Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Vi har ansvar for norsk sivil luftfart og er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart. Dette gjør vi ved å fastsette regelverk, fremme sikkerhetsinformasjon, behandler tillatelser og fører tilsyn med organisasjoner, luftfartøy, utstyr og enkeltpersoner. 

Luftfartstilsynet har ca. 180 ansatte og holder til i et flott, nytt bygg i Bodø sentrum.

01/04/2020
SØKNADSFRIST:  10.05.2020 ARBEIDSSTED: Sjøgata 45-47, 8006 Bodø [ kart ] Luftfartstilsynet har ledig stilling som flyoperativ inspektør helikopter offshoreoperasjoner. Stillingen tilhører flyoperativ seksjon i Luftfartstilsynets fagavdeling. Seksjonen består av 22 medarbeidere og ledes av seksjonssjef Tove Skogheim.  Luftfartstilsynet fører tilsyn med at aktørene i norsk luftfart følger gjeldende regelverk. For å sikre dette fører Luftfartstilsynet tilsyn med blant annet helikopterselskap, ledende personell, sertifikatinnehavere og landingsplasser for helikoptre. Luftfartstilsynet har ansvar for gjennomføring av internasjonalt regelverk og utvikling av øvrig nasjonalt regelverk innen sivil luftfart.  Vi søker en medarbeider med solid erfaring innen ervervsmessig luftfart. Vår nye medarbeider kan se frem til en selvstendig jobb med mange utfordringer og spennende oppgaver preget av nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Som inspektør i Luftfartstilynet innehar du en myndighetsrolle der du vil få jobbe i tverrfaglige team sammen med mange av landets fremste eksperter innen luftfart og flysikkerhet. Vår viktigste oppgave er å bidra til økt flysikkerhet, å påvirke og drive fram utvikling av denne. Dette krever høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen alle våre fagområder. En jobb hos oss betyr krevende og varierte arbeidsoppgaver, hvor ansvar og direkte påvirkning er sentrale kjennetegn i hverdagen. Hver enkelt medarbeider er gjennom sin unike kompetanse med på å styre utviklingen innen norsk og internasjonal luftfart.  Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste. Medarbeidere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser. Arbeidsoppgaver  Hovedoppgaver for stillingen vil være flyoperative godkjenninger og tilsyn med helikopterselskap, baser, ledende personell og ruteinspeksjoner Saksbehandling relatert til BSL D, BSL F samt EASA-OPS og faglig arbeid med nasjonale og internasjonale forskrifter Oppfølging av ulykker og hendelser Holdningsskapende arbeid relatert til flysikkerhet Deltakelse i Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel Utstrakt kontakt med eksterne aktører og reisevirksomhet Delta i utviklingen av seksjonen og Luftfartstilsynet for øvrig Kvalifikasjoner Inneha eller ha hatt, gyldig sertifikat av type ATPL/ CPL-Helikopter Minimum 5 års erfaring som flyger i ervervsmessig og/eller militær luftfartsvirksomhet med hovedvekt på sivile offshoreoperasjoner i Europa (EASA-området) Erfaring som fartøysjef på tyngre flermotors helikoptre er ønskelig Erfaring fra ledelse av luftfartsselskap samt TRI/TRE rettighet er nå en sterk anbefaling fra EASA med tanke på saksbehandling av visse deler av det operative regelverket, søkere med slik bakgrunn vil bli foretrukket Kompetanse eller erfaring innen ledelsessystem, kvalitets-  og risikostyring vil bli vektlagt God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk samt gode IKT kunnskaper Det stilles krav om godkjent bakgrunnssjekk Luftfartstilsynet krever at stillingsinnehaver gjennomfører de kompetansetiltak som anses nødvendig for å fungere fullt ut i stillingen. Slike tiltak dekkes i sin helhet av virksomheten Personlige egenskaper Ha evne til å arbeide systematisk og selvstendig  Ha evne til å se detaljenes betydning i helheten  Ha evne til å ta initiativ og være løsningsorientert  Være ansvarsbevisst og serviceinnstilt  Være kontaktskapende og god til å samarbeide  Ha evne til å lytte og formidle budskap på en enkel måte  Være utviklingsorientert og har evne til å omsette erfaringer til ny læring og forbedringer  Ha høy integritet og god rolleforståelse i myndighetsrollen    Vi tilbyr Krevende faglige utfordringer med interessante og varierte arbeidsoppgaver Nært samarbeid med andre faggrupper og gode utviklingsmuligheter i et godt og inkluderende arbeidsmiljø Lønn etter Statens regulativ, SKO 1364 seniorrådgiver, med lønnsplassering som p.t. utgjør fra kr. 789.200 - 1 014 900,-. Høyere lønn kan vurderes innenfor stillingens lønnsspenn for spesielt kvalifiserte søkere Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd Fleksibel arbeidstidsordning og mulighet til å jobbe hjemmefra i perioder Det er mulig å få delvis utgiftsdekning mellom hjem og arbeidssted Tilskudd til trening, tilgang til treningsrom og parkeringsgarasje Kantine Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse Vi ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål. Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om at søknaden unntas offentlighet. Dersom anmodningen om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer.   Kontaktinformasjon Tove Skogheim seksjonssjef flyoperativ 451 39 009 tsk@caa.no  
Luftfartstilsynet