2008 - 2019
11 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

17/04/2019
SØKNADSFRIST: 10.05.2019 Ingress Bli vår nye kommunepsykolog. Kommunene Herøy, Dønna, Nesna og Leirfjord har i felleskap et samarbeid for å få etablert en kommunepsykolog. Beskrivelse avdeling Stillingen er et samarbeid mellom fire kommuner og det er Leirfjord som er vertskommune for ordningen, og stillingen er underlagt Virksomhet Omsorg v avdeling psykisk helse og rus. Det må påberegnes en del reising til de ulike kommuner og det er fergeforbindelse til Dønna, Nesna og Herøy.Kontorløsning i hver kommune og det er opp til den tilsatte om hviken kommunen en velger å bosette seg i. Arbeidsoppgaver Bidra til helsefremmende og forebyggende tiltak i kommunen Veilede og utvikle samarbeidstrukturer på system og individnivå Råd og veiledning til øvrige etater i kommunen  Identifisere forbedringspotensialet i dagens tjenester og bidra i utvikling av tjenestetilbud Tverrfaglig samarbeid  Veilede innen Psykisk helse og rus   Vi søker Autorisasjon som psykolog med erfaring fra kommunal praksis er ønskelig Erfaring med utviklingsarbeid Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team Engasjement og ståpå vilje, samt god evne til å kommunisere og skape gode relasjoner Erfaring fra arbeid med mennesker med psykiske lidelser og rusproblematikk Erfaring fra tverrfaglig samhandling og veiledning Krav til kompetanse Autorisasjon som psykolog Førerkort kl B Søker må beherske Norsk godt, muntlig og skriftlig Andre opplysninger Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning. Søker må disponere egen bil. Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse. Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager. Søknadsprosedyre Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via: Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format. Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen. Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet. Kontakter Navn: Truls Martin Gripheim Tittel: Virksomhetsleder omsorg E-post:  Truls.Martin.Gripheim@leirfjord.kommune.no   Mobil: 46767768 Arbeid: 75074052
Leirfjord kommune
12/04/2019
SØKNADSFRIST: 01.05.2019 Fastlegevikariater ledig ved Sentrum legepraksis   Alta har et av landets mest komplette DMS-tilbud, med legepraksis, ambulerende og faste legespesialister, satelittdialyse, sykestue, fødestue, røntgenenhet og DPS samlokalisert i Alta Helsesenter. Her finnes også en moderne legevaktsentral og ambulansesentral. Alta har i tillegg ambulanseflybase. Avstanden til nærmeste sykehus er 140 km, slik at legeoppgavene blir utfordrende og varierte.  Alta har 4 legesentre med til sammen 24 fastleger, samt 4 LIS1 leger. Alle legesentrene har eget laboratorium og egen skiftestue som inneholder oppdatert utstyr (EKG, spirometri, tonometri/iCare, tympanometer) WinMed 3 CGM journalsystem og betalingsautomat.   2 ledige fastlegevikariater    01.06.19-31.12.19, foreldrepermisjon, liste med 800 pasienter  12.07.19-24.10.19, foreldrepermisjon, liste med 840 pasienter Arbeidsoppgaver Fastlegehjemlene driftes som selvstendig næringsdrivende Tilsetning etter regelverk i hht fastlegeordningen og ASA 4310. Til alle fastlegestillinger knyttes det offentlig legearbeid med inntil 7,5 timer per uke. Deltakelse i legevakt og daglegevakt forutsettes. Det er for tiden 20-delt legevaktturnus, i tillegg bakvakt med samme hyppighet. Legevaktsentralen har døgnkontinuerlig sykepleiestøtte.  Kjennskap til og erfaring fra legetjeneste i distriktet generelt vil bli vektlagt. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Gjennomført turnus/oppnådd læringsmål i del 1 Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig, samt ha god kjennskap til norsk lovverk. Vikaren som ansettes må ha rett til å motta trygderefusjon Personlig egnethet vektlegges    Ønskede kvalifikasjoner:  Søkere med kjennskap til og erfaring fra legetjeneste i distrikt generelt vil bli foretrukket   Påbegynt spesialistutdanning i allmennmedisin, eller søkere med interesse for spesialisering innen allmennmedisin Kjenne til takstsystemet mellom staten og legeforeningen - normaltariffen Vi tilbyr Alta kommune har i tillegg til de sentrale avtalene som regulerer fastlegeordningen, lokale avtaler om:   Daglegevakt (en fastlege og en turnuskandidat) lokalisert til legevaktsentralen ved Alta helsesenter alle hverdager Visitt og beredskap ved sykestue og fødestue (utgår september 2019) Kurs/opplæring i akuttmedisin Kollegial fraværsdekning To ukers ekstra fri for kompetanseheving etc. med lønn Permisjonsrettigheter med lønn hvert 3.år  Hjemmekontorløsning  Fastlegene ved Sentrum legepraksis har driftsavtale med Alta Kommune hvor de leier kontor, utstyr og hjelpepersonell. Månedlige kostnader er i 2019 på 47570,- per måned, basistilskuddet utgjør ca 32-34 000,- per måned. Vikaren som tilsettes inngår driftsavtale med kommunen.    Inntektene til fastlegevikaren kommer i hovedsak fra 3 kilder; pasientens egenandel, trygderefusjon og basistilskudd. I tillegg kommer blant annet honorar fra attestarbeid, legeerklæringer og lønn for kommunal bistilling.     Søkere må oppgi minst 2 referanser. Originale dokumenter, attester, politiattest og identifikasjon må forevises ved intervju/fremmøte.  Kontaktinformasjon:  virksomhetsleder Gøril Karlsen mobil 91750865 eller Kommuneoverlege Kenneth Johansen mobil 91798063   Alta Kommune ønsker ikke å bli kontaktet av rekrutterings- eller formidlingsbyrå.
Alta kommune
12/04/2019
SØKNADSFRIST: 30.04.2019 Habiliteringstenesta, pt. Askebærhaugen burettslag, har ledig fast 100% stilling for leiande miljøterapeut med tiltreding etter avtale. Alternativ turnus med lange vakter. Ved internt opprykk vert det mogleg for tilbod om terapeutstilling. Habiliteringstenesta i Bømlo kommune gjer tilbod til personar med utviklingshemming og behov for omfattande og langvarige tenester. Me er 116 årsverk som yt heildøgns tenester til 45 personar i 9 bufellesskap/burettslag, pluss dagtilbod. Me har behov for positive og fleksible medarbeidarar.   Arbeidsoppgåver:  • Utarbeide, setje i verk og evaluere tiltak og prosedyrar kring enkeltbrukara og fagleg rettleiing av kollegaer med fokus på målretta miljøarbeid. • Yta praktisk bistand og rettleiing i dei daglege gjeremåla samt legge til rette for miljø som gjev høve til god livskvalitet og personleg vekst hos den einskilde brukar. • Internt samarbeid i tenesta, samarbeid med 1. og 2. linjetenesta, verje/pårørande. • Journalføring og arbeid opp mot gjeldane lovverk. • I samarbeid med gruppeleiar koordinere den daglege drift på bustad. • Stillinga rapporterar til gruppeleiar.  Kvalifikasjonar: • 3 årig helse og sosialfagleg utdanning på bachelor nivå.  • Erfaring med målretta miljøarbeid og personar med utviklingshemming. • God norskkunnskap, både skriftleg og munnleg. • Kunnskap om Helse og omsorgstenestelova kap 9. • Personleg eignaheit og praktiske ferdigheter vert vektlagt. • Sertifikat kl. B  Personlege eigenskapar: • Me søkjer deg som er utåtvent, imøtekommande, venleg og serviceinnstilt. • Du har arbeidslyst, er målretta, lojal og ansvarsfull. • Du visar respekt for andre og ser mogelegheiter framfor avgrensingar. • Du er kreativ og bidreg til økt kompetanse og godt arbeidsmiljø ved å gje positiv og konstruktiv tilbakemelding og rettleiing. • Du er sjølvstendig men arbeider og godt i team.  Me tilbyr: • Løn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande lov og avtaleverk. • Eit levande fagmiljø med gode mogelegheiter for fagleg og personleg utvikling saman med dyktige og trivelige arbeidskollegaer  Andre opplysningar: • Det er krav om gyldig politiattest for teneste hjå personar med utviklingshemming. • Aktuelle søkarar vert kalla inn til intervju. • Ved innsending av elektronisk søknad vert kvittering å rekna som stadfesting av at søknad er motteke.   Kontaktperson: Gruppeleiar Sølvi Meling Tulloch – 970 30 619
Bømlo kommune
11/04/2019
SØKNADSFRIST: 23.04.2019 Er du en engasjert pedagog med hjerte for natur og friluftsliv? Har du lyst til å være med å skape mer og bedre uteundervisning i skolen? Midtre Hålogaland friluftsråder et interkommunalt samarbeidsorgan for tolv kommuner; Ballangen, Evenes, Harstad, Gratangen, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Narvik, Salangen, Skånland, Tjeldsund og Tysfjord i Ofoten og Sør-Troms.  Vårt friluftsråd arbeider med prosjekt som «Læring i friluft», (for pedagoger i barnehager og skoler) og «Friluftsskoler» der målgruppene er barn og unge. Målet er at alle medlemskommunene skal delta aktivt i nettverk. Til å lede arbeidet søker vi en person som kan lede arbeidet som er 3. års engasjement.  Mer informasjon: Læring i friluft:  friluftsrad.no/arbeidsomrader/skole-og-barnehage/laering-i-friluft Friluftsskoler:  halogaland-friluftsrad.no/vart-arbeid/aktiviteter/friluftskole Arbeidsoppgaver Ansvarsområde - lede våre prosjekt «Læring i friluft» og «Friluftsskoler» der målgruppene er barn og unge. Være en ressurs og veileder i å implementere bruk av fysisk aktivitet som metode i skolen- Behjelpelig med å kartlegging av skoler og barnehagers uteområder (stedsbasert læring) utenfor skolers  og barnehagers uteområde. Prosjektarbeid inkludert arbeid med søknader og rapporter. Vi søker en medarbeider som skal jobbe 60% med skole-/barnehagenettverket og 40% med friluftsrelaterte (Friluftsskoler) oppgaver i medlemskommunene. Kvalifikasjoner Pedagogisk utdanning, friluftslivsveileder eller naturveileder evt med sertifiserte ferdigheter innen ulike friluftsaktiviteter og sikkerhet. Kjennskap til gjeldende- og ny læreplan, opplæringsloven og juridiske rammer som regulerer skolens handlingsrom. Erfaring med uteskole og/eller friluftsrelaterte undervisningsmetoder og tverrfaglig prosjektarbeid. Erfaring med prosjektledelse og økonomistyring Evne til å utvikle gode relasjoner, internt og eksternt  Selvstendig og målrettet, med god gjennomføringsevne  God kjennskap til digitale verktøy, for eksempel ArcGis            Engasjement for natur og friluftsliv Politiattest (ikke eldre enn 3. mndr.)  Førerkort  klasse B og BE og disponere bil.                                                                                                            Personlige egenskaper Du må ha et stort engasjement for friluftsliv, være utadvendt, komfortabel i lederrollen, være glad i å snakke i forsamlinger og dele kunnskaper. Personlig egnethet vil bli lagt stor vekt.  Vi tilbyr Et lite arbeidsmiljø med dedikerte og engasjerte kollegaer. - Faglige utviklingsmuligheter - Et landsdekkende Læring i friluft-nettverk med tilbud om samlinger og kompetanseutvikling- Spennende og varierte arbeidsoppgaver innen friluftsliv i flott kyst- og innlandsnatur.- Fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor i perioder - Lønn etter avtale. Fra lønn trekkes: innskudd til pensjonsordning. Ansettelse i friluftsrådet skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Varighet: 1.8.2019-1.8.2022. Tiltre ønskelig i et vikariat fra 1.6.2019. Det må påregnes reisevirksomhet. Narvik kommune er vertskommune og vårt kontorer er lokalisert til Narvik rådhus. Arbeidssted vil være alle medlemskommunene. Henvendelse om stillingen  rettes til daglig leder Anne Margrethe Roll, tlf. 905 49 676, e-post  anne-margrethe.roll@narvik.kommune.no   Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som til enhver tid følger av lover og tariffavtaler. 6 måneders prøvetid gjelder for stillingen. Stillingen er lyst ut av Narvik kommune for friluftsrådet. Søknad og CV med henvisning til tre referanser, bekreftede kopi av vitnemål og attester sendes via elektronisk søknadsskjema    Narvik - et samfunn i utvikling Narvik er et naturlig knutepunkt i hjertet av Nord-Norge med kort avstand til Lofoten, Tromsø, Harstad og Kiruna i Nord-Sverige. Harstad/Narvik lufthavn Evenes ligger 45 minutters kjøring fra Narvik sentrum. Vi er en region med vekstambisjoner og har mye utviklingsorientert aktivitet, her i blant en styrking av regionen ved forestående kommunesammenslåing. De fleste av kommunens 18.700 innbyggere bor i nærheten av den kompakte bykjerne, som har alle tilbud som en moderne familie forventer av sitt bysenter. I tillegg har vi et mangfold av fritidstilbud og mulighet for unike naturopplevelser rett utenfor dørstokken. Narvik er norsk søkerby for alpin VM 2027 og vi forbereder oss derfor til at Nord-Norge i denne sammenheng kommer i verdens søkelys. I strategisk næringsplan er satsingsområdene transport og logistikk, forsvaret, reiseliv, blå næringer og fornybar energi. Et tett samarbeid mellom kommunen og UIT, Norges arktiske universitet, universitetssykehuset i Nord-Norge og øvrig næringsliv er sentralt for fortsatt å bygge det samfunn vi er en del av. Med mer enn 1400 årsverk er Narvik kommune regionens største arbeidsgiver og vi satser hardt på å levere gode tjenester til våre innbyggere hver dag. Narvik benevnes ofte som teknologihovedstaden i Nord-Norge og kommunen bidrar til dette med sin satsing på digitalisering av innbyggertjenester og intern effektivisering. Vi er utviklingsorientert og legger tilrette for etableringer og nyskaping. Digitale verktøy og løsninger er i stor grad tatt i bruk for å bidra til at våre tjenester leveres i henhold til innbyggernes og næringslivets høye forventninger. Narvik kommune - nytenkende, raus, stolt
Midtre Hålogaland friluftsråd
10/04/2019
SØKNADSFRIST: 01.05.2019 En av våre medarbeidere med lang og god fartstid går av med pensjon og vi søker hans etterfølger. Vi søker en person med god kjennskap til næringslivet i Innlandet generelt og Hamarregionen spesielt. Du må gjerne ha erfaring fra finans, rådgivning eller øvrig næringsliv. Jobben innebærer interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en virksomhet som innehar en unik posisjon i Innlandet. Du rapporterer til regionbanksjefen. Arbeidssted er Hamar. Arbeidsoppgaver Bygge gode relasjoner til kunder, næringslivsaktører og samfunn. Bidra til verdiskaping for våre kunder gjennom rådgivning innenfor finansiering, forsikring og betalingsformidling mm. Overta en eksisterende kundeportefølje - pleie, utvikle og ha resultatansvar for denne. Kredittvurderinger, analyser, saksutredninger herunder fremlegge egne saker for bankens styre. Kvalifikasjoner God strategisk forretningsforståelse. Erfaring fra finansierings- og næringsvirksomhet. Mål- og forretningsbevisst med høy gjennomføringsevne. Nysgjerrig på utfordringer/muligheter for kunder, bransjer og næringsliv i regionen. Opparbeide nærhet til kunder og kunders forretning, og sammen med dyktige kollegaer bidra til kunders framtidige suksess. Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner. Godt nettverk og innsikt i næringslivet i Innlandet. Utdanning Annet Bachelorgrad / Diplom (3-årig) Finans Mastergrad Økonomi og administrasjon Egenskaper Selvstendig, tar initiativ, løsningsorientert, fleksibel. Virker engasjerende på omgivelsene. Effektiv, strukturert og analytisk. Høy arbeidskapasitet. Teamorientert. Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Konkurransedyktige betingelser. Faglig og personlig utvikling. Godt arbeidsmiljø. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Margrete Bjelde Stillingstittel: regionbanksjef Telefon:  958 34 361
SpareBank 1 Østlandet
10/04/2019
  SØKNADSFRIST: 23.04.2019 I region Hedmarken er det ledig stilling som kunderådgiver med arbeidssted Stange eller Storhamar. Dette er stillingen for deg som er salgs- og serviceorientert og liker tempo i hverdagen. Du rapporterer til salgsleder. Arbeidsoppgaver Betjene våre PM - kunder "face to face", via telefon, e-post, chat og andre kanaler. Aktivt salg av bankens produkter og tjenester. Veiledning og rådgivning av våre kunder innenfor bankens produkter og tjenester. Teknisk problemløsing og automatbetjening Veilede kunden til bruk av selvbetjente løsninger til det beste for kunde og bank Yte service innenfor hele banken og våre døtre. Kvalifikasjoner Minimum Bachelor Veilednings-, henvisnings- og servicekompetanse Relevant salgserfaring og dokumenterte salgsresultater vektlegges God teknologisk forståelse Har eller er villig til å ta obligatoriske kurs og kunnskapstester, eks GOS Trygg i ulik kundesituasjoner, eksempelvis utgående telefonkontakt Utdanning Bachelorgrad / Diplom (3-årig) Salg / Markedsføring Egenskaper Motiveres av gode kundeopplevelser og salgsprestasjoner Initiativrik, utadvendt og løsningsorientert Endringsvillig, utviklingsorientert og tar raskt i bruk nye prosesser og løsninger God kommunikasjons- og formidlingsevne Forretningsbevisst Høy etisk standard, nøyaktighet og kvalitet Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% Gode lønns- pensjons- og ansattordninger. Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Et arbeidsmiljø som preges av godt humør, stå på vilje og motiverte kolleger som er glad i salg. God opplæring. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Camilla Kløvstad Grønvold Stillingstittel: salgsleder Telefon:  907 08 825
SpareBank 1 Østlandet
10/04/2019
SØKNADSFRIST: 23.04.2019 ARBEIDSSTED: Sandvikveien 21, 4016 Stavanger Vi søker en samfunnsengasjert og positiv organisasjonssjef med interesse for organisasjonens rolle i landbrukspolitikken til vårt fylkeskontor i Rogaland med kontorsted i Stavanger. I Rogaland har vi ca. 6200 medlemmer og fylkeskontoret har fire ansatte.  Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være: næringspolitisk og faglig virksomhet organisasjonsarbeid og bistand til fylkes- og lokallag drift av fylkeskontoret kontakt med statlige og fylkeskommunale forvaltningsorganer samarbeid med organisasjonene i landbruket mediekontakt  Vi søker etter en person med: god kjennskap til landbruket og dets organisasjoner gode samarbeidsevner og engasjement relevant høyere utdannelse erfaring fra utadrettet virksomhet/organisasjonsarbeid administrative erfaring ledererfaring  Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn.  Nærmere opplysninger om stillingen ved fylkesleder Marit Epletveit 909 75 032 eller personalsjef Catharina Andersen 905 15 152.  Kort søknad med CV sendes innen  23. april 2019,  til stilling@bondelaget.no  
Norges bondelag
10/04/2019
SØKNADSFRIST: 06.05.2019 ARBEIDSSTED: Sandvikveien 21, 4016 Stavanger Ved vårt fylkeskontor i Rogaland er det ledig et vikariat som rådgiver. I Rogaland har vi ca. 6200 medlemmer og fylkeskontoret har fire ansatte. Kontorsted er Sandvikveien 21, Stavanger.  Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver: Organisasjonsarbeid og medlemskontakt Samarbeid med lokale styresmakter og privat næringsliv Praktisk kommunikasjons- og informasjonsarbeid Arbeid med næringspolitiske og landbruksfaglege spørsmål Vi søker en serviceinnstilt person med bakgrunn fra organisasjonsarbeid og kommunikasjon. Den som tilsettes bør ha kunnskap om landbruket og landbrukets organisasjoner. Den ansatte må kunne arbeide selvstendig, selv om mange arbeidsoppgaver løses i et nært samarbeid med de øvrige ved kontoret.  Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, sentrumsnære lokaler, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn. Nærmere opplysninger om stillingen ved organisasjonssjef Olav Sande, 900 66 374 eller personalsjef Catharina B. Andersen, 905 15 152. Kort søknad med CV sendes innen  6. mai 2019  til stilling@bondelaget.no  
Norges bondelag
10/04/2019
SØKNADSFRIST: 22.04.2019 ARBEIDSSTED: Hollendergata 5, 0135 Oslo Avdeling for regnskap- og juridisk service har 17 ansatte, hvorav 10 advokater og fullmektiger. En av advokatene pensjonerer seg sommeren 2019 og vi søker hans etterfølger. Stillingen byr på spennende og varierte arbeidsoppgaver, herunder behandling av henvendelser fra medlemmer og samarbeidende regnskapskontor, klientoppdrag, prosedyre, foredrag, bistand til organisasjonen i form av utredninger og annen juridisk rådgivning, samt høringssaker og annen myndighetskontakt.  Avdelingen arbeider med en rekke rettsområder, herunder tingsrett, ekspropriasjon, skjønn, generell forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, miljø- og vernerelaterte spørsmål, tomtefeste, odelsrett, konsesjon, jordskifte, avtalerett, kjøpsrett, selskapsrett, arbeidsrett og entreprise. Vi har samarbeidsavtale med ca. 40 advokatfirmaer rundt om i Norge.  Vi søker en selvstendig, utadvendt og serviceorientert person med gode eksamensresultater, og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Søkere må ha graden master i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen, og 2 – 5 års erfaring fra juridisk arbeid. Kjennskap til norsk landbruk er en fordel.  Vi tilbyr et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, og fokus på høy faglig kvalitet. Norges Bondelag har lokaler i eget, nytt, sentralt kontorbygg, med eget kontor til alle ansatte. Vi har egen kantine med kokk som hver dag lager kvalitetsmat basert på norske råvarer.  Stillingen medfører noe reisevirksomhet. Som ansatt advokat i Norges Bondelag få du gode personal- og forsikringsordninger, fleksitid og konkurransedyktig lønn.  Nærmere opplysninger om stillingen ved juridisk sjef Erlend Stabell Daling, tlf. 454 27 663 eller personalsjef Catharina B. Andersen, tlf. 905 15 152.  Skriftlig søknad med CV og karakterutskrift sendes innen  22. april 2019,  til stilling@bondelaget.no  
Norges bondelag
09/04/2019
SØKNADSFRIST: 26.04.2019 Vi søker to dyktige arealplanleggere til faste, 100 % stillinger i vår planavdeling. Som arealplanlegger i Tønsberg kommune vil du få mulighet til å påvirke utviklingen av en attraktiv og voksende bykommune. Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå av rådgivning og saksbehandling av detaljreguleringsplaner. Virksomheten Kommuneutvikling har ca. 50 ansatte innenfor planlegging, byggesak, landbruk, geodata og eget kundemottak. Planavdelingen har i dag 11 dyktige og engasjerte medarbeidere som arbeider med overordnet areal- og transportplanlegging, rådgivning og saksbehandling av  reguleringsplanforslag og ulike by- og stedsutviklingsprosjekter. Vi står overfor en rekke interessante utfordringer og planleggingsoppgaver, som flere store kvartalsreguleringer innenfor bysentrum, spennende prosjekter innenfor Bypakke for Tønsbergregionen og InterCity-utbygging. Vi søker personer som Har relevant høyere utdanning som arkitekt, arealplanlegger, jurist eller annet Har god kunnskap om plan- og bygningsloven Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne Personlige egenskaper Er selvstendige og strukturerte Trives med komplekse oppgaver med mange involverte parter Evner å finne løsninger basert på dialog og samarbeid Personlig egenskap vektlegges Hva kan vi tilby Et godt tverrfaglig miljø Ansvar og tillit Mulighet til utvikling Fleksibel arbeidstid Konkurransedyktig lønn Gode pensjon,- og forsikringsordninger Kontaktpersoner : Anne Hekland mob: +47 99329663 Elisabet Finne mob: +47 92081023
Tønsberg kommune