2008 - 2019
11 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

20/03/2019
SØKNADSFRIST: 08.04.2019 Saksnr.: 19/357 Er du kreativ og positivt innstilt? Då er det deg me treng i heimesjukepleien.  Me er organisert under Heimebaserte tenester saman med heimehjelp, kommunalt hjelpemiddellager og dagsenter for personar med kognitiv svikt og kreftkoordinator. I heimesjukepleien har me brukarar i ulike aldersgrupper og me er opptatt av å tilby tenester av god kvalitet til brukarane. Me har tilbod om kvardagsrehabilitering.   Hovudarbeidsoppgåver for stillinga: Utøve pleie og behandling til brukarane saman med det øvrige personalet Observere brukarane sin tilstand og iverksette tiltak Tverrfagleg samarbeid med andre yrkesgrupper Dokumentere og rapportere Vegleiing- og undervisningsansvar for elevar og studentar Medansvar for forsvarleg forvaltning av ressursane Dosere medisinar og sørge for at legen sine medisinske forordningar blir utført Behandle E-meldingar Utføre ulike prosedyrar som td. ta blodprøvar, stell av PVK, smertepumpe m.m Kvalifikasjonar for stillinga:  Bachelor i sjukepleie Du må leggje fram gyldig politiattest Førarkort klasse B Gode norsk kunnskapar skriftleg og munnleg Personlege eigenskapar:  Fleksibel, strukturert og effektiv Godt humør og positiv innstilling Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide sjølvstendig Evne til god kommunikasjon, vera reflektert og kunne skape gode relasjonar med brukarane, pårørande og medarbeidarar Resultatorientert og fokusert på kvalitet i tenesta Me tilbyr:  100% fast stilling i Odda kommune, for tida vikariat i heimesjukepleien Turnus dag / kveld / 3. kvar helg Trivleg arbeidsmiljø med flotte kollegaer Fadderordning for nytilsette Sjølvstendig og variert arbeid Internundervisning og fagleg påfyll Rekrutteringsgodgjering for nye sjukepleiarar til kommunen. 30 000,- kr visst du binder deg det første året og ytterlegare 20 000,- kr visst du forsett i jobben eit år til Lønnsvilkår:  Etter hovudtariffavtalen For nærmare opplysningar kan du kontakte verksemdsleiar Anna Jordan på tlf. 975 58 461 eller på e-post:  anna.jordan@odda.kommune.no  eller du kan kontakte avdelingsleiar Sigrid Bleie på tlf. 975 58 543 eller på e-post:  sigrid.bleie@odda.kommune.no   Heimebaserte tenester har og behov for ringevikar i heimesjukepleien og heimehjelpen. Har du spørsmål kan du kontakte avdelingsleiar Sigrid Bleie på tlf. 975 58 543 eller på e-post:  sigrid.bleie@odda.kommune.no  eller verksemdsleiar Anna Jordan på tlf. 975 58 461 eller på e-post:  anna.jordan@odda.kommune.no Søknadsfrist: 08.04.19
Odda kommune
20/03/2019
SØKNADSFRIST: 02.04.2019 Saksnr.: 19/351 Har du lyst på ein kjekk, utfordrande og spanande jobbkvardag? På Bokko har me 32 plassar fordelt på 4 avdelingar. Me har langtidsplassar, korttidsplassar, rehabilitering og rom for lindrande behandling. Heimelsnr. 31066  Hovudarbeidsoppgåver for stillinga: Dette er ein spanande stilling for den rette personen. Avdelingsleiar er fagleg, administrativt og økonomisk medansvarleg, ansvarleg for dagleg drift, herunder turnus, arbeidsavtalar og oppfølging av medarbeidarar. Me ser etter ein person som har evne til å motivere, veilede og vidareutvikling av medarbeidarar. Avdelingsleiar rapporterer til verksemdsleiar og inngår i den utvida leiargruppa i Helse og omsorg.  Personlege eigenskapar:  Fleksibel, strukturert og effektiv Godt humør og positiv innstilling Gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide sjølvstendig Gode kommunikasjonsferdigheiter, er reflektert og har evne til å skape gode relasjonar med pasientar, pårørande og medarbeidarar Det legges stor vekt på personleg egnethet Må beherska norsk skriftleg og munnleg, minimum B2 nivå Resultatorientert og bevisst på kvalitet i tenesta ​ Kvalifikasjonar for stillinga: Bachelor i sjukepleie. Leiarerfaring og/eller utdanning er ynskeleg, men ingen krav Kjennskap i bruk av IKT verktøy Personleg egnethet og eigenskapar vert vektlagd Lønnsvilkår : Konkurransedyktige lønnsbetingelsar Odda kommune kan tilby:  Eit variert arbeid med faglege utfordringar Dagtidsarbeid; 37,5t per veke Gode pensjons,- og forsikringsordning IA bedrift Opplysningar om stillinga får du av verksemdsleiar Therese Kolltveit på tlf. 915 66 097 eller på e-post:  therese.kolltveit@odda.kommune.no Søknadsfrist: 02.04.19
Odda kommune
20/03/2019
SØKNADSFRIST:  05.04.2019 Arkivsak id:  19/257 Under forutsetning av interne endringer vil det bli ledig en 60% fast stilling som logoped i Andøy kommune fra 01.08.19. Det vil også vurderes å kombinere stillingen med utlyst  50% stilling som spesialpedagog i barnehagene  (Sak 19/238) slik at det blir en 100% stilling. I søknaden må du oppgi om du ønsker å kombinere stillingene. Andøy kommune har fokus på tidlig innsats. Vi ønsker en PP-tjeneste som er <<tett på>> og som sørger for reell tidlig innsats i samarbeid med barnehager og skoler. PPT arbeider nært med kommunens barnehager, og grunnskoler. Det er totalt 2,6 stillinger ved PPT. PPT har et dobbelt mandat og arbeidsoppgavene er forankret i Opplæringsloven §5-6: · PPT skal bistå skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling- systemarbeid · PPT skal utøve sakkyndighetsarbeid der loven krever det- individarbeid. Som logoped i Andøy PPT skal du i hovedsak arbeide direkte med elever i skolen og barn i barnehage, men også veilede fagpersonell og foresatte. Det er også forventet at du deltar i tverrfaglig samarbeid med skoler og barnehager og med kommunens øvrige hjelpetjenester. Det er et økt fokus på systemarbeid og forebyggende arbeid i Andøy PPT. Personlig egnethet blir vektlagt. Det er viktig å være støttende og anerkjennende i møte med mennesker, være strukturert og selvstendig, samt bidra til god samhandling og tverrfaglighet. Den som tilsettes må disponere egen bil i tjenesten. Ansatte i PP-tjeneste har avtale om godtgjøring for bruk av egen bil. Lønnsvilkår: Lønn etter avtale. Øvrige arbeidsvilkår i tråd med gjeldende tariffavtale inkl. god pensjonsordning. Tiltredelse 01.08.2019 Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen, 76 11 50 53 eller sveinung.ellingsen@andoy.kommune.no. Krav (kvalifikasjoner) Utdanning som logoped Relevant test- og utredningskompetanse God kjennskap til barnehage og skole er en fordel Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Kontaktperson for stillingen Kontaktperson: Sveinung Ellingsen Stillingstittel: Skolefagligrådgiver Telefon: 76115053 Epost:  sveinung.ellingsen@andoy.kommune.no   Nøkkelord: Andøy facebook
Andøy kommune
20/03/2019
SØKNADSFRIST:  05.04.2019 Arkivsak id:  19/256 Under forutsetning av interne endringer vil det bli ledig en 100% fast stilling som pedagogisk-psykologisk rådgiver i Andøy kommune fra 01.08.19. Andøy kommune har fokus på tidlig innsats. Vi ønsker en PP-tjeneste som er <<tett på>> og som sørger for reell tidlig innsats i samarbeid med barnehager og skoler. PPT arbeider nært med kommunens barnehager, og grunnskoler. Det er totalt 2,6 stillinger ved PPT. PPT har et dobbelt mandat og arbeidsoppgavene er forankret i Opplæringsloven §5-6: · PPT skal bistå skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling- systemarbeid · PPT skal utøve sakkyndighetsarbeid der loven krever det- individarbeid. Det er et økt fokus på systemarbeid og forebyggende arbeid i Andøy PPT. Det er forventet at du i jobben som PP- rådgiver skal delta i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid med skoler og barnehager og med kommunens øvrige hjelpetjenester. Arbeidsoppgavene i PPT er også knyttet til sakkyndig vurdering av barn og unges behov for spesialpedagogisk undervisning og tilrettelegging. Stillingen forutsetter derfor utredningskompetanse. Den som ansettes må bidra aktivt for å øke læringsutbyttet i barnehage og skole med målrettet fokus på læringsmiljø og tilpasset opplæring. Personlig egnethet blir vektlagt. Det er viktig å være støttende og anerkjennende i møte med mennesker, være strukturert og selvstendig, samt bidra til god samhandling og tverrfaglighet. Den som tilsettes må disponere egen bil i tjenesten. Ansatte i PP-tjeneste har avtale om godtgjøring for bruk av egen bil. Lønnsvilkår: Lønn etter avtale. Øvrige arbeidsvilkår i tråd med gjeldende tariffavtale inkl. god pensjonsordning. Tiltredelse 01.08.2019 Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen, 76 11 50 53 eller sveinung.ellingsen@andoy.kommune.no. Krav (kvalifikasjoner) Mastergrad / hovedfag i spesialpedagogikk eller pedagogikk. Annen høyere utdanning innenfor spesialpedagogikk kan vurderes. Utrednings- og testkompetanse Veiledningkompetanse God kjennskap til barnehage og skole Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner' Kontaktperson for stillingen Kontaktperson: Sveinung Ellingsen Stillingstittel: Skolefagligrådgiver Telefon: 76115053 Epost:  sveinung.ellingsen@andoy.kommune.no   Nøkkelord: Andøy facebook
Andøy kommune
20/03/2019
SØKNADSFRIST:  05.04.2019 Arkivsak id:  19/254 Det er ledig 100% fast stilling som fagleder for kommunens PP-tjeneste fra 01.08.19. Andøy kommune har fokus på tidlig innsats. Vi ønsker en PP-tjeneste som er <<tett på>> og som sørger for reell tidlig innsats i samarbeid med barnehager og skoler. PPT arbeider nært med kommunens barnehager, og grunnskoler. Det er totalt 2,6 stillinger ved PPT. PPT har et dobbelt mandat og arbeidsoppgavene er forankret i Opplæringsloven §5-6: · PPT skal bistå skoler og barnehager i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling- systemarbeid · PPT skal utøve sakkyndighetsarbeid der loven krever det- individarbeid. Fagleder har det faglige ansvaret for kommunens PPT, herunder ansvar for den daglige driften. I tillegg til kartlegging og utredning av barn og unge, samt veiledning av personale i barnehage og skole, har leder ansvar for samarbeidet med barnehage, skole og øvrige samarbeidspartnere. Den som ansettes må bidra aktivt for å øke læringsutbyttet i barnehage og skole med målrettet fokus på læringsmiljø og tilpasset opplæring. Personlig egnethet blir vektlagt. Vi søker en person som har vilje og evne til å initiere og være pådriver for systematisk utviklingsarbeid, kan vise til gode resultater og være fleksibel og målrettet. Det er viktig å være støttende og anerkjennende i møte med mennesker, være strukturert og selvstendig, samt bidra til god samhandling og tverrfaglighet. Den som tilsettes må disponere egen bil i tjenesten. Ansatte i PP-tjeneste har avtale om godtgjøring for bruk av egen bil. Lønnsvilkår: Lønn etter avtale. Øvrige arbeidsvilkår i tråd med gjeldende tariffavtale inkl. god pensjonsordning. Tiltredelse 01.08.2019 Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte skolefaglig rådgiver Sveinung Ellingsen, 76 11 50 53 eller sveinung.ellingsen@andoy.kommune.no. Søknaden sendes via kommunens elektroniske søknadssenter. Søknadsfrist: 05.04.2019 Krav (kvalifikasjoner) Mastergrad / hovedfag i spesialpedagogikk eller pedagogikk. Utrednings- og testkompetanse Veiledningkompetanse God kjennskap til barnehage og skole Evne og vilje til systemrettet arbeid Ønsket kompetanse Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Kontaktperson for stillingen Kontaktperson: Sveinung Ellingsen Stillingstittel: Skolefagligrådgiver Telefon: 76115053 Epost:  sveinung.ellingsen@andoy.kommune.no
Andøy kommune
20/03/2019
SØKNADSFRIST: 09.04.2019 Masfjorden fysioterapi er lokalisert på Hosteland. Lokale som er nytta i dag ligg ved sida av legekontoret og er kommunalt eigd. Avtaleheimel og tildelingsprosess er regulert av ASA 4313, og er enkeltvedtak etter forvaltingslova, med klage- og innsynsrett.  Arbeidsoppgåver * Klinisk fysioterapipraksis med undersøking, vurdering og behandling i alle aldersgrupper  * Fysioterapeuten skal yte sine tenester i eit forløpsperspektiv og tenestetilbodet skal sjåast i ein større heilheit * Forventa deltaking i tverrfagleg samarbeid om brukarane, og tett samarbeid med andre delar av den kommunale helsetenesta, samt spesialisthelsetenesta * Bidra aktivt til utvikling av fysioterapitenesta i kommunen * Utøve kunnskapsbasert fysioterapi * Aktiv habilitering/rehabilitering Krav til stillinga * Fysioterapeut med norsk autorisasjon * Det er ynskjelig med brei erfaring i behandling av ulike pasientgrupper/diagnosar i alle aldrar * Ynskjeleg med erfaring frå å drive privat praksis * Godkjenning av NOKUT ved utdanning utanom Norge * Det er ynskjeleg med interesse for og erfaring med gruppetrening * Du må vere fleksibel, faglig engasjert, løysingsorientert og ha gode kommunikasjonsevner * Tenesta skal vere lokalisert i tilknyting til andre helsetenester i kommunen Den som får tildelt avtalen må rekne med å betale vederlag for opparbeida praksis jf. ASA 4313 Personlege eigenskaper * Fagleg engasjert og motivert for kontinuerlig fagleg oppdatering og utvikling * Lojal mot vedtekne planar og avtalar i kommunen * Det vil verte lagt stor vekt på evne til samarbeid og koordinering * Vere endringsvillig, fleksibel og nytenkjande * God kjennskap til lover, regler, retningsliner og rundskriv som er relevante for arbeidet Politiattest I tråd med Helsepersonellova må det leggjast fram politiattest av den som blir tildelt avtalen. Søknad skal sendast elektronisk via heimesida vår Dersom du treng hjelp med registrering av søknad, ta kontakt med tenestetorget, tlf 56166200. Kontakter Navn: Helga Irene Ellingsen Tittel: helse- og omsorgsleiar E-post:  Helga.Ellingsen@masfjorden.kommune.no Mobil: 90504949 Arbeid: 56166219
Masfjorden kommune
20/03/2019
SØKNADSFRIST: 05.04.2019 Masfjorden kommune har tre 1 - 10 skular: Matre skule med 61 elevar Nordbygda skule med 98 elevar Sandnes skule med 65 elevar Frå 1. august 2019 kan det verte ledig nokre lærarstillingar, både faste stillingar og vikariat på skulane i Masfjorden. Undervisning både på barne- og ungdomssteget. Me treng særleg lærarar med kompetanse innanfor 1. til 4. trinn. Krav til stillinga Pedagogisk utdanning Me ynskjer oss fleire mannlege lærarar Me tilbyr Erfarne medarbeidarar Godt samarbeid mellom heim og skule Eit godt læringsmiljø Ein arbeidsplass som kan gje deg høve til utvikling Full barnehagedekning i gode barnehagar med heildagsplass Løn og arbeidsvilkår etter avtaleverket  Politiattest Dei som vert tilsett må leggje fram politiattest ikkje eldre enn 3 månadar Send søknad elektronisk via heimesida til kommunen Er du ny søkjar må du opprette brukarnamn og passord Kontakter Navn: Rita Ludvigsen Tittel: Oppvekstleiar E-post:  rita.ludvigsen@masfjorden.kommune.no Mobil: 45376315 Arbeid: 56166241
Masfjorden kommune
19/03/2019
SØKNADSFRIST: 24.03.2019 Vil du være med å utvikle naturbrukstilbudet på Hvam?   Hvam videregående skole skal styrke sin pedagogiske ledelse innen naturbruk, og har ledig stilling som avdelingsleder.  Skolen er en av landets største og mest moderne videregående skoler innenfor naturbruk. Vi har gårdsdriftsavdelinger med svært høy kvalitet, og ønsker nå å legge enda bedre til rette for undervisning i avdelingene. Som avdelingsleder vil du få ansvar for jordbruk, teknikk og skog. Du vil ha personalansvar både for lærere og fagarbeidere i din avdeling, slik at undervisning og drift samordnes for å gi best mulig opplæring for elevene.  I tillegg til naturbruk, skaper utdanningsprogrammer som idrettsfag, medier og kommunikasjon og avdeling for tilrettelagt opplæring en spennende bredde. De nye tilbudene i energi og miljøfag og dyrekunnskap gir mulighet for spesiell studiekompetanse. Hvam videregående skole tilbyr et svært godt skolemiljø og oppdatert utstyrsnivå. Skolen ligger i et vakkert kulturlandskap med fritt utsyn til alle kanter.  Hvam videregående skole har i dag ca. 450 elevplasser og 125 ansatte, og et eget internat med plass til 90 elever. Skolen besitter i en jordbrukseiendom på 1400 da. dyrket mark, 3000 da. skog, et parkområde på ca. 100 dekar, samt en egen 9-hulls golfbane, som benyttes i opplæringen og for allmennheten. Sammen med Fagskolen Innlandet tilbyr Hvam videregående skole fagskoletilbudene planteproduksjon og driftsledelse, og natur- og kulturbasert entreprenørskap, med tilsammen ca. 40 studieplasser.  For mer informasjon om skolen, se  www.hvam.vgs.no Arbeidsoppgaver pedagogisk veiledning og utviklingsarbeid økonomiansvar personalansvar inntil 30% undervisning Kvalifikasjoner relevant høyskole- eller universitetsutdannelse undervisningskompetanse og erfaring innen naturbruk ledererfaring er ønskelig Personlige egenskaper evne til å arbeide strukturert kunne lede i samsvar med sentrale og lokale målsettinger kunne utøve tydelig lederskap god til å motivere og inspirere sine medarbeidere er allsidig og klarer å ivareta skolens mangfold og egenart personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr et trivelig arbeidsmiljø gode muligheter for personlig utvikling interessante arbeidsoppgaver lønn- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk Kontaktinfo: Per Corneliussen Rektor 92075501 per.corneliussen@hvam.vgs.no Jan Olav Christensen Assisterende rektor 91130062 jan.olav.christensen@hvam.vgs.no  
Akershus fylkeskommune
19/03/2019
SØKNADSFRIST: 24.03.2019 Vil du være med å utvikle naturbrukstilbudet på Hvam?   Hvam videregående skole skal styrke sin pedagogiske ledelse innen naturbruk, og har ledig stilling som avdelingsleder.  Skolen er en av landets største og mest moderne videregående skoler innenfor naturbruk. Vi har gårdsdriftsavdelinger med svært høy kvalitet, og ønsker nå å legge enda bedre til rette for undervisning i avdelingene. Som avdelingsleder vil du få ansvar for husdyravdelingene. Du vil ha personalansvar både for lærere og fagarbeidere i din avdeling, slik at undervisning og drift samordnes for å gi best mulig opplæring for elevene.  I tillegg til naturbruk, skaper utdanningsprogrammer som idrettsfag, medier og kommunikasjon og avdeling for tilrettelagt opplæring en spennende bredde. De nye tilbudene i energi og miljøfag og dyrekunnskap gir mulighet for spesiell studiekompetanse. Hvam videregående skole tilbyr et svært godt skolemiljø og oppdatert utstyrsnivå. Skolen ligger i et vakkert kulturlandskap med fritt utsyn til alle kanter.  Hvam videregående skole har i dag ca. 450 elevplasser og 125 ansatte, og et eget internat med plass til 90 elever. Skolen besitter i en jordbrukseiendom på 1400 da. dyrket mark, 3000 da. skog, et parkområde på ca. 100 dekar, samt en egen 9-hulls golfbane, som benyttes i opplæringen og for allmennheten. Sammen med Fagskolen Innlandet tilbyr Hvam videregående skole fagskoletilbudene planteproduksjon og driftsledelse, og natur- og kulturbasert entreprenørskap, med tilsammen ca. 40 studieplasser.  For mer informasjon om skolen, se  www.hvam.vgs.no Arbeidsoppgaver pedagogisk veiledning og utviklingsarbeid økonomiansvar personalansvar inntil 30% undervisning Kvalifikasjoner relevant høyskole- eller universitetsutdannelse undervisningskompetanse og erfaring innen naturbruk ledererfaring er ønskelig Personlige egenskaper evne til å arbeide strukturert kunne lede i samsvar med sentrale og lokale målsettinger kunne utøve tydelig lederskap god til å motivere og inspirere sine medarbeidere er allsidig og klarer å ivareta skolens mangfold og egenart personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr et trivelig arbeidsmiljø gode muligheter for personlig utvikling interessante arbeidsoppgaver lønn- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk Kontaktinfo: Per Corneliussen Rektor 92075501 per.corneliussen@hvam.vgs.no Jan Olav Christensen Assisterende rektor 91130062 jan.olav.christensen@hvam.vgs.no  
Akershus fylkeskommune
19/03/2019
SØKNADSFRIST: 28.04.2019 Vil du være med å bygge opp en god psykologtjeneste i vår kommune? Da trenger vi deg/dere nå! Vennesla kommune ønsker å bygge opp et miljø rundt psykologtjenesten, derfor ønsker vi å ansette 2  Psykologer  (Kommunepsykolog /  Psykologspesialist)    i 100 % stilling, slik at vi blir faglig sterkere. Psykologene vil bli ansatt i følgende enheter: Enhet for barn og familie  består av Moonlight (allaktivitetshus for barn og unge) barneverntjenesten, helsestasjon, familiesenter, jordmortjenesten, PPT, Habilitering for barn og unge, barnefysioterapi og spes.ped.team 0-6 år. Resultatenheten skal samordne forebyggende og avhjelpende tiltak for barn og unge, slik at riktig tiltak kan settes inn så tidlig som mulig. Stillingen som kommunepsykolog i enhet for barn og familie vil være organisert som en del av familiesenteret og ellers jobbe i nært samarbeid med de øvrige faggruppene i enhet barn og familie. Oppgaver vil i hovedsak være samtaler med barn/unge og gravide. Det er videre ønskelig å kunne tilby veiledning til de øvrige ansatte fortrinnsvis i enhet barn og familie. Enhet for Livsmestring  gir tilbud etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester for personer over 18 år, og har i tillegg avlastningstjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Formålet med tjenesten er å forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser og eller rusproblemer, og personer med utviklingshemming. Stillingen som kommunepsykolog i enhet for Livsmestring, er i tillegg et kommunesamarbeid med Iveland kommune, derfor vil denne stillingen være tilknyttet med 20 % til Iveland kommune.  Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at søknaden blir unntatt fra offentlighet. Søkere vil varsles dersom anmodningen ikke kan imøtekommes (jf. Offentleglova § 25). Tuberkulinstatus må dokumenteres ved tiltredelse. Det kreves Politiattest av nyere dato jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Det kreves sertifikat for klasse B, samt å kunne disponere egen bil.  Vi tilbyr  Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø som er i stadig utvikling. Flotte kolleger med engasjement og mye spennende kompetanse. Delta i spennende nybrottsarbeid innen psykisk helsearbeid i kommunen. God pensjonsordning og lønn etter avtale. Vennesla kommune kan også dekke eventuelle utgifter knyttet til flytting etter gjeldene bestemmelser. Vi flytter inn i nye lokaler med høy standard på utforming og utstyr, høsten 2019. Arbeidsoppgaver I enhet for Barn og familie: Delta i behandling og oppfølging av barn, unge og gravide. Hovedvekt på klinisk arbeid med foreldre, barn og ungdom hvor hensikten er å styrke psykisk helse og forebygge psykososiale vansker. Utvikle og integrere psykologrollen i enheten og kommunen. I enhet for Livsmestring:  Delta i behandling og individuell oppfølging av brukere med psykiske helseproblemer, rusavhengighet og personer med kognitive utfordringer.  Felles for begge stillingene:  Yte veiledning i sammensatte saker Delta i forebyggende arbeid. Være med å bidra til kompetanseheving internt i kommunen. Kvalifikasjoner Offentlig godkjenning som psykolog (profesjonsstudium). Ønskelig med klinisk spesialisering. Ønskelig med praksis fra lignende arbeid i offentlig sektor (kommunepsykolog). Det kreves meget gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Personlige egenskaper Du er engasjert og interessert i barn, ungdom og foreldre. Du er kreativ, nytenkende og fleksibel. Du er positiv og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, Du er resurs- og løsningsorientert, og har syn for helhetlige løsninger. Du tåler å arbeide under press. Du evner å skape tillit og gode relasjoner til menneskene rundt deg. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kontaktinformasjon   Lars Otto Nome Avdelingsleder - Psykisk helse  (+47) 995 77 040 Anne Cathrine Hodnemyr Enhetsleder - Barn og familie 982 99 808
Vennesla kommune