalt «statskirken») er det største trossamfunnet i Norge og var inntil den 21. mai 2012 statens offentlige religion i Norge.

Ved reformasjonen i 1536-37 innførte Danmark-Norge lutherdommen og brøt forbindelsene med kirken i Roma. Den norske kirke ble så plassert under den dansk-norske konges autoritet, og ble i Eidsvollgrunnloven av den 17. mai 1814 en lovfestet statskirke, underlagt storting og regjering. Norges konge ble dermed kirkens symbolske leder. Med en episkopal-synodal organisasjonsstruktur framstår Den norske kirke også som et kirkesamfunn.

Den 21. mai 2012 gjennomgikk Grunnloven en revisjon, og det heter nå at Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv (§ 2). Det innebærer at kongen i statsråd ikke lenger utnevner kirkens biskoper, men at dette er et internt anliggende. Stortinget og regjeringen har heller ikke lenger noen oppsynsfunksjon, slik det tidligere var tilfelle, for å påse at kirkens teologiske læresetninger er i harmoni med norsk lov. Etter revisjonen i 2012 er ikke Norges konge lenger kirkens formelle leder. Kongen er likevel pålagt å tilhøre Den norske kirke. I Grunnloven § 16 er det videre bestemt at Den norske kirke «forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten».

02/12/2019
SØKNADSFRIST: 03.01.2019 Lofoten prosti består av soknene Borge, Buksnes, Flakstad, Gimsøy og Strauman, Henningsvær, Hol, Moskenes, Stamsund, Strandlandet, Svolvær, Valberg, og Vågan. Fellesrådene er Flakstad, Moskenes, Vestvågøy og Vågan. Lofoten er eventyrlandet på 67. og 68. breddegrad, med 1227 km2 natur som det ikke finnes maken til noen steder i verden. I Lofoten finner du mange muligheter til å dyrke friluftsliv og ekstremsport. Bylivet kan også nytes, her finnes et rikt café- og restauranttilbud. Er du interessert i kunst og kultur, frister kommunene med festivaler for kunst og musikk, mange gallerier og generelt godt kulturliv. Folkekirken står sterkt i Lofoten prosti også i soknene i Stamsund og Valberg. Her er mange kirker i små bygder, kirken vil være der folket er. Vestvågøy kommune er et godt sted å bo for små og store. Kommunen har ca. 11 000 innbyggere. Landbruk og fiske er viktigste næringsveier i kommunen, og reiseliv er en bransje i stadig vekst. Andre viktige næringer er handel, samt offentlig og privat tjenesteyting. Det er et velfungerende boligmarked i kommunen, særlig i området Leknes/Gravdal/Fygle/Stamsund. Lofoten har ca. 24000 innbyggere, 12 sokn og 16 kirker. Her er videregående skoler med et bredt tilbud, kunst- og filmskole og folkehøgskole. Stamsund og Valberg sokn som soknepresten i hovedsak skal betjene - har til sammen ca. 1450 innbyggere. Sammen med de tre andre soknene i kommunen har de en spennende trosopplæringsplan og plan for diakoni. Det er et satsningsområdet for menighetene å videreutvikle trosopplæringstiltak. Kommunens omsorgsboliger og sykehjem er plassert på Leknes og Fygle. Prestene i kommunen har sammen med diakonene ansvar for jevnlige andakter ved disse. De to soknene har hver sin kirke. Stamsund kirke er en betongkirke i funkisstil fra 1937 med ca. 500 sitteplasser. Valberg kirke er en langkirke i tre fra 1889 med 300 sitteplasser. Soknepresten har kontor på Vestvågøy kirkekontor på Leknes, sammen med sokneprest og kapellan i Buksnes og Hol, kirkeverge, menighetspedagog, trosopplærer, diakoner, rådgiver, organist og sekretærer. Det er også innredet et lyst og moderne samtalerom i Stamsund kirke. Vestvågøy fellesrådsområde har kirkeverge i 100% stilling.  Kirken i Vestvågøy har egen hjemmeside. Soknepresten har sete i to menighetsråd, han/hun går inn i de kirkelige handlinger og generelt menighetsarbeid, i samarbeid med øvrige prester i Vestvågøy fellesrådsområde, menighetspedagog, diakon i 50% st. og trosopplærer. Soknepresten vil inngå i et samarbeid med de øvrige prester i prostiet, ledet av prosten. Prosten innkaller jevnlig til prestemøter og driver i samarbeid med Presteforeningen i prostiet et godt studiearbeid med månedlige studiesamlinger og minimum ett seminar i året. Prestene i Lofoten er en spennende gruppe, som samarbeider godt i gjensidig respekt for forskjellig ståsted. Arbeidsoppgaver Lede prestetjenesten i soknet. Ansvar for gudstjenester og kirkelige handlinger etter gjeldende oppsett. Stimulere til et aktivt menighetsliv. Andakter på institusjonene i samarbeid med diakon og kantor. Samarbeid med ulike samarbeidspartnere og institusjoner i nærmiljøet, herunder også skoler og barnehager. Sete i to menighetsråd. Deltakelse i beredskapsordningen i bispedømmet, samt fagdager og andre samlinger i regi av prost og biskop. Kvalifikasjoner Cand.theol -eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004) Cand.theol -profesjonsstudium teologi (etter 2004) Cand.theol med praktikum eller tilsvarende Praktisk teologisk utdanning Annen utdanning godkjent av Kirkerådet God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil Personlige egenskaper En kreativ prest med hjerte for folkekirken og evne til å arbeide selvstendig og i team. En prest som er glad i mennesker og som har evne og vilje til å bli engasjert i andre og til å engasjere og motivere andre. En prest med hjerte for gudstjenesten. En prest som kan bidra til å videreutvikle menighetene i deres kulturelle kontekst. En prest som er lyttende og livsnær i samtaler og forkynnelse. Evne til fleksibilitet og raushet i møte med andre og vilje til utstrakt samarbeid i nærmiljøet. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Et godt og engasjert miljø i stab, råd og menigheter. Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver med muligheter til faglig utvikling. Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA. Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser. Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. Bokmål er målform i skole og kirke. Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV). Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand. Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest). Kontaktinformasjon Kristine Sandmæl, Prost i Lofoten, 99436315, prost@lofotkatedralen.no   Trine Nordvik Løkås, personalrådgiver, 99233246, tl447@kirken.no   Arbeidssted 8340 Stamsund
Den norske kirke
02/12/2019
SØKNADSFRIST: 03.01.2019 Sør-Helgeland prosti består av soknene Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad og Velfjord og Tosen. Prostesetet i prostiet er Brønnøy. Fellesrådene er Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad. Vil du jobbe i en inkluderende, folkelig menighet med tradisjon for liturgi, kirkemusikk og gøy trosopplæring, og bo på et av Norges vakreste steder? Da er dette kanskje jobben for deg! Helgelandskysten er et av Norges vakreste kystområder. Her er det muligheter for fritidsaktiviteter som fiske, padling, båtliv, skisport, rolige turer i fjæra og toppturer. Her er tusenvis av øyer og holmer, høye fjell og <> fjell. Her er det et eventyr å bo for den som liker natur. Brønnøysund har et variert næringsliv med Brønnøysundregistrene som er en av de sentrale Brønnøysund har et variert næringsliv med Brønnøysundregistrene som er en av de sentrale arbeidsgiverne. Byen har flyplass og anløpes av hurtigruten. Det er gode lokale og regionale buss-, båt- og jernbaneforbindelser og tre veiforbindelser til E6. Brønnøy sokn utgjør sammen med Velfjord og Tosen sokn: Brønnøy kirkelige fellesråd. Området tilsvarer Brønnøy kommune med ca. 7800 innbyggere. Om lag 7200 av disse bor i Brønnøy sokn. Derav omtrent 6000 medlemmer i Den norske kirke. Byen og administrasjonssentret Brønnøysund ligger sentralt i soknet, og har den tetteste andelen av befolkningen som ellers er spredt i kommunen. Se forøvrig:  Brønnøy kommune . Brønnøy kirke har nylig blitt renovert, og har et nytt 30 stemmers orgel. I Brønnøy sokn ligger også tre kapeller; på Skogmo, sykehjemmet i Brønnøy og Trælnes. På Tilrem fins det en ruin av en gammel St. Knuts kirke fra 1100- tallet. I Brønnøy sokn er det forordnet 62 gudstjenester pr. år, ca. 60 dåp, 60 konfirmanter, 5-10 vielser og 60 gravferder. I soknet er det et inkluderende, folkekirkelig liv med fokus på universell utforming, gode trosopplæringstiltak og dyp interesse for liturgi og kirkemusikk. Lokal trosopplæringsplan for Brønnøy er vedtatt. KFUK-KFUM- speiderne har en aktiv gruppe i Brønnøy, og en av enhetene i programmet er <>; en speidergruppe for funksjonshemmede ungdommer og voksne. Speiderenhetene deltar regelmessig i gudstjenester i Brønnøy sokn. Kontorlokalene for Brønnøy kirkelige fellesråd og prestene ligger midt i byen nær kirken. Staben i Brønnøy fellesråd består av kirkeverge, daglig leder i 100% stilling, to organister, to kirketjenere, diakon i 100% stilling samt trosopplærer. Arbeidsoppgaver Medlem i Brønnøy menighetsråd og Brønnøy kirkelige fellesråd. Soknepresten i Brønnøy er prostens faste stedfortreder(dette kan bli endret dersom prostigrenser endres) Delta i turnus for gudstjenester og kirkelige handlinger i prostiet. Soknepresten har hoved- og koordinasjonsansvar for konfirmasjonsopplegget i soknet. Kvalifikasjoner Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004) Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004) Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende Praktisk teologisk utdanning Annen utdanning godkjent av Kirkerådet God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk Personlige egenskaper En inkluderende prest for ulike aldersgrupper og ulike mennesker, som tar hensyn til universell utforming i kirkelivet. Liturgisk kompetanse og trosopplæringskompetanse. Gode lederegenskaper. Gode samarbeidsevner,fleksibilitet og en god lagspiller. Gode evner til å forkynne og formidle, involvere, utruste, skape kontakt, skape engasjement og inspirere stab og frivillige medarbeidere. Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt. For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil. Vi tilbyr Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA. Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser. Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. Bokmål er målform i skole og kirke. Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV). Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand. Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest). Kontaktinformasjon Trine Nordvik Løkås, personalrådgiver, 99 23 32 46, tl447@kirken.no   Olav Rune Ertzeid, prost, 95 43 45 89, Olav.Ertzeid@alstahaug.kommune.no   Arbeidssted 8900 Brønnøysund Søk på stillingen: Klikk her
Den norske kirke
02/12/2019
SØKNADSFRIST: 03.01.2020 Nord-Helgeland prosti er den nordre delen av Helgeland, på grensen mot Meløy, midt i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet består av soknene Aldersund, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rødøy, Sandnessjøen, Tjøtta og Træna. Fellesrådene i prostiet er Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Nesna, Rødøy og Træna. I Petter Dass sine fotefar . . . .Vår Herre var gavmild da han skapte Nord-Helgeland. Her er det vakkert, skiftende, spennende, utfordrende, mjukt og her er godt å bo!   Det er her - midt i Norge - ute ved havet - vi trenger en prest som tåler vann. Sandnessjøen sokn utgjør sammen med Tjøtta og Alstahaug sokn, Alstahaug kirkelige fellesrådsområde.  Alstahaug  kommune har i overkant av 7400 innbyggere. Av disse bor ca. 5700 i Sandnessjøen. Sandnessjøen kirke er fra 1882 og har 350 sitteplasser. Kontoret er i Menighetssenteret i Sandnessjøen. Der har prost, sokneprest i Sandnessjøen, sokneprest i Tjøtta og Alstahaug, soknepresten i Leirfjord, prostiprest, to kirkemusikere, kirkeverge, kateket/ trosopplæringskoordinator, trosopplæringsmedarbeider/ kateket og to sekretærer sin arbeidsplass. Det er gode samarbeidsforhold i staben. I fellesrådsområdet er det tilsatt tre kirketjenere i til sammen 300 % stilling. Trosopplæringsreformen er implementert i hele prostiet og det er Alstahaug kirkelige fellesråd som er vertsfellesråd for alle trosopplæringsmedarbeiderne. I Sandnessjøen er det god barnehagedekning, 3 skoler 1-7 klasse og 1 ungdomsskole samt videregående skole med flere studieretninger. Det er god kommunikasjon både nordover og sørover fra Sandnessjøen med fly og båt. Buss til Mosjøen korresponderer med tog sørover og nordover. Arbeidsoppgaver Den som blir tilsatt i stillingen som sokneprest i Sandnessjøen vil gå inn i en turnus sammen med sokneprest i Tjøtta og Alstahaug, sokneprest i Leirfjord, prostiprest og delvis prost, vedrørende tjenesteuker, kirkelige handlinger og gudstjenester. Soknepresten i Alstahaug og Tjøtta har hovedansvaret for institusjonstjenesten ved sykehjemmet. Soknepresten i Sandnessjøen har sitt sete i Sandnessjøen menighetsråd og i Alstahaug kirkelige fellesråd. Soknepresten har ansvar for konfirmantundervisningen i Sandnessjøen sammen med kateket og deltar litt i felles konfirmantsamlinger i regionen. Soknepresten er prostens stedfortreder. Øvrige arbeidsoppgaver vil bli tilrettelagt ut fra søkerens særlige kompetanse. Kvalifikasjoner Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004) Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004) Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende Praktisk teologisk utdanning Annen utdanning godkjent av Kirkerådet God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner, trosopplæringskompetanse og administrative evner vil bli vektlagt ved tilsetting. Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt. For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil. Vi tilbyr Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA. Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser. Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. Bokmål er målform i skole og kirke.Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV). Prosten legger til rette for et variert og godt etterutdanningstilbud for alle prestene. Hvert år er det minst 2 studie/ etterutdanningsdager sammen med trosopplæringsmedarbeidere. Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand. Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest). Kontaktinformasjon Trine Nordvik Løkås, personalrådgiver, 99 23 32 46, tl447@kirken.no   Olav Rune Ertzeid, Prost i Nord-Helgeland, 95 43 45 89, Olav.Ertzeid@alstahaug.kommune.no   Arbeidssted Kirkevegen 22 8800 Sandnessjøen Søk på stillingen:  Klikk her
Den norske kirke
02/12/2019
SØKNADSFRIST: 03.01.2020 Indre Helgeland prosti ligger midt på Helgeland og sør i Sør-Hålogaland bispedømme. Prostiet består av soknene Grane, Hattfjelldal, Bleikvassli, Dolstad, Drevja, Elsfjord, Hemnes, Korgen, Mo, Nord-Rana, Sjona, Gruben, Røssvoll og Nevernes. Fellesrådene i prostiet er Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Hemnes og Rana. Prostesetet er i Mo i Rana  . Dette er en flott mulighet til å være prest i Nord-Norge med variert tjeneste og gode kolleger i en innholdsrik folkekirkemenighet. Hemnes er innpakket av storslått natur med Nord-Norges høyeste fjell, isbre, villmark, kulturlandskap, fjorder og kort vei ut til vakre Helgelandskysten. Hemnes sokn hører sammen med Korgen og Bleikvassli sokn. Disse tre soknene utgjør Hemnes fellesråd, som er sammenfallende med  Hemnes kommune . Fellesrådsområdet betjenes av 2 sokneprester, kateket, organist, kirketjener, graver, sekretær (40% stilling) og kirkeverge. Alle fellesrådsansatte arbeider i alle tre soknene. Sokneprestene gjør det samme, men med tyngdepunkt i sitt særskilte sokn. Kirkestaben har gode kontorforhold på Hemnesberget. Kontoret ligger en snau kilometer fra prestegården som er disponibel for stillingen. Menighetene har gode arbeidsforhold, god samhandling med frivillige og en stab med lang fartstid. Kirka i Hemnes er godt integrert i lokalsamfunnet og samarbeider godt med kommune og kulturliv. Hemnes kirke er fra 1872, og er listeført som verneverdig av riksantikvaren. Et eget menighetshus ligger 500 meter bortfor kirka. Soknet har to tettsteder; Hemnesberget som er det største, og Finneidfjord. Se mer informasjon om kirkens arbeid i Hemnes. Det er to alders- og sykehjem i kommunen, henholdsvis på Hemnesberget og i Korgen, hvor samarbeidet er godt og andakter innarbeidet. Kommunen har fem barneskoler, hvorav tre også er ungdomsskoler. Ungdomsskolekretsene sammenfaller med soknegrensene. Konfirmantundervisningen foregår etter skoletid i kirke og menighetshus i hvert av de tre soknene. Samlinger på tvers av soknene er også innarbeidet. Blant annet arrangeres "Hemnesnatt" som en ettertraktet <> for konfirmanter i hele regionen. Alle tre menighetene har etablert faste tilbud for barn og unge gjennom oppveksten, samtidig som pågående evaluering og utvikling sees som nødvendig og nyskapende. Det er god oppslutning om trosopplæringstiltakene. Hemnes kommune grenser i øst til Sverige, i nord til Rana, i vest til Vefsn og i sør til Hattfjelldal. Fra Hemnesberget er det 40 km til Mo i Rana og 80 km til Mosjøen. Begge byene har egne flyplasser, og jernbanen går gjennom kommunen med stasjon på Bjerka, 20 km fra Hemnesberget. Hemnes kommune har fem tettsteder og et innbyggertall på 4560. Medlemstallet i kirka er på 4120. Kommunesenteret er i Korgen. Arbeidsoppgaver Kirkelige handlinger. Hemnes: etter ny gudstjenesteforordning er det 26 gudstjenester i soknet, hvorav en gjerne er en friluftsgudstjeneste. Siste år var det 18 begravelser, 3 vigsler, 14 dåp og 12 konfirmanter i soknet. Korgen: det er 26 forordnede gudstjenester i soknet. Siste år var det 24 begravelser, 1 vigsel, 17 dåp og 29 konfirmanter i soknet. Bleikvassli: siste år var det 14 begravelser, 1 vigsel, 3 dåp og 1 konfirmant i soknet. Lede gudstjenestelivet. Sitte i menighetsrådet og samarbeide i det kirkelige arbeidet. Delta i konfirmantarbeid, diakonalt arbeid, trosopplæring og beredskapsordningen. Kvalifikasjoner Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004) Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004) Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende Praktisk teologisk utdanning Annen utdanning godkjent av Kirkerådet God skriftlig og muntlig formidlingsevne i norsk språk Personlige egenskaper Gode lederegenskaper. Evne til å være selvstendig og fleksibel i sitt arbeid. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Trygghet, raushet, åpenhet og evne til å møte mennesker med ulike teologiske standpunkter og forskjellige tradisjoner. Evnen til å motivere og inspirere Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt. For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil. Vi tilbyr Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Stillingen blir lønnet i lønnsgruppe 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA. Skyss- og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser. Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.Bokmål er målform i skole og kirke. Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV). Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand. Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest). Kontaktinformasjon Trine Nordvik Løkås, personalrådgiver, 99 23 32 46, tl447@kirken.no   Karianne Egeberg Gullfjell, Prost i Indre-Helgeland, 47 97 48 41, karianne.egeberg.gullfjell@rana.kirken.no   Arbeidssted Idrettsveien 36 8640 Hemnesberget Mer om oss Sør-Hålogaland består av 8 prostier, 44 fellesråd, 86 sokn. Det er 109 tilsatte i bispedømmet. Biskop og bispedømmeråd har en felles administrasjon i Bodø med 15 tilsatte som har ulike rådgivende og forvaltningsmessige oppgaver innen Den norske kirke. Sør-Hålogaland er et flerkulturelt bispedømme, og har et nasjonalt ansvar for lulesamisk kirkeliv. Vår visjon er "  Folkekirka i Sør-Hålogaland. Ei åpen dør i tro, håp og kjærlighet  " .
Den norske kirke
02/12/2019
SØKNADSFRIST: 03.01.2020 Vil du være med å videreutvikle det lokale menighetsarbeidet i et sokn som har fokus på trosopplæring og gudstjenesteutvikling? Som sokneprest i Beiarn vil du gjøre tjeneste i et felleskap hvor den nordnorske folkekirka er godt rotfestet. Soknet har to kirker i god stand. Beiarn kirke fra 1873 på Moldjord med tre hundre sitteplasser og Høyforsmoen kirke fra 1960 på Tollå med ca hundreogtjue sitteplasser. Ansatte i soknet er kirkeverge/kontorfullmektig i 90% stilling og kirketjener i 50 % stilling. Det er ikke ansatt organist, men frivillige dekker opp tjenesten. Beiarn sokn er sammenfallende med Beiarn kommune. Kommunen har om lag 1.000 innbyggere og hovednæringen er jord- og skogbruk. Beiarn er en naturskjønn kommune med fjell, elv, fjord og vidde lett tilgjengelig. Avstander til de nærmeste tettstedene er Rognan, 50 km, Fauske, 84 km og Bodø 110 km. Salten prosti har et godt og allsidig kollegafellesskap med fokus på å finne nye veier for kirken i Salten, med vekt på faglig utvikling og trivsel i tjenesten. Arbeidsoppgaver Det er 48 forordnede gudstjenester årlig. Det er i tillegg årlig ca 10 dåp, 15 konfirmanter, 20 begravelser og et par vielser. Soknepresten har andakt på sykehjemmet annenhver torsdag. Kommunen har to skoler med godt samarbeid mellom skole og kirke. Menigheten ønsker å satse på trosopplæring og er godt i gang med planarbeidet som ivaretas av et utvalg på fire hvor soknepresten inngår. Menighetens kontorlokaler ligger like ved kommunehuset på Moldjord og bidrar til god kommunikasjon og nærhet til kommunens administrasjon. Kvalifikasjoner Cand.theol - eksklusiv praktisk teologisk utdanning (før 2004) Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)Cand. theol med praktikum eller tilsvarende Praktisk teologisk utdanning Annen utdanning godkjent av Kirkerådet For å bli tilsatt må en ha sertifikat og kunne disponere egen bil. Personlige egenskaper Vi har behov for en allsidig prest med evne til initiativ og samarbeid. Personlig egnethet til stillingen vil bli vektlagt. Language Norsk Vi tilbyr Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Stillingen blir lønnet i stillingskode 1555 sokneprest etter hovedtariffavtalen i KA. Skyss og telefongodtgjørelse etter gjeldende satser. Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. Bokmål er målform i skole og kirke. Det gis tilbud om arbeidsveiledning (ABV). Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.m. Prosesser som kan influere på tjenestens gjøremål, det særskilte samarbeidsområde og tjenestested kan forekomme. Alle søkere må søke elektronisk. Ta kontakt med personalavdelingen på bispedømmekontoret ved behov for bistand. Den som blir tilsatt vil bli bedt om å fremvise politiattest (barneomsorgsattest). Kontaktinformasjon Trine Nordvik Løkås, personalrådgiver, 99233246 Gunnar Bråthen, Prost i Salten, 48000262 Arbeidssted Sokneprestkontoret 8110 Moldjord Om Salten prosti Salten prosti består av soknene Beiarn, Fauske, Leiranger, Nordfold, Saltdal, Steigen, Sulitjelma, Sørfold, Valnesfjord,og Øvre Saltdal. I prostiet er det følgende fellesråd: Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen og Sørfold.
Den norske kirke