Høgskulen i Volda

Høgskulen i Volda er høgskulen for human- og samfunnsvitskapane i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag 4000 studentar og 350 tilsette. Den faglege verksemda er organisert i fire avdelingar: Avdeling for kulturfag, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning, Avdeling for samfunnsfag og historie og Avdeling for mediefag. Til campusen høyrer også Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa. Vi gjev undervisning i ei rekkje fagområde, yrkesretta utdanningar og etter- og vidareutdanningar i nært samarbeid med samfunns- og næringsliv. Høgskulen i Volda driv mykje forsking og utviklingsarbeid og satsar på forskaropplæring og kompetanseoppbygging for dei tilsette i samarbeid med universitet i inn- og utland.

09/07/2020
SØKNADSFRIST: 15.10.2020 Om stillinga Ved Høgskulen i Volda er det ledig ei stilling som ph.d.-stipendiat knytt til mastergraden Kulturmøte.  Doktorgradsprosjektet skal vere retta mot fagfeltet religion og/eller historie, og det bør tematisk gjelde kulturmøte, slik profilen er ved mastergraden på HVO. Ei stipendiatstilling er ei mellombels tilsetting på fulltid i tre år, eller i fire år der 25 prosent av stillinga blir knytt til undervisning eller andre faglege gjeremål ved høgskulen. Arbeidsstad er Høgskulen i Volda. Søkjarar må ha fullført mastergrad­utdanning eller tilsvarande når dei søkjer på stillinga. Tidspunktet for å starte i stillinga er etter avtale.  Kulturmøte er ein tverrfagleg mastergrad og er eit tilbod frå Historisk institutt og Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag. Forutan masteroppgåva på 60 studiepoeng blir det gitt undervisning i eit vitskapsteoretisk emne og fem kulturhistoriske emne på 15 studiepoeng kvar: Nasjon, kultur og religion, Skule, religionsmangfald og sekularisering, Migrasjon, kjønn og religion, Brennpunkt Midtøsten og Mikrohistorie. Eit emne om religionskrig er under utarbeiding. Det er og ei eige forskingsgruppe i kulturmøte ved høgskulen.  Vi søkjer særleg etter prosjekt som er retta mot eit av følgande felt: Religion og interkulturell kommunikasjon Kristendom og kultur: Aktuelle politiske strømmingar Utdanningshistorie og distriktshøgskulane i Noreg Eldre historie (før ca. 1750) Kvalifikasjonar Søkjarar må ha fullført mastergradutdanning eller tilsvarande. Eit vilkår for å ta til i stillinga som stipendiat er at ein har opptak på eit godkjent nasjonalt eller internasjonalt doktorgradsprogram. Frist for å levere dokumentasjon på dette er seks månader etter ein har fått tilbod om stillinga. Høgskulen kan hjelpe til med utviklinga av søknad om opptak på doktorgradsprogram. Vi gjer merksam på at dei doktorgradsgjevande institusjonane til vanleg stiller krav om gjennomsnittskarakter på B eller høgare på masterstudiet for å få opptak. Søkjarar med utanlandsk mastergrad må ha utdanninga godkjent av NOKUT. Søknaden skal innehalde ei prosjektskisse for det forskingsarbeidet ein vil gjennomføre (ph.d.- avhandlinga). Søkjaren må ha gode kunnskapar i norsk og engelsk, både skriftleg og munnleg. Undervisings- og administrasjonsspråket ved høgskulen er norsk.  Om stipendiatstillingar Ei stipendiatstilling er ei mellombels tilsetting på fulltid i tre år. Etter avtale med avdelinga kan tilsettingsperioden vere fire år, der 25 prosent av stillinga blir nytta til undervisning eller andre faglege gjeremål ved Høgskulen. Stipendiatar får tenlege kontor og utstyr, og dei får tildelt årlege driftsmidlar etter gjeldande satsar. Arbeidsstad er Høgskulen i Volda. Stipendiatstillingane er underlagt føresegnene i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, fastsett av KD 31.2.2006, og ut over dette av dei lover, avtalar og reglement som til ei kvar tid gjeld. Ved høgskulen gjeld også «Reglar, rettar og plikter for stipendiatar ved Høgskulen i Volda». Vi tilbyr Eit spanande arbeidsmiljø med høve til fagleg og personleg utvikling og gode pensjonsordningar. Stipendiatstillingar vert løna i statens lønsregulativ, lønnsplan 17.515, stillingskode 1017 stipendiat, LR 20, lønstrinn 54. Generell informasjon Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering. Vi gjer søkjarar, som oppgjer at dei har nedsett funksjonsevne eller hol i CV, merksame på at denne opplysinga kan verte brukt til statistikkføremål i regjeringa sin inkluderingsdugnad. Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse. Søkjarar kan verte kalla inn til intervju og/eller prøveundervisning. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga. I samsvar med Offentleglovas § 25 kan søkjar be om ikkje å bli oppførte på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må under ‘søknad’ hake av for ‘Er det grunnlag for å bli unntatt offentlegheit, jf.’. Offentlegheitsloven’, og grunngi søknaden. Høgskulen kan likevel avgjere at namnet på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren blir varsla dersom ønsket om unntak ikkje blir tatt til følgje.  Om søknaden Søknad og all dokumentasjon skal sendast elektronisk igjennom rekrutteringssystemet Jobbnorge der du registrerer søknaden, vedlegg og informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du oppgir referansar med kontaktinformasjon. Søknaden skal gi eit fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare praksis. Søknader eller vedlegg kan ikkje sendast på e-post eller i vanleg postgang til høgskulen. Prosjektskissa som skal sendast inn, skal vere på maksimum 10 sider. Det skal kome fram kva ein ønskjer å forske på, kvifor dette er relevant og i samsvar med utlysinga, og kva som er forskingsstatus på feltet. Skissa skal gjere greie for dei teoretiske og metodiske utgangspunkta for prosjektet, kva empiri/datagrunnlag ein tek sikte på å bruke. Søkjarane sine kvalifikasjonar og prosjektomtalar vert vurdert av eit internt utval ved høgskulen. Prosjektideen og prosjektskissa er det avgjerande grunnlaget for vurderinga.  For dei som vurderer å søke, vil det bli arrangert eit søkeseminar i september 2020, der vi gir tips om korleis ein byggjer opp gode forskingsprosjekt. Dato for arrangementet vert kunngjort på nettsida til Høgskulen i Volda ved semesterstart.  Det er søkjar sitt ansvar å sørge for at alle dokument/filer er lasta opp innan søknadsfristen. Søknaden vert vurdert med den informasjonen som ligg føre elektronisk i Jobbnorge. Vedlegg skal lastast opp som separate filer i eit format som kan leggjast ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedlegga samla overstig 30 MB, må dei komprimerast før dei vert lasta opp. Vedlegga skal ha namn som samsvarar med innhaldet i fila. I tillegg til prosjektskissa, skal desse dokumenta leggast ved: CV med kontaktinformasjon til referansar Vitnemål og attestar Masteroppgåve og eventuelle andre vitskaplege arbeid   Dersom ein allereie har fått stadfesting av opptak i eit godkjent doktorgradsprogram, må stadfestinga leggjast ved søknaden.    Kontakt For spørsmål om stillinga kan søkjarar kontakte instituttleiar ved Historisk institutt, Ola Teige: ola.teige@hivolda.no, instituttleiar ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, Bente Mari Afset: bente.mari.afset@hivolda.no Det beste med Volda Studentar og bygdefolk fortel kva dei synest er det beste med Volda. Sjå video nedanfor. Produksjon: Chris-Håvard Berge
Høgskulen i Volda
09/07/2020
SØKNADSFRIST: 15.10.2020 Om stillingane Ved Høgskulen i Volda er det ledig inntil fem stipendiatstillingar (doktorgradsstipend) knytte til lærarutdanning. Stipendiatane skal vere med på å styrkje det vitskaplege grunnlaget for ei eller fleire av lærarutdanningane ved høgskulen: Barnehagelærarutdanning, Grunnskulelærarutdanning 1–7, Grunnskulelærarutdanning 5–10 og Praktisk pedagogisk utdanning allmennfag og yrkesfag. Søkjarane må gjere greie for eit forskingsprosjekt som tek opp relevante utfordringar i arbeidet i barnehage og/eller skule.  Det vil vere ein fordel om prosjektet kan koplast til ei av desse forskingsgruppene ved AHL:  Forskingsgruppe for profesjonsfag Forskargruppe for læringsprosessar og vurderingshandlingar Forskargruppe for språkleg og kulturelt mangfald Forskingsgruppe for spesialpedagogikk og inkludering Forskingsgruppe for matematikkdidaktikk PPU forskingsgruppe Profesjonsetikk Språk og læring Tidleg litterasitet/literacy i barnehage og skule   Det kan også vere aktuelt å kople seg opp mot forskingsgrupper ved andre avdelingar ved HVO som er involvert i lærarutdanning. Kvalifikasjonar Søkjarar må ha fullført mastergrad­utdanning eller tilsvarande. Søknaden skal innehalde ei prosjektskisse for det forskingsarbeidet ein vil gjennomføre (Ph.D.-avhandlinga). Søkjarane sine kvalifikasjonar og prosjektskissene vert vurderte av eit utval ved høgskulen. I vurderinga vert det lagt stor vekt på kvaliteten på prosjektskissa. Fagleg erfaring og/eller forskingskompetanse utover mastergrad vert også vektlagt. Undervisings- og administrasjonsspråket ved høgskulen er norsk. Søkjarane må ha gode norsk- og engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Eit vilkår for å ta til i stillinga som stipendiat er at ein får opptak på eit godkjent nasjonalt eller internasjonalt doktorgradsprogram. Frist for å levere dokumentasjon på slikt opptak er seks månader etter ein har fått tilbod om stillinga. Vi gjer merksam på at dei doktorgradsgjevande institusjonane vanlegvis stiller krav om gjennomsnittskarakter på B eller høgare på masterstudiet for å få opptak. Søkjarar med utanlandsk mastergrad må ha utdanninga godkjent av NOKUT. Om stipendiatstillingar Ei stipendiatstilling er ei mellombels tilsetjing på fulltid i tre år. Tilsetjingsperioden kan forlengast til fire år der 25 prosent av stillinga vert knytt til undervisning eller andre faglege gjeremål. Arbeidsstad er ved Høgskulen i Volda, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Dersom den faglege innretninga på forskingsprosjektet tilseier det, kan anna avdelingstilknyting vurderast.   Stipendiatstillingane er underlagt føresegnene i «Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat», fastsett av KD 31.2.2006, og ut over dette av dei lover, avtalar og reglement som til ei kvar tid gjeld. Ved høgskulen gjeld også «Reglar, rettar og plikter for stipendiatar ved Høgskulen i Volda». Vi tilbyr Høgskulen i Volda har eit spanande arbeidsmiljø med høve til fagleg og personleg utvikling og gode pensjonsordningar. Etter at det er gjeve tilbod om tilsetjing, kan høgskulen hjelpe til med utvikling av søknad om opptak på doktorgradsprogram. Høgskulen i Volda har saman med Høgskulen i Molde doktorgrads-programmet "Ph.D i helse- og sosialfag. Vilkår for profesjonsutøving". Stipendiatar vil også kunne søkje om opptak i forskarskular som Høgskulen i Volda er med i: WNGER-II (Western Norway Graduate School of Educational Research II), RVS (The Research School Religion, Values and Society) og Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies.  Stipendiatstilling vert løna i statens lønsregulativ, lønsplan 17.515, stillingskode 1017 stipendiat, LR 20, lønstrinn 54. Generell informasjon Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering. Vi gjer søkjarar som oppgir at dei har nedsett funksjonsevne eller hol i CV merksam på at denne opplysinga kan verte brukt til statistikkføremål knytt til regjeringa sin inkluderingsdugnad.  Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse. Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju og/eller prøveundervisning. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga. I samsvar med Offentleglovas § 25 kan søkjar be om å ikkje bli oppført på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må under «søknad» hake av for «Er det grunnlag for å bli unntatt offentligheit, jfr. Offentlighetsloven» samt grunngi søknaden. Høgskulen kan likevel avgjere at namnet  på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren blir varsla dersom ønsket om unntak ikkje blir tatt til følge.  Om søknaden Søknader med all dokumentasjon skal sendast elektronisk gjennom rekrutteringssystemet Jobbnorge. Det er lenkje til elektronisk søknad på nettstaden: www.hivolda.no/stilling .   I Jobbnorge registrerer du informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du informerer om referansar. Søknaden skal gje fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare praksis. Det er søkjaren sitt ansvar å syte for at alle dokument/filer er lasta opp til søknadsfristen. Søknaden vert vurdert med den informasjonen som ligg føre elektronisk. Vedlegg skal lastast opp som separate filer i eit format som kan leggjast ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedlegga samla overstig 30 MB, må dei komprimerast før dei vert lasta opp. Vedlegga skal ha namn som samsvarar med innhaldet i fila. Søknader eller vedlegg kan ikkje sendast på e-post eller i vanleg post til høgskulen. Prosjektskissa skal vere på maksimum 10 sider. Der skal det kome fram kva ein ønskjer å forske på, kvifor det er relevant og i samsvar med utlysinga, og kva som er forskingsstatus på feltet. Skissa skal også gjere greie for dei teoretiske og metodiske utgangspunkta for prosjektet, kva empiri eller datagrunnlag ein tek sikte på å bruke, og prosjektomtalen må innehalde eit utkast til tidsplan. Prosjektideen og prosjektskissa er det avgjerande grunnlaget for tilbod om stipendiatstilling. I tillegg til prosjektskissa på ti sider, skal desse dokumenta leggjast ved: CV med kontaktinformasjon til referansar Vitnemål og attestar Masteroppgåve og eventuelle andre vitskaplege arbeid  Dersom ein allereie har fått stadfesting av opptak i eit godkjent doktorgradsprogram, må det også følgje som vedlegg til søknaden.   Kontakt Nærare opplysingar om stipendiatstillingane kan ein få ved å kontakte dekan Arne Myklebust tlf. 70 07 50 95, e-post: arne.myklebust@hivolda.no  eller prodekan Per Halse tlf 70 07 51 46, pha@hivolda.no   For generelle spørsmål om søknad og tilsetjing kan personalsjef Randi Urke kontaktast på e-post: personal@hivolda.no . Søkeseminar Det blir arrangert eit søkeseminar i september 2020 (i løpet av første tredel). Dato og tidspunkt for seminaret vil bli kunngjort på nettsida til Høgskulen i Volda. Følg med på nettsidene til HVO for nærare informasjon om dag/tidspunkt.  Om avdelinga Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning er den største avdelinga ved Høgskulen i Volda med årleg om lag 2000 studentar og 130  tilsette. Vi gjev tilbod om ei rekke ulike lærarutdanningar og fagstudium. Avdelinga har stor aktivitet innan etter- og vidareutdanning for lærarar. Høgskulen i Volda ligg langt framme i høve å gje slike tilbod med fleksibel organisering og bruk av ulike teknologiske løysingar. Vi har også omfattande aktivitet innan forsking og utviklingsarbeid. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa er ein del av avdelinga. Det beste med Volda Studentar og bygdefolk fortel kva dei synest er det beste med Volda. Sjå video nedanfor. Produksjon: Chris-Håvard Berge
Høgskulen i Volda
09/07/2020
SØKNADSFRIST: 15.10.2020 Om stillinga Det er ledig ei stilling som ph.d.-stipendiat ved Institutt for sosialfag ved Høgskulen i Volda. Vi ønskjer søkarar som har gode prosjekt innanfor sosialt arbeid. Vi er særleg interesserte i prosjekt som handlar om tema innan psykisk helse, rusfeltet, barnevern, NAV-tenester, brukarerfaringar, medverknad og skjønnsutøving.    Tidspunktet for å starte i stillinga er etter avtale. Den som vert tilsett, må søkje om opptak til doktorgradsprogrammet Profesjonsutøving; vilkår og utvikling ved Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde. Opptaket må vere godkjent før ein kan ta til i stilling som stipendiat. Vilkår for opptak til doktorgradsprogrammet finn ein i Utfyllende retningslinjer for ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling, http://kvalitet.himolde.no/KS_UNL741   Kvalifikasjonar Søkjarar må ha fullført mastergradutdanning eller tilsvarande innanfor sosialfag, helsefag, samfunnsvitskaplege fag eller i andre relevante fag, og med eit karakternivå på B eller betre. Unntak kan gjerast etter skjønn. Søknaden skal innehalde ei prosjektskisse for forskingsarbeidet ein vil gjennomføre (ph.d.-avhandlinga). Fagleg erfaring eller vitskapleg arbeid, utover mastergrad på det aktuelle fagfeltet, vil bli vektlagt i vurderinga av søkjarane.  Søkjar med utanlandsk mastergrad, kan kontakte NOKUT for å søkje om godkjenning av utdanninga.  Søkjarar må ha gode norsk- og engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Undervisings- og administrasjonsspråket ved høgskulen er norsk.  Om stipendiatstillingar Ei stipendiatstilling er ei mellombels stilling på åremål. På fulltid er ho tre år, eventuelt kan tilsetjingsperioden utvidast til fire år på fulltid, der 25 prosent av stillinga er undervising eller andre faglege gjeremål ved Høgskulen i Volda.  Stipendiatstillingar er underlagt føresegnene i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent eller spesialistkandidat fastsett av KD 31.02.2006, og ut over dette av dei lover, avtalar og reglement som til ei kvar tid gjeld. Vi tilbyr Vi tilbyr eit spanande arbeidsmiljø med høve til fagleg og personleg utvikling og gode pensjonsordningar. Stipendiatstillingar vert løna i statens lønsregulativ, lønnsplan 17.515, stillingskode 1017 stipendiat, LR 20, lønstrinn 54.  Generell informasjon Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering. Vi gjer søkjarar, som oppgir at dei har nedsett funksjonsevne eller hol i CV, merksame på at denne opplysinga kan verte brukt til statistikkføremål i regjeringa sin inkluderingsdugnad.  Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse.  Søkjarar kan verte kalla inn til intervju og/eller prøveundervisning. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga.  I samsvar med Offentleglova § 25 kan søkjar be om ikkje å bli oppførte på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må under ‘søknad’ hake av for ‘Er det grunnlag for å bli unntatt offentligheit, jfr. Offentlighetsloven’, og grunngi søknaden. Høgskulen kan likevel avgjere at namnet på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren blir varsla dersom ønsket om unntak ikkje blir tatt til følge.  Om søknaden Søknaden og all dokumentasjon skal sendast elektronisk igjennom rekrutteringssystemet Jobbnorge, der du registrerer søknaden, vedlegg og informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du oppgir referansar med kontaktinformasjon. Søknaden skal gi eit fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare praksis. Søknader eller vedlegg kan ikkje sendast på e-post eller i vanleg postgang til høgskulen.  Prosjektskissa skal vere på maksimum 10 sider. Det skal kome fram kva ein ønskjer å forske på, kvifor dette er relevant og i samsvar med utlysinga, og kva som er forskingsstatus på feltet. Prosjektskissa skal gjere greie for dei teoretiske og metodiske utgangspunkta for prosjektet og for kva empiri / datagrunnlag ein tek sikte på å bruke. Prosjektomtalen må innehalde eit utkast til tidsplan. Prosjektideen og prosjektskissa er det avgjerande grunnlaget for tildeling av stipend og opptak til doktorgradsprogrammet. For dei som vurderer å søke, vil det bli arrangert eit søkeseminar i september 2020, der vi gir tips om korleis ein byggjer opp gode forskingsprosjekt. Dato for arrangementet vert kunngjort på nettsida til Høgskulen i Volda ved semesterstart.  Det er søkjaren sitt ansvar å sørge for at alle dokument / filer er lasta opp innan søknadsfristen. Søknaden vert vurdert med den informasjonen som ligg føre elektronisk i Jobbnorge. Vedlegg skal lastast opp som separate filer i eit format som kan leggjast ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedlegga samla overstig 30 MB, må dei komprimerast før dei vert lasta opp. Vedlegga skal ha namn som samsvarar med innhaldet i fila.  I tillegg til prosjektskissa, på om lag 10 sider, skal følgjande dokument leggast ved: CV med kontaktinformasjon til referansar Vitnemål og attestar Masteroppgåve og eventuelle andre vitskaplege arbeid    Kontakt Nærare informasjon kan du få ved å kontakte dekan ved Avdeling for samfunnsfag og historie, Randi Bergem, e-post bergemr@hivolda.no, tlf. 700 75211 / 48 15 72 71, instituttleiar ved ISF, Knut Hunnes, e-post knut.hunnes@hivolda.no, tlf.  700 75179, eller professor Tor-Johan Ekeland, Institutt for sosialfag, e-post tje@hivolda.no, tlf. 700 75089. Om instituttet Arbeidsstad er Høgskulen i Volda, Avdeling for samfunnsfag og historie, Institutt for sosialfag. Instituttet arbeider med undervisning, forsking og formidling innanfor sosial- og helsefeltet. Instituttet tilbyr bachelorutdanning i sosialt arbeid (barnevern og sosionom), mastergradutdanning i helse- og sosialfag, og ph.d.-utdanning i helse- og sosialfag i samarbeid med Høgskolen i Molde. Tilsette ved instituttet forskar på mange ulike område, mellom anna profesjonsutøving og skjønnutøving i kontekstar som barnevern og NAV, og brukarerfaringar og medverknad i ulike samanhengar. Som stipendiat ved ISF vert du del av eit engasjert og solid fagmiljø, der det er fleire forskingsgrupper. Om Avdeling for samfunnsfag og historie Avdeling for samfunnsfag og historie har undervisningsansvar for omlag 1500 studentar, fordelte på tre institutt: Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag (IPAS), Institutt for sosialfag (ISF) og Historisk institutt (HI). Om ph.d.- programmet i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving; vilkår og utvikling Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde tilbyr i fellesskap denne doktorgradsutdanninga, som er tverrprofesjonell og tverrfagleg. Utdanninga rettar seg mot alle profesjonar i helse- og sosialsektoren, og inkluderer bidrag frå fleire vitskapsdisiplinar. Faggrupper møter i aukande grad samansette problem og må samarbeide på tvers av faggrupper for å utvikle gode tenester. Ph.d.-utdanninga har eit breitt fagleg fellesskap av kandidatar og rettleiarar. I alt 28 kandidatar er tekne opp på utdanninga, og i doktorgradsprosjekta er det brukt både kvantitative og kvalitative metodar og ‘mixed methods’.  Les meir om ph.d.-studiet her: https://www.hivolda.no/studietilbod/phd-studium-helse-og-sosialfag-profesjonsutoving-vilkar-og-utvikling/haust-var   Det beste med Volda Studentar og bygdefolk fortel kva dei synest er det beste med Volda. Sjå video nedanfor. Produksjon: Chris-Håvard Berge
Høgskulen i Volda
09/07/2020
SØKNADSFRIST: 15.10.2020 Om stillinga Det er ledig ei stilling som ph.d.-stipendiat i planlegging og administrasjon ved Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag   Tidspunktet for å starte i stillinga er etter avtale. Eit vilkår for å ta til i stipendiatstillinga er at ein får opptak på  eit godkjent nasjonalt eller internasjonalt doktorgradsprogram. Frist for å levere dokumentasjon på dette er tre månader etter ein har fått tilbod om stillinga. Vi gjer merksam på at doktorgradsgjevande institusjonar vanlegvis stiller krav om gjennomsnittskarakter på B eller høgare på masterstudiet for å få opptak. Søkjarar med utanlandsk mastergrad må ha utdanninga godkjent av NOKUT.   Kvalifikasjonar Søkjarar må ha fullført mastergradutdanning eller tilsvarande innanfor samfunnsvitskaplege fag, eller i andre relevante fag, normalt med karakteren B eller betre. Vitskapleg arbeid etter master/hovudfag kan ev. kompensere for dette kravet.  Søknaden skal innehalde ei prosjektskisse for det forskingsarbeidet ein vil gjennomføre (ph.d.-avhandlinga). Utlysinga søkjer etter prosjekt som omhandlar samfunnsplanlegging og administrasjon i vid forstand, og som har utgangspunkt i fagområde det blir undervist og forska i ved instituttet. Aktuelle fagområde kan vere: Lokalsamfunnsutvikling Offentleg forvaltning Regionaløkonomi Berekraftig samfunnsutvikling GIS i planlegging Fagleg erfaring eller forskingskompetanse, utover mastergrad på aktuelle fagfelt, vil bli vektlagt i vurderinga av søkjarane. Søkjar med utanlandsk mastergrad, kan kontakte NOKUT for å søkje om godkjenning av utdanninga.  Søkjaren må ha gode norsk- og engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Undervisings- og administrasjonsspråket ved høgskulen er norsk.   Om stipendiatstillingar Ei stipendiatstilling er ei mellombels stilling på åremål. På fulltid er ho tre år, eventuelt kan tilsetjingsperioden utvidast til fire år på fulltid, der 25 prosent av stillinga er undervising eller andre faglege gjeremål ved Høgskulen i Volda.   Stipendiatstillingar er underlagt føresegnene i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent eller spesialistkandidat fastsett av KD 31.02.2006, og ut over dette av dei lover, avtalar og reglement som til ei kvar tid gjeld. Vi tilbyr Vi tilbyr eit spanande arbeidsmiljø med høve til fagleg og personleg utvikling og gode pensjonsordningar. Stipendiatstillingar vert løna i statens lønsregulativ, lønnsplan 17.515, stillingskode 1017 stipendiat, LR 20, lønstrinn 54. Generell informasjon Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering. Vi gjer søkjarar, som oppgir at dei har nedsett funksjonsevne eller hol i CV, merksame på at opplysinga kan verte brukt til statistikkføremål i regjeringa sin inkluderingsdugnad.   Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse.  Søkjarar kan verte kalla inn til intervju og/eller prøveundervisning. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga.  I samsvar med Offentleglova § 25 kan søkjar be om ikkje å bli oppførte på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må under ‘søknad’ hake av for ‘Er det grunnlag for å bli unntatt offentligheit, jfr. Offentlighetsloven’, og grunngi søknaden. Høgskulen kan likevel avgjere at namnet på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren blir varsla dersom ønsket om unntak ikkje blir tatt til følge.  Om søknaden Søknaden og all dokumentasjon skal sendast elektronisk igjennom rekrutteringssystemet Jobbnorge, der du registrerer søknaden, vedlegg og informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du oppgir referansar med kontaktinformasjon. Søknaden skal gi eit fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare praksis. Søknader eller vedlegg kan ikkje sendast på e-post eller i vanleg postgang til høgskulen.  Prosjektskissa skal vere på maksimum 10 sider. Det skal kome fram kva ein ønskjer å forske på, kvifor dette er relevant og i samsvar med utlysinga, og kva som er forskingsstatus på feltet. Prosjektskissa skal gjere greie for dei teoretiske og metodiske utgangspunkta for prosjektet, kva empiri / datagrunnlag ein tek sikte på å bruke. Prosjektomtalen må innehalde eit utkast til tidsplan. Prosjektideen og prosjektskissa er det avgjerande grunnlaget for tildeling av stipend. For dei som vurderer å søke, vil det bli arrangert eit søkeseminar i september 2020, der vi gir tips om korleis ein byggjer opp gode forskingsprosjekt. Dato for arrangementet vert kunngjort på nettsida til Høgskulen i Volda ved semesterstart.  Det er søkjaren sitt ansvar å sørge for at alle dokument / filer er lasta opp innan søknadsfristen. Søknaden vert vurdert med den informasjonen som ligg føre elektronisk i Jobbnorge. Vedlegg skal lastast opp som separate filer i eit format som kan leggjast ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedlegga samla overstig 30 MB, må dei komprimerast før dei vert lasta opp. Vedlegga skal ha namn som samsvarar med innhaldet i fila.  I tillegg til prosjektskissa, på om lag 10 sider, skal følgjande dokument leggast ved: CV med kontaktinformasjon til referansar Vitnemål og attestar Masteroppgåve og eventuelle andre vitskaplege arbeid  Kontakt Nærare opplysningar får du ved å vende deg til programansvarleg for Bachelor i planlegging og administrasjon, Gro Anita Bårdseth, gro.anita.bardseth@hivolda.no, tlf. 70 07 53 32, instituttleiar ved IPAS, Nils Magne Magerøy, e-post nmm@hivolda.no, tlf. 70 07 51 63, eller dekan ved ASH, Randi Bergem, e-post randi.bergem@hivolda.no,  tlf. 70 07 52 11. Om instituttet Arbeidsstad er Høgskulen i Volda, Avdeling for samfunnsfag og historie, Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag (IPAS). Instituttet tilbyr mellom anna bachelor i planlegging og administrasjon, master i samfunnsplanlegging og leiing, årsstudium i samfunnsvitskap, skuleretta samfunnsfag og samfunnsfag i barnehagelærarutdanning og grunnskulelærarutdanning.  Instituttet har per i dag 19 fast tilsette. Det er fleire forskingsgrupper ved instituttet Om avdelinga Avdeling for samfunnsfag og historie har undervisningsansvar for omlag 1500 studentar, fordelte på tre institutt: Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag (IPAS), Institutt for sosialfag (ISF) og Historisk institutt (HI). Det beste med Volda Studentar og bygdefolk fortel kva dei synest er det beste med Volda. Sjå video nedanfor. Produksjon: Chris-Håvard Berge
Høgskulen i Volda