Vadsø kommune

Vadsø kommune ønsker deg velkommen til å leve og arbeide i et pulserende og spennende samfunn. Fylkeshovedstaden Vadsø, med sine 6200 innbyggere, er handelssenter i Finnmark og har god barnehagedekning, gode skoler, attraktive boligfelt, flyplass med hyppige avganger og et fritidstilbud for enhver smak. Vadsø er en moderne og levende by som gir deg kultur- og naturopplevelser for livet.

04/06/2019
SØKNADSFRIST: 16.06.2019 Ingress Ved Vadsø Barneskole er det ledig en 100% stilling som fagleder fra 01.08.2019. Opplysninger om enheten Vadsøskolene søker å fremme et godt læringsmiljø ved å ha fokus på klasseledelse, tilpasset opplæring og vurdering. Vadsø Barneskole er en 1.-7. skole som åpnet høsten 2015. Skolen har ca. 430 elever. Skolen har skolefritidsordning.  Opplysninger om stillingen Det er ledig en 100 % fast stilling som fagleder (undervisningsinspektør) ved Vadsø barneskole. Skolens ledergruppe består av rektor og to fagledere. Skolen legger vekt på helhetlig og fremtidsrettet ledelse og utvikling av skolen. Vadsø barneskole er en relativ ny skole, og vi søker deg som vil være med å bidra til at skolen skal være et godt og utviklende sted for elever og ansatte. Skolen arbeider målrettet for at elevene skal oppleve mestring og lærelyst, samtidig som de skal rustes til å møte fremtidens utfordringer. Skolen deltar i to prosjekter om læringsmiljøet og organisasjonsutvikling med veiledning av et veilederkorps. Vadsø barneskole er en spennende og utviklingsorientert arbeidsplass med dyktige og inkluderende medarbeidere. Fagleder vil sammen med enhetsleder ha en sentral rolle i å utøve ledelse ved skolen. Fagleder skal kunne lede og motivere til faglig utviklingsarbeid, arbeide med læringsmiljøet, veilede for læring og vurdering for læring, samt utøve ledelse i tråd med kommunens kvalitetsplan og øvrige styringsdokument. Stillingen er også tillagt noen administrative oppgaver. Arbeidsoppgaver - Være en del av skolens lederteam. - Lede, veilede og følge opp ansatte faglig og personalmessig, og med et særskilt ansvar for enkelte trinn. - Tilrettelegge, følge opp og utvikle den særskilte norskopplæringen, finsk og samisk. - Delta i utviklingsteamene på skolen. - Delansvar for timeplanarbeid. - Lede utviklingsprosjekt i samarbeid med rektor Kvalifikasjoner - Godkjent kompetanse for å undervise i grunnskolen. - Relevant ledererfaring og/eller lederutdanning. Mangel på formell lederutdanning kan kompenseres mot at søker er villig til å ta rektorskolen. - IKT-ferdigheter - Systemforståelse og innsikt i relevant lov- og avtaleverk. - Gode kommunikative og relasjonelle ferdigheter. - Analysekompetanse eller erfaring fra analysearbeid. Personlige egenskaper - Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter. - Et stort engasjement for å skape gode læringsresultater og utvikle et godt læringsmiljø. - Evne og interesse av å inspirere og motivere medarbeidere. - Evne til å jobbe selvstendig og fleksibelt. - Evne til å tenke utviklingsorientert og nytt omkring pedagogisk utviklingsarbeid.  Vi tilbyr - Dekning av flytteutgifter i h.h.t. reglement - Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr. år - God pensjonsordning og forsikringsordning Lønns- og tilsettingsvilkår Lønn i h.h.t. tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid. Det er krav om politiattest- og egenerklæring om helse ved tilsettelse i stillingen, jf. Opplæringsloven § 10-9, Politiregisterloven § 39 og Tuberkuloseforskriften. Merknader på politiattest kan medføre endring i tilbud om stilling.  Søknad sendes I søknaden oppgis minimum to referanser. Søknad sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på: www.vadso.kommune.no under 'ledige stillinger'. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Ved innkalling til intervju tar du med deg godkjente vitnemål. Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven. Kontakter Navn: Beate Aronsen Tittel: Enhetsleder/rektor E-post:  Beate.Aronsen@Vadso.kommune.no   Mobil: 41926083 Arbeid: 78942851
Vadsø kommune