Kongsberg kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst, som satser på barn og unge. Alle utdanningsnivåene fra barnehage til høgskole samarbeider på tvers, og har nært samarbeid med næringslivet om prosjektet KONGSBERGSKOLEN. Sammen skal vi bidra til et nyskapende og helhetlig opplæringstilbud med fokus på realfag, teknologi og innovasjon. Kongsberg kommune fikk i mai 2015 status som realfagskommune.

Vår visjon er "Verden er min mulighet - prepared for the World".

21/01/2022
SØKNADSFRIST: 10.02.2022 Vi har ledige faste stillinger og vikariater fra 01.08.2022. Utlysningen gjelder stillinger på alle trinn i grunnskolen og ved Kongsberg norsksenter. Vi  søker deg som er en engasjert lærer. Du forstår at faglige resultater bygger på trygghet og gode relasjoner og vil bidra i arbeidet med å utvikle profesjonelle læringsfellesskap. Kongsberg samarbeider med andre kommuner om utviklingsarbeidet ALLE MED. Hovedmålsettingen i dette arbeidet er å systematisk utvikle inkluderende læringsmiljøer hvor alle elever opplever trivsel og mestring. Vi er en kommune som er bevisst at overgangen mellom studier og jobb kan være utfordrende. Derfor tilbyr vi veiledning for alle nyutdannede lærere.  I Kongsberg grunnskole er læringsbrett en naturlig del av undervisningen på alle trinn.   Vi tilbyr varierte og interessante oppgaver i en skole med stort fokus på delings- og samarbeidskultur ledere som er lærings-støttende og gir deg utviklingsmuligheter muligheter for relevant etter- og videreutdanning opplæring i pedagogisk bruk av læringsbrett i undervisningen med vekt på vurdering for læring og klasseledelse samarbeid med blant annet næringsliv og Vitensenter veiledningsordning for nyutdannede  Vi søker deg som har evne til å utvikle en god og støttende relasjon til hver enkelt elev er opptatt av at opplæring foregår i et sosialt, faglig og inkluderende fellesskap har ambisjoner på elevenes vegne motiverer til læring er fortrolig med å bruke teknologi i det pedagogiske arbeidet har samarbeids- og delingskompetanse kommuniserer godt med foresatte, elever, kolleger og eksterne samarbeidspartnere  Vi trenger lærere innen alle fagområder i grunnskolen, men søker spesielt deg som oppfyller kompetansekrav til å undervise i norsk, matematikk og engelsk samt spes ped. Det er behov for kontaktlærere.  Ved tilsettingen vektlegges kvalifikasjonsprinsippet, det vil si; utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.  Formelle kvalifikasjonskrav . Søkere må ha godkjent pedagogisk utdanning med referanse til gjeldende opplæringslov. Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, er en forutsetning. Annet Utlysningen gjelder faste stillinger og vikariater som blir ledige fra 01.08.22, på barne- og ungdomstrinn samt Kongsberg norsksenter. Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. I tråd med opplæringsloven er tilfredsstillende politiattest og egenerklæring tuberkulose en forutsetning for tilsetting i skolen. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om tilsetting. Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig, og gi opplysninger om hvilke trinn og undervisningsfag du er kvalifisert for å undervise i, og gjerne hvilke trinn du helst vil jobbe med. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontaktpersoner: Esther Rotmo Karlsen tlf: 481 66 523 Ingunn Wåla tlf: 986 56 485
Kongsberg kommune
10/01/2022
SØKNADSFRIST: 28.01.2022 Sentrale arbeidsoppgaver Prosjekt- og byggeledelse for veiprosjekter (utarbeide prosjektbeskrivelse, kontroll av leveranser fra konsulenter, oppfølging av entreprenører, samt økonomistyring av prosjektene). Sørge for realisering av vedtatte prosjekter innenfor Hovedplan vei, og Trafikksikkerhetsplan. Håndtere faglige innspill ved utarbeidelse og oppfølging av reguleringsplaner Grunnerverv Ha dialog med entreprenører, Viken fylkeskommune og Statens Vegvesen Saksbehandling veisaker (gravemeldinger, utkjøringstillatelser, skilting, parkeringsbestemmelser, m. m). Avdelingsingeniøren har tett dialog med driftsleder vei for i fellesskap å sørge for god samlet forvaltning av de kommunale veiene. Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper Ingeniørhøyskole eller tilsvarende. Manglende formell kompetanse kan kompenseres med dokumentert relevant erfaring Relevant erfaring fra samferdselsområdet Erfaring eller utdannelse i prosjektledelse Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Målrettet og selvstendig arbeidsform Evne til å stå på i et hektisk miljø Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP. Lønn etter avtale. For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Terje Farestveit, tlf: 909 566 72. Søknadsfrist: 28.01.2022 Tiltredelse etter avtale. Attester og vitnemål kan medbringes på intervju. I henhold til offentlighetsloven gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.
Kongsberg kommune