2008 - 2022
14 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

23/05/2022
Fra 1. januar 2020 har kommunene Drammen, Nedre Eiker og Svelvik slått seg sammen til Drammen kommune, og har nå 32 skoler. Drammensskolen skal forebygge utenforskap, sikre inkludering og samarbeide tett slik at alle elever skal mestre, lære og trives. Drammensskolen har høye ambisjoner, og det satses på systematisk kvalitetsarbeid gjennom kompetanseheving av ansatte og ledere. Med god ledelse og delekultur jobber vi sammen i profesjonsfellesskapet for å realisere våre sentrale ambisjoner. Drammensskolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring. Vil du være med å gi ungdom læring for fremtiden og minner på livet? Vi utvider lederteamet vårt fra tre til fire og søker vår nye avdelingslederkollega. Veiavangen ungdomsskole er Norges første ungdomsskole og vi har i dag ca. 400 elever og 50 ansatte.  Skolen ligger rolig til i Mjøndalen. Som avdelingsleder i Drammensskolen og på Veiavangen ungdomsskole, vil du ha mulighet til å utvikle både deg selv, ansatte og elever i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer. Godt lederskap har stor betydning for elevers læring. Som avdelingsleder på Veiavangen vil du bli en del av et engasjert og utviklingsorientert lederteam bestående av tre avdelingsledere og rektor. Vi er opptatt av å gjøre hverandre gode som team. Avdelingslederne har hovedansvaret for hvert sitt trinn, i tillegg til andre ansvarsområder og oppgaver på tvers av trinn. Hovedfokuset i satsningene til skolen, er akkurat nå fokusert på Fagfornyelsen og innføring av KL20. For ansettelse i skolen kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven 10-9 og forskrift 15. Attest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal ikke legges ved søknaden. I henhold til Offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om at deres søknad blir unntatt offentlighet. Arbeidsoppgaver • Personalansvar innenfor egen avdeling, samt team- og trinnledelse – pt. på  8. trinn  • Planlegging og oppfølging av skolens og kommunens utviklingsarbeid i samarbeid med skolens lederteam  • Oppfølging og ansvar for utvikling av skolens og kommunens digitale satsing  • Organisering og oppfølging av skolens virksomhet i samarbeid med skolens lederteam, stab og andre naturlige samarbeidspartnere • Arbeide for elevenes trivsel og for faglig progresjon på trinnet • Analysere og vurdere elevens læring og sikre at riktig tiltak blir iverksatt • Oppfølging av resultater og iverksatte tiltak • Skole-hjem samarbeid - bidrar til at skolen oppfattes som en god samarbeidspartner for de foresatte • Har ansvar for fag, personal og økonomi på eget trinn • Bidra til at skolen har en god arbeidskultur og et godt læringsmiljø • Det må påregnes noe undervisning Kvalifikasjoner • Relevant pedagogisk utdanning • Undervisningserfaring fra grunnskolen og gjerne fra ungdomstrinnet • Gode IKT-kunnskaper og digital kompetanse, gjerne kunnskap om programmering i skolen • Skolefaglig ledererfaring og skolelederutdanning er ønskelig • For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden. Personlige egenskaper • Trygg person som er åpen, tydelig, ærlig og modig • Har et godt menneskesyn • Har gode relasjons- og samarbeidsevner, og er god til å motivere og inspirere • Er robust og tydelig • Gode IKT-kunnskaper og digital kompetanse • Strukturert og systematisk tilnærming i en til tider hektisk hverdag • Stort pedagogisk engasjement med et kontinuerlig fokus på elevens læring • Evne til å motivere, inspirere og følge opp medarbeidere • Utviklingsorientert med gjennomføringsevne • Nysgjerrig og leken og ikke redd for å prøve • Det legges stor vekt på personlig egnethet. Vi tilbyr • Varierte og spennende utfordringer i en skole og i en kommune med høye mål for hele oppvekstsektoren • Et utviklende læringsfelleskap sammen med mange andre skoleledere • Et kompetansesenter for hele kommunen med felles og profesjonell kompetansebygging • Deltakelse i formelle og uformelle lederutviklingsaktiviteter • En arbeidsgiver som er opptatt av det store samfunnsoppdraget • Personalrettigheter etter gjeldende lov og avtaleverk • Lønn: Etter avtale Velkommen som søker hos oss i Drammensskolen. Vedlagt søknaden legges relevante vitnemål og attester. Vitnemålsportalen skal benyttes for vitnemål som er registrert i denne portalen. Kontaktinformasjon: Lund, Torill Risdal rektor 911 68 617 SØKNADSFRIST: 04.06.2022
Drammen kommune
23/05/2022
Virksomhet for vann, avløp og renovasjon har ledig 100 % fast stilling som Avdelingsingeniør.  Stillingen innebærer ansvar for: - Tilsyn av avløpsanlegg  - Oppdatering av Internkontrollsystemer og rutiner - Bidra faglig innen virksomheten, også når det gjelder drift, vedlikehold og forvaltning - Gjennomføre offentlige anskaffelser iht. prosjektplaner - Bidra til økt fokus på HMS og internkontroll - Prosjektledelse og deltakelse  Stillingen kan også inneholde kommunal saksbehandling, forberedelse av saker til politisk behandling og andre oppgaver som kan være aktuelle for denne stillingen. Krav til kompetanse: -  Høyskoleingeniør innen bygg og anlegg, helst innenfor VA/kommunalteknikk. Annen relevant ingeniørutdanning, eller fagskoleutdanning vil bli vurdert. -  God kunnskap om HMS-/IKT-systemer -  Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk -  Gode samarbeidsevner, og evne til å kunne jobbe selvstendig Det er ønskelig at søkere har følgende kvalifikasjoner. -  Relevant erfaring -  Erfaring fra prosjekt- og byggeledelse -  Kunnskap til lov om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften -  Kunnskap om budsjett- og økonomistyringsarbeid -  God praktisk forståelse, samt løsningsorientert. -  Evne til å kunne stå på i perioder med større arbeidspress -  Personlig egnethet vil bli vektlagt -  Førerkort klasse B Vi tilbyr -  Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag -  God pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse)  -  Fleksibel arbeidstid i en spennende og utfordrende organisasjon -  Livsfaseorientert personalpolitikk -  Lønn etter avtale - Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Det er 6 mnd. prøvetid i Kragerø Kommune. Pliktig medlemskap i KLP med 2 % av brutto lønn Kontaktperson: Ernst Kalseth Telefon 911 82 609 SØKNADSFRIST: 07.06.2022
Kragerø kommune
23/05/2022
Eidsvoll kommune drifter og vedlikeholder to vannbehandlingsanlegg og ca 270 km med vannledninger med tilhørende kummer, fire høydebasseng og tre trykkøkningsstasjoner. Arbeidsleder vann - 100 % fast stilling Vedkommende som vil bli ansatt, vil inngå i et lag av kompetente fagarbeidere/driftsoperatører med hovedarbeidsområde drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg, vannledningsnettet og pumpestasjoner. Den som blir tilsatt må regne med å bli pålagt vakt innen kommunens til enhver tid gjeldende vaktordning. Arbeidsleder har ansvar for den operative driften og skal bistå avdelingsleder ved behov. Stillingen rapporterer til avdelingsleder vann og er underlagt virksomhet Kommunalteknikk.  Arbeidsoppgaver Arbeidsleder har fagansvar sammen med avdelingsleder vann. Personalansvaret ligger hos avdelingsleder Planlegging og oppfølging av avdelingens drifts- og vedlikeholdsoppgaver innenfor blant annet vannbehandling, trykkøkingsstasjoner, høydebasseng og vannkvalitet. Planlegging av arbeidshverdagen for ressursene på avdelingen Planlegging og oppfølging av ledningsanlegg/nyanlegg og rehabilitering av vannledninger Motta og svare ut kundehenvendelser Registreringer og oversikt over innmeldt og utførte oppgaver Oppfølging av service- og vedlikeholdsavtaler Delta i faglige beslutninger om valg av løsninger på kommunens ledningsnett og vannbehandlingsanlegg Kontakt med- og oppfølging av entreprenører i forbindelse med arbeid på ledningsnettet Kontakt og oppfølging med produsenter og leverandører Bistå ute i daglig driftsarbeid, samt oppfølging av arbeidet Driftsarbeid må påregnes ved behov Delta på, og ta del i byggemøter og på befaringer Rapportskriving basert på hendelser Bestille deler og utstyr ved behov Kvalifikasjoner Erfaring fra driftsledelse. Du er utdannet innen VA-faget eller har annen relevant arbeidserfaring. Relevant erfaring fra arbeid med vannbehandling eller ledningsnett kan kompensere for manglende utdanning. Erfaring med drift og vedlikehold av kommunal vannforsyning Erfaring med bruk av FDV-systemer Fordel med erfaring med bruk av overvåkingssystemer (SRO/SCADA/SD) Erfaring med kartverk. Gisline, Gemini, etc. Du har erfaring med å svare ut publikumshenvendelser pr epost på en god måte Gode norskkunnskaper God skriftlig og muntlig framstillingsevne Førerkort klasse B. BE er en fordel. Førerkort klasse C og YSK er en fordel. Personlige egenskaper Du er trygg og dyktig innen stillingens fagområder Som arbeidsleder må du like mennesker og trives med å snakke med andre samt være flink på samhandling og samspill med andre. Du behersker og håndterer konflikter Du håndterer en hektisk hverdag Som arbeidsleder er du tydelig og kan si ifra om nødvendig Du er strukturert og effektiv Du evner å prioritere og delegere arbeidsoppgaver Du klarer å se avdelingens behov i et langsiktig perspektiv Evne til å kunne prioritere og argumentere for behov til investeringer Du er brukerorientert, redelig, engasjert og respektfull Vi søker en synlig arbeidsleder som kan skape gode tverrfaglige relasjoner og resultater. Du er faglig engasjert og utviklingsorientert, samtidig som du skal evne å involvere og motivere dine kolleger. Du jobber aktivt for- og bidrar til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr Varierte og spennende arbeidsoppgaver i samarbeid med virksomheten for øvrig Samarbeid med dyktige kollegaer i et tverrfaglig miljø Et trivelig og godt arbeidsmiljø Utviklingsmuligheter Lønn etter gjeldende tariff Gode pensjonsordninger Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og fritid Innarbeidet fri i hele påske- og juleuken Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler. Minst to referanser skal oppgis i søknaden. Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler. Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen". Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter), da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen". Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25. Ønsker kun kontakt med søkere til stilling. Kontaktinformasjon Katarina Ottesen avdelingsleder vann 66 10 77 15 Arnfinn Hjell driftsleder 481 06 576 SØKNADSFRIST: 24.06.2022
Eidsvoll kommune
19/05/2022
SØKNADSFRIST: 01.06.2022 ARBEIDSSTED: Skarnes Førsteklasses rådgivning i kombinasjon med god lokalkunnskap er Sparebank1 Østlandet sin styrke. Vi ønsker at flere kunder skal komme til oss når de trenger råd om sin personlige økonomi. Vi skal være tilstede for kundene når de trenger oss, og gjøre oss fortjent til at kunden velger oss. Som finansrådgiver vil din viktigste oppgave være å hjelpe kunden til å se muligheter og utfordringer i sin egen privatøkonomiske situasjon. Vi søker deg som tør å tenke stort og har en fremoverlent holdning. For deg vil dette være en spennende mulighet til å være med og videreutvikle bankens kontor på Skarnes. Du vil jobbe tett med gode kollegaer og være en god bidragsyter til viktige avgjørelser. Arbeidsoppgaver Skape gode kundeopplevelser og være en relasjonsbygger. Ansvar for vekst, utvikling og pleie i bankens kundeportefølje innen lån, sparing og forsikring. Veilede kunde i bruk av bankens selvbetjeningsverktøy. Ansvar for egen utvikling og oppdatering innenfor rollen. Kvalifikasjoner Utdanning innenfor økonomi og finans. Annen relevant erfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse. God digital forståelse. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Har eller villig til å ta nødvendige autorisasjoner. Personlige egenskaper Interesse for økonomi og finans. Engasjert og endringsvillig. Reflektert. Løsningsorientert Vi tilbyr Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Godt arbeidsmiljø og kompetente kollegaer. Gode personalordninger og konkurransedyktige betingelser. Muligheter for faglig og personlig utvikling. Om arbeidsgiveren SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og er godt forankret på Østlandet med sin 177-årige tilstedeværelse i Innlandet, Oslo og Viken. Konsernadministrasjonen ligger i Hamar og selskapet er notert på Oslo Børs. Banken er en bærebjelke i mange lokalsamfunn. Gjennom finansiering til privatpersoner og bedrifter som ønsker å realisere gode prosjekter, bidrar banken til bærekraftig vekst og utvikling. Konsernet har med sine datterselskaper til sammen 1 125 ansatte og en forretningskapital på 196 milliarder kroner. I tillegg til bank, plassering og forsikring, tilbyr konsernets datterselskaper eiendomsmegling, regnskap, leasing- og annen finansiering. Banken er medeier i SpareBank 1 Gruppen og har et nært samarbeid med de andre alliansebankene i SpareBank 1. Kontaktinformasjon: Geir Arne Hagaløkken banksjef Telefon 901 88 648
SpareBank 1 Østlandet
16/05/2022
  SØKNADSFRIST: 23.05.2022 Ønsker du å bidra til forretningsmessig og strategisk utvikling i Vestlandets mest innovative rederi? Vi søker CFO med kommersiell teft Som vår CFO vil du være sentral i selskapets forretningsmessige og strategiske utvikling, samt en aktiv forretningsstøtte for våre ledere. Du vil lede selskapets økonomifunksjon og stillingen er en del av selskapets ledergruppe. Selskapet er notert på Oslo Børs. Arbeidsted vil være Langevåg på Bømlo. Arbeidsoppgaver: Være en rådgiver innen økonomiske perspektiver på virksomhetens styrker, svakheter, muligheter og trusler. Foreslå endringer og utviklingstiltak Ledelse av personell innen økonomi, regnskap og lønn Sikre og videreutvikle selskapsrapporteringen og sørge for at den oppfyller nødvendige krav og behov – både internt, til styret, og til børs og finansinstitusjoner Sikre at virksomheten er forsvarlig finansiert til enhver tid Sikre at virksomheten overvåkes med relevante KPI'er Proaktivt analysere og forutsi virksomhetens økonomiske resultater Lede budsjett- og forecastprosesser Sikre at kontrollerende regnskaps- og økonomirutiner er på plass og blir fulgt i virksomheten Etablere gode relasjoner med ledere og medarbeidere på alle nivåer Bygge relasjoner med myndigheter, finansinstitusjoner, revisorer og selskapets øvrige interessenter som er relevante for selskapets konkurransekraft Hovedansvar for rapportering til Oslo Børs  Ønskede kvalifikasjoner: Høyere relevant utdannelse innen finans, økonomi eller regnskap Erfaring fra tilsvarende stilling, gjerne fra børsnoterte selskaper Solid erfaring med regnskaps- og rapporteringsprosesser, interne kontrollsystemer, analysearbeid og forbedringsprosesser God strategisk og forretningsmessig forståelse En utviklings- og samarbeidsorientert leder med gode kommunikasjons- og gjennomføringsegenskaper   Stillingen er variert og utfordrende, og du må evne å kombinere forretningsutvikling og strategisk tenking med utføring av operative oppgaver. Det er viktig for oss at du har kommersiell teft og et sterkt ønske om å skape resultater og bidra til selskapets videre utvikling. Du er en trygg og samarbeidsorientert leder, og gjennom samhandling med ledere på ulike nivåer i organisasjonen evner du å skape gode team. Vi tilbyr en sentral rolle i et innovativt og fremtidsrettet selskap, og et dynamisk og godt arbeidsmiljø. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med CEO Gitte Gard Talmo på tlf. 915 23 245 eller personaldirektør Erling Lodden på tlf. 417 94 205. Søknadsfrist: 23. mai 2022
Eidesvik AS
11/05/2022
SØKNADSFRIST: 31.05.2022 Enheten for kultur og fritid i Målselv kommune tilbyr mange tjenester for barn og unge i deres fritid. Vi har nå følgende stillinger ledig hos oss: Kulturskolen: Ved Kulturskolen i Målselv er det fra 1.august 2022 ledig følgende lærerstillinger:  Gitar, bass og slagverkslærer inntil 50% stilling. Stillinga består i hovedsak av individuell undervisning og undervisning i små og store grupper.  Inntil 30 % lærerstilling med Visuell kunst og UKM (Ung Kultur Møtes) som hovedoppgaver. Søkere med kompetanse innen flere kulturfag, eksempelvis teater, sang, dans og musikk vil stille sterkt. For begge stillinger vil søkere med faglig allsidighet og pedagogisk bakgrunn bli foretrukket. UNG Målselv Inntil 75 % stilling som ungdomsleder og koordinator av aktiviteter for barn og unge. Arbeidet går i hovedsak ut på å organisere og gjennomføre aktiviteter, og være sekretær for Målselv ungdomsråd. Søkere med faglig allsidighet og pedagogisk bakgrunn vil bli foretrukket. Møteplass for ungdom på Bardufoss og i Øverbygd. Totalt 3 kvelder hver uke i skoleåret. Inntil 50 % stilling tilknyttet administrasjon og drift av møteplassene. 100 % stillingsressurs: Det er behov for flere, trygge voksne med mangfoldig bakgrunn. Søkere må angi det antall kvelder og hvilken møteplass det er ønskelig å jobbe ved. Arbeidsavtalen blir på timesbasis eller en fast stillingsprosent utfra angitt ønske. Søkerne til disse stillingene må representere et mangfold med tanke på etnisitet, kjønn, alder, interesser, utdanning m. m. Det er ønskelig at flere av stillingene kombineres. Ta gjerne kontakt for utdyping. Enhet for kultur og fritid består av en dyktig gruppe ansatte som nå trenger flere gode kolleger. Arbeidet er preget av at oppgavene utvikles i samspill der man spiller på den enkeltes ressurs. Vi jobber mot å bli en samskapingsaktør i lokalsamfunnet og i samhandling med andre enheter i kommunen. Målselv kommune har valgt å fokusere på at ansatte skal være dyktige, imøtekommende og skapende. På denne bakgrunnen ønsker vi, i tillegg til en dyktig fagperson, en person med gode samarbeidsevner, fleksibilitet og engasjement for alt arbeidet og fellesskapet i enhet for kultur og fritid. For alle stillingene gjelder: Vi ønsker søkere som har bred kunst- og kulturfaglig erfaring og kompetanse. Søkere som i tillegg har pedagogisk utdanning, har fortrinn. Personlig egnethet vektlegges. Enhet for kultur og fritid har et nært samarbeid mellom tjenestene. Ansatte må derfor regne med å jobbe med andre oppgaver utover primærrollen. Vi kan love et spennende og inspirerende miljø med mulighet for faglig og personlig vekst og utvikling. Tilsettingsvilkår: Lønn i h.h.t. avtale. God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, og prøvetid. Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål. Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette. Klikk deg inn på  Bolyst Målselv  for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv Klikk deg inn på Midt-Troms brosjyren , for å få mer informasjon om arbeidsmuligheter, offentlige tjenester, fritid, samfunn, utdanning og næringsliv i Midt-Troms regionen. Kontaktinformasjon: Asbjørg Utby mob: +47 90207827 Monica Karlstad mob: +47 97516123
Måsøy kommune
11/05/2022
Er du vår nye anleggsleder i Oslo-regionen? Som en del av Mesta Anlegg og Spesialproduksjon er vi på jobb hver dag for å løse spennende prosjekter. Det kan være komplekse, tverrfaglige anleggsprosjekter - og spesialiserte oppdrag. Vi utfører mange ulike typer anleggsarbeid, og akkurat nå vokser vi i Oslo og Viken området. Vi trenger flere flinke anleggsledere med kompetanse på veianlegg. Du vil bli en del av anleggsavdelingen vår på Østlandet der vi jobber med spennende, utfordrende og komplekse prosjekter både på vei og jernbanen. Kontorsted vil være ved Lillestrøm, og der vil du være en del av et sosialt, dyktig og sterkt faglig miljø. Prosjektene vi gjennomfører ligger i hovedsak i Oslo, Romerike og Follo området, men vi har også prosjekter andre steder i Viken. Kundene vi ofte jobber med er Statens Vegvesen, Oslo kommune, Bymiljøetaten, kommuner, fylkeskommuner og renovasjonsselskap mv. Vi er opptatt av god prosjektoppfølging med god koordinering, et godt miljø og bra samarbeid i prosjektene våre.  Du må også regne med kjøring og tilstedeværelse ute i prosjektene. Om jobben: Som anleggsleder vil du ha ansvar for en god prosjektgjennomføring og god kontakt med alle som jobber i prosjektet. Du har kontakt med oppdragsgiver/byggeleder, underentreprenører, og egne ressurser i prosjektet, som formann/bas, fagarbeidere o.l. Målet er at du og dine medarbeidere sørger for at vi leverer det vi har lovet, gitt økonomiske målsettinger. Det er også ditt ansvar at du og dine medarbeidere har en trivelig, trygg og sikker arbeidshverdag. For å klare dette må du være fokusert, ha endringsvilje og kremmerånd, god helhetsforståelse og erfaring som leder. Noen av arbeidsoppgavene dine: Organisere og lede arbeidet på en effektiv og god måte Sikre at arbeidet til enhver tid oppfyller kontraktene mot byggherre Sørge for dokumentasjon i henhold til eksterne og interne krav Sikre effektiv utnyttelse av personell og maskiner (inkl. under entreprise) Være resultatansvarlig og utføre kostnadskontroll Bistå i kalkulasjon av nye prosjekter Hvem er vår nye anleggsleder? Som person er du forretningsorientert, og trives i en stilling med ansvar for personell og resultater. Jobben krever stor fleksibilitet i arbeidsoppgaver og for å lykkes i jobben må du være strukturert og selvgående. Med din gode økonomiske forståelse og kjennskap til lover og avtaler sørger du for å levere det som er lovet innenfor gitte rammer. Samarbeid og kommunikasjon er en viktig del av rollen, så du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Den rette kandidaten har ledererfaring fra anlegg. Du har teknisk fagskole innen bygg/anlegg, er ingeniør eller har industriell økonomi. Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning. Hva vi i Mesta tilbyr: Du vil bli en del av en avdeling med høy faglig kunnskap og et godt arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen kjennetegnes av høyt tempo, samarbeid og stor endringsvilje. I Mesta vil du få konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Hos oss vil du bli en viktig brikke i arbeidet med å holde infrastrukturen i gang; et samfunnskritisk oppdrag. Er du nysgjerrig og vil vite mer? Ta kontakt med prosjektleder Terje Brattbakk på telefon: 90058877. Hvordan søke? For å søke laster du opp din CV og svarer på noen enkle spørsmål som er relevant for stillingen. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev. Søk på jobben så fort som mulig, men senest 29.05.2022. Søknader blir vurdert fortløpende. Kontaktperson: Terje Brattbakk Send melding SØKNADSFRIST: 05.06.2022
Mesta AS
10/05/2022
Har du lyst til å jobbe i Sørlandets største vann- og avløpsmiljø? Vann- og avløpsenheten (VA-enheten) i Ingeniørvesenet har et stort fagmiljø som jobber for at kommunens innbyggere til enhver tid har tilstrekkelig vann av god kvalitet og for at avløpsvannet blir ledet bort og behandlet slik at det ikke skaper problemer for miljøet. Stillingen som utlyses er plassert i avdeling drift vann. Avdelingen utfører den daglige driften av vannforsyningen. Dette innebærer kontinuerlig oppfølging, drift og vedlikehold av vannverk, høydebasseng, pumpestasjoner og ledningsnett. Stillingen er nyopprettet. Vi søker etter en dyktig medarbeider til avdeling drift vann som i dag har 20 ansatte. Stillingens arbeidsområde vil være variert og innebærer utstrakt bruk av databaserte fagsystemer. Arbeidsoppgaver Delta i utviklingen av prosesser og arbeidsmetoder på anleggene. Herunder bidra til kontinuerlig forbedring av driftsovervåkning og holde seg oppdatert på innovasjon og utvikling av prosesser, metoder og utstyr benyttet i vannrensing og vannforsyningen. Prosjektledelse av enkelte vedlikeholdsoppgaver, utbyggingsoppgaver og utredninger i avdelingen. Oppfølging av og utvikling av internkontrollen for vannforsyningen. Herunder utarbeidelse og vedlikehold av skriftlige prosedyrer, oppfølging av avvik og kvalitetsarbeidet i avdelingen. Oppfølging av og utvikling av avdelingens FDV-systemer. Delta i utarbeidelse og oppfølging av hovedplaner og økonomiplaner for VA. Bidra aktivt til at tiltak i vedtatte planer settes i gang og ferdigstilles etter fremdriftsplan. Arbeidsoppgavene vil kunne bli tilpasset den nyansattes erfaringer og kompetanse. Det utlyses samtidig en stilling som driftsplanlegger vannforsyning i den sentrale staben i VA-enheten. Arbeidsoppgaver vil også kunne bli tilpasset denne nyansatte. Kvalifikasjoner Bachelor eller mastergrad innen relevante tekniske fag eller ingeniørfag. Ønskede kvalifikasjoner Ønske om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring. Særlig relevant arbeidserfaring eller kompetanse kan erstatte ønsket om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring. Personlige egenskaper God evne til helhetlig tenkning, samarbeid og til å arbeide målrettet og systematisk. Like å arbeide i team, samtidig med god evne til å arbeide selvstendig. Ønske om å delta i utviklingen av et ledende fagmiljø. Vi tilbyr Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer i Sørlandets største fagmiljø for vann og avløp.    Fleksibel arbeidstid.    Lønn etter avtale.     Gode pensjons- og forsikringsordninger. Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. Kontaktinformasjon: Odd Yngvar Lian Avdelingsleder drift vann Telefon  916 70 730 SØKNADSFRIST: 29.05.2022
Kristiansand kommune
10/05/2022
Har du lyst til å jobbe i Sørlandets største vann- og avløpsmiljø? Vann- og avløpsenheten (VA-enheten) i Ingeniørvesenet har et stort fagmiljø som jobber for at kommunens innbyggere til enhver tid har tilstrekkelig vann av god kvalitet og for at avløpsvannet blir ledet bort og behandlet slik at det ikke skaper problemer for miljøet. Stillingen som utlyses er plassert i den sentrale staben i VA-enheten og har oppgaver og ansvar innenfor det overordnede, strategiske og praktiske arbeidet med kvaliteten på nye VA-anlegg. Dette er både nye anlegg i utbyggingsområder – som kommunen overtar driftsansvaret for – og rehabilitering av eldre anlegg – som kommunen selv utfører. Vi søker etter en dyktig medarbeider til VA-enheten som i dag har 80 ansatte. Stillingens arbeidsområde vil være variert og innebærer utstrakt bruk av databaserte fagsystemer. Arbeidsoppgaver Deltakelse i arbeidet med å sikre at kommunen oppnår kravene til kvalitet på våre VA-anlegg. Herunder deltakelse på oppstartsmøter, byggemøter, befaringer og overtakelser med mere. Gjennomgang og kontroll av tekniske tegninger og prosjektering.  Ansvarlig for vedlikehold og faglig utvikling av kommunens normer for VA-anlegg (VA-norm). Være VA-enhetens kontaktpunkt for å kunne svare ut interne og eksterne henvendelser knyttet til kvaliteten på våre VA-anlegg. Herunder kvalitet på utførelse og materialer. Tilrettelegge for intern kompetanseheving rundt materialkvalitet og utførelse. Herunder arrangere interne kurs og fagdager i dialog med leverandører og markedet. Faglig ansvarlig for VA-enhetens krav til og oppfølging av kvalitet på anlegg. Kontinuerlig forbedring og utvikling av VA-enhetens krav til kvalitet på egne anlegg. Kvalifikasjoner Mastergrad innen relevante tekniske fag eller ingeniørfag, evt. bachelor med lang erfaring innen fagområdet. Ønskede kvalifikasjoner Ønske om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring. Ønske om relevant erfaring fra kvalitetsarbeid. Særlig relevant arbeidserfaring eller kompetanse kan erstatte ønsket om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring.       Personlige egenskaper God evne til helhetlig tenkning, samarbeid og til å arbeide målrettet og systematisk.  Like å arbeide i team, samtidig med god evne til å arbeide selvstendig. Ønske om å delta i utviklingen av et ledende fagmiljø Vi tilbyr Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver Gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer i Sørlandets største fagmiljø for vann og avløp. Fleksibel arbeidstid. Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger.   Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25   SØKNADSFRIST: 29.05.2022 Kontaktinformasjon: Torleif Jacobsen Enhetsleder vann og avløp Telefon  995 38 399 SØKNADSFRIST: 29.05.2022
Kristiansand kommune
10/05/2022
Har du lyst til å jobbe i Sørlandets største vann- og avløpsmiljø? Vann- og avløpsenheten (VA-enheten) i Ingeniørvesenet har et stort fagmiljø som jobber for at kommunens innbyggere til enhver tid har tilstrekkelig vann av god kvalitet og for at avløpsvannet blir ledet bort og behandlet slik at det ikke skaper problemer for miljøet. Stillingen som utlyses er plassert i den sentrale staben i VA-enheten og har oppgaver og ansvar innenfor det overordnede og strategiske arbeidet med vannforsyningen i Kristiansand. Vi søker etter en dyktig medarbeider til VA-enheten som i dag har 80 ansatte. Stillingens arbeidsområde vil være variert og innebærer utstrakt bruk av databaserte fagsystemer.   Arbeidsoppgaver  Bidra til strategisk oppfølging av vannforsyningen i Kristiansand. Herunder delta aktivt i teamet som planlegger fremtidig kapasitet på vannforsyningen og utbygging av vannverk, høydebassenger, pumpestasjoner, ledningsnett med mere. Delta i planlegging, dimensjonering og utvikling av vannforsyningen i Kristiansand. Oppfølging av og ansvarlig for VA-enheten sin overholdelse av drikkevannsforskriften og dialog med Mattilsynet, samt for pålagte rapporteringer til myndigheter. Delta i utarbeidelse og oppfølging av hovedplaner og økonomiplaner for VA. Bidra aktivt til at tiltak i vedtatte planer settes i gang og ferdigstilles etter fremdriftsplan. Være et faglig tyngdepunkt innenfor vannforsyningsdelen av VA-faget. Tett samarbeid med driftsavdelingen for vannforsyning. Arbeidsoppgavene vil kunne bli tilpasset den nyansattes erfaringer og kompetanse. Det utlyses samtidig en driftsingeniørstilling i avdeling drift vann (nyopprettet stilling). Arbeidsoppgaver vil også kunne bli tilpasset denne nyansatte. Kvalifikasjoner Bachelor eller mastergrad innen relevante tekniske fag eller ingeniørfag. Ønskede kvalifikasjoner Ønske om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring. Særlig relevant arbeidserfaring eller kompetanse kan erstatte ønsket om relevant VA-faglig bakgrunn eller erfaring.   Personlige egenskaper God evne til helhetlig tenkning, samarbeid og til å arbeide målrettet og systematisk. Like å arbeide i team, samtidig med god evne til å arbeide selvstendig. Ønske om å delta i utviklingen av et ledende fagmiljø. Vi tilbyr Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer i Sørlandets største fagmiljø for vann og avløp. Fleksibel arbeidstid. Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Kristiansand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. Kontaktinformasjon: Torleif Jacobsen Enhetsleder vann og avløp Telefon  995 38 399 SØKNADSFRIST: 29.05.2022
Kristiansand kommune