Kvinnherad kommune

Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar.

Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda.

Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

12/02/2020
  SØKNADSFRIST: 29.02.2020 Omtale av stillinga Vi søkjer sjukepleiar i 100% stilling til institusjonen Rosendalstunet bu og rehabiliterings senter. For stillinga er det krav om norsk autorisasjon for helsepersonell/ sjukepleiar. Rosendalstunet bu og rehabiliterings senter, lokalisert i Rosendal, er ein institusjon for eldre og menneske som treng pleie og opptrening i ulike livsfasar. Institusjonen var ny i Februar 2018, med seks avdelingar, -60 plassar. Institusjonen er bygd med det siste innan velferdsteknologiske løysingar. Vi har ledig fast stilling som sjukepleiar. Stillingsprosent kan redusertast om det er ønskje frå den som vert tilsett. For stillinga er det krav om turnusarbeid dag/ kveld, med arbeid minimum kvar 3. helg. Det er for stillingane krav om at politiattest ikkje eldre enn tre mnd vert førevist  Kvalifikasjonar Det vert stilt krav om autorisasjon som sjukepleiar. Politiattest ikkje eldre enn tre månadar. Alle som vert tilsette må ta KS kurset for nytilsette i Kvinnherad kommune. Personlege eigenskapar Du må vera fleksibel og løysingsorientert Ha gode evner til kommunikasjon Kunne arbeida sjølvstendig og samarbeida med andre Du må ha gode kunnskapar i norsk, både skriftleg og munnleg Ved tilsetjing vert det lagt vekt på tidlegare arbeidserfaring og personlege eigenskapar. Vi tilbyr Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML. Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP. Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd. Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø. Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar. Søknad vert å senda Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert. Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Kontakter Navn: Hilde Mæland Bjørke E-post:  hilde.bjorke@kvinnherad.kommune.no   Mobil: 41689723 Navn: Leif Kongestøl Tittel: Verksemdsleiar E-post:  leif.kongestol@kvinnherad.kommune.no   Mobil: 91386185 Arbeid: 91386185
Kvinnherad kommune
12/02/2020
SØKNADSFRIST: 01.03.2020 Omtale av stillinga Kvinnherad kommune v/Eining Barn og familie har ledig stilling som prosjektkoordinator barnevern 100% med oppstart mars 2020 og ut året 2020, med moglegheit til forlenging våren 2021. Kvinnherad kommune har saman med Austevoll og Tysnes fått stimuleringsmidlar frå Fylkesmannen i Vestland til å bidra til å stimulere til teneste- og tiltaksutvkling i kommunane for å styrke oppfølginga av utsette barn og deira familiar. Prosjektet er også retta mot alle kommunane i Vestland, så prosjektkoordinator må rekna med ein del reiseaktivitet. Mål: Utviklingsprosjektet er foranka i kommunane sine overordna plan for kompetanseheving, og gjennom det i tråd med allereie etablerte planar i kommunane. Det er allereie aktuelle tilsette i tenestene som kan gå inn og vera ressurspersonar i prosjektframdrift. Kvinnherad, Austevoll og Tysnes ser også prosjektet som ein moglegheit til å bli betre kjent på tvers av kommunegrenser, utvikle og styrkje fagmiljøet på tvers av kommunane. Dette er i tråd med den Nasjonale kompetansestrategien, og vil vere nyttig med tanke på nye utfordringar og krav som kjem. Prosjektet skal ha eit samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, NORCE RKBU - Vest og RVTS. Prosjektkoordinator skal planlegge å gjennomføre to fagsamlingar og utrede nye utviklingsprosjekt i samarbeid med Høgskulen i Sogndal. Dette vil bety at prosjektkoordinator må rekna med møter i Bergen, Førde og Sogndal i løpet av prosjektperioden. Kvinnherad er vertskommune for prosjektet, og vil bli tenestestad. Dersom det er ønskjeleg, kan tenestestad tilpassast noko knytt til reisetid og arbeidsoppgåver. Kvalifikasjonar - 3 årig sosialfagleg høgskuleutdanning. Anna utdanning kan vurderast i samanheng med andre kvalifikasjonar. - Relevant vidareutdanning og/eller praksis innan arbeid med barn og unge vil vere ein fordel. - Det er ønskjeleg med utdanning i/erfaring frå prosjektarbeid. Personlege eigenskaper Ved tilsetjing vert det lagt vekt på; - personlege eigenskapar - god samarbeidsevne, god kommunikasjon og relasjonsbyggjar - god system- og organisasjonsforståing - at ein er eigna for oppgåver knytt til barn, unge og deira familiar - evne til å arbeide sjølvstendig, målretta og strukturert - krev gode norskkunnskapar - kjennskap til tverrfagleg samarbeid. - evne til fleksibilitet og endringsvilje Den som vert tilsett må ha sertifikat og disponere eigen bil. Ved tilsetjing vert det stilt krav om gyldig politiattest.  Vi tilbyr Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML. Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP. Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd. Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø. Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar. Søknad vert å senda Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert. Kontakter Navn: Monika Høyer Haugland Tittel: Einingsleiar E-post:  monika.hoyer.haugland@kvinnherad.kommune.no   Mobil: 47844074   Navn: Randi Pedersen Tittel: barnevernleiar E-post:  randi.pedersen@kvinnherad.kommune.no Mobil: 45288088
Kvinnherad kommune
11/02/2020
SØKNADSFRIST: 29.02.2020 Omtale av stillinga Kvinnherad kommune har ledig 100% vikariat for sjukeheimslege i perioden mars 2020 til mars 2021. Legetenesta i Kvinnherad kommune har pr. i dag 2 legeårsverk fordelt på 3 leger, og har ansvar for pasientane innlagt i institusjonar innan pleia og omsorg. Det er 3 sjukeheimar i Kvinnherad kommune. Rosendalstunet har 60 plassar, og er ein ny og moderne sjukeheim med totalt 6 avdelingar, ei særskild tilrettelagt for personar med demens. Husnestunet har 49 plassar inkludert Samhandlingsavdelinga og 2 KAD-plassar. Halsnøytunet er ein sjukeheim med til saman 21 plassar fordelt på langtid, korttid/avlastning. Stillinga vert utlyst som ei kombinasjonsstilling med 20% på Husnestunet, 50% ved Rosendalstunet og 30% på Halsnøytunet. Som sjukeheimslege er du knytt til eit tverrfagleg team beståande av sjukepleiarar, ergoterapeut og fysioterapeutar. Arbeidsoppgåvene består hovudsakleg av ordinært tilsynsarbeid. Sjukeheimslegen er viktig i drifta av våre to KAD-senger på Husnestunet. Andre kommunale oppgåver kan verta delegert av kommuneoverlegen. Deltaking i kommunal legevakt er òg ein del av stillinga, per i dag 2-3 vaktar per månad. Kvalifikasjonar Vi søkjer etter ein dyktig og interessert lege som vil vera med å utvikla sjukeheimstenesta vår i ei positiv retning og som bidreg i kvalitetsutviklande arbeid. Det er ynskjeleg med lege som har kompetanse og erfaring frå sjukeheimsmedisin, allmennmedisin og/eller indremedisin. Søkjarar med anna relevant bakgrunn vil òg bli vurdert. Engasjement, fleksibilitet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og personleg eignaheit vil bli vektlagt. Søkjarar bør ha gjennomført norsk turnusteneste, ha norsk autorisasjon og ha gode munnlege og skriftlege norskkunnskapar. Søkjar treng førarkort klasse B. Vi tilbyr Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML. Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP. Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd. Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø. Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar. Søknad vert å senda Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert. Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Kontakter Navn: Irina Zimina Tittel: Avdelingsleiar E-post:  irina.zimina@kvinnherad.kommune.no   Mobil: 48894055
Kvinnherad kommune