Statsforvalteren i Rogaland

Statsforvaltaren er Kongen og Regjeringa sin representant i fylket og skal arbeide for at Stortinget og regjeringa sine vedtak, mål og retningsliner blir følgde opp i Rogaland. Oppgåvene er i hovudsak rettleiing, tilsyn og klagebehandling retta mot enkeltpersonar, kommunar og bedrifter.

Statsforvaltaren skal medverke til å samordne, forenkle og effektivisere statleg verksemd i fylket og har mellom anna oppgåver innafor fagområda miljøvern, landbruk, utdanning, helse, beredskap, sosial- og familierett, verjemål, kommuneøkonomi og planlegging. Embetet har ca 190 tilsette.

25/05/2021
SØKNADSFRIST:  09.06.2021 Om stillingen Statsforvalteren i Rogaland har ledig fast stilling som rådgiver /seniorrådgiver innen boligsosialt arbeid.  Fra 01.09.2021 overføres ressurser fra kommune og marked i Husbanken som et 3 -årig forsøk til Statsforvalterne i Rogaland, Vestland og Nordland. Totalt vil 3 medarbeidere arbeide hos Statsforvalteren i Rogaland. Hovedkontor for de tre stillingene i Rogaland vil være i Bergen, men de tilsatte må påregne en større del av sin arbeidstid i Rogaland både ute i kommunerettet arbeid og hos Statsforvalteren. Arbeidssted kan endres etter prosjektperiodens utløp.  Husbankens faglige kompetanse i det boligsosiale arbeidet tas inn i statsforvalterens oppgave portefølje i tett samarbeid med avdeling for lån og tilskudd i Husbanken. Bakgrunnen for forsøket er behovet for bedre statlig samordning når det gjelder bolig og tjenester. Statsforvalteren har en stor og tverrfaglig velferdsportefølje på vegne av flere departementer og direktorater, blant annet innenfor fagområdene helse, sosial, rus, barnevern, kommuneøkonomi og kommunal planlegging. Statsforvalterembetene har et ansvar for å koordinere statlige initiativ og oppgaver innenfor det boligsosiale området. Strategisk utviklingsarbeid og samarbeid med kommuner og andre velferdsaktører vil være viktig for å bidra til å nå de gjeldende boligpolitiske målsettingene. Råd og veiledning til kommunene er en sentral oppgave, og innsats som bidrar til at vanskeligstilte på boligmarkedet kan skaffe og beholde bolig vil være sentralt.  Stillingen vil være organisatorisk underlagt helse,- sosial- og barnevernsavdelingen, men i tett samarbeid med andre avdelinger når det gjelder kommunal planlegging og kommuneøkonomi.  Arbeidsoppgaver utadrettet arbeid mot kommuner og samarbeidspartnere i regionen veilede og gi råd til kommuner for å lykkes med sitt boligsosiale arbeid, sin boligpolitikk og boligsosial planlegging gjennomføre enkle analyser av boligsosiale utfordringer i kommunene i regionen og komme med innspill til løsninger og tiltak være en pådriver for innovasjon og forsøksvirksomhet videreutvikle samarbeidet med andre regionale aktører  følge opp kommunenes planer for kompetanseheving på det boligsosiale området og iverksette kompetansehevende tiltak Kvalifikasjonskrav Vi ønsker oss en dyktig medarbeider med bred kompetanse på det boligsosiale feltet som har utdannelse på mastergradsnivå i samfunnsvitenskapelige fag eller annen relevant masterutdanning. Utdanning på lavere nivå kan kompenseres med særlig relevant erfaring har relevant erfaring fra offentlig sektor  har kunnskap om og erfaring med utadrettet arbeid og kjennskap til Husbankens økonomiske virkemidler har kjennskap til boligsosialt arbeid og ser sammenhengen mellom bolig og tjenester  har innsikt i rolle- og ansvarsfordelingen mellom stat og kommune har kjennskap til planarbeid uttrykker seg klart skriftlig og muntlig på begge målformer er fleksibel, initiativrik, løsningsdyktig og systematisk har god formidlingsevne og god relasjonell kompetanse arbeider godt så vel alene som i lag med andre Personlig egnethet vil bli vektlagt. ​​​ Vi tilbyr lønn som rådgiver, kr 550 000 – kr 640 000,- pr år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig godt kvalifiserte kan høyere lønnsplassering og stilling som seniorrådgiver vurderes fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk god pensjonsordning, gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån i Statens pensjonskasse (det blir trukket 2% pensjonsinnskudd fra lønnen) nødvendig opplæring og rom for kompetanseutvikling varierte og interessante arbeidsoppgaver Det er 6 måneders prøvetid i stillingen.       Statsforvalteren har som personalpolitisk mål å rekruttere kvalifiserte kandidater uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.  Vi jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av nyansettelser skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.   Spørsmål om stillingen Du får nærmere opplysninger hos kst. avdelingsdirektør Rigmor Kvia de Waard, tlf. 51 56 87 94, e-post fmrorkw@statsforvalteren.no  
Statsforvalteren i Rogaland