2008 - 2020
12 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

21/02/2020
SØKNADSFRIST: 15.03.2020 Tønsberg kommune ved virksomhet Areal, bygg og landbruk, søker rådgiver til byggesak. Tønsberg er Norges eldste by, samtidig er det en by i vekst. Vi har til enhver tid mange spennende arbeidsoppgaver som krever dyktige fagfolk som trives med utfordringer. Virksomheten  består av byggesak, plan, landbruk og geodata og har rundt 50 medarbeidere. Byggesaksavdelingen har i dag 18 ansatte som jobber i nært samarbeide med de andre avdelingene i virksomheten. Vi er organisert i tre team for henholdsvis byggesaksbehandling; kundeservice og utvikling, samt tilsyn og ulovlighetsoppfølging.  Vi har et godt arbeidsmiljø og et høyt ambisjonsnivå. Er du utdannet arkitekt, arealplanlegger, samfunnsgeograf, ingeniør eller jurist, så er dette kompetanse vi ser etter.  Vi søker deg som brenner for å bidra til at Tønsberg kommune utvikler seg på en bærekraftig og innbyggervennlig måte, med respekt for sine historiske røtter har ambisjoner om å være med til å prege virksomheten faglig, organisatorisk og sosialt gleder seg til å være med på å utvikle og løfte byggesaksbehandlingen videre Hovedarbeidsoppgaver Behandle bygge- og delesaker etter plan- og bygningsloven Skrive saker til politisk utvalg Andre oppgaver knyttet til avdelingens fagområde Kvalifikasjonskrav/forventninger Høyere akademisk utdanning og kompetanse Kunnskap om relevant lovverk Evne til å skape god dialog mellom utbyggere, næringsliv og kommunen Erfaring fra offentlig forvaltning Rask, effektiv og selvgående  Vi legger vekt på søkerens samlede kompetanse og personlige egnethet med tanke på avdelingens behov.  Hva kan vi tilby deg? Vi har engasjerte kolleger med høy faglig kompetanse. Hos oss har du mulighet for å forme din egen arbeidsdag, både innholdsmessig og i forhold til arbeidstidsfleksibilitet. Om lønnsvilkår Lønn etter avtale i stillingskode 8530. Tilsetting på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning. Tiltredelse snarest.  Kontaktpersoner: Anne Hekland mob: +47 99329663 Dorthe Dohrn Ellefsen mob: +47 92029633
Tønsberg kommune
19/02/2020
SØKNADSFRIST: 26.02.2020 Vi søkjer ein trygg, tydeleg og synleg leiar som er oppteken av innovasjon og nytenking i offentleg sektor  og med evne til å tenkje heilskapleg og strategisk. Som kommunalsjef vil du ha fokus på leiing, økonomistyring, teneste-/omdømebygging og tenesteutvikling. Du må kunne syne til gode resultat som leiar innan offentleg og/eller privat verksemd. Vidare vil vi legge vekt på at du har erfaring frå omstillings- og utviklingsarbeid, god forståing for samhandling/rolledeling mellom politisk og administrativ leiing og god innsikt i kommunal forvaltning og økonomi. Kven er du? Du er trygg, tydeleg og synleg som leiar Du er oppteken av å modernisere offentleg sektor Du har evne til å tenkje strategisk og sjå det store biletet Du har resultat å vise til som leiar Du har god innsikt i kommunal forvaltning og økonomi Prioriterte oppgåver: Utvikle Vågå kommune som ein brukarorientert, open, nyskapande og kompetent organisasjon. Leiing, tenesteutvikling og samordning av ditt område Ansvar for å gjennomføre/setje i verk politiske vedtak. Initiera og vere pådrivar for tenesteutvikling, samordning og samhandling på tvers i organisasjon. Etablere gode relasjonar mot ulike eksterne samarbeidspartar. Vi ønskjer at vår nye kommunalsjef skal ha ein motiverande, samlande og inkluderande leiarstil. Gode kommunikasjonsevner og evner til samarbeid med både interne og eksterne aktørar vil og bli vektlagt. Søkjar må ha utdanning på høgskule-/universitetsnivå eller tilsvarande samt relevant fagkompetanse. Personlege eigenskapar vil bli gjeve stor vekt. Vi kan tilby løn etter avtale og ei utfordrande leiarstilling i ein kommune med visjonar for framtida. Administrasjonsspråket i Vågå er nynorsk. Dersom du ønskjer fleire opplysningar om stillinga, kan du kontakte kommunedirektør Jan Egil Fossmo på telefon 90 13 23 35. Søknad skal sendast som  elektronisk søknad  innan 26.02.2020. Vågå kommune er oppteke av mangfald og oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkje uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet eller nasjonal bakgrunn. Vi gjer merksame på at søkjarnamn kan bli offentleggjort sjølv om ein reserverer seg mot det, jf. Off.lova §25. Du vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.
Vågå kommune
17/02/2020
SØKNADSFRIST: 08.03.2020 Virksomhet for institusjonstjenester består at to institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Bo- og servicesenter. Byremo omsorgssenter består av 23 plasser, kjøkken og vaskeri Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) består av en Korttidsavdeling med 15 plasser og to langtidsavdelinger med totalt 40 plasser. Videre har enheten kjøkken og vaskeri.   Totalt har virksomheten 6 avdelinger med egne avdelingsledere som har personal og fagansvar.   Nytt helsehus er under planlegging og vil stå ferdig våren 2020. Korttidsavdelingen vil da utvides til 16 senger, inkludert KØH.   Virksomhet for institusjon søker nå etter:   Avdeling 1 (lyngdal bo- og servicesenter/Lyngdal Helsehus) Helsefagarbeider 50% fast hvorav 33% er fast vikar Helsefagarbeider 50% fast hvorav 25% er fast vikar Helsefagarbeider 50% fast hvorav 33% er fast vikar Helsefagarbeider 50% vikariat hvorav 35% er fast vikar Avdeling 2 og 3 (Lyngdal bo- og servicesenter/Lyngdal Helsehus) Helsefagarbeider 50% fast hvorav 35% er fast vikar Helsefagarbeider 50% vikariat hvorav 10% er fast vikar   Avdeling 4 (Byremo omsorgssenter) Helsefagarbeider 65% vikariat på natt  Ved intern ansettelser kan det bli andre ledige stillinger. Hovedoppgaver Faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov Veiledning i forhold til øvrig personale og studenter Dokumentasjon i fagprogrammet profil  Krav til stillingen •  Autorisert Helsefagarbeider   Vi ønsker at du har Relevant erfaring Erfaring fra demensarbeid  Vi kan tilby Tverrfaglig samarbeid Engasjerte medarbeidere Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale  Personlige egenskaper Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team Motivert, serviceinnstilt og fleksibel Vilje til å stå på  Personlige egenskaper vektlegges og en vil tilstrebe og få på plass et bredt tverrfaglig team hvor man utfyller hverandre og gjør hverandre gode. Engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid vil bli vektlagt. Stillingene lønnes i hht. Gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.   For stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.  Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder ved: Avdelingsleder Avdeling 1; Elin Ingebregtsen Goderstad tlf: 91628330, Avdelingsleder Korttidsavdeling, Gunn Venke Vigmostad Lund, tlf: 92291484 Avdelingsleder Avdeling 3, Mailin Igland, tlf: 41721037 Avdelingsleder Avdeling 2, Bjørg Hamran tlf 94150519 Avdelingsleder Avdeling 4, Arnhild Urevatn, tlf 95221507   Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadsfrist: 08.03.2020   Vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju.
Lyngdal kommune
17/02/2020
SØKNADSFRIST: 08.03.2020 Virksomhet for institusjonstjenester består at to institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Bo- og servicesenter. Byremo omsorgssenter består av 23 plasser, kjøkken og vaskeri Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) består av en Korttidsavdeling med 15 plasser og to langtidsavdelinger med totalt 40 plasser. Videre har enheten kjøkken og vaskeri. Totalt har virksomheten 6 avdelinger med egne avdelingsledere som har personal og fagansvar. Nytt helsehus er under planlegging og vil stå ferdig våren 2020. Da flytter Lyngdal bo- og servicesenter inn i Lyngdal Helsehus. Korttidsavdelingen vil da utvides til 16 senger, inkludert KØH   Virksomhet for institusjon søker nå etter:   Avdeling 1 (lyngdal bo- og servicesenter/Lyngdal Helsehus) - Sykepleier vikariat 100% - Sykepleier 100% fast hvorav 20% er fast vikar   Avdeling 2 og 3 (Lyngdal bo- og servicesenter/Lyngdal Helsehus) - Sykepleier 100% fast hvorav 50% er fast vikar - Sykepleier 75% fast hvorav 25% er fast vikar - Sykepleier 50% fast hvorav 35% er fast vikar - Sykepleier 75% fast hvorav 10% er fast vikar   Avdeling 2 (Byremo omsorgssenter) - Sykepleier 75% fast hvorav 25% er fast vikar - Sykepleier 50% vikariat for 10% er fast vikar Korttidsavdeling/kommunal øyeblikkelig hjelp (Lyngdal bo- og servicesenter/Lyngdal Helsehus) - Sykepleier 50% fast hvorav 35% er fast vikar - Sykepleier 75% fast vikar – fast   Nattevakter (Lyngdal bo- og servicesenter/Lyngdal Helsehus): - Sykepleier 75% 1 års vikariat - Sykepleier 75% fast vikar - fast - Sykepleier 75% vikariat ut april 2020.   Ved intern ansettelser kan det bli andre ledige stillinger.   Hovedoppgaver Faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov Veiledning i forhold til øvrig personale og studenter Dokumentasjon i fagprogrammet profil  Krav til stillingen Til stillingene kreves det sykepleierutdanning  Vi ønsker at du har Relevant erfaring Erfaring/videreutdanning innen demens Vi kan tilby Tverrfaglig samarbeid Engasjerte medarbeidere Rekrutteringstilskudd for sykepleiere i henhold til lokal lønnspolitikk, inntil 20 000 per år, inntil 10 års lønnsansiennitet. Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale  Personlige egenskaper Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team Motivert, serviceinnstilt og fleksibel Vilje til å stå på  Personlige egenskaper vektlegges og en vil tilstrebe og få på plass et bredt tverrfaglig team hvor man utfyller hverandre og gjør hverandre gode. Engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid vil bli vektlagt. Stillingene lønnes i hht. Gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder ved:  Avdelingsleder Avdeling 1; Elin Ingebregtsen Goderstad tlf: 91628330, Avdelingsleder Korttidsavdeling, Gunn Venke Vigmostad Lund, tlf: 92291484 Avdelingsleder Avdeling 3, Mailin Igland, tlf: 41721037 Avdelingsleder Avdeling 2, Bjørg Hamran tlf 94150519   Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadsfrist: 08.03.2020   Vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju. SØKNADSFRIST: 08.03.2020 Virksomhet for institusjonstjenester består at to institusjoner, Byremo omsorgssenter og Lyngdal Bo- og servicesenter. Byremo omsorgssenter består av 23 plasser, kjøkken og vaskeri Lyngdal bo- og servicesenter (LBS) består av en Korttidsavdeling med 15 plasser og to langtidsavdelinger med totalt 40 plasser. Videre har enheten kjøkken og vaskeri. Totalt har virksomheten 6 avdelinger med egne avdelingsledere som har personal og fagansvar. Nytt helsehus er under planlegging og vil stå ferdig våren 2020. Da flytter Lyngdal bo- og servicesenter inn i Lyngdal Helsehus. Korttidsavdelingen vil da utvides til 16 senger, inkludert KØH   Virksomhet for institusjon søker nå etter:   Avdeling 1 (lyngdal bo- og servicesenter/Lyngdal Helsehus) - Sykepleier vikariat 100% - Sykepleier 100% fast hvorav 20% er fast vikar   Avdeling 2 og 3 (Lyngdal bo- og servicesenter/Lyngdal Helsehus) - Sykepleier 100% fast hvorav 50% er fast vikar - Sykepleier 75% fast hvorav 25% er fast vikar - Sykepleier 50% fast hvorav 35% er fast vikar - Sykepleier 75% fast hvorav 10% er fast vikar   Avdeling 2 (Byremo omsorgssenter) - Sykepleier 75% fast hvorav 25% er fast vikar - Sykepleier 50% vikariat for 10% er fast vikar Korttidsavdeling/kommunal øyeblikkelig hjelp (Lyngdal bo- og servicesenter/Lyngdal Helsehus) - Sykepleier 50% fast hvorav 35% er fast vikar - Sykepleier 75% fast vikar – fast   Nattevakter (Lyngdal bo- og servicesenter/Lyngdal Helsehus): - Sykepleier 75% 1 års vikariat - Sykepleier 75% fast vikar - fast - Sykepleier 75% vikariat ut april 2020.   Ved intern ansettelser kan det bli andre ledige stillinger.   Hovedoppgaver Faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med ulike hjelpebehov Veiledning i forhold til øvrig personale og studenter Dokumentasjon i fagprogrammet profil  Krav til stillingen Til stillingene kreves det sykepleierutdanning  Vi ønsker at du har Relevant erfaring Erfaring/videreutdanning innen demens Vi kan tilby Tverrfaglig samarbeid Engasjerte medarbeidere Rekrutteringstilskudd for sykepleiere i henhold til lokal lønnspolitikk, inntil 20 000 per år, inntil 10 års lønnsansiennitet. Opplæring, oppfølging og faglig veiledning fra tjenestens eget personale  Personlige egenskaper Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Kan jobbe selvstendig og effektivt, både alene og i team Motivert, serviceinnstilt og fleksibel Vilje til å stå på  Personlige egenskaper vektlegges og en vil tilstrebe og få på plass et bredt tverrfaglig team hvor man utfyller hverandre og gjør hverandre gode. Engasjement, selvstendighet, fleksibilitet og evne til samarbeid vil bli vektlagt. Stillingene lønnes i hht. Gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysning, og de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For stillingen kreves det politiattest, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder ved:  Avdelingsleder Avdeling 1; Elin Ingebregtsen Goderstad tlf: 91628330, Avdelingsleder Korttidsavdeling, Gunn Venke Vigmostad Lund, tlf: 92291484 Avdelingsleder Avdeling 3, Mailin Igland, tlf: 41721037 Avdelingsleder Avdeling 2, Bjørg Hamran tlf 94150519   Vi ønsker at alle benytter elektronisk søknadsskjema til stillinger i Lyngdal kommune. Søknadsfrist: 08.03.2020   Vitnemål, attester tas kun med ved innkalling til intervju.
Lyngdal kommune
17/02/2020
SØKNADSFRIST: 02.03.2020 Midtbygda sykehjem er nå i en omstilling fra å tilby både lang og korttidsplasser til å bli et rent korttidshjem med rehabiliteringsplasser. Vi er også et livsglede sykehjem med fokus på kompetanse og aktiv omsorg. Vi øker nå opp sykepleier stillinger i våre korttids avdelinger med 2 sykepleiere. Stillingene innehar turnus vakter som dag/kveld med arbeid hver 3 helg. Sykehjemmet har generelt høy fagkompetanse og godt tverrfaglig samarbeid,legedekning er god.Som fagperson har du alltid flere med lik kompetanse å rådføre deg med.Vi ligger meget sentralt til med gangavstand fra Åsane terminal /Åsane senter.Om ca. 2,5 år flytter vi inn i byens nyeste sykehjem. Vil du være med i en spennende utvikling og endring, så søk nå. For mer informasjon se våre nettsider https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/midtbygda-sjukeheim https://www.facebook.com/Midtbygda.sjukeheim/ Arbeidsoppgaver Delta i avdelingens daglige arbeidsoppgaver, være en god rollemodell og bidra til at institusjonens mål og visjon følges. Bidra til oppfølging av virksomhetsplan etter mål i styringskortet. Utøve god faglig omsorg for beboerne. Dokumentere i gjeldende fagsystemer. Bidra i det tverrfaglige samarbeid. Være kontaktperson for nærmere bestemte oppgaver. Være primærkontakt. Være fadder for nyansatt. Gjennomføre legevisitt etter avtale. Veilede annet personell, studenter, elever og lærlinger. Etter avtale være veileder for studenter, helsefagelever/lærlinger. Medvirke til systematisk HMS arbeid. For å sikre institusjonens faglige forsvarlighet, kan arbeid i en annen avdeling være aktuelt. Anvende sykehjemmet sitt internkontroll systemer. Bidra aktivt i utviklings og endrings prosesser.  Kvalifikasjoner Stillingen krever utdanning med norsk autorisasjon, godkjent av NOKUT Fremmedspråklige søkere må dokumentere bestått B2  test i norsk, muntlig og skriftlig.(tidligere Bergenstesten) Gyldig politiattest må fremvises Gyldig arbeids og oppholdstillatelse Beherske de vanligste dataverktøyene Personlig egnethet vil bli vektlagt, likeså fleksibilitet og evne til å arbeide selvstendig. Personlige egenskaper Kompetent, åpen, pålitelig og engasjert. Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver. Fleksibel og løsningsorientert.                                                                                                                            Bidra aktivt og engasjert inn mot livsglede til være beboere.                         Vi tilbyr Lønn ifølge tariff. En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift. Faglig veiledning. Faglig og personlig utvikling. God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring. Et godt fagmiljø, og et godt arbeidsmiljø med mye arbeidsglede.  Spørsmål om stillingen   Kontaktperson: Marit Møller Wolfe Stillingstittel: Enhetsleder Telefon: 53 03 63 00
Bergen kommune
17/02/2020
SØKNADSFRIST: 02.03.2020 Vi søker etter avdelingsleder til en spennende lederstilling i et av Bergens største og snart nyeste korttids hjem Midtbygda sykehjem er et stort ressurssenter i Åsane, vi yter tjenester til 123 beboere og skal flytte inn i Bergen sitt nyeste sykehjem i 2022.Vi er nå i en omstilling fra å tilby både lang og korttidsplasser til å bli et rent korttidshjem med rehabiliteringsplasser. Vi søker etter avdelingsleder med erfaring og kompetanse på ledelse til vår korttid/rehabiliteringsavdeling som består av 24 korttid og for tiden 8 rehabiliteringsplasser.Stillingen er underlagt enhetsleder og inngår i institusjonens lederteam. Midtbygda sykehjem er sertifisert som "Livsgledehjem", for mer informasjon se  www.livsgledeforeldre.no   Arbeidsoppgaver Være en god rolle modell og bidra til at institusjonens visjon og mål følges (jfr. styringskort for sykehjemmene i Bergen kommune) Økonomisk og administrativt ansvar for avdelingen etter gitte rammer Personalansvarlig for stillingene i avdelingen Gjennomføre medarbeidersamtaler med ansatte på sin avdeling Ansvarlig for ansettelsesprosesser og oppfølging av nyansatte Bidra i utarbeiding og oppfølging av handlingsplanen etter mål i styringskortet Utarbeide og iverksette gode rutiner for personaladministrasjon og internkontroll i samarbeid med ledergruppen Planlegge og gjennomføre faglig utvikling av personale i samarbeid med ledergruppe Systematisk oppfølging av avvik og sikre forankring av forbedringsarbeid hos de ansatte Utarbeide og oppdaterer turnusplaner. Bidra til godt og tverrfaglig teamarbeid Kvalifikasjoner  Autorisert sykepleier med videreutdannelse innen ledelse Ledererfaring og praksis fra fagfeltet. Må ha erfaring fra lignende stilling Erfaring med turnusplanlegging. Personlig egnethet .  Gode datakunnskaper Beherske norsk skriftlig og muntlig, samt god formuleringsevne Fremmedspråklige søkere med utdanning utenfor Norden må dokumentere bestått B2 test i norsk (tidligere Bergenstesten) Utdanning fra utlandet må ha godkjenning av NOKUT Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse Gyldig politiattest Personlige egenskaper Vi er på jakt etter en leder med gode relasjonelle ferdigheter og interesse for personalarbeid Du må ha gode samarbeidsevner og også kunne arbeide selvstendig Du må være serviceinnstilt og ha et jevnt godt humør Du må være  motiverende i din lederstil Som avdelingsleder kreves det tilstedeværelse og engasjement Du må være løsningsorientert Du må kunne vise til god struktur og nøyaktighet, evne til å levere resultater innen personalarbeid og budsjett Vi tilbyr  En spennende jobb som du skal få være med og forme selv Godt arbeidsmiljø   Egenutvikling  Høyt faglig nivå Utfordrende arbeidsoppgaver God pensjonsordning IA-bedrift Spørsmål om stillingen   Kontaktperson: Marit Møller Wolfe Stillingstittel: Enhetsleder Telefon: 53 03 63 00
Bergen kommune
17/02/2020
SØKNADSFRIST: 16.03.2020 Dette er Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime fag, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium. HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil. Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og tre masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogram «ansvarlig innovasjon og regional utvikling» som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglege og administrative ansvaret for programmet. Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har vel 85 fagtilsatte og 1000 studenter. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har ni bachelorprogram og ett masterprogram. Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledige inntil tre stillinger som Førsteamanuensis / Førstelektor / Høgskolelektor i samfunnsøkonomi og/eller bedriftsøkonomi Om stillingen: Ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, Institutt for Økonomi og administrasjon, Campus Bergen er det ledig inntil tre faste 100% stillinger. Stillingene skal samlet bidra til å styrke fagområdene bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi. Instituttets kurs innen bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi utgjør sentrale deler av bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon. De tre stillingene vil bli sett i sammenheng for å dekke våre behov best mulig.              Arbeidsplassen er campus Bergen. Ansvars- og arbeidsområde: Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være: Undervisning i bedriftsøkonomiske og/eller samfunnsøkonomiske kurs på bachelorstudiet Utvikling av kurstilbud på bachelor – og/eller masternivå Veiledning av bachelor- og masteroppgaver Veiledning av PhD kandidater Forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet  Utvikling og koordinering av fagområdet i samarbeid med instituttets øvrige campus           Kvalifikasjoner: Formelle kvalifikasjoner: For tilsetting som førsteamanuensis stilles det krav til doktorgrad innen samfunns- eller bedriftsøkonomi og vitenskapelig publisering knyttet til området for stillingen For tilsetting som førstelektor / høgskolelektor kreves minimum mastergrad innen samfunns- eller bedriftsøkonomi Erfaring fra relevante forskings- og utviklingsprosjekter Erfaring med ekstern forskningsfinanisering og internasjonalt samarbeid Ønskede kvalifikasjoner: Interesse for og erfaring med undervisning og veiledning Interesse for og evne til utvikling av undervisning og undervisningsmetoder Interesse for og kompetanse innen digital forretningsdrift og/eller digital organisering  Undervisning skal i hovedsak foregå på norsk. God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk er derfor påkrevd.  Personlige egenskaper: God formidlingsevne Ryddig Utadvendt og samarbeidsorientert    Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av  Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Høgskolepedagogikk/ veiledning: Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato. Hvordan søke på stillingen? Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden. Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke. Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen. Vi tilbyr: Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling Mulighet for trening i arbeidstiden Stillingene er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode Førsteamanuensis - 1011 / førstelektor - 1198 / høgskolelektor - 1008. Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Generell informasjon: Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge. Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift. Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet: 1) Førsteamenuensis Ole Jakob Bergfjord, tlf: 55 58 71 63,  ole.jakob.bergfjord@hvl.no 2) Instituttleder Tom Skauge, tlf: 55 58 77 30,  tom.skauge@hvl.no Samspill, bærekraft og nyskaping  Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør. Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil.  Les mer på våre hjemmesider.
Høgskulen på Vestlandet
14/02/2020
SØKNADSFRIST: 08.03.2020 Grane barne- og ungdomsskole har ledig fast stilling som assisterende rektor fra høsten 2020. Stillingen skal inngå i et lederteam med rektor, assisterende rektor, leder SFO og teamledere. Ressursen er 50% administrasjon og 50 % undervisning. Assisterende rektor har sitt kontor lokalisert på Stormoen 1.-4. trinn. Grane barne- og ungdomsskole er en kombinert barne- og ungdomsskole/ SFO med ca 170 elever og ca 35 ansatte. Elever og ansatte er lokalisert i to skolebygg, med 1.-4. trinn lokalisert på Stormoen, mens 5.-10. holder til på Vegset. Skolens satsningsområder er skolemiljø og krenkelser, pedagogisk bruk av IKT og lesing i alle fag. Vi benytter iPad på 1.- 4 og Pc med Office 365 fra 5.-10. Vi er en leksebevisst skole. Skolen er godkjent som helsefremmende skole. Vi har uteskole på 1.-6. trinn samt tilbud om skolefrokost på 1.-10. trinn. Arbeidsoppgaver: Som assisterende rektor er du skolens nestleder og samarbeider med rektor om den pedagogiske og administrative ledelsen av skolen. Du er også rektors stedfortreder. Du skal være tett på elevenes læring, ivareta personalet og involvere deg i lærernes og fagarbeidernes profesjonsutøvelse. Andre oppgaver: samarbeide nært med resten av skolens ledergruppe. være pådriver i skolens pedagogiske utviklingsarbeid samarbeide med foresatte, PPT og andre offentlige instanser. utføre generelle skoleadministrative oppgaver. ha hovedansvar for vikarordningen. stillingen vil inneholde undervisning på 1.-4. trinn Vi søker deg som har et sterkt engasjement for elever, læring og skoleutvikling. Du må være motivert for å være en del av lederteamet på Grane barne- ungdomsskole og opptatt av å få til et godt samarbeid internt og eksternt. Vi søker deg som: er positiv, ryddig, inkluderende og løsningsorientert. kan jobbe strukturert og trives med å ha selvstendig ansvar. viser god forståelse for elevers læring og utvikling, faglig og sosialt. er god på veiledning og oppfølging av personalet. har god digital kompetanse. Personlig egnethet tillegges stor vekt og egenskaper til å utfylle kompetansen i lederteamet blir prioritert. Formelle kvalifikasjonskrav: Pedagogisk kompetanse -- høyskole/universitetsnivå Lederutdanning og/ eller ledererfaring innenfor området er ønskelig. Kjennskap til Office 365 og undervisning med læringsbrett er ønskelig. Vi kan tilby: Spennende og utfordrende lederstilling med varierende oppgaver i et hektisk, men hyggelig og godt arbeidsmiljø. Lønn i henhold til avtale God offentlig pensjonsordning i Statens pensjonskasse God barnehagedekning Kan være behjelpelig med å skaffe bolig Annet: For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår etter de til enhver tids gjeldende lover, forskrifter, avtaler og instrukser. Ved tilsetting må det framlegges politiattest. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Skriftlig søknad sendes via vårt  elektroniske søknadsskjema. Søknad sendes innen 8. mars. 2020 For nærmere opplysninger om stillingen kan oppvekst- og kultursjef Anne Kristin Solheim tlf. 75182241/91570203 eller personalsjef Anita N. Mellingen tlf. 75182221 kontaktes.  
Grane kommune
13/02/2020
 SØKNADSFRIST: 12.03.2020 Me har ledig Vår erfarne kommuneoverlege ønsker nå å gå av med pensjon og vi søker hans erstatter. Vi har også ein ledig legestilling til ved kontoret, og ser at stilllingane kan fungere godt for eit par. Av den grunn lyser vi nå ut to 100% stillingar som fastlege i kommunen, med fastlønn. Stillingane er knytt til Aurland legekontor som har 3 legestillingar samt LIS 1 stilling. Kontoret er velutstyrt og har eit hjelpepersonell på 3 med sjukepleiar og legesekretær i staben. Legekontoret er samlokalisert med rus- og psykiatritenesta, helsestasjon med jordmor, fysioterapi, ergoterapi, treningskontorakt og koordinaot og er organisert som del av tenesteeininga Helse og Førebygging. Som kommunal fastlege i Aurland vert du ein del av interkommunal legevakt stasjonert ved Lærdal Sjukehus. Vaktordninga er 12 delt, eller skjeldnare. Legevakta er tilstedevakt i legevakta sine lokale på sjukehuset, ui eit bredt fagmiljø med fri etter vakt. Legevakta er fastlønna. Lege på vakt har også tilsyn med dei 4 interkommunale KAD sengane. Kommunen har ein felles kommuneoverlege saman med kommunane Lærdal og Årdal som me også sammarbeidar med kring legevakt, KAD sengar og psykoligteneste. Kommunen nyttar INFODOC som journalsystem. I stillinga som kommunelege inngår - Fastlegeoppgåver - listelengde inntil 800. - Legevakt på dagtid, vert fordelt mellom legane på kontoret - Deltakarplikt i interkommunal legevakt med 12 delt turnus Til den eine stillinga ligg ansvaret for dagleg drift av kontoret. Fagleg rettleiing av LIS 1 og legar i spesialisering. Til den andre stillinga ligg oppgåver knytt til helsestasjonen. Grunna rekkruttering av to leger samtidig, vil det være natuleg å sjå på oppgåvefordelinga mellom legane, og listelengde på fastlegelilsten. Me tilbyr - Høgt fagleg nivå i tenestene og eit kreativt og utviklande fagmiljø - Gode kollegaer - Samlokalisering og godt sammarbeid med andre kommunale helsetenester - Konkurransedyktige betingelsar - Fastlønn, også på legevakt - IA bedrift med godt tilrettelagte ordningar - Gunstige pensjonsordning - hjelp til å skaffe bustad - hjelp til å skaffe barnehageplass - hjelp til å sakffe arbeid til partner Kvalifikasjonar - Godkjent norsk autorisajon som lege, fortrinnsvis spesialist i almennmedisin - Søkjar må ha fullført norsk turnusteneste / LIS 1 eller dokumentere godkjend tilsvarande teneste av Statens Autorisasjonskontor, som gir høve til å praktisere som fastlege. - Ha refusjonsrett frå Helfo - Rellevant erfaring frå kommunehelsetenesta er eit føremon - Krav om gode norsskunnskapar, skriftleg og munnleg. Språknivå vil verte tillagd vekt i tilsetjingsprosessen - Godkjend politiattest jfr helsepersonellova før tiltreding i stillinga - Kjennskap til norsk helsevesen og helselovgivning - Førarkort for bil og disponere eigen bil Personlege eigenskapar vert vektlagde. Personar som i løpet av dei tre siste åra har hatt opphold i minst 3 månader i land med høg forekomst av turbekulose, må ved tilsetning kunne leggje fram godkjend turbekulinprøve som ikkje er eldre enn tre månader. Løns- og tilsetjingsvilkår Tilsetting, løn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldande lovverk, reglement og tariffavtale. Generell informasjon om søknadsprosessen Aurland kommune nyttar elektronisk søknadsskjema. Det betyr at vi kun tek imot søknader gjennom vår elektroniske søkjeportal. Dersom du treng hjelp til å søkje eller har problem med pålogging kan du kontakte oss på tel 5763 2900. Dersom du er tilsett i kommunen eller tidlegare har søkt på ledig stilling hjå oss vil du allereie vere registrert som brukar i systemet. For å få tilsendt passord må du klikke "glemt passord". Aurland kommune praktiserer meiroffentlegheit og kunngjer forenkla søkjarlister til ledige stillingar. Søkjarar, som har oppmoda om at namnet blir unnateke søkjarlista, må krysse av for dette i elektronisk søknadsskjema og grunngje valet i søknadsteksten. Vi tek kontakt med søkjarar som har bedt om dette, dersom vi meiner at grunngjevinga ikkje er tilstrekkeleg. Personlege eigenskapar - evne til å arbeide sjølvstendig - gode evner til sammarbeid med kollegaer, hjelpepersonell, pasienter og pårørande. - gode evner til kommunikasjon - evne til omstilling Kontakter Navn: Guri Olsen Tittel: Leiar Helse og førebygging E-post:  guri.olsen@aurland.kommune.no   Mobil: 95984663
Aurland kommune
13/02/2020
SØKNADSFRIST: 01.03.2020 Har du bachelor i sykepleie med godkjent autorisasjon og med et ønske om å jobbe i demensomsorgen? Da trenger vi deg! Har du erfaring eller videreutdanning innen demens? Da trenger vi deg også! Vi kan tilby deg ansettelse i kommunen vår med arbeidssted på en oversiktlig og idyllisk institusjon for personer med demenssykdom. På arbeidsplassen arbeider vi aktivt for å til enhver tid ha et godt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å være på jobb når beboerne trenger det som mest, samtidig som vi gjennom vår arbeidsgiverstrategi er opptatt av livsfasetilrettelegging. Hos oss får du i tillegg til grunnlønna et funksjonstillegg på 30.000,- kroner i 100 % stilling. Vi oppfordrer 3. års sykepleierstudenter som er ferdig våren 2020 om å søke. Arbeidsoppgaver   Ha sykepleiefaglig ansvar for pasientene Medikamenthåndtering Alt av sykepleieoppgaver ved et sykehjem Dokumentasjon, oppbygging og oppfølging av tiltaksplaner Kartlegginger Veiledning og opplæring Kvalitetsforbedrende arbeid Tverrfaglig samarbeid Pårørende samarbeid ​ Kvalifikasjoner   Norsk autorisert sykepleier Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter Relevante IKT kunnskaper Førerkort Politiattest som ikke er eldre enn 3. mnd. må fremlegges ved en evt. ansettelse Det er ønskelig med: Interesse for demens, og erfaring fra miljøarbeid med denne pasientgruppen ​Personlige egenskaper   Fleksibel og løsningsorientert Aktivt holder deg faglig oppdatert Bidragsyter i et godt arbeidsmiljø Har evne til refleksjon og omstilling Har evne til å skape tillit, veilede og motivere ​ Vi kan tilby   Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lov, forskrifter og avtaler En av landets beste pensjonsordninger, KLP 30.000 kr. i funksjonstillegg utenpå grunnlønna i 100 % stilling ​ Vår ref ​20/586 ​ ​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. Offentlig søkerliste ​Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. ​ Kontaktperson Mona Løvlien, tlf: 48883502 eller epost:  msl@amot.kommune.no   ​ Fortrinnsrett ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune