Alstahaug kommune

Alstahaug er en kommune med ca. 7500 innbyggere, sentralt beliggende på Helgelandskysten med Sandnessjøen som administrasjonssenter og baseby for oljenæringen på Nordlandssokkelen. Sandnessjøen er også regionsenter for ytre Helgeland med sykehus, videregående skoler, flyplass, hurtigruteanløp, fergeforbindelse til øyene i regionen og fastlandsforbindelse til E6.

20/02/2019
          SØKNADSFRIST: 17.03.2019 Ytre Helgeland Brann og Redning (YHBR) har 65 hel- og deltidsansatte, vi er organisert som et vertskommunesamarbeid. Vertskommune er Alstahaug kommune og deltakerkommunene er Leirfjord kommune og Dønna kommune. Regionen har ca. 11.110 innbyggere. Samarbeidet har i dag 4 brannstasjoner med heltids- og deltidsansatte brannmannskap. Brannsjef samt stab- og støttefunksjoner er lokalisert til rådhuset i Sandnessjøen. Feiertjenesten er lokalisert på brannstasjon i Sandnessjøen. Ytre Helgeland Brann og Redning har ledig 100 % fast stilling som branningeniør/branninspektør.   Forebyggende avdeling består av seksjon brannforebyggende og seksjon feiing med til sammen 3,7 stillingshjemler. Avdelingens hovedmål er gjennom risikobasert forebyggende arbeid å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Arbeidsoppgaver Planlegge og gjennomføre risikobasert brannforebyggende arbeid innen avdelingens arbeidsområde herunder blant annet motivasjons- og informasjonstiltak, risikoreduserende tiltak rettet mot særskilte brannobjekter, risikoområder, risikogrupper og formell saksbehandling.  Du vil kunne være med på å påvirke og forme stillingsinnholdet, samt arbeide med viktige satsingsområder med brannforebyggende arbeid i utvikling og endring. Stillingen kan bli tillagt ekstra ansvarsområder dersom søker innehar riktige kvalifikasjoner og egenskaper. Arbeidsoppgavene vil variere, og den som tilsettes må være fleksibel og åpen for løpende endringer av oppgaver innenfor avdelingens arbeidsområde. Kvalifikasjoner Høgskoleutdannelse innenfor brann, bygg, HMS eller tilsvarende Førerkort klasse B Søkere bør tilfredsstille kompetansekrav i Forskrift om dimensjonering av brannvesenet § 7-6. Eventuelt manglende utdannelse er søker forpliktet til å ta etter ansettelse.  Tilfredsstillende politiattest må kunne fremlegges før ansettelse Personlige egenskaper Det vil bli lagt vekt på faglig engasjement, god framstillingsevne, både muntlig og skriftlig, personlig egnethet, samt samarbeidsevne og god serviceinnstilling. Vi tilbyr En samfunnsnyttig og ansvarsfull jobb i et godt arbeidsmiljø.  Arbeidsoppgavene er spennende, faglig utviklende og varierte.  Konkurransedyktig lønn, fleksibel arbeidstid, gode pensjons- og forsikringsordninger.  Andre opplysninger Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Arbeidsgiver kan kreve politiattest både ved vanlig tilsetting og ved pålegg om tjenesteplikt jfr. Brannvernloven §18 Søknadsprosedyre Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via:  www.alstahaug.kommune.no  under ledige stillinger. Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet. Kontakter Navn: Nils-Johan Nilsen Tittel: Brannsjef E-post:  Nils-Johan.Nilsen@alstahaug.kommune.no Mobil: 90642572 Navn: Ole Salomonsen Tittel: Vara Brannsjef E-post:  ole.salomonsen@alstahaug.kommune.no Mobil: 90118926  
Alstahaug kommune