2008 - 2021
13 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

21/01/2022
SØKNADSFRIST: 13.02.2022 Det er nå ledig 100% fast stilling som psykolog i avdeling barn og unge i Origo Askøy - livsmestring, psykisk helse og rus . 60% av stillingen er knyttet til prosjektet "Tverrfaglig skolehelsetjeneste". De resterende 40% vil inngå i ordinær drift i Origo. Origo Askøy er en ny og spennende organisasjon. Vi er bredt og tverrfaglig sammensatt, og har ansatte med god kompetanse på mange områder. Vi tilbyr hjelp til innbyggere i Askøy kommune i alle aldre. Vi tilbyr med hjelp til de som sliter med psykiske helseplager, rus, utfordringer i foreldrerollen, etc. Hjelpen kan tilbys individuelt og/eller i gruppe. Vi har vekt på å jobbe tverrfaglig, og deltar aktivt inn i systemarbeid i kommunen og mye annet. Origo Askøy består av to avdelinger, en for barn/unge, og en for voksne/eldre. Det er nå ledig stilling som psykolog i avdeling barn og unge. Psykologen vil inngå i tverrfaglig team avdeling barn og unge. Avdeling barn og unge gir et bredt tilbud til barn og unge i alderen 0 -25 år.  Prosjektet Tverrfaglig skolehelsetjeneste er et samarbeidsprosjekt med Familiehelsetjenesten, fastlegene og fysio-ergoterapi. Psykologstillingen er nå en fast stilling i Origo. I andelen av stillingen som er knyttet til prosjektet "Tverrfaglig skolehelsetjeneste" vil psykologen være sentral i arbeid med grupper, tverrfaglige møter ute på skolene og som bindeledd opp mot enkelte skoler. En vil jobbe tverrfaglig og med lavterskel, og vil ha tett samarbeid med helsesykepleier, og ansatte i skolen. Sentrale målsettinger med prosjektet er å skape en tverrfaglig skolehelsetjeneste i tråd med de nasjonale retningslinjene for skolehelsetjenesten. Det arbeides mot å gjøre den tverrfaglig kompetansen tilgjengelig for barn og ungdom som et lavterskeltilbud, eksempelvis gjennom utprøving av digitale plattformer i skolehelsetjenesten. Brukermedvirkning er sentralt, og det er rettet et særlig fokus på å sikre en likeverdig skolehelsetjeneste for ulike målgrupper som tradisjonelt ikke gjør en like stor bruk av tjenester. Videre er det stor vekt på samhandling, og forebygging og oppfølging av sårbare barn og ungdommer med psykiske helseplager. Det er også fokus på å utvikle kompetanse innenfor tema vold og overgrep. I den resterende 40% vil stillingen være knyttet til ordinær drift i Origo. Dette omhandler blant annet klinisk arbeid, pasientoppfølging og systemarbeid i et godt faglig fellesskap. Origo Askøy har i dag flere psykologer og psykologspesialister, og et godt faglig miljø. Psykologene har faste fagmøter, og er sentrale i veiledning og utviklingsarbeid i enheten. Arbeidsoppgaver Bidra til videreutvikling av tiltaket Tverrfaglig skolehelsetjeneste  Inngå som del av tverrfaglig team i Origo Askøy Veiledning og undervisning System- og utviklingsarbeid Klinisk arbeid Kvalifikasjoner Psykolog med norsk autorisasjon Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig Ønskelig med erfaring fra kommunehelsetjenesten eller kommune for øvrig, både individ- og systemarbeid Ønskelig med erfaring fra og god kompetanse på tverrfaglig samarbeid og veiledning Ønskelig med førerkort klasse B Personlig egnethet vil bli vektlagt Personlige egenskaper Vi søker etter en positiv, engasjert og faglig dyktig psykolog inn i en ny og spennende organisasjon i utvikling. Viktige personlige egenskaper er: Fleksibilitet og nytenkning Gode evner til samarbeid, både internt og med eksterne samarbeidspartnere Evne til selvstendig arbeid Ryddig og tydelig Positivitet og engasjement, både tilknyttet våre pasienter og i utvikling av en ny organisasjon Vi tilbyr Lønn etter avtale Fleksibel arbeidstid og gode pensjonsordninger Fri gruppelivs- og ulykkesforsikring Generelle opplysninger: I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette før søkerliste utarbeides. Eventuelle vitnemål og attester kan legges inn som vedlegg til søknaden. Ved eventuelt innkalling til intervju vil søker bli bedt om å ta med følgende: Attesterte kopier av vitnemål for all utdanning etter grunnskole Attesterte kopier av attester for arbeidsforholdet der varighet og stillingsomfang fremgår Særlige krav knyttet til stillingen: Det gjøres oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved ansettelse. Politiattesten skal ikke legges ved søknadspapirene, men fremlegges før tiltredelse.  Om arbeidsgiveren Sektor Familie- og inkludering består av avdelingene Barnevern, Familiehelsetjenesten, Flyktningtjenesten, NAV Askøy, Origo Askøy - livmestring, psykisk helse og rus. Avdelingen har oppgaver knyttet til alle barn og unge og til de som har behov for ekstra oppfølging fra disse avdelingene. Hensikten med å samle disse tjenestene i Familie- og inkludering er å utvikle bedre samhandling for utsatte barn og unge, og generelt styrke det forebyggende arbeidet. Tidlig og helhetlig innsats er nødvendig for å ivareta aktuelle barn og familier på en god måte, og møte utfordringene barn og unge opplever i oppveksten.   Kontaktpersoner: Jorunn Bekken Avdelingsleder Telefon 56 15 86 99 Lill Jeanett Skaar Lura Leder Origo Askøy Telefon 408 06 179
Askøy kommune
21/01/2022
SØKNADSFRIST: 10.02.2022 Vi har ledige faste stillinger og vikariater fra 01.08.2022. Utlysningen gjelder stillinger på alle trinn i grunnskolen og ved Kongsberg norsksenter. Vi  søker deg som er en engasjert lærer. Du forstår at faglige resultater bygger på trygghet og gode relasjoner og vil bidra i arbeidet med å utvikle profesjonelle læringsfellesskap. Kongsberg samarbeider med andre kommuner om utviklingsarbeidet ALLE MED. Hovedmålsettingen i dette arbeidet er å systematisk utvikle inkluderende læringsmiljøer hvor alle elever opplever trivsel og mestring. Vi er en kommune som er bevisst at overgangen mellom studier og jobb kan være utfordrende. Derfor tilbyr vi veiledning for alle nyutdannede lærere.  I Kongsberg grunnskole er læringsbrett en naturlig del av undervisningen på alle trinn.   Vi tilbyr varierte og interessante oppgaver i en skole med stort fokus på delings- og samarbeidskultur ledere som er lærings-støttende og gir deg utviklingsmuligheter muligheter for relevant etter- og videreutdanning opplæring i pedagogisk bruk av læringsbrett i undervisningen med vekt på vurdering for læring og klasseledelse samarbeid med blant annet næringsliv og Vitensenter veiledningsordning for nyutdannede  Vi søker deg som har evne til å utvikle en god og støttende relasjon til hver enkelt elev er opptatt av at opplæring foregår i et sosialt, faglig og inkluderende fellesskap har ambisjoner på elevenes vegne motiverer til læring er fortrolig med å bruke teknologi i det pedagogiske arbeidet har samarbeids- og delingskompetanse kommuniserer godt med foresatte, elever, kolleger og eksterne samarbeidspartnere  Vi trenger lærere innen alle fagområder i grunnskolen, men søker spesielt deg som oppfyller kompetansekrav til å undervise i norsk, matematikk og engelsk samt spes ped. Det er behov for kontaktlærere.  Ved tilsettingen vektlegges kvalifikasjonsprinsippet, det vil si; utdanning, praksis og skikkethet for stillingen.  Formelle kvalifikasjonskrav . Søkere må ha godkjent pedagogisk utdanning med referanse til gjeldende opplæringslov. Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, er en forutsetning. Annet Utlysningen gjelder faste stillinger og vikariater som blir ledige fra 01.08.22, på barne- og ungdomstrinn samt Kongsberg norsksenter. Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. I tråd med opplæringsloven er tilfredsstillende politiattest og egenerklæring tuberkulose en forutsetning for tilsetting i skolen. Disse må leveres snarest etter eventuelt tilbud om tilsetting. Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig, og gi opplysninger om hvilke trinn og undervisningsfag du er kvalifisert for å undervise i, og gjerne hvilke trinn du helst vil jobbe med. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontaktpersoner: Esther Rotmo Karlsen tlf: 481 66 523 Ingunn Wåla tlf: 986 56 485
Kongsberg kommune
20/01/2022
SØKNADSFRIST: 14.02.2022 Arbeidssted Vann og avløp har 22 ansatte fordelt i en del som drifter ledningsnett og en del som drifter prosess, samt en stab med personell som ivaretar prosjekter og saksbehandling. Enheten skal sørge for å levere rent og trygt drikkevann, samt sikre forsvarlig håndtering av avløpsvann og avfall. Fakta om stillingen Stillingen som saksbehandler Vann og avløp vil inngå i stabsgruppen. Stillingen krever en stor grad av nøyaktighet og selvstendighet.  Vi praktiserer selvledelsesprinsipper. Det er fordel med erfaring fra saksbehandling og kunnskap om offentlig forvaltning. Søkeren må være forberedt på å stå i stormen og håndtere løpende saker på en profesjonell måte, både på telefon og i møter med innbyggere og andre aktører. Et grunnleggende miljøengasjement vil være en styrke i arbeidet. Det kreves meget god skriftlig formuleringsevne og muntlige egenskaper.  Du vil inngå i et arbeidsmiljø bestående av både ingeniører, fagarbeidere og saksbehandlere. Arbeidsmiljøet preges i stor grad av god takhøyde og korte beslutningslinjer. Arbeidsoppgaver Saksbehandling i vann og avløpssaker.  Sende ut og følge opp pålegg og vedtak om utbedring av avløpsanlegg og stikkledninger. Kommunikasjon og veiledning med innbyggere angående vann- og avløpsløsninger.  Delta i planlegging, drifts- og prosjektmøter. Fysisk tilsyn av private avløpsanlegg og tilkoblinger til kommunalt avløp. Stillingen vil også kunne tillegges andre oppgaver innen ansvarsområdet til avdelingen. Kvalifikasjoner Relevant teknisk eller miljøfaglig bakgrunn eller annen tilsvarende utdanning. Søkere med god og relevant realkompetanse kan kompensere for kravet. Meget gode fremstillings- og formidlingsevner i norsk, både skriftlig og muntlig Gode akademiske skriveferdigheter Gode IT-kunnskaper og kunne arbeide med saksbehandlingssystemer God forståelse av myndighetsrollen Erfaring fra saksbehandling er en fordel Førerkort kl. B Personlige egenskaper Gode kommunikasjonsevner Strukturert og effektiv med god gjennomføringsevne Ansvarsbevisst og nøyaktig Utadvent og med pågangsmot Miljøfaglig interesse Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn. Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke. Opplæring vil bli gitt. Vi kan tilby Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø. Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon. Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no . Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26. Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju. Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge. Kontaktperson: Vegard Aass Telefon 976 96 477
Østre toten kommune
20/01/2022
SØKNADSFRIST: 31.01.2022 Vil du være med å skape morgendagens bank? Forretningsutvikler innovasjon er en rolle som skal bidra til at banken styrker sin innovasjonskraft og evner å levere morgendagens beste kundeopplevelser. Vi søker etter deg som ser muligheter der andre ser utfordringer, du forstår hvordan markedsendringer, teknologiutvikling og kundeadferd kan skape nye forretningsmuligheter. Du vil være en del av avdelingen innovasjon, som er bankens spydspiss på utviklingsområdet. Vi tilbyr varierte utfordringer i et godt og fremtidsrettet fagmiljø. Som ansatt i SpareBank 1 Østlandet vil du få mulighet til å samhandle med tilsvarende innovasjonsmiljøer i hele SpareBank 1 Alliansen. Hovedarbeidsted vil være Hamar, men arbeid i Oslo kan avtales.  Stillingen rapporterer til leder for innovasjonsavdelingen. Arbeidsoppgaver Initiere og sikre gjennomføring av innovasjonsprosjekter som fasilitator eller prosessleder. Videreutvikle og vedlikeholde bankens innovasjonsprosesser, herunder opplæring i innovasjonsmetodikk for ansatte og fasilitering av workshoper. Delansvar for samarbeid med tredjeparter knytter til innovasjonsarbeidet i banken. Skape innsiktsbaserte beslutningsunderlag til relevante prioriteringsfora. Samhandle med relevante kompetansemiljø internt i konsernet og SpareBank1 Alliansen for øvrig. Bygge og vedlikeholde gode relasjoner mot aktuelle eksterne miljøer og partnere. Kvalifikasjoner Erfaring med å initiere og drive frem utviklings- og innovasjonsprosjekter. Bachelor innen innovasjon, design- eller teknologiledelse. God forretningsforståelse, er oppdatert på trender og teknologi. God formidlingsevne og evne til å forenkle komplekse problemstillinger. Ønskelig med noe kjennskap til bank og finanssektoren. Personlige egenskaper Selvgående, initiativrik og med gjennomføringskraft. Tillitsvekkenende og med evne til å bygge gode relasjoner. Nysgjerrig, lærevillig og strukturert. Lagspiller som skaper resultater sammen med andre. Komfortabel med kontinuerlige endringer, mestrer høyt arbeidspress. Godt humør. Vi tilbyr En offensiv arbeidsplass med godt arbeidsmiljø. Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Konkurransedyktig lønn og ansattordninger. Vi tar godt vare på våre ansatte og har fleksibel arbeidstid, hybrid kontorløsning, ekstra fridager og redusert arbeidstid fra juni til september. Vi har også en gunstig spareordning som gir ansatte eierandeler i konsernet. Kontaktperson: Christian Fjestad leder innovasjon Telefon 408 05 490
SpareBank 1 Østlandet
19/01/2022
SØKNADSFRIST: 06.02.2022 Vil du være en del av en avdeling med 10 vernepleiere på en arbeidsplass med høy faglig kompetanse og dyktige kollegaer?  Vernepleier eller sykepleier Spennende og utviklende arbeidsoppgaver, kollegaer med høy faglig kompetanse og tverfaglig samarbeid. Er dette noe for deg vil vi gjerne ha deg som medarbeider i Miljøtjenesten avdeling Kongens gate 14. Kongens gate 14 er ei samlokalisering av fire bofellesskap med sentral beliggenhet i sentrum av Bodø. Bygget består av 28 leiligheter over 5 etasjer. Å bo i bofellesskap gir rom for individuell livsførsel, samt tilgang til fellesareal sammen med naboer. Vi har ledig 100 % fast stilling som vernepleier eller sykepleier i bofellesskapene i Kongens gt. 14. Bofellesskapene er døgnbemannet slik at turnusen vil bestå av både dag-/aftenvakter på ukedag og helg.  Miljøtjenesten er en virksomhet i Bodø Kommune bestående av flere avdelinger. Målgruppen er personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse, som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og habilitering. Vi yter alle helse- og omsorgstjenester samt praktisk bistand til personer i målgruppen, herunder helsetjenester i hjemmet, aktivitetstilbud, avlastning m.m. Vår nye vernepleier/ sykepleier: Kvalifikasjoner: Har utdanning som vernepleier eller sykepleier Må kunne vise til erfaring med helse - og omsorgstjenester til Miljøtjenestens målgruppe. Må vise til gode kunnskaper i norsk og IKT Det er ønskelig med: Har god kjennskap til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 og Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 4. Har relevant videreutdanning, samt erfaring med kollegaveiledning. Personlige egenskaper: Må være i stand til å jobbe både selvstendig og i team.  Er en kollega som tar ansvar i en travel arbeidshverdag.   Har gode samarbeidsevner og bidrar til et godt arbeidsmiljø.  Er fleksibel og tåler omstilling, samt bidrar til at enheten klarer å utvikle og omstille seg. Noen av dine arbeidsoppgaver vil være: Som vernepleier eller sykepleier i Kongens gate 14. sine bofellesskap vil du få mulighet til å inneha en teamlederfunksjon. Dette innebærer fagansvar og veiledningsansvar til medarbeidere i teamet; i samarbeid med avdelingsleder.  Du vil ha daglig ansvar for oppfølging av helse- og omsorgstjenester, samt yte praktisk bistand til tjenestemottakere; i nært samarbeid med andre faggrupper.  Bidra til brukermedvirkning, og et godt pårørendesamarbeid til det beste for tjenestemottaker.   Ta et stort ansvar mtp. kvalitet på tjenesten som ytes, herunder samarbeid med interne og eksterne instanser.  Delta i ulike fritidsaktiviteter sammen med tjenestemottakerne.   Opprettholde faglig standard i samsvar med gjeldende lovverk.  Utføre arbeidet i henhold til kvalitetsforskrifter og ha et medansvar i kvalitets- og forbedringsarbeidet.  Vi kan tilby deg Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Opplæring, bruk og tilgang på nye velferdsteknologiske- og IKT- løsninger. Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og positive medarbeidere. Et tverrfaglig sammensatt arbeidsfellesskap med høy faglig og etisk kompetanse. Deltagelse i utviklingsarbeid for utforming av nye arbeidsmetoder. Avdelingen vurderer kontinuerlig alternative arbeidstidsordninger med utgangspunkt i driftens behov samt kommunens prinsipper for heltidskultur. Muligheter for nettverksbygging og kompetanseutvikling innad i Miljøtjenesten. Annet Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju og personlig egnethet vil bli vektlagt. Lønn etter gjeldene tariffavtale. Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden.  Får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden) Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.   Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.   Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.   Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten.   For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.  Har du spørsmål om stillingen? Kontakt gjerne: Avdelingsleder: Veronika Edvinsen 900 47 995/ 75 55 5437 veronika.edvinsen@bodo.kommune.no Avdelingsleder: Marie Hagevik 916 49 152 Marie.Hagevik@bodo.kommune.no Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.
Bodø kommune
19/01/2022
  SØKNADSFRIST: 20.02.2022 Fagskolen i Viken søker faglærer til Batterifagskolen. Fagskolen Viken, studiested Kongsberg (tidligere Tinius Olsen) tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen tekniske fag og reiselivsfag. Vi har campus på Kongsberg (tekniske fag) og Geilo (reiselivsfag). Skoleåret 20/21 har vi ca. 800 studenter hvorav 3/4 av disse et nettstudenter med undervisning på kveldstid og undervisning på våre etter- og videreutdanningstilbud. Vi er en utviklingsorientert skole, har et nært samarbeid med arbeidslivet og har et aktivt studentråd. Vi er også landets ledende fagskole innen internasjonalisering. Fagskolen i Viken studiested Kongsberg er samlokalisert med Universitetet i Sørøst Norge i nye og moderne lokaler på Krona i Kongsberg. Vi søker nå etter en utviklingsorientert elektroingeniør med gode formidlingsevner som har kunnskaper om batteriers virkemåte og oppbygging, samt materialene som benyttes i battericeller. Det vil også for stillingen være en fordel med erfaring fra batteriindustri. Stillingen omfatter utvikling og planlegging av praktisk og teoretisk undervisning, veiledning og vurdering, samt undervisning i emnene på Batterifagskolen. Relevant fagbakgrunn er fagskoleingeniør, høyskoleingeniør eller sivilingeniør, fagbrev er en fordel – gjerne med bakgrunn fra konstruksjon og produksjon av batterier.  For mer informasjon om skolen se fagskolen-viken.no Arbeidsoppgaver Hovedarbeidsoppgavene: planlegging og gjennomføring av undervisning, både i ordinært klasserom og på nett via en konferanseplattform. Undervisning gjennomføres i tråd med skolens læringsutbyttebeskrivelser vurderingsarbeid arbeid i tverrfagligteam utvikling av studieplaner pedagogisk utviklingsarbeid  kan påberegne noe reisevirksomhet Kvalifikasjoner søker må ha et livsløpsperspektiv på produksjon og systemer gode kunnskaper om bærekraft i industrien og sirkulærøkonomi erfaring fra industriell virksomhet er påkrevet. relevant fagbakgrunn som fagskoleingeniør, høyskoleingeniør eller sivilingeniør. Fagbrev er en fordel. Ønskelig med erfaring fra ett eller flere av følgende områder:  råvarer og mineraler som inngår i battericeller kjemi og elektrokjemi design og oppbygging av ulike battericeller elektroteknikk og likestrømkretser kraftelektronikk miljø- og sikkerhetsaspekter for batterier elsikkerhet Personlige egenskaper trygg på formidling av kunnskap forbedringsorientert både faglig og personlig god til å samarbeide og kommunisere trygg og tydelig endringsevne og gjennomføringsevne nysgjerrig og glad i ny kunnskap evne til å inspirere, motivere og utvikle faget og studentene godt humør evne til å skaper gode relasjoner både til studenter og ansatte Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Vi tilbyr spennende, tverrfaglig fagmiljø på en skole i vekst. Studentene våre er voksne, reflekterte og lærevillige et motivert og kunnskapsrikt personale med fokus på kunnskapsdeling muligheter til å delta i faglig utviklingsarbeid i samarbeid med   hyggelig og fleksibelt arbeidsmiljø i samarbeid med motiverte studenter lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Per Anton Hansen Stillingstittel: utdanningsleder Teknologi/Elektro/Data Telefon:  477 52 585
Viken fylkeskommune
19/01/2022
  SØKNADSFRIST: 20.02.2022   Fagskolen i Viken søker faglærer til Batterifagskolen. Fagskolen Viken, studiested Kongsberg (tidligere Tinius Olsen) tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen tekniske fag og reiselivsfag. Vi har campus på Kongsberg (tekniske fag) og Geilo (reiselivsfag). Skoleåret 20/21 har vi ca. 800 studenter hvorav 3/4 av disse et nettstudenter med undervisning på kveldstid og undervisning på våre etter- og videreutdanningstilbud. Vi er en utviklingsorientert skole, har et nært samarbeid med arbeidslivet og har et aktivt studentråd. Vi er også landets ledende fagskole innen internasjonalisering. Fagskolen i Viken studiested Kongsberg er samlokalisert med Universitetet i Sørøst Norge i nye og moderne lokaler på Krona i Kongsberg.   Vi søker nå etter en utviklingsorientert automasjonsingeniør med gode formidlingsevner som har kunnskaper om automatiserte produksjonsprosesser med korte syklustider. Her er det en fordel å ha kjennskap til elektrokjemi prosessene som inngår i batteriproduksjon. Det vil også for stillingen være en fordel med erfaring fra batteriindustri. Stillingen omfatter utvikling og planlegging av praktisk og teoretisk undervisning, veiledning og vurdering, samt undervisning i emnene på Batterifagskolen. Relevant fagbakgrunn er fagskoleingeniør, høyskoleingeniør eller sivilingeniør, fagbrev er en fordel – gjerne med bakgrunn fra planlegging og prosjektering av høyhastighets produksjonsprosesser.  For mer informasjon om skolen se fagskolen-viken.no Arbeidsoppgaver Hovedarbeidsoppgavene: planlegging og gjennomføring av undervisning, både i ordinært klasserom og på nett via en konferanseplattform. Undervisning gjennomføres i tråd med skolens læringsutbyttebeskrivelser vurderingsarbeid arbeid i tverrfagligteam utvikling av studieplaner pedagogisk utviklingsarbeid  kan påberegne noe reisevirksomhet Kvalifikasjoner søker må ha et livsløpsperspektiv på produksjon og systemer gode kunnskaper om bærekraft i industrien og sirkulærøkonomi erfaring fra industriell virksomhet er påkrevet. relevant fagbakgrunn som fagskoleingeniør, høyskoleingeniør eller sivilingeniør. Fagbrev er en fordel. Ønskelig med erfaring fra ett eller flere av følgende områder:  produksjon av batteriråvarer effektiv produksjonsteknikk og -logistikk automatiserte produksjonsteknologier og -systemer PLS programmering datakommunikasjon i produksjonsbedrifter SCADA systemer vedlikeholdsteknikk LEAN HMS og sikkerhet Personlige egenskaper trygg på formidling av kunnskap forbedringsorientert både faglig og personlig evne til å samarbeide og kommunisere trygg og tydelig endringsevne og gjennomføringsevne nysgjerrig og glad i ny kunnskap god til å inspirere, motivere og utvikle faget og studentene godt humør evne til å skape gode relasjoner både til studenter og ansatte Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Vi tilbyr spennende, tverrfaglig fagmiljø på en skole i vekst. Studentene våre er voksne, reflekterte og lærevillige et motivert og kunnskapsrikt personale med fokus på kunnskapsdeling muligheter til å delta i faglig utviklingsarbeid i samarbeid med   hyggelig og fleksibelt arbeidsmiljø i samarbeid med motiverte studenter lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Per Anton Hansen Stillingstittel: utdanningsleder Teknologi/Elektro/Data Telefon:  477 52 585
Viken fylkeskommune
18/01/2022
  SØKNADSFRIST: 15.02.2022 Blir du inspirert av nye muligheter? Vil du være med på å videreutvikle vårt tjenestetilbud? Scanias avdeling Stavanger har 42 medarbeidere fordelt på kundemottak, verksted, deler og administrasjon. Vi har dyktige og erfarne medarbeidere, en solid organisasjon, hyggelige og krevende kunder. Vi ønsker å videreutvikle vårt tjenestetilbud for tilhengere og søker en arbeidende formann, som vil være dedikert til denne delen av virksomheten vår i Stavanger. Vi søker en medarbeider med god teknisk innsikt, som er utadvendt, kreativ og løsningsorientert. Ansvar og oppgaver Selvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av reparasjon på hengerutstyr Være oppdatert om produktutvikling, arbeidsmetoder og utstyr Bidra til utvikling av effektive arbeidsmetoder, god service og kvalitet Ha et tett samarbeid med øvrig verkstedsledelse for å sikre effektiv drift Gi råd om service og reparasjon og bygge gode relasjoner til kunden, lage verkstedsordre og fakturere. Utdanning og erfaring Relevant og dokumentert erfaring med reparasjon og vedlikehold av tilhengere Fagbrev tunge kjøretøy er en ønskelig, men ingen forutsetning Faglige kvalifikasjoner og lederegenskaper vektlegges Førerkort for tunge kjøretøy er ønskelig Kvalifikasjoner og ferdigheter Generell datakunnskap samt organisatoriske og administrative ferdigheter Evne til effektiv tidsplanlegging og til å overholde strenge tidsfrister Evne til å bygge gode relasjoner med kunder og kolleger Kunnskap og forståelse for HMS krav Evne og vilje til aktiv problemløsning Evne til å lede og utvikle mennesker Vi har førsteklasses fagfolk som du vil jobbe tett sammen med, og du får derfor god mulighet for egenutvikling, læring og kompetanseheving.  Vi tilbyr bl.a. personlige og faglige utfordringer, en spennende arbeidsplass i en solid organisasjon med konkurransedyktige betingelser. Kontakt  gjerne distriktssjef Roy Arild Edland, tlf. 90607736, for nærmere informasjon om stillingen. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Roy Edland Telefon: 906 07 736
Norsk Scania AS
17/01/2022
  SØKNADSFRIST: 03.02.2022 Sammen med kommunene bidrar vi til at befolkningen i Troms og Finnmark får nødvendige helse- og omsorgstjenester av god kvalitet.  Vil du være med på laget? Vi søker Sykepleier  Om stillingen/Arbeidsoppgaver Vi søker  etter en faglig dyktig og samfunnsengasjert sykepleier som er interessert i å jobbe tverrfaglig med saksbehandling og tilsyn. Vi har en givende, utfordrende og variert saksportefølje innenfor det helse- og sosialfaglige området. I samhandling med kommunene opplever vi at jobben vi gjør er viktig. Vi har et trivelig arbeidsmiljø der vi er fleksible og jobber sammen for å sikre faglig forsvarlige helsetjenester.   Helse- og sosialavdelingen består av leger, sykepleiere, vernepleiere, jurister og kollegaer med annen relevant høyere utdanning. Sammen skal vi sikre at innbyggerne i Troms og Finnmark får nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Kontorsted for denne stillingen er Vadsø, men du får også gode kolleger på kontoret i Tromsø. Vi samarbeider godt og tett digitalt.  I tillegg til et godt fag- og arbeidsmiljø med dyktige kollegaer, får du varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å utvikle kompetanse på flere områder.  Hovedarbeidsoppgavene dine blir behandling av rettighetssaker, overprøving og klagesaker tilsyn dialog, veiledning og opplæring oppgaver knyttet til smittevern, helsetjeneste og folkehelse Du kommer også til å få andre oppgaver innenfor vårt samfunnsoppdrag. Kvalifikasjonskrav Vi søker en rådgiver/seniorrådgiver som vil være med på å sikre en god faglig standard og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til befolkningen i nord.  Vi er på jakt etter deg som er fleksibel, positiv og imøtekommende. For å bli vurdert for stillingen, må du ha minimum 3-årig grunnutdanning som sykepleier fra høyskole/universitet autorisasjon som sykepleier og relevant yrkeserfaring god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk = klart språk evne til å sette deg inn i lover og regler gode samarbeidsevner, være fleksibel og løsningsorientert evne til å jobbe systematisk, effektivt og målrettet For å bli ansatt som seniorrådgiver, krever vi relevant mastergrad og/eller lengre relevant erfaring fra fagområdet. Vi ønsker at du har relevant yrkeserfaring som sykepleier i kommunehelsetjenesten relevant spesialutdanning og/eller videreutdanning erfaring med internkontroll og kvalitetsforbedringsarbeid evne til raskt å forstå komplekse spørsmål og problemstillinger kompetanse innen samisk språk og kultur Vi legger særlig vekt på personlig egnethet og vi tar hensyn til hvordan du med din kompetanse kan komplettere seksjonen forøvrig. Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364 fra 500 000,- kroner til 650 300,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende ca. lønnstrinn 55 - 70) avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.   Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Vi har aktive velferdsforeninger og en arbeidsgiver som jevnlig inviterer til sosiale arrangementer. Vi har fleksibel arbeidstid og to timer i uka kan du trene i arbeidstiden i vårt treningsrom eller være aktiv utendørs om du heller ønsker det. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Våre kontorlokaler på Statens hus er for tiden under oppussing og vi gleder oss til å flytte tilbake til helt nye omgivelser i 2022.  I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud.   Les mer om Vadsø på vds.-n o. Hos Statsforvalteren får du kollegere som driver med mange ulike aktiviteter, som kiting, padling, paintball, bridge, fotball, håndball, klatring, korps og kor, jakt og fiske, for å nevne noen.  Kommer du langveisfra, kan Statsforvalteren vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle  studielån med inntil 25.000,-  i året og du får  lavere personskatt .    Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne! Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Marit Zahl Jonassen på telefon 78 95 03 48 eller mobil 48 18 23 92.   Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider .   Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder .  Dette må du ha med i søknaden Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.  Om oss Helse- og sosialavdelingen  ledes av fylkeslege/helse- og sosialdirektør Anne Grethe Olsen. Avdelingen består av fire seksjoner: Spesialisthelsetjenester Fagutvikling Sosial og familie Kommunehelsetjenester Hovedoppgavene til de tre helseseksjonene er tilsyn med helse- og omsorgstjenesten og helse- og omsorgspersonell, klagesaksbehandling, rådgivning overfor helse- og omsorgstjenesten og andre, iverksetting av nasjonal helsepolitikk, tilskuddsforvaltning, utvikling av helse- og omsorgstjenesten og andre forvaltningsoppgaver. Sosial- og familieseksjonen behandler klagesaker, driver opplæring etter sosialtjenesteloven og har ansvar for lovområder som separasjon og skilsmisse, alkoholloven og biologisk opphav. Statsforvalteren  er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Statsforvalteren i Troms og Finnmark  har rundt 240 ansatte og er organisert i en kommunikasjonsenhet, en stab og syv avdelinger. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø. Vi er stolte av Troms og Finnmark, mangfoldet vårt og de kvalitetene som finnes her lengst nord. Gjennom samfunnsoppdraget vårt og sammen med de som bor og har sitt virke her, skal vi jobbe for å finne de beste løsningene for et godt liv i nord. Våre verdier er klokskap, omsorg og stolthet.  Disse verdiene etterlever vi i arbeidet vi gjør både eksternt og internt.  Statsforvalteren i Troms og Finnmark  er det største embetet i landet når det gjelder areal. Troms og Finnmark har grenser til tre land - Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
17/01/2022
SØKNADSFRIST: 16.02.2022 Ledig 100 % stilling ved Areal, bygg og landbruk Tønsberg kommune, ved virksomhet Areal, bygg og landbruk, søker ny kollega til arbeidet med ulovlighetsoppfølging. Areal, bygg og landbruk består av byggesak, plan, landbruk og geodata. Virksomheten har rundt 50 medarbeidere. Vi har et godt arbeidsmiljø og et høyt ambisjonsnivå. Tilsyns- og ulovlighetsarbeidet er direkte underlagt virksomhetsleder. Ulovlighetsgruppa består pr i dag av 2 medarbeidere, 1 tilsynsansvarlig og 1 ulovlighetsansvarlig, og jobber i nært samarbeid med de andre avdelingene i virksomheten. Tønsberg er Norges eldste by, samtidig er det en by i vekst. Vi har til enhver tid mange spennende arbeidsoppgaver som krever dyktige fagfolk som trives med utfordringer. Vi søker deg som som brenner for at Tønsberg skal være en kommune med trygge eiendommer som oppfyller plan og bygningslovens krav, herunder må du ha interesse for arbeidet med å sikre trygge, gode og lovlige boliger . Vi ser for oss at du er en jurist som er strukturert og selvstendig, og som har en naturlig autoritet. Vi vektlegger at du liker å takle vanskelige parter, og at du er komfortabel med å møte disse også utenfor de trygge omgivelsene du ellers sitter i på kontoret på Rådhuset. Selv om tilsyn ikke vil være hovedoppgaven din, så må du være forberedt på å samarbeide med de andre i enheten om slike oppgaver. Det innebærer å utføre tilsynsoppgaver, normalt i samarbeid med tilsynsansvarlig, ute på eiendommen. Det kan også være aktuelt å følge opp tilsynene med for eksempel rapport fra disse etterpå. Arbeidsoppgavene omfatter oppfølgingen av sakene fra melding om en sak kommer inn til gruppa, via gjennomføring av tilsyn og frem til til vedtakene om krav fattes. Gruppa jobber nært opp mot Byggesaksavdelingen. Det er i utgangspunktet ikke tenkt ordinær byggesaksbehandling etter kapittel 20. Tønsberg kommune ser for seg at tilsyn og ulovlighetsoppfølging vil utgjøre en økende andel av fremtidens aktivitet opp mot byggebransjen mv. Vår satsing på dette økes derfor nå med den utlyste stillingen. Den nye stillingen er ment å komme i tillegg til de 2 medarbeiderne som allerede arbeider med disse oppgavene. Hovedarbeidsoppgaver : Oppfølging av plan- og bygningslovens kapittel 32 Ulovlighetsavklaringer Oppfølging av ulovlige forhold Utstedelse av overtredelsesgebyr Fremleggelse av saker for det politiske utvalget Klagebehandling Kvalifikasjonskrav Vi søker etter jurist, fortrinnsvis med erfaring fra tilsvarende arbeid etter plan- og bygningsloven Bred erfaring fra andre tilsvarende fagområder i annet regelverk vil kunne kompensere for mindre/ manglende erfaring fra arbeid med pbl. direkte Vi vil legge vekt på: Erfaring med ulovlighetsoppfølging God skriftlig og muntlig formidlingsevne Personlig egnethet Kunnskap om relevant lovverk Erfaring fra offentlig forvaltning Kompetanse i forhold til klagesaksbehandling Vi vil vektlegge søkernes samlede kompetanse og personlige egnethet, herunder også i forhold til avdelingens samlede behov. Hva kan vi tilby deg? Vi har engasjerte kolleger med høy faglig kompetanse. Hos oss har du mulighet for å forme din egen arbeidsdag, både innholdsmessig, men også i forhold til arbeidstidsfleksibilitet og hjemmekontorløsninger. Om lønnsvilkår Lønn etter avtale i stillingskode 8530. Tilsetting på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 %innskudd til pensjonsordning Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette. Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost Link til søknadsskjema: Send søknad Kontaktpersoner: Anne Hekland Telefon:  +47 99329663 Epost:   anhe@tonsberg.kommune.no
Tønsberg kommune