Bodø kommune

Bodø ble kåret til Norges mest attraktive by i 2016. Først og fremst fordi vi er svært offensive, gode på samhandling og fordi vi stadig utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4000 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag!
Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.

15/06/2022
Vil du være en del av en avdeling med 10 vernepleiere på en arbeidsplass med høy faglig kompetanse og dyktige kollegaer?  Vernepleier eller sykepleier Spennende og utviklende arbeidsoppgaver, kollegaer med høy faglig kompetanse og tverfaglig samarbeid. Er dette noe for deg vil vi gjerne ha deg som kollega i Miljøtjenesten avdeling Kongens gate 14. Kongens gate 14 er ei samlokalisering av fire bofellesskap med sentral beliggenhet i sentrum av Bodø. Bygget består av 28 leiligheter over 5 etasjer. Å bo i bofellesskap gir rom for individuell livsførsel, samt tilgang til fellesareal sammen med naboer. Vi har ledig 100 % fast stilling som vernepleier eller sykepleier i bofellesskapene i Kongens gt. 14. Bofellesskapene er døgnbemannet slik at turnusen vil bestå av både dag-/aftenvakter på ukedag og helg.  Miljøtjenesten er en virksomhet i Bodø Kommune bestående av flere avdelinger. Målgruppen er personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse, som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og habilitering. Vi yter alle helse- og omsorgstjenester samt praktisk bistand til personer i målgruppen, herunder helsetjenester i hjemmet, aktivitetstilbud, avlastning m.m. Vår nye vernepleier/ sykepleier: Kvalifikasjoner: Har utdanning som vernepleier eller sykepleier. Må kunne vise til erfaring med helse - og omsorgstjenester til Miljøtjenestens målgruppe. Må vise til gode kunnskaper i norsk og IKT Det er ønskelig med: Har god kjennskap til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 og Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 4. Har relevant videreutdanning, samt erfaring med kollegaveiledning. Personlige egenskaper: Må være i stand til å jobbe både selvstendig og i team.  Er en kollega som tar ansvar i en travel arbeidshverdag.   Har gode samarbeidsevner og bidrar til et godt arbeidsmiljø.  Er fleksibel og tåler omstilling, samt bidrar til at enheten klarer å utvikle og omstille seg. Noen av dine arbeidsoppgaver vil være: Som vernepleier eller sykepleier i Kongens gate 14. sine bofellesskap vil du få mulighet til å inneha en teamlederfunksjon. Dette innebærer fagansvar og veiledningsansvar til medarbeidere i teamet; i samarbeid med avdelingsleder.  Du vil ha daglig ansvar for oppfølging av helse- og omsorgstjenester, samt yte praktisk bistand til tjenestemottakere; i nært samarbeid med andre faggrupper.  Bidra til brukermedvirkning, og et godt pårørendesamarbeid til det beste for tjenestemottaker.   Ta et stort ansvar mtp. kvalitet på tjenesten som ytes, herunder samarbeid med interne og eksterne instanser.  Delta i ulike fritidsaktiviteter sammen med tjenestemottakerne.   Opprettholde faglig standard i samsvar med gjeldende lovverk.  Utføre arbeidet i henhold til kvalitetsforskrifter og ha et medansvar i kvalitets- og forbedringsarbeidet. Vi kan tilby deg Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Opplæring, bruk og tilgang på nye velferdsteknologiske- og IKT- løsninger. Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og positive medarbeidere. Et tverrfaglig sammensatt arbeidsfellesskap med høy faglig og etisk kompetanse. Deltagelse i utviklingsarbeid for utforming av nye arbeidsmetoder. Avdelingen vurderer kontinuerlig alternative arbeidstidsordninger med utgangspunkt i driftens behov samt kommunens prinsipper for heltidskultur. Muligheter for nettverksbygging og kompetanseutvikling innad i Miljøtjenesten. Annet Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju og personlig egnethet vil bli vektlagt. Lønn etter gjeldene tariffavtale. Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden.  Får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden) Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.   Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.   Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.   Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten.   For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.  Har du spørsmål om stillingen? Kontakt gjerne: Avdelingsleder: Veronika Edvinsen 900 47 995/ 75 55 5437 veronika.edvinsen@bodo.kommune.no Avdelingsleder: Marie Hagevik 916 49 152 Marie.Hagevik@bodo.kommune.no Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20. Søknadsfrist: 10.07.2022
Bodø kommune