2008 - 2020
12 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

30/03/2020
SØKNADSFRIST: 13.04.2020 Ved Bryne skule er det ledig 3 stillingar i 100 % stilling frå 01.08.20. Me treng 1 spesialpedagog og 2 kontaktlærarar på 1.-4. trinn. Ei stilling er fast og 2 stillingar er vikariat. Bryne skule er ein barneskule som ligg sentralt i Bryne med 500 elevar og har ca 75 tilsette skuleåret 2019-20. I Time kommune brukar me digitale verktøy for å styrka læringa til elevane, og for å få til ei meir tilpassa opplæring. Alle elevane har eige lærebrett (iPad) som eit viktig læringsverktøy. Bryne skule er ein del av Jærskulen. Arbeidsoppgåver Me ønskjer at du kan - sjå og møta den einskilde elev der ho/han er - arbeida systematisk for å få eleven til å oppleva meistring og framgang i læring - samarbeide godt og spela på lag med andre - arbeida etter leveregelen vår om "å gjera kvarandre gode"   Kvalifikasjonar -  Fullført lærarutdanning eller GLU 1-7. -  Det er ønskjeleg med spes.ped 1 og 2.( spesialpedagogstillinga) -  Eit inkluderande og positivt elevsyn -  Er ein god og tydeleg klasseleiar -  Mot til å meina, er tydeleg, robust og engasjert -  Evne til å arbeida sjølvstendig og strukturert, og til å vera fleksibel og løysingsorientert -  Gode samarbeidsevner, og liker å arbeida på lag med andre -  God pedagogisk forståing, og blikket retta mot skulen i framtida -  Har gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg -  Har god digital kompetanse Me tilbyr - Lønn etter kvalifikasjonar - Gode pensjonsordningar - Eit kollegium som er opptekne av å finna løysningar saman - Eit kollegium med god trivsel og mykje humor - Retteleiingsprogram for nyutdanna lærarar. - Opplæring for nytilsette i Olweus sit antimobbeprogram, SOL (systematisk observasjon av lesing og vurdering for læring.) - Kompetanseheving i bruk av digitale lærebrett. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Heidi Barvik Stillingstittel: Rektor Telefon: 913 74 319
Time kommune
27/03/2020
SØKNADSFRIST: 07.04.2020 Om stillingen: Vi søker deg som kan bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø på Bytårnet skole. Du vil være IKT ansvarlig for 1.-10. trinn og ha avdelingslederansvar for 8. trinn.  Kvalifikasjoner/kvalifikasjonskrav: Den som ansettes må ha godkjent lærerutdanning og undervisningserfaring fra ungdomstrinnet. Skolelederutdanning er ikke et krav, men du må være villig til å ta en slik utdaninning i løpet av de nærmeste årene. Som IKT-ansvarlig må du ha gode digitale ferdigheter og kunnskap om pedagogisk bruk. Du må kunne veilede elever og lærere i den daglige bruken og ha oversikt over utstyr vi har på skolen. Moss kommune har en IT avdeling som bistår skolene og IKT-ansvarlig på hver skole er med i et IKT nettverk i kommunen Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Du er faglig engasjert, løsningsorientert, samarbeider godt med andre og kan ta selvstendig ansvar. Alle ansatte på Bytårnet må kunne omgå og respektere mennesker med ulik bakgrunn språklig og kulturelt.  Om oss: Bytårnet skole ligger i Moss kommune. Det er ca 5000 elever i kommunen fordelt på 17 skoler. Bytårnet skole er en 1 - 10 skole nær sentrum med ca 500 elever. Skolens elevgruppe er variert og spennende og både elever og lærere rapporterer om et godt læringsmiljø.  Kvalifikasjonskrav Godkjent lærerutdanning og undervisningserfaring fra ungdomstrinnet Skolelederutdanning er ikke et krav, men du må være villig til å ta en slik utdaninning i løpet av de nærmeste årene Politiattest Som IKT-ansvarlig må du ha gode digitale ferdigheter og kunnskap om pedagogisk bruk. Du må kunne veilede elever og lærere i den daglige bruken og ha oversikt over utstyr vi har på skolen Ønskede personlige egenskaper Faglig engasjert Løsningsorientert Samarbeider godt med andre og kan ta selvstendig ansvar Alle ansatte på Bytårnet må kunne omgå og respektere mennesker med ulik bakgrunn språklig og kulturelt  Informasjon Kontaktperson Dersom du ønsker nærmere informasjon om stillingen, kan du ta kontakt med rektor  Bodil Orm tlf : 951 76 393 eller på mail :  bodil.orm@moss.kommune.no   Søknad Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen". Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg. Søkerlisten er offentlig I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Ansettelsesvilkår Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk. Mangfold er viktig for oss Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.
Moss Kommunale Eiendomsselskap KF
27/03/2020
SØKNADSFRIST: 16.04.2020 Om stillingen Miljøavdelingen  har 30 medarbeidere på kontorene i Tromsø og Vadsø. Vi er fordelt på fire seksjoner: naturvern, fisk og vannforvaltning, forurensning og vilt. I tillegg har vi tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer i nærheten av nasjonalparkene.  Seksjon for naturvern  er nyopprettet og nå trenger vi en ny seksjonsleder. Kontorsted for stillingen er Tromsø.  Som seksjonsleder skal du ha fag- og personalansvar for naturvern hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Du får også personalansvar for nasjonalparkforvalterne.  Dine oppgaver blir lede og utvikle seksjonen ansvar for de faglige oppgavene som ligger til seksjonen ansvar for seksjonens måloppnåelse budsjettansvar der det er delegert økonomiansvar for supplerende tildelinger innen seksjonens fagområde saksbehandling, rådgivning, faglig veiledning og utredning Seksjonens arbeidsoppgaver forvaltning av mindre verneområder bistand og veiledning til aktører i verneområdeforvaltningen gjennomføring av skjøtsel og utarbeidelse av forvaltningsplaner for verneområdene verneplanprosesser innenfor skogvern, marint vern og supplerende vern bidra i arbeidet med forskriftsendringer sikre at nødvendige tiltak for trua arter og naturtyper blir gjennomført Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper For å bli vurdert for stillingen, må du: ha mastergrad innen naturvitenskapelige fagområder. Bachelorgrad og relevant erfaring kan veie opp for dette skrive og snakke godt norsk ha god kunnskap om seksjonens fagområder Vi ønsker at du: har erfaring fra offentlig forvaltning har gode lederegenskaper og ledererfaring har evne til å engasjere og motivere medarbeidere har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er utadvendt og trives i dialog med forskjellige mennesker har stor arbeidskapasitet og jobber effektivt bidrar positivt i arbeidsmiljøet har kjennskap til Troms og Finnmark og naturressursene i fylket har kjennskap til samisk språk og kultur Vi tilbyr Lønn som seksjonssjef i stillingskode 1211 med årslønn 704 900,- kroner til 789 200,- kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 75-79) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder. Medlemskap i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du også få tilbud om gunstig boliglån og forsikring. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Byliv, kulturtilbud og vill og vakker Tromsnatur. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Mer informasjon om stillingen får du ved å ta kontakt med avdelingsdirektør Bente Christiansen på 78 95 03 73 eller 971 85 280. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider.   Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer, videoer og bilder. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi gir deg beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. Om oss Fylkesmannen  er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø. Fylkesmannen i Troms og Finnmark  har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land - Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord. Miljøavdelinga  jobber for å ta vare på naturen og hindre forurensning og forsøpling. Dette gjør vi ved å passe på at det tas hensyn til naturmangfold og friluftsliv i alle planer sette strenge vilkår i utslippstillatelser for å  hindre skadelig forurensning føre tilsyn med virksomheter sikre god miljøtilstand i sjø, vassdrag og grunnvann forvalte verneområder slik at verneverdiene opprettholdes sikre bestander av laks, sjøørret og sjørøye forvalte bestander av rovvilt i tråd med bestandsmål jobbe for å redusere tap av sau og rein på utmarksbeite bekjempe og hindre spredning av fremmede arter samarbeide med våre naboland om felles arter, felles vassdrag og for å redusere forurensende påvirkning i vårt fylke
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
27/03/2020
SØKNADSFRIST: 16.04.2020 Om stillingen Miljøavdelingen har 30 medarbeidere på kontorene i Tromsø og Vadsø. Vi er fordelt på fire seksjoner: naturvern, fisk og vannforvaltning, forurensning og vilt. I tillegg har vi tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer i nærheten av nasjonalparkene.  Seksjon for fisk og vannforvaltning er nyopprettet og nå trenger vi en ny seksjonsleder. Kontorsted for stillingen er Vadsø.  Som seksjonsleder skal du ha fag-, personal- og budsjettansvar for fisk og vannforvaltning hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.  Dine oppgaver blir lede og utvikle seksjonen ansvar for de faglige oppgavene som ligger til seksjonen ansvar for seksjonens måloppnåelse personal- og budsjettansvar der det er delegert økonomiansvar for supplerende tildelinger innen seksjonens fagområde saksbehandling, rådgivning, faglig veiledning og utredning Seksjonens arbeidsoppgaver Oppgavene innen fiskeforvaltning er forvalte lakse- og innlandsfisk innen Fylkesmannens myndighetsområde følge opp naturforvaltningsvilkår i vannkraftkonsesjoner overvåke og bekjempe fremmede fiskeslag ivareta hensynet til fisk og akvatiske økosystemer i plan- og bygningssaker Oppgavene innen vannforvaltning er lede, samordne og koordinere arbeidet innen vannforvaltning og dermed bidra til at det miljøfaglige kunnskapsgrunnlaget oppdateres sørge for at tiltak innenfor eget myndighetsområde utføres iverksette regionale overvåkningsprogram  sørge for at Fylkesmannen bidrar til arbeidet i de grenseoverskridende vannområdene og internasjonale vannregioner Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper For å bli vurdert for stillingen, må du: ha mastergrad innen naturvitenskapelige fagområder. Bachelorgrad og relevant erfaring kan veie opp for dette skrive og snakke godt norsk ha god kunnskap om  seksjonens arbeidsområder Vi ønsker at du: har erfaring fra offentlig forvaltning har gode lederegenskaper og ledererfaring har evne til å engasjere og motivere medarbeidere har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er utadvendt og trives i dialog med forskjellige mennesker har stor arbeidskapasitet og jobber effektivt bidrar positivt i arbeidsmiljøet har kjennskap til Troms og Finnmark og naturressursene i fylket har kjennskap til samisk språk og kultur behersker engelsk både skriftlig og muntlig Vi tilbyr Lønn som seksjonssjef i stillingskode 1211 med årslønn 704 900,- kroner til 789 200,- kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 75-79) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder. Medlemskap i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du også få tilbud om gunstig boliglån og forsikring. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Byliv, vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om livet i Vadsø på  vds-bloggen. Vi kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine og hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Mer informasjon om stillingen får du ved å ta kontakt med miljødirektør Bente Christiansen på 78 95 03 73 eller 971 85 280. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  på våre nettsider.   Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer, videoer og bilder. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi gir deg beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. Om oss Fylkesmannen  er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø. Fylkesmannen i Troms og Finnmark  har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv.I tillegg har vi personalansvar for 12 nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land - Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord. Miljøavdelinga  vår jobber for å ta vare på naturen og hindre forurensning og forsøpling. Dette gjør vi ved å: passe på at det tas hensyn til naturmangfold og friluftsliv i alle planer sette strenge vilkår i utslippstillatelser for å  hindre skadelig forurensning føre tilsyn med virksomheter sikre god miljøtilstand i sjø, vassdrag og grunnvann forvalte verneområder slik at verneverdiene opprettholdes sikre bestander av laks, sjøørret og sjørøye forvalte bestander av rovvilt i tråd med bestandsmål jobbe for å redusere tap av sau og rein på utmarksbeite bekjempe og hindre spredning av fremmede arter samarbeide med våre naboland om felles arter, felles vassdrag og for å redusere forurensende påvirkning i vårt fylke
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
17/03/2020
SØKNADSFRIST: 30.03.2020 Heimetenesta Me utvidar vikarbanken vår og har ledig 80% fast stilling som sjukepleiar   –  heimetenesta i Åmot  - ID 1756 Søknadsfrist: 30.03.2020 Stillinga vert oppretta for å dekke behov for vikar ved fråver i hemetenestane i Vinje. Heimetenestane har avdelingar i Rauland, Øvre Vinje og i Åmot. Du vil få ein fast turnus i Åmot, men må påreikne at arbeidsstad kan variere. Likar du varierte oppgåver kan dette vera stillinga for deg. Stillinga har  arbeid kvar tredje helg. Arbeidstid 35,5 t/v. Kvalifikasjonar: Autorisasjon som sjukepleiar Søkjarar må ha førarkort og disponere eigen bil Det vil bli lagt vekt på personleg eignahet Du må ha god kunnskap i norsk, skrifteleg og munnleg minimum nivå B2 Lovkrav om politiattest (ikkje eldre enn 3 månader) Dersom det ved interne omrokkeringar vert ledige fleire stillingar, tilset me og i desse. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Vitnemål og attestar må takast må takast med til intervju. Spørsmål om stillinga kan rettast til avdelingsleiar Anne Jannicke Lie, 46 92 40 80. Søknad skal sendast på elektronisk skjema.
Vinje kommune
16/03/2020
SØKNADSFRIST: 05.04.2020 Det faglege, koordinerande ansvaret for GIS og geodata i Kystverket er lagt til geodatatjenesten ved Senter for transportplanlegging, plan og utredning (TPU), Kystverket Sørøst, Arendal. Geodatatjenesten er m.a. ansvarleg for utvikling og drift av Kystverket sin felles geodatainfrastruktur (kartservere, databaser, klientløysingar osb). Geodatatjenesten tilbyr geodatafaglege tenester, støtte og opplæring til heile Kystverket. Kystverket sine dataforvaltnings- og tenesteløysingar er bygd på eit breitt spekter av teknologiar. Det er ledig stilling som senioringeniør/seniorrådgiver ved geodatatjenesten, og vi søkjer etter ein medarbeidar med lang erfaring innan IT infrastruktur, datalagring og database drift. Du vil inngå i eit lite team som driftar og utvikler tenester og løysingar både internt og for publikum. Dataanalyse og bearbeiding av større datamengder (m.a. historiske AIS-data) vil være viktige arbeidsoppgaver. Noko reising må påreknast Arbeidsstad er enten Arendal eller Ålesund Arbeidsoppgåver - Databaseadministrasjon, tilrettelegging av data for spørjing, nedlasting, m.a. - Drifting og utvikling av tenester og løysingar for interne og eksterne brukarar - Geografisk analyse og kartproduksjon til presentasjonar, rapportar, utgreiingar etc. - Opplæring og støtte innan fagfeltet internt i Kystverket - Anna relevant arbeid innanfor fagområdet Kvalifikasjonar - Relevant utdanning på masternivå - Lang erfaring med PostgreSQL og SQL, (DBA), kjennskap til andre databasesystem samt CitusDB er ønskelig - Kunnskap innan analyse av større datamengder (vi mottar i dag ~30 mill AIS meldinger i døgnet) samt analyser av stedfesta data  - God kunnskap innen Python eller liknande - Ønskelig med Linux kompetanse, samt erfaring med Javascript, Node.js og gjerne React - Ønskelig med kjennskap til og erfaring med bruk av open source GIS og gjerne FME - Brenn for ny teknologi og ønske om å teste nye løysingar og teknologiar - Norsk og engelsk, skriftleg og munnleg Personlege eigenskapar Engasjert, motivert, innovativ og klar for nye utfordringer Vi tilbyr - Eit godt arbeidsmiljø - Konkurransedyktige vilkår - Ei utfordrande stilling med utviklingsmoglegheiter - God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse - Stillinga er plassert i kode 1364 seniorrådgjevar eller 1181 senioringeniør (brutto kr 580 000 - kr 730 000).  - Ferieheimsordning for tilsette på nokre av fyra til Kystverket - Fleksibel arbeidstid Kystverket skal vere prega av mangfald og våre tilsette skal spegle befolkninga. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke arbeid hjå oss Det vert gjennomført forsøk med anonyme søknadar i staten. Anonymiseringa av søknadar skal gjelde den første utsilingsfasen av kandidatar som er aktuelle for intervju. Reglane om innsyn i offentleg søkarliste og utvida søkarliste gjeld. Forsøket vert evaluert av Difi. Kontaktperson: Thor Vartdal Avdelingsleder +4790732301 Frode Skjævestad Senioringeniør +4790060630
Kystverket
11/03/2020
SØKNADSFRIST: 31.03.2020 Me søkjer etter ny helse- og omsorgsleiar i Masfjorden kommune. Stillinga har eit overordna ansvar for helse- og omsorgstenesta, og er plassert i rådmannen si leiargruppe. Den som vert tilsett vil i stor grad kunne vere med på å påverke tenesteprofilen til kommunen. Helse- og omsorgsleiar har overordna ansvar for legetenesta, helsestasjon, sjukeheim, heimetenesta, psykisk helseteneste, fysioterapi/ergoterapi, bu- og avlastingsting og NAV. Arbeidsoppgåver overordna styring og leiing av avdelingane heilskapleg ansvar for økonomi og budsjett overordna personalansvar ansvar for å leie og utvikle avdelingane sitt tenestetilbod og arbeids- og fagmiljø handsaming av saker for eige område til politiske organ Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben. Kvalifikasjon har helsefagleg/sosialfagleg høgskuleutdanning leiarerfaring og gode resultat frå personalleiing og budsjettstyring god økonomi- og budsjettforståing kjennskap til offentleg forvaltning kommuniserer godt, og har ein tydeleg og inkluderande leiarstil er løysings orientert og har vilje til utvikling og samarbeid skapar gode relasjonar og resultat gjennom samarbeid med tilsette og deira tillitsvalde har god arbeidskapasitet med evne til å prioritere og delegere er nytenkjande og vil arbeide med endring og utvikling Personlege eigenskapar for stillinga vil bli tillagt stor vekt. Me tilbyr ei sjølvstendig stilling med eit stort handlingsrom erfarne medarbeidarar i administrasjonen og i leiinga løn etter avtale god pensjonsordning i KLP tilsetting i tråd med gjeldande lov- og avtaleverk prøvetid på 6 månader Nynorsk vert nytta som arbeidsspråk. Ved tilsetjing vert det stilt krav om politiattest og utfylt MRSA- og tuberkuloseskjema. Attestar og vitnemål må leggjast fram i samband med intervju. Slik søkjer du Søk elektronisk via heimesida til kommunen. https://www.masfjorden.kommune.no/ledige-stillingar2/ Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt Masfjorden kommune 56166200. Kontaktperson: Rådmann Svein Helge Hofslundsenge tlf: +47 56166215 mob: +47 90624235
Masfjorden kommune
11/03/2020
SØKNADSFRIST: 30.03.2020 Kort om stillingen Kongsberg interkommunale legevakt har daglegevakt for kommunene Kongsberg, Øvre Eiker, Flesberg og Rollag. I tillegg har vi 4 kommunale øyeblikkelig hjelp (KØH) plasser for kommunene Kongsberg, Flesberg og Rollag. Vi søker nå lege i 70% fast stilling som skal være tilknyttet daglegevakt og drift av KØH. Det er mulighet for å utvide stillingen med annet kommunalt legearbeid eller legevakter på kveld, natt og helg.   Vi tilbyr Vi tilbyr en spennende legestilling i et godt arbeidsmiljø med fokus på å gi befolkningen et faglig godt og trygt behandlingstilbud. Vi har tett samarbeid med distriktets fastleger, øvrige del av kommunehelsetjenesten, sykehus og nødetatene. Daglegevakten består av 2 stillinger à 70 %. Dette for at de 2 legene kan dekke for hverandre fullt ut under avvikling av ferier og i forbindelse med kursing. Fast ansettelse og lønn etter avtale. Medlemskap i offentlig pensjonsordning (KLP).   Innhold i stillingen   Som daglegevakt skal du tilby nødvendig øyeblikkelig hjelp til pasienter uten egen fastlege i kommunene. Dette inkluderer i hovedsak gjestearbeidere, pendlere, studenter og turister. Som lege for KØH-sengene får du ansvar for innkomst, daglig tilsyn/behandling og utskrivelse av pasientene. Dette arbeidet byr på utfordrende allmennmedisinske oppgaver innen både somatikk (indremedisin og kirurgi) og psykiatri. Etter behov kan du bli bedt om å bistå ambulanse i utrykning samt å gjøre sykebesøk i sykehjem. Oppgaven med førstegangsundersøkelse av flyktninger ligger også som oppgave til daglegevakten. Til stillingen vil det også være noe administrativt arbeid knyttet til vaktoppsett og statistikker.   Formelle kvalifikasjonskrav Norsk autorisasjon som lege.  Krav og ønsker til deg Vi søker deg som er eller har lyst til å bli spesialist i allmennmedisin. Vi ser helst at du har relevant erfaring fra tilsvarende arbeidsområder innen allmennmedisin/legevakt eller fra norsk sykehus. Det er viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i den kliniske hverdagen, med kolleger og på systemnivå. Du må ha en positiv innstilling til tverrfaglig samarbeid, like nye utfordringer, være løsningsorientert og ha evne til å arbeide selvstendig. Du bør også ha god kjennskap til kommunehelsetjenesten. Det er ønskelig at du er den medisinsk ansvarlige lege ved legevakten. Ved ansettelse stilles krav til gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Annet Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk.  Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontaktpersoner: Susanne Kjær tlf: 91355043
Kongsberg kommune
11/03/2020
SØKNADSFRIST: 29.03.2020 ARBEIDSSTED: Sjøgata 45-47, 8006 Bodø [ kart ] Luftfartstilsynet har ledig en fast stilling som flyplassinspektør ref. 2020/08 i fagavdelingen, flyplass- og flysikringsseksjonen. Flyplass og flysikringsseksjonen består av 25 inspektører og ledes av seksjonssjef. Innenfor flyplass-området gjennomfører seksjonen godkjenning og fører tilsyn med ca. 100 flyplasser og helikopterplasser fra Ny-Ålesund i nord til Kristiansand i sør, og bistår også andre myndigheter angående helikopterdekk på skip og på kontinentalsokkelen. Dessuten deltar seksjonen i utarbeidelsen av forskrifter og regelverk relatert til seksjonens fagområder, både nasjonalt og internasjonalt. Seksjonen ivaretar også Luftfartstilsynets virksomhet rettet mot rapportering og merking av luftfartshinder. Den rette kandidaten kan se frem til en utfordrende jobb med mange spennende oppgaver. Hos oss vil du få jobbe tverrfaglig sammen med mange av landets fremste eksperter innen luftfart. Vår viktigste oppgave er å bidra til økt flysikkerhet, noe som krever høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen alle våre fagområder. En jobb hos oss betyr krevende arbeidsoppgaver, hvor ansvar og direkte påvirkning er sentrale kjennetegn i hverdagen. Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye inspektør forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste. Arbeidstakere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, dersom disse rettighetene er i strid med Luftfartstilsynets interesser. Arbeidsoppgaver Føre tilsyn med flyplasser og helikopterplasser, herunder forberede, gjennomføre og følge opp inspeksjoner Godkjenning av flyplasser og helikopterplasser, herunder utarbeidelse av godkjenningsvilkår Utvikling av forskrifter Behandle øvrige saker innen seksjonens arbeids- og ansvarsområde Deltakelse i internasjonalt samarbeid Kvalifikasjoner Du har relevant høyere utdanning på bachelor eller masternivå. Søkere med annen relevant utdanning som har lang og særlig relevant luftfartsbakgrunn kan bli vurdert Utdanning eller erfaring fra elektro er en fordel Det er ønskelig at du har relevant arbeidserfaring fra fagområder relatert til operativ flyplassdrift eller luftfartsvirksomhet Det er ønskelig at du har erfaring fra kvalitetsrevisjoner, sikkerhetsstyringssystemer, risikoanalyser og flyplassutforming Søkere med erfaring fra flyplassdrift vil bli vektlagt Erfaring fra saksbehandling er en fordel Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk samt gode IKT kunnskaper Det stilles krav om uttømmende politiattest og bakgrunnssjekk, og du må eventuelt også kunne sikkerhetsklareres Personlige egenskaper Du kan arbeide systematisk og selvstendig, men også inngå i et team Du er initiativrik og løsningsorientert Du er ansvarsbevisst og serviceinnstilt Du er kontaktskapende og god på å samarbeide Du har høy integritet og rolleforståelse som offentlig statsansatt Du har evne til å lytte og kunne formidle budskap på en enkel måte Vi tilbyr Gode utviklingsmuligheter Godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kolleger Lønn etter Statens regulativ, seniorrådgiver SKO 1364. Avlønning i lønnsspennet 640.200 - 704.900 kr pr år. Høyere lønn kan vurderes for svært kvalifiserte kandidater Fra lønnen trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse Fleksibel arbeidstidsordning Treningsrom og tilskudd til trening Parkeringsgarasje og kantine  Vi ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.  Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål. Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentligheten. Dersom anmodningen om unntak fra offentligheten ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelt andre omorganiseringer.   Kontaktinformasjon Henning R. Tennes Seksjonssjef flyplass- og flysikring 97125373 hrt@caa.no
Luftfartstilsynet
11/03/2020
SØKNADSFRIST: 31.03.2020 ARBEIDSSTED: Sjøgata 45-47, 8006 Bodø [ kart ] Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker, samfunnsnyttig og bærekraftig luftfart. Luftfartstilsynet utarbeider nasjonalt regelverk innen luftfart og implementerer europeisk luftfartsregelverk i Norge. Vi bistår Samferdselsdepartementet i forbindelse med utredninger og andre større saker innenfor luftfarten, og er representert i internasjonale organisasjoner på luftfartsområdet med stor betydning for Norge. Luftfartstilsynet har ansvaret for tilsynet med norsk sivil luftfart og bidra til at aktørene i sivil luftfart oppfyller kravene i gjeldende regelverk. Videre arbeider vi med å sikre luftfarten mot terror og sabotasje. Vi ivaretar også arbeidstilsynsfunksjonen for flygende personell, og ser til at flypassasjerenes rettigheter blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Om stillingen Seniorrådgiver cyber security er en nyopprettet stilling og skal være Luftfartstilsynets faglige spydspiss innen fagområdet digital sikkerhet og bidra til målrettede tiltak som kan redusere sårbarhet innen luftfarten. Vedkommende skal følge opp regjeringens strategier på fagområdet digital sikkerhet, ha oversikt over risikobildet og sårbarheter som kan påvirke luftfarten og være en pådriver i arbeidet med forebygging. Seniorrådgiveren skal aktivt støtte opp om Luftfartstilsynets mål, strategier, handlingsplaner og tiltak, samt være en bidragsyter i faglige nettverk og til et positivt arbeidsmiljø. Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste. Medarbeidere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser. Arbeidsoppgaver Lede arbeidet med å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser innen digital sikkerhet for luftfarten i Norge. Bistå som fagekspert i implementeringen av tilsynsmetodikk for digital sikkerhet innenfor de standardiserte rammer for tilsyn som er etablert i Luftfartstilsynet, og delta på relevante samarbeidsforum i denne forbindelse. Lede Forum for digital sikkerhet i luftfarten. Samarbeide med relevante nasjonale og internasjonale aktører utenfor luftfarten innen fagområdet digital sikkerhet, som Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og være en av Luftfartstilsynets representanter i Nasjonalt cybersikkerhetssenter. Utarbeide og vedlikeholde prosedyrer innen eget ansvarsområde. Bistå ved gjennomgang av luftfartsaktørenes egne risikovurderinger innen fagområdet digital sikkerhet og gi råd om kvaliteten på risikovurderingene. Holde seg oppdatert om utviklingstrekk innen fagområdet og legge til rette for FoU og innovasjon på områder av spesiell interesse. Støtte arbeidet med Luftfartstilsynets interne digitale sikkerhet. Øvrig saksbehandling innen avdelingens ansvarsområde. Kvalifikasjoner Søkeren må ha utdanning på mastergradsnivå innen informasjonssikkerhet, eller annen relevant utdanning som kan dekke fagområdet digital sikkerhet. For kandidater med spesielt sterk og allsidig praksis fra de relevante fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Søkeren bør ha erfaring med risikovurderinger innen digital sikkerhet, samt god framstillingsevne på norsk og engelsk. Det er ønskelig med kjennskap til internasjonale standarder og rammeverk for informasjonssikkerhet og risikovurdering, som for eksempel ISO/IEC 27000-serien, samt erfaring med beste praksis vedrørende oppbygging av sikkerhetsarkitekturen på større, digitale informasjonssystemer. Kjennskap til utfordringer knyttet til digitale verdikjeder, samt kjennskap til revisjonsprosesser er også ønskelig. Man må fylle kravene som stilles til sikkerhetsklarering på HEMMELIG nivå.  Personlige egenskaper Meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Evne til å arbeide systematisk og selvstendig Evne til å ta initiativ, være fleksibel og løsningsorientert Utviklingsorientert og med evne til å omsette erfaringer til ny læring og forbedringer Høy integritet og forståelse for myndighetsrollen Vi tilbyr Interessante og utfordrende oppgaver i en avdeling med engasjerte medarbeidere som har bred og variert kompetanse Nært samarbeid med andre faggrupper og dialog med luftfartsaktørene Lønn iht. kvalifikasjoner i SKO 1364 som seniorrådgiver etter statens regulativ innen lønnsspenn som pt. utgjør fra kr. 640.000 - 765.000,- avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse Fleksibel arbeidstidsordning Tilskudd til trening og tilgang til treningsrom Parkeringsgarasje Kantine Luftfartstilsynet ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål. Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentligheten. Dersom anmodningen om unntak fra offentligheten ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelt andre omorganiseringer. Kontaktinformasjon Bjørnar Andre Davidsen Leder samfunnssikkerhet, Strategiavdelingen 98261660 BjornarAndre.Davidsen@caa.no 
Luftfartstilsynet