Ledige stillinger:
Klar for ny jobb?

Nyeste stillingsutlysninger

10/12/2018
SØKNADSFRIST: 28.12.2018 Det er ledig 80% vikariat for fagarbeidar/assistent i Tonning SFO for perioden 28.01.19 - 30.06.19 Arbeidsområde:  Stillinga vert knytt til Tonning skulefritidsordning   Kvalifikasjonar for stillinga: Ønskje om fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar men andre kan og søkje Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Sissel Aabrek tlf:  57870605 Nøkkelord: Stryn banner
Stryn kommune
10/12/2018
SØKNADSFRIST: 07.01.2019 Avdelingsleiarstillingar i Bu- og miljøteneste 5.  Flora kommune er ein heimetenestekommune og bu og miljøtenesta vår er ein del av heimetenestane. Du blir ein del av vårt dyktige leiarteam som har fokus på utvikling, kompetanse og systematisk etisk refleksjon. Pleie og omsorgssjef blir din overordna leiar og du vil jobbe i eit leiarteam saman med 11 kollegaer. Arbeidsoppgåver Som avdelingsleiar blir du arkitekten for den avdelinga du skal leie, og du får vere med på å bygge framtidas Bu og miljøtenester, endre arbeidsmetodar og bygge eit godt og faglig sterkt arbeidsmiljø. Du er leiar og hovudansvarleg for god omdømmebygging av avdelinga di og har ansvar for at kvaliteten på tenester som skal utøvast til brukerane er gode og samsvarar med dei mål Flora kommune og omsorgstenesta har satt. I tillegg vil du ha ansvar for BPA prosjekt. Vi ynskjer deg som har lyst til å vere leiar! Og vi vil ha deg som: " ser" dine medarbeidarar og får kvar einskild til å føle seg verdsatt. er strukturert og tydeleg er ein god rollemodell og inspirerer andre til å bidra. liker endring og er god på å leie og inkludere dei tilsette. er fleksibel, kreativ og løysingsorientert liker å ha ansvar, tek ansvar og ansvarliggjer tilsette  Krav til kompetanse Kompetanse Minimim 3 årig relevant høgskuleutdanning. Du bør ha vidareutdanning innan leiing, og kompetanse på endringsleiing er ynskjeleg Du må ha god datakompetanse, og kunne tileigne deg bruk av våre fagsystem som er CosDoc, WebSak og MinVakt Økonomiansvar Avdelingsleiar skal ilag med fagleiar for økonomi utarbeide årsbudsjett for avdelinga og er ansvarleg for ei drift i balanse. Månadsrapportering til Pleie og omsorgssjef. Avdelinga  Eininga du skal ha ansvar for, er ein bustad med stort fokus på miljøarbeid. Det er 4 personer som bor i kvar sin leilighet i eininga. I tillegg er det fellesområde, kontorer, medisinrom og møterom i bygget. I arbeidet med å leie eininga er det viktig med fokus på faglighet, lovverk og etikk. Gode samarbeidsevner og brukarfokus vil vere viktig i ditt arbeid som leiar for eininga. Vi tilbyr Svært varierte arbeidsdagar der du i stor grad styrer eigen arbeidsdag. Godt fagleg miljø med bl.a. internundervisning. Vi legg til rette for meir leiarutdanning / kompetanseutvikling og systematisk etisk refleksjon for leiarar. Ved tilsetting må du fremlegge politiattest. God pensjonsordning i KLP og konkurransedyktige lønsvilkår. Elektronisk søknadsskjema finn du på www.flora.kommune.no Kontakter Navn: Ragnhild Olsen Holm Tittel: Pleie-og omsorgsjef E-post:  ragnhild.olsen.holm@flora.kommune.no Mobil: 99028739 Arbeid: 99028739
Flora kommune
10/12/2018
SØKNADSFRIST: 16.12.2018 100 % stilling ved Vonheim barnehage i perioden 01.01.2019 - 31.07.2019. Beskrivelse av arbeidssted Vonheim barnehage består av fem avdelinger som er fordelt på to avdelinger med barn 1-2 år, en avdeling med barn 2-3 år og to avdelinger med barn 3 - 6 år. Hovedarbeidsområder Medansvar for å organisere og lede arbeidet på avdeling i samsvar med mål for enheten Bidra i planlegging og utøvelse av det pedagogiske arbeidet i samarbeid med pedagogisk leder Medansvar for veiledning av fagarbeidere og assistenter Medansvar for kontakt og samarbeid med foreldre/foresatte Bistå pedagogisk leder i utviklings- og endringsarbeid på avdelingen Ønskede kvalifikasjoner Godkjent utdanning som barnehagelærer Gjerne erfaring fra arbeid som barnehagelærer Faglig oppdatert og nytenkende Evne til å se den enkelte barns behov og forutsetninger for barnets egen del og i det sosiale fellesskapet. Ha gode samarbeidsevner med barn, foreldre og kolleger Initiativrik og reflektert Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se  http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Marta Hage Tittel: Enhetsleder E-post:  marta.hage@rennebu.kommune.no Arbeid: 72428190
Rennebu kommune
10/12/2018
SØKNADSFRIST: 16.12.2018 Vikariat i 100 % stilling ledig i perioden 01.01.2019 - 31.07.2019.  Vikariat i 40 % stilling ledig i perioden 01.03.2019- 31.07.2019.  Beskrivelse av arbeidssted Vonheim barnehage består av fem avdelinger som er fordelt på to avdelinger med barn 1-2 år, en avdeling med barn 2-3 år og to avdelinger med barn 3 - 6 år. Hovedarbeidsområder Pedagogisk arbeid med barn og foreldre Deltakelse i utviklings- og endringsarbeid i barnehagen Ønskede kvalifikasjoner Fagbrev BUA Gjerne erfaring fra arbeid som barne- og ungdomsarbeider Faglig oppdatert og nytenkende Evne til å se den enkelte barns behov og forutsetninger for barnets egen del og i det sosiale fellesskapet. Ha gode samarbeidsevner med barn, foreldre og kolleger. Initiativrik og reflektert Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se  http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Marta Hage Tittel: Enhetsleder E-post:  marta.hage@rennebu.kommune.no Arbeid: 72428190
Rennebu kommune
10/12/2018
SØKNADSFRIST: 19.12.2018 Vikariat i 51,5 % stilling. Beskrivelse av arbeidssted Vikariat ved Rennebu sykehjem avd. kjøkken i perioden 01.01.2019- 10.09.2019 med arbeid i turnus som inkluderer helg. Stillingen videreføres i 44% i perioden 11.09.2019 - 31.12.2019. Rennebu sykehjem, avd kjøkken. Hovedarbeidsområder Tilberedning av mat. Ønskede kvalifikasjoner Kokk med fagbrev, arbeidserfaring og/ eller personlig egnethet kan kompensere for fagutdanning Beherske norsk muntlig og skriftlig Nytenkende og kreativ Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere og øvrige samarbeidspartnere Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se  http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Roy Arve Sitter Tittel: Fagleder E-post:  roy.sitter@rennebu.kommune.no Mobil: 90656782 Arbeid: 72402518 Navn: Malin Wassdahl Tittel: Leder pleie og omsorg E-post:  Malin.Wassdahl@rennebu.kommune.no Arbeid: 72402521
Rennebu kommune
10/12/2018
SØKNADSFRIST: 19.12.2018 53 % fast stilling vernepleier fra 01.02.2019.  98 % vikariat i perioden 01.02.2019 til 01.02.2020.  Turnus med arbeid hver 3. helg for begge stillingene.  Vi søker Vernepleiere i disse to stillingene. Det må presiseres hvilke stillinger du søker på i søknaden. Beskrivelse av arbeidssted Arbeidssted p.t Joveien. Hovedarbeidsområder Tilrettelegging og oppfølging av bruker. Målrettet miljøarbeid. Aktivisering. Ønskede kvalifikasjoner Fortrinnsvis vernepleierutdanning, eller annen 3 årig utdannelse med helse- og sosialfaglig bakgrunn. Beherske norsk skriftlig og muntlig. Evnen til å skape gode relasjoner til medarbeidere, brukere, pårørende og øvrige samarbeidspartnere. Relevant erfaring med målrettet miljøarbeid fra lignende arbeid. Svømmedyktig. Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se  http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Politiattest Stillingen krever politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Hanne Kristin Rise Tittel: Leder tjenesten for funksjonshemmede E-post:  hanne.rise@rennebu.kommune.no Arbeid: 72402510 
Rennebu kommune
10/12/2018
SØKNADSFRIST: 19.12.2018 Vi søker Helsefagarbeider i 38 % fast stilling fra 01.03.2019 - avlastningsbolig Helsefagarbeider i 20 % fast stilling fra 01.01.2019 - Joveien bofellesskap Helsefagarbeider vikariat 36 % stilling fra 01.01.2019 til 26.04.2019 - avlastningsbolig Helsefagarbeider vikariat 66 % stilling fra d.d - 31.01.2020 - Joveien bofellesskap Beskrivelse av arbeidssted Arbeidssted p.t Joveien, heldøgns omsorgsbolig for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser og avlastningsbolig. Hovedarbeidsområder Tilrettelegging og oppfølging av praktiske gjøremål og aktiviteter. Målrettet miljøarbeid. Daglig bistand og omsorg til mennesker med nedsatte funksjonsevner.  Ønskede kvalifikasjoner Fagbrev som offentlig godkjent helsefagarbeider med norsk autorisasjon Beherske norsk skriftlig og muntlig Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere, pasienter, pårørende og øvrige samarbeidspartnere Erfaring med målrettet miljøarbeid Svømmedyktig Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se  http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God forsikringsordning Politiattest Stillingen krever politiattest ikke eldre enn 3 måneder Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Hanne Kristin Rise Tittel: Leder tjenesten for funksjonshemmede E-post:  hanne.rise@rennebu.kommune.no Arbeid: 72402510 
Rennebu kommune
10/12/2018
SØKNADSFRIST: 20.12.2018 Det er ledig 60% vikariat i heimesjukepleien for perioden 01.01.19 - 31.12.19 Arbeidsområde: Pleie- og omsorgsteneste i eigen heim   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om fagbrev som helsefagarbeidar eller liknande, men andre kan også søkje. Søkjar må ha førarkort for bil og disponere bil  Vi kan tilby: Utfordrande arbeid God pensjonsordning   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Nattevakt Turnusarbeid med arbeid 3. kvar helg Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Aslaug H. Nygård Tlf:  57876951
Stryn kommune
10/12/2018
SØKNADSFRIST: 28.12.2018 Vær med å utvikle Sørlandets mest spennende studieretning - blått naturbruk i Flekkefjord videregående skole Ledig inntil 100% prosjektstilling fra 01.02.19 til 31.07.19 Flekkefjord videregående skole skal fra høsten 2019 tilby Blått naturbruk vg1 og vi søker etter en prosjektmedarbeider som kan være med å legge til rette for og utvikle tilbudet slik at elevene våre får den beste kvalitetsmessige opplæringen.  Du som søker har gode kontakter med marine næringer i Agder og har gode kunnskaper om næringen. Det er en fordel om du har erfaring fra videregående opplæring.  Stillingen vil bli gjort om til fast undervisningsstilling fra 01.08.19 og vil da bli lyst ut på ordinær måte. Med pedagogisk utdanning og undervisningskompetanse i programfagene i Naturbruk vil du kunne søke på fast undervisningsstilling i programfag fra 01.08.19. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling videregående skole. Det tas forbehold om at endelig politisk vedtak fattes medio desember. Fra 1.8.2019 vil tilsetting i fast stilling skje under forutsetning av at søker er formelt kvalifisert til undervisningsstillingen og at planlagte grupper settes i gang. Arbeidsoppgaver: Planlegge og forberede oppstart av Vg1 Blått naturbruk fra skoleåret 2019/2020. Informasjonsarbeid rettet mot offentlige og private virksomheter. Etablere kontakt med marine næringer i Agder med vekt på Listerregionen. Forhandle avtaler med bedrifter om yrkesfaglig utplassering og framtidige lærekontrakter. Samarbeide med eksterne kontakter. Kvalifikasjoner: Høy faglig kompetanse innen marine fag. Erfaring fra marine næringer. Søker må beherske IKT som arbeidsverktøy. Må kunne ta initiativ og være god og tydelig i kommunikasjonen med samarbeidspartnere. Det er en fordel med praktisk pedagogisk utdanning. Det er ønskelig med undervisningskompetanse i programfag i blått naturbruk / akvakultur / marinebiologi. Må ha førerkort. Det er en fordel med minibuss-sertifikat. Har du ikke minibuss-sertifikat må du være villig til å ta et slikt. Utdanningsnivå: Høyskole / Universitet Personlige egenskaper: Personlig egenhet og høy faglig kompetanse vil bli vektlagt. Må kunne jobbe selvstendig. Flink til å samarbeide. Søker må like å kommunisere. Vi tilbyr: Inspirerende, utfordrende og sosialt arbeidsmiljø. Fylkeskommunale tilsettingsvilkår, herunder gode pensjons- og forsikringsordninger. Lønn i henhold etter bestemmelser i Hovedtariffavtalen. Muligheter for kurs og kompetanseheving. Flekkefjord videregående skole   er en moderne skole, med fokus på tilpasset opplæring.  Våre verdier er  fellesskap, faglighet  og  framover.  Arbeidsmiljøet kjennetegnes av en "stå-på-kultur" der elevenes læringsutbytte og trivsel står i sentrum. Skolen har rundt 600 elever og 110 ansatte.  Vi tilbyr utdanning både i Flekkefjord og ved studiested Kvinesdal innen følgende utdanningsprogram:  Studiespesialisering (ST), de studieforberedende utdanningsprogrammene Kunst, design og arkitektur (KDA) og Medier- og kommunikasjon (MK), samt de yrkesforberedende utdanningsprogrammene: Bygg- og anleggsteknikk (BA), Elektrofag (EF), Helse- og oppvekstfag (HO), Restaurant- og matfag (RM), Service- og samferdsel (SS) samt Teknikk og industriell produksjon (TIP).  Skolen gir gode spesialpedagogiske tilbud organisert i arbeidslivstrening og hverdagslivstrening, samt gjennom planlagt løp mot grunnkompetanse. Kontaktinfo: Rune Andre Evensen ass.rektor 38609197 ruev@vaf.no Tor-Inge Rake rektor 38609199 tora8@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune
10/12/2018
Vernepleiar i i Bu- og miljøtenesta – saksnr. 18/2332. Vi har ledig fast 100% st. for vernepleiar frå medio februar 2019. Vi søkjer primært etter vernepleiar, men andre med relevant høgsskuleutdanning/ praksis kan søkje. Arbeidstid er turnus med langvakter og arbeid 4. kvar helg. Arbeidsoppgåver er oppfølgjing og bistand i brukarane sitt daglegliv. Det er krav om førarkort klasse B. For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med einingsleiar Håvard Berglund tlf. 97054128. Søknadsfrist for denne stillinga: 04.01.2019 For stillinga gjeld vanlege kommunale tilsetjingsvilkår. Søk på stillingane via søknadsenteret vårt på  www.gaular.kommune.no   Helsefagarbeidar i Heimetenesta – saksnr. 18/2314 Vi har ledig fast 100% stilling for helsefagarbeidar. For stillinga gjeld arbeid med praktisk bistand/ pleie i bustad til brukar. Arbeid på dag/ kveld og kvar 3. dje helg. For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med tenesteleiar Therese Brakestad, tlf. 97054100 Søknadsfrist: 17.12.2018 Assistent i vaskeri – saksnr. 18/2302 Vi har ledig 67% vikariat for assistent i vaskeriet ved Gaular bygde- og sjukeheim. Vikariatet er ledig for snarleg tilsetjing og til hausten 2019. Det er ynskjeleg med fagbrev som vaskeriarbeidar/ erfaring frå arbeid i vaskeri. For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med husøkonom Norunn Brendsdal, tlf. 57718233. Søknadsfrist: 17.12.2018  For stillinganr gjeld vanlege kommunale tilsetjingsvilkår. Søk på stillingane via søknadsenteret vårt på  www.gaular.kommune.no  
Gaular kommune