Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,9 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

 

01/08/2019
SØKNADSFRIST: 01.09.2019 Medisinsk og ortopedisk seksjon ved Lærdal sjukehus har ledig fast stilling for felles seksjonsleiar frå oktober 2019. Stillinga inneber overordna einskapleg leiing for seksjonane og dagleg leiing av medisisinsk og ortopedisk legegruppe. Seksjonsleiar er næraste overordna til einingsleiar for medisinsk og ortopedisk sengepost, samt einingsleiar for felles poliklinikk. Seksjonsleiar rapporterer til avdelingssjefane i medisinsk og ortopedisk avdeling.  Stillnga krev stor grad av tilsedeværelse på sjukehuset, det vil ikkje bli tilrettelagt for heimekontor. Stillinga kan ikkje delast. Dersom seksjonsleiar ikkje er lege, vert det peika ut medisinskfagleg rådgjevar.  Arbeidsoppgåver Arbeidsoppgåvene inneber leiing av fag, økonomi og personal ved seksjonen, med hovudvekt på: rekruttering / opplæring / kompetansebygging / kvalitetssikring oppgåveplanlegging og ressurfordeling utarbeiding av handlingsplanar, HMS- og kompetanseplanar medarbeidaroppfølging månadleg rapportering vedr. aktivitet og økonomi, budsjettarbeid deltaking i leiarmøter i avdelingane, klinikkane og føretak kvalitetsarbeid som inkluderer intern kontroll, avviksbehandling, forbetringsprosjekt osv. Kvalifikasjonar Erfaring som fagleiar eller administrativ leiar i helsetenesta, eventuelt frå andre organisasjonar er eit krav. Det er ein fordel med vidareutdanning innan leiing og administrasjon Kjennskap til drift av legeteneste i sjukehus er ein fordel Kjennskap til fagfelta er ein fordel God datakunnskap / tryggheit i bruk av dataverktøy er nødvendig Personlege eigenskapar Ha organisatoriske evner og like å jobbe som leiar i ein kompleks organisasjon med spennande utfordringar vere fleksibel, positiv, men også resultatorientert og beslutningsdyktig Ha eigenskapar som fremjar kommunikasjon og samhandling internt og eksternt i organisasjonen Ha eit heilskapleg perspektiv på helsetenesta og sjå indremedisinsk/ortopedisk verksemd som ei brikke i det totale helsetilbodet for befolkninga i Sogn og Fjordane Vi tilbyr Medisinsk og ortopedisk avdeling tilbyr godt leiarfagleg teamarbeid med støttande samarbeid og jamnleg leiardialog med avdelingssjefar. Spennande utfordringar i eit stimulerande fagmiljø Lønn etter avtale Leiarutvikling Hjelp med å skaffe bustad Kontaktinformasjon   Karianne Indrebø Avdelingsjef ortopedisk avd.  (+47) 918 67 566   Laila Haugland Avdelingssjef medisinsk avd.  (+47) 481 01 340
Helse Førde HF
30/07/2019
SØKNADSFRIST: 01.09.2019 Psykiatrisk klinikk er eit distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Sunnfjord og Ytre Sogn med DPS døgnposter og poliklinikk, og har også akuttpost med ØH plikt med opptaksområde Sogn og Fjordane, vaksenhabilitering og regional ruspost. Avdelinga har om lag 185 årsverk, herav 18 legestillingar. Vi har medisinstudentar frå Universitetet i Bergen vår og haust.    Avdelinga har fleire spennande prosjekt innan forskning og utvikling. Vi har tilsett med professorkompetanse, tilsette med doktorgrad og vi har for tida 3 tilsette som held på med PhD.  Vi skal flytte inn i nytt bygg frå 2021 samlokalisert med Førde BUP og Sentralsjukehuset i Førde.  I samband med at vi skal flytte inn i nybygg, så skal vi bygge opp ein ny lokal tryggleikspost og etablere ny psykosepost i Førde.     To av våre psykiatere har gått av med pensjon og vi har ledig 2 faste stillingar, begge i 100%  stilling som PSYKIATER frå 01.09.2019 ved Psykiatrisk klinikk i Førde. LIS 3 som har eit  år igjen eller mindre til å bli ferdig psykiater kan og søkje. Arbeid ved sengepost eller poliklinikk etter nærare avtale. Arbeidsoppgåver Diagnostisk utgreiing og behandling Rettleiing/opplæring til legar i spesialisering og anna helsepersonell Samarbeid internt og med eksterne samarbeidspartar Det vert forventa at overlegen tek del i det faglege utviklingsarbeidet Vaktarbeid Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som psykiater. Gode språkkunnskapar, både munnlege og skriftlege, er heilt avgjerande for forsvarleg pasienthandsaming. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2-nivå.Dokumentasjon må leggjast ved søknad. Førarkort i klasse B. Personlege eigenskapar Du har motivasjon og engasjement for faget og pasientgruppa Du kommuniserar og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer Du tenkjer heilskapleg, arbeider målretta og toler å stå i krevjande situasjonar Du viser fagleg tryggleik, tillit og respekt Vi tilbyr Vi tilbyr eit godt arbeidmiljø med hyggelige og erfarne kollegaer med brei og god kompetanse Gode muligheiter for faglig og personlig utvikling  Løn etter gjeldande overeinskomst  Gode pensjons- og forsikringsordningar Eit aktivt og triveleg fagmiljø med tverrfaglig samarbeid Ev. hjelp med bustad, oppgi i søknaden dersom det er ønskeleg Kontaktinformasjon Svein Ove Alisøy Avdelingssjef (+47) 918 16 510 Tor Christopher Fink Seksjonsleiar (+47) 995 45 570
Helse Førde HF