Ledige stillinger:
Klar for ny jobb?

Nyeste stillingsutlysninger

23/10/2018
SØKNADSFRIST: 15.11.2018 Norges Toppidrettsgymnas Kongsvinger søker ny hovedtrener troppsgymnastikk i en 100% stilling. Ansvarsoppgaver blir kvalitetssikring av idrettstilbudet, sørge for helhetlig oppfølging av elevene, tett samarbeid med Kongsvinger IL turn og rekruttering av nye elever.  Ønskede kvalifikasjoner Troppsgymnastikk kompetanse (frittstående, tumbling og trampett) Undervisningskompetanse Ledererfaring  Personlige egenskaper Forståelse for kombinasjon toppidrettssatsing/skole Strukturert, mål- og resultatorientert Bidra til et godt samarbeid internt og eksternt Gode kommunikasjonsegenskaper Lønn etter avtale  Vi tilbyr medlemskap i Statens pensjonskasse Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Åge Steen Stillingstittel: Sportssjef Mobil:  957 65 722
NTG Kongsvinger AS
23/10/2018
SØKNADSFRIST: 23.11.2018 RiddoDuottarMuseat (RDM) har ledig en 100% avdelingslederstilling, med arbeidssted Samisk kunstmagasin i Karasjok. Stillingen som museumsleder innebærer både administrative og kunstfaglige ansvarsområder. Arbeidsoppgavene er knyttet til dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av samlingene som består av kunst og kunsthåndverk. RDM forvalter en samling på ca. 1300 verk, tilhørende sametingets innkjøpsordning og de øvrige museene ved RDM. Registrering, dokumentasjon, digitalisering, magasinering og bevaring av innkjøpte verk. Ved RDM benyttes det digitale registreringssystemet PRIMUS. Det er stor pågang vedrørende lån av samisk kunst både fra inn - og utland. Oppfølging av låneavtaler og lånevilkårene vil utgjøre en viktig oppgave, i tillegg til pakking og oppfølging av forsendelsene. Utstilling- og formidlingsarbeide i tett samarbeid med RDMs samarbeidspartnere Bistå og samarbeide med Sametingets innkjøpskomite Utføre prosjekt- og utviklingsarbeid innenfor magasinets arbeidsfelt, herunder forskning. Utvikle magasinets faglige virksomhet og samarbeide på tvers av avdelingene innad i RDM RDM har et sterkt fokus på arbeidet med å etablere et Samisk kunstmuseum. Stillingen vil innebære deltakelse i arbeidet med å få etablert kunstmuseet. Andre oppgaver etter avtale med overordnede. Følgende faglige kvalifikasjoner kreves: Utdannet kunsthistoriker eller gjennomført høyere grads studium (minimum hovedfag- eller masternivå) innenfor kunsthistorie, duodji og samlingsforvaltning. Det er nødvendig at søker har kunnskap om samisk historie og samfunnsliv spesielt, og om nordområdene generelt, samt innehar samisk kulturkompetanse. Det er ønskelig med erfaring fra museumsarbeid, prosjektarbeid og utviklingsarbeid. Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner i ett av de skandinaviske språk (primært norsk), samisk og engelsk. Erfaring med registreringsarbeid i Primus, inklusive fotodokumentasjon er ønskelig. Personlig egnethet. Førerkort for bil Tiltredelse: 02.01.2019 Vi tilbyr: Fast heltidsstilling Lønn og betingelser etter tariffavtale. Museet har gode pensjons- og forsikringsordninger. Fordeler ved å bo i Finnmark: se  http://www.finnmark.no/page.jsp?id=65&lang=no Nedskriving av 10% studielån inntil 25 000,- pr år Finnmarks-fradrag på skatt Utfyllende opplysninger om stillingen:  kunstkonservator_museumsleder_for_kunstmagasinet.pdf Kontaktperson: Direktør for RDM Anne May Olli tlf. 40601986 Søknadsfrist: 23.11.18 Søkere vil bli vurdert av en fagkommisjon. Søknad med CV og attesterte vitnemål og minimum to referanser oppgitt sendes til: RiddoDuottarMuseat, postboks 143, 9735 Karasjok evnt.  post@rdm.no
RiddoDuottarMuseat
23/10/2018
SØKNADSFRIST: 09.11.2018 Juridisk enhet vil ha arbeidsoppgaver delegert fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Hovedoppgaver er klagebehandling og veiledning etter plan- og bygningsloven, kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven. Avdelingen har også saksbehandling etter lov om fri rettshjelp. I tillegg er det arbeidsoppgaver knyttet til matrikkelloven, navneloven og flere andre særlover. Juridisk enhet vil ha 9-10 ansatte. Fylkesmannen har ledig to faste stillinger for jurister innen fagfeltene til juridisk enhet. Utdanningsnivå Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap Generelle kvalifikasjoner for begge stillingene: Relevant erfaring, særlig saksbehandling i offentlig forvaltning Kjennskap til og interesse for avdelingens arbeids- og rettsområder vil bli tillagt stor vekt Stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig og målrettet God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne, bl.a. kunne holde presentasjoner Kjennskap til IKT verktøy som avdelingen bruker Fleksibel og løsningsorientert Spesielle kvalifikasjoner: For den ene stillingen er det ønskelig med kompetanse innen kommunalrett samt alminnelig forvaltningsrett (relevant erfaring og/eller spesialfag) For den andre stillingen er det ønskelig med kompetanse innen plan- og bygningsrett og matrikulering (relevant erfaring og/eller spesialfag) For begge stillinger må påregnes oppgaver innen flere av enhetens ansvarsområder Stillingene avlønnes som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 525.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder. Fylkesmannen i Innlandet er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til påtroppende direktør for juridisk enhet, Jo-Bjørner Haugen tlf. 61266035, eller påtroppende direktør for virksomhetsområdet, Anne Kathrine Fossum tlf. 62551036 / 90118816.  Les mer om Fylkesmannen i Innlandet her.
Fylkesmannen i Hedmark
23/10/2018
SØKNADSFRIST: 09.11.2018 Stillingen er i dag plassert i Sosial og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark. Fra 1.1. 2019 etableres Fylkesmannen i Innlandet. Stillingen vil da bli en del av enheten Barnevern og familie i  virksomhetsområdet for Helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og famlie. Fylkesmannen i Innlandet er lokalisert til Rosenlund på Lillehammer, og det blir flytting til nye lokaler i løpet av våren 2019. Jurist - barnevern og familie Fylkesmannen har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver - jurist barnevern og familieområdet. Stillingen vil i hovedsak være knyttet til tilsyn, klagesaksbehandling og rådgivning etter barnevernloven og lov om sosiale tjenester i Nav. Arbeidsoppgavene til stillingen innebærer også saksbehandlings- og rådgivningsoppgaver etter lov om barn og foreldre, ekteskapsloven samt behandling av anmodninger om fritak for taushetsplikt. Oppgaver på avdelingens øvrige områder kan inngå i stillingen. Stillingen innebærer bred kontakt med kommunale tjenester, barneverninstitusjoner og andre offentlige myndigheter. Stillingen krever juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Vi ønsker at den som tilsettes har kjennskap til barnevernområdet. Erfaring fra saksbehandling i offentlig forvaltning er en fordel. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt. Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø. Noe av vårt tilsynsarbeid innebærer reisevirksomhet og må gjennomføres utover ordinær arbeidstid. Personer som tilsettes må derfor regne med at det det enkelte dager er behov for fleksibilitet med hensyn til arbeidstid. Vi har en god pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Fleksibel arbeidstid og muligheter for trening i arbeidstiden. Det er 6 måneders prøvetid. Tilsetting skjer etter gjeldene lover, instrukser og reglement. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25. Stillingen lønnes som rådgiver kr 525 000 - 575 000, eller seniorrådgiver kr 560 000 - 650 000. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos direktør for avdelingen Solveig Hansen, tlf. 62551136, eller påtroppende enhetsleder for Barnevern og familie Ida Kjerschow Harstad, tlf 62551367.
Fylkesmannen i Hedmark
22/10/2018
SØKNADSFRIST: 04.11.2018 Enhet for Pleie og omsorg i Midtre Gauldal kommune består av sykehjem med vaskeri og kjøkken/kantine, 4 bo og dagsenter, hjemmesykepleie, hjemmehjelpstjeneste og 3 avdelinger for funksjonshemmede. Midtre Gauldal sykehjem er sertifisert som livsgledehjem. De som ansettes i enheten skal ha fokus på de individuelle psykososiale behovene til brukerne gjennom systematisk livsgledearbeid. Midtre Gauldal sykehjem har fokus på demensomsorg og fag, og jobber aktivt med målrettet miljøterapi. Livsglede, hverdagsmestring og vedlikehold av ferdigheter står i fokus. Midtre Gauldal kommune har ledig ID 1185 - Vikariat 80 % stilling Sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Midtre Gauldal sykehjem, korttids- og rehabiliteringsavdelingen gr. 4. F.o.m. 01.01.19 t.o.m. 31.12.20. Stillingen har p.t. arbeid hver 3. helg Arbeidsoppgaver: Sykepleiefaglig og miljøterapeutisk yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, tilrettelegging samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient Livsgledearbeid Arbeid med utarbeidelse av individuelle tiltaksplaner Arbeid med å utarbeide og integrere hensiktsmessige rutiner og arbeidsformer Medikamenthåndtering Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter Kompetanse: Krav om sykepleiefaglig utdanning og autorisasjon Det er ønskelig med spesialkompetanse som kreftsykepleier, eller annen kompetanse innen kreft og palliasjon i form av utdanning og/eller praktisk erfaring Må beherske norsk skriftlig og muntlig Søker må ha førerkort Personlig egnethet: Vi ønsker medarbeidere som Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer Er strukturerte, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere Som har fokus på brukere og faglighet Er gode på å utarbeide hensiktsmessige rutiner og retningslinjer Er ansvarsbevisste og lojale Har evne til samarbeid og samspill Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking Øvrig informasjon: Stillingen ønskes i utgangspunktet besatt i sin helhet. Dersom stillingen skal vurderes delt på flere interne søkere, må disse påregne seg å dele økt arbeidsbelastning på helg.  Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger. Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre vikariat i enheten.  Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre. Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017. Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP). Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Anne Kari Loe Knutsen, tlf: 72 40 32 14 Registrer søknaden elektronisk. Søknadsfrist 4. november 2018 Søknadsskjema
Midtre Gauldal kommune
22/10/2018
SØKNADSFRIST: 03.11.2018 Stillings ID 1183 – 100% stilling                  Stillings ID 1184 – 60% stilling Midtre Gauldal har egen barneverntjeneste organisert i enhet Helse og familie. Øvrige tjenester i enheten er PPT, helsestasjon- og jordmortjenesten, legekontor, fysio/ergo, folkehelse og frisklivssentral, psykisk helsearbeid, ungdomsklubb og tiltak for enslig mindreårige asylsøkere. Barneverntjenesten har 6 stillingshjemler fordelt på 7 ansatte samt 30% merkantil stilling. Kvalifikasjoner •          Det søkes primært etter barnevernspedagog, men andre søkere med relevant utdanning på minimum bachelornivå er også velkomne til å søke. •          Det er svært ønskelig med erfaring fra kommunal barneverntjeneste. •          God muntlig og skriftlig framstillingsevne samt gode IKT-kunnskaper Personlige egenskaper •          Evne til selvstendig og strukturert arbeid •          Evne til å samarbeide konstruktivt med brukere, kolleger og eksterne samarbeidsparter •          Gode kommunikasjonsferdigheter i fht. barn og foreldre •          Evne til å stå i konflikter og mestre stress Arbeidsoppgaver •          Saksbehandling, oppfølging av tiltak samt råd- og veiledning etter Lov om barneverntjenester. •          Tverrfaglig samarbeid med andre tjenester i saker og generelt forebyggende arbeid. •          Det kan bli aktuelt å inngå i turnus for lokal akuttberedskap utenom ordinær arbeidstid. Søkere må ha førerkort klasse B og kunne disponere egen bil, samt framlegge gyldig politiattest. Spørsmål om stillingene kan rettes til barnevernleder Oddveig Børset på tlf. 72 40 30 93 eller fagleder Sigrid Antonsen på tlf.72 40 30 92. Søknadsfrist: 3. november 2018  
Midtre Gauldal kommune
22/10/2018
SØKNADSFRIST: 09.11.2018 Trondheim fagskole tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning med følgende fordypninger: automatisering, elkraft, kulde- og varmepumpeteknikk, matteknikk, verdiskapning i lokalmat, dekksoffiser og maskinoffiser. Skoleåret 2018-2019 er det ca. 250 studenter og ca. 25 ansatte ved fagskolen. Trondheim fagskole er samlokalisert med Byåsen videregående skole.  For mer informasjon om skolen henvises til vår hjemmeside;  www.fagskole.no Det utlyses 100% fast stilling som avdelingsleder ved Trondheim fagskole. Arbeidsoppgaver utfordrende og interessante arbeidsoppgaver i et skoleslag i endring faglig og pedagogisk ledelse samarbeid med eksterne samarbeidspartnere personalledelse økonomiledelse skoleadministrative oppgaver Kvalifikasjoner lederutdanning og/eller ledererfaring er ønskelig beherske relevant teknologi erfaring fra personal- og kunnskapsledelse relevant praksis fra skole og/eller næringsliv undervisningskompetanse i relevante fag godt kjennskap til fagskole og/eller annen yrkesrettet høyere utdanning Personlige egenskaper er utviklingsorientert og initiativrik evner å ta i bruk fleksible og varierte arbeidsmetoder har gode samarbeidsevner er lojal og ansvarsbevisst evner å arbeide strukturert og selvstendig er en tydelig leder og har evne til å bygge gode relasjoner har gode kommunikative evner og et romslig menneskesyn Vi tilbyr Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med lov, reglement, avtaler og regulativ Fast arbeidstid innenfor de rammene som avtaleverket gir  Kontaktinfo: Frode Øren Rektor90690041 froor@trondelagfylke.no   John Erling Moen Ass.rektor Trondheim fagskole 95262293 johmoe@trondelagfylke.no  
Trøndelag fylkeskommune
22/10/2018
SØKNADSFRIST: 12.11.2018 Brønnøy kommune har ledig 100 % fast stilling som kommuneplanlegger ved stabsavdelingen Plan og Utvikling. Avdelingen er eget ansvarsområde som rapporterer til rådmannen og har 13 årsverk. Avdelingen har ansvar og oppgaver innenfor sentrale forvaltningsområder som plan- og bygningslov, matrikkellov, jordlov, skoglov mm. I tillegg ivaretas oppgaver innenfor friluftsliv og kulturvern, næringsområdet og gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt.   Plan og Utvikling skal være en organisasjon for framtidsrettet planlegging med fokus på brukerbehov og kvalitetssikrede prosesser.   Stillingen er tillagt følgende arbeidsoppgaver: Oppfølging og videreutvikling av kommuneplandokumentene, inkl. planstrategi og kunnskapsgrunnlag. Dette innebærer bl.a. å fullføre revisjon av kommuneplanens arealdel, samt handlingsdel. Målet er å få til et velfungerende og effektivt plansystem for Brønnøy kommune. Fullføre arbeidet med kommunedelplan for byområdet. Øvrige arealplanoppgaver. Saksbehandling etter plan- og bygningslov og annet relevant lovverk innenfor arbeidsområdet.   Krav til stillingen: Utdanning på universitetsnivå innenfor samfunnsplanlegging. Annen relevant planleggingskompetanse og/eller realkompetanse kan også bli vurdert. I tillegg til faglig kompetanse vektlegges personlige egenskaper som gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig, forbedrings-, utviklings- og resultatorientert holdning, evne til å arbeide både selvstendig og i team, serviceinnstilling og godt humør.  Vi tilbyr: En utfordrende stilling i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger. Brønnøy kommune er en IA- bedrift. Språkkunnskaper Det stilles krav om norskkunnskaper, skriftlig og muntlig ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.   Intervju Søkere som innstilles må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknaden Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  Søknadsfrist 12.11.2018. Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.   Nærmere opplysninger om stillingen fås hos leder for Plan og Utvikling, Gunvald Eilertsen, tlf. 75012502 / 41683089, epostadresse  gunvald.eilertsen@bronnoy.kommune.no .
Brønnøy kommune
22/10/2018
SØKNADSFRIST: 01.11.2018 Våler kommune har ledig 100% fast stilling som psykolog   Helseavdelingen i Våler kommune består av psykisk helse- og rustjeneste med barn - unge og familietam, legetjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste og ulike interkommunale samarbeid.  Avdelingen er opptatt av tverrfaglig samarbeid både internt, med samarbeidskommuner, med spesialisthelsetjeneste og øvrige samarbeidspartnere.  Våler kommune har hatt psykologstilling de siste 3 årene, og har opparbeidet gode rutiner for samhandling, veiledning og arbeidsfordeling. Det etableres også tettere samarbeid med psykologer i nabokommuner for å sikre nødvendig faglig støtte og veiledning. Arbeidsoppgaver Klinisk virksomhet; kartlegging av og samtaler med familier, foreldre, barn, unge og voksne med vekt på tidlig innsats. Mulighet for gruppebaserte tiltak Veiledning av andre yrkesgrupper i ulike avdelinger, delta i drøftingssamtaler samt bidra i kompetansehevingstiltak. Delta i tverrfaglige samarbeidsfora. Videreutvikle kommunens tjenester med vekt på tidlig innsats og barn og unges psykiske helse Kvalifikasjoner Offentlig godkjent/autorisasjon som psykolog Ønskelig med erfaring med psykososialt arbeid med barn og unge og deres familier, samt arbeid med voksne Ønskelig med erfaring fra tverrfaglig/tverretatlig samarbeid Ønskelig med veiledningserfaring Forståelse for tidlig intervensjon, forebyggende og helsefremmende arbeid Svært gode samarbeidsevner Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig Personlige egenskaper Evne til å ta initiativ og være løsningsorientert Evne til å kommunisere og samarbeide Evne til å arbeide både selvstendig og i team Evne til å arbeide fleksibelt, målrettet og strukturert Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Vi tilbyr et godt faglig og sosialt miljø Variert, tverrfaglig samarbeid Tilrettelgging og delfinansiering av spesialisering Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver Veiledning, kurs og mulighet for kompetanseheving Psykologfaglig samarbeid med andre psykologer i nabokommuner, samt DPS Konkurransedyktig lønn Tilsetting på kommunale vilkår og pensjonsordning gjennom KLP Andre stillingsopplysninger Lønn etter avtale Vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju. Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, og gis da adgang til å trekke søknaden. Velkommen som søker!
Våler kommune i Hedmark
22/10/2018
SØKNADSFRIST: 18.11.2018 STILLING MED SAKSNR  18/305   2. gangs utlysning Det er ledig 100 % fast stilling som HR-sjef i Bergen kirkelige fellesråd Om stillingen Da vår personalsjef tiltrer en annen stilling i organisasjonen, søker vi etter en velorganisert person med solid HR- og lederkompetanse. Vår nye HR-sjef skal bidra til at BKF har en profesjonell personalforvaltning som stimulerer til god arbeidsutførelse i et godt arbeidsmiljø. Stillingen inngår i Kirkevergens ledergruppe og bidrar til strategisk ledelse av organisasjonen ved et helhetsblikk på BKFs oppdrag for kirken i Bergen. Arbeidsoppgaver: Sikre profesjonelle HR-prosesser som eksempelvis rekruttering, forhandlinger/drøftinger med tillitsvalgte, kompetanseutvikling av ansatte, HMS og internkontroll m.m. Utvikle og bygge en organisasjonskultur som stimulerer til begeistring, lojalitet og trivsel i arbeidsmiljøet på alle nivåer. Ha oppdatert kunnskap om regelverk innen personalområdet. Bistå linjeledere til profesjonell og god personalforvaltning. Være sekretær for Administrasjonsutvalget, og saksforbereder til Fellesrådet på HR-området. Forøvrig delta i andre råd og utvalg ved behov. Kvalifikasjonskrav: Relevant utdannelse på masternivå (HR/Ledelse/Arbeidsrett /Administrasjon e.l.) Særlig relevant ledererfaring på HR-området kan kompensere for utdanningskravet Ledererfaring og erfaring fra endringsledelse Evne til å ta beslutninger forankret i god faglig kompetanse Gode strategiske og analytiske evner Ryddig og strukturert arbeidsform Gode samarbeidsevner og evne til å bygge relasjoner God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Kjennskap til og engasjement for Den norske kirke som organisasjon og trossamfunn Kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel Personlig egnethet vil bli vektlagt Særskilte krav: HR-sjef må være medlem av Den norske kirke. Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no ) og Bergen kirkelige fellesråds Personal- og arbeidsreglement.   Vi kan tilby: Et stimulerende arbeidsfellesskap med både ansatte og folkevalgte Pensjonsordning gjennom Bergen kommunale pensjonskasse             Ulykkes- og gruppelivsforsikring             Bedriftshelsetjeneste             Tiltredelse: 01.02.2019, eller etter avtale Søknad sendes via vårt digitale søknadssenter:  https://www.e-skjema.no/bkf    Stilling med saksnummer 18/305 Søknader som ikke kommer via vårt søknadssenter, kommer ikke i betraktning. Kopi av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Vi ber om at søkere som har vitnemål og attester fra utenlandske utdanningsinstitusjoner, om å legge ved norske oversettelser. Dersom søker selv ber om det, kan opplysninger om søker unntas offentlig søkerliste etter offentlighetsloven §25. Dette må i så fall begrunnes. Dersom BKF mener begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet slik at det gis mulighet for å trekke søknaden før endelig søkerliste fullføres. For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt kirkeverge Asbjørn Vilkensen mob. 909 98 033, e-post av862@kirken.no    SØKNADSFRIST:  18.11.2018
Bergen kirkelige fellesråd