2008 - 2019
11 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

17/10/2019
SØKNADSFRIST: 06.11.2019 Er du interessert i forvaltningsrett og plan- og bygningsrett? Har du erfaring fra offentlig forvaltning? Om stillingen Justis- og kommunalavdelingen er inndelt i seksjonene juridisk, vergemål og plan. Til sammen er vi 42 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. På juridisk seksjon jobber det elleve jurister. Denne stillingen er plassert i Vadsø.  Juridisk seksjon avgjør saker innenfor mange lovområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak. Arbeidet med klagebehandling av plan- og byggesaker utgjør en stor del av porteføljen vår. Vi har også mange saker knyttet til kommunelov, fri rettshjelp, offentleglova og annen generell og spesiell forvaltningsrett. Vi skal gi kommunal- og forvaltningsrettslige råd og veiledning til kommuner og andre aktører/sektormyndigheter og bidra til å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne i Troms og Finnmark. Som juridisk rådgiver/seniorrådgiver hos oss skal du være saksbehandler og gi råd og veiledning til fagfolk i kommunene og til andre aktører/sektormyndigheter. Du får også en del utadrettede oppgaver - blant annet å holde innlegg på kurs og konferanser. Stillingen er per idag knyttet til juridisk seksjon. Hvis vi skulle få behov for det, kan du få muligheten til å bidra med juridisk relatert arbeid for de andre seksjonene på avdelingen. Dette er en stilling som gir deg gode muligheter for faglig utvikling, blant annet gjennom samarbeid på tvers av fagavdelinger internt og med andre fylkesmannsembeter i landet. Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for seniorrådgiverstillingen må du: ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap ha lang og relevant erfaring fra juridisk saksbehandling fra stat eller kommune eller ha annen særlig relevant arbeidserfaring beherske norsk godt både skriftlig og muntlig For å bli vurdert for rådgiverstillingen må du: ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap beherske norsk godt både skriftlig og muntlig Vi ønsker at du: har gode juridiske ferdigheter jobber godt og selvstendig fungerer godt sammen med andre fagpersoner i team jobber effektivt og systematisk og overholder gitte frister har kjennskap til og interesse for kommunal og/eller statlig forvaltning Vi legger vekt på hvordan du med din kunnskap og erfaring kompletterer avdelingen og seksjonen for øvrig. Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i stillingskode 1434/1364 med årslønn 479 600 kroner til 704 900 kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 54-75) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Prøvetiden er 6 måneder. Medlemskap i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du få tilbud om gunstig boliglån og forsikring. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Byliv, vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om livet i Vadsø på  vds-bloggen. Fylkesmannen kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med avdelingsdirektør Toril Feldt på telefon 78 95 03 20/ 954 07 427 eller fungerende seksjonsleder Wilhelm Istad på telefon 78 95 04 06. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider.   Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer, videoer og bilder. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
15/10/2019
SØKNADSFRIST: 27.10.2019 Vi trenger en medarbeider som trives i en hektisk arbeidshverdag Koordinatoren/rådgiveren er del av arbeidet med å sikre god samhandling mellom embetsledelse, eksterne samarbeidsaktører og embetet for øvrig. Personen vi søker etter vil få ansvar for å koordinere og organisere møteplasser og daglige gjøremål, fortrinnsvis rundt fylkesmannen, assisterende fylkesmann og øvrig ledergruppe. Nye Fylkesmannen i Innlandet dekker et stort geografisk område. Som ett av ti embeter er det avgjørende at vi tar rolle og posisjon i Innlandet og tar ut vårt potensiale. Du er kreativ, en god kommunikatør og takler fleste utfordringer som måtte dukke opp, også på kort varsel. Du jobber effektivt og strukturert, og er god til å planlegge. Vi ønsker at du har kjennskap til organisasjon, politikk og offentlig forvaltning. Du bør ha erfaring fra mediearbeid, kommunikasjonsfaglig veiledning, sosiale medier og du må være glad i å formidle.  Det stilles krav om god skriftlig framstillingsevne, og du må være sterk på mellomnenneskelige relasjoner.  Det må påregnes noe reiseaktivitet, fortrinnsvis i Innlandet. Stillingen vil være plassert i virksomhetsområdet for Virksomhetsstyring, utvikling og kommunikasjon. Du vil knyttes til team for kommunikasjon, men vil i det daglige primært bistå fylkesmann assisterende fylkesmann direkte i deres arbeidshverdag. Arbeidsoppgaver er blant annet: Å koordinere, tilrettelegge og delta i samarbeid for ulike samarbeidsarena f. eks. «Treffpunkt Innlandet», Ungdomsforum og andre tverrsektorielle tiltak og møteplasser regionalt. Bistå i å forberede fylkesmannens og ass. fylkesmanns eksterne oppdrag og innhente fakta/talepunkter og koordinere talepunkt, utforming av budskap osv. i samarbeid med øvrige kommunikasjonsressurser. Å bistå med å lage innhold til nettsider, Facebook og andre sosiale medier. Å være kontaktformidler mot regionale generelle aktører som stortingsbenk, fylkeskommune/KS/NHO m. fl Å forberede og bistå fylkesmannens og assisterende fylkesmanns offentlige arbeidsoppgaver, fylkesmannsmøter, koordinere møter med oppdragsgivere, utvalgsarbeid m. m. Å være koordinerende arbeidsressurs i internt og eksternt forankrede og tverrgående prosjekter. Bistå ledergruppen etter nærmere avtale Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper Vi ser etter deg som har relevant utdanning fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis innen kommunikasjon, mediefag eller lignende, relevant og dokumentert realkompetanse kan oppveie for krav om høyere utdanning kommunikasjonsfaglig relevant arbeidserfaring og være fortrolig med å bruke ulike sosiale medier god skriftlig formidlingsevne, det er nødvendig i denne stillingen og bør kunne dokumenteres erfaring med organisasjonsarbeid, arrangementer og lignende  interesse og høy forståelse for politikk, offentlig forvaltning, organisasjonsarbeid og prosjektorientert arbeid. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver. avlønning som rådgiver stillingskode 1434, lønnsspenn kr 500.000-575.000 avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere avlønning vurderes. god pensjonsordning i Statens pensjonskasse fleksibel arbeidstid Prøvetiden er 6 måneder. Spørsmål om stillingen Opplysninger om stillingen gis av direktør Beate Golten, telefon 61266010 / 94176776 eller assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen, telefon 61266002 / 91160894. Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet. Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.
Fylkesmannen i Innlandet
15/10/2019
SØKNADSFRIST: 27.10.2019 God på strategisk og operativ kommunikasjon? Kommunikasjonssjef med Innlandet som arbeidsområde Vi søker etter kommunikasjonssjef som med høy faglighet og god samfunnsforståelse bidrar til at embetet bygger oppmerksomhet, omdømme og posisjon som samfunnsaktør i Innlandet. I tillegg til daglig operativt kommunikasjonsarbeid kreves det kunnskap om, og egenskaper til, strategi- og prosjektarbeid. God samfunns- og organisasjonsforståelse er viktig, og evner i å rådgi våre dyktige og kompetente fagfolk på mange felt er en forutsetning. Du vil være sentral i å formulere våre budskap og sørge for at dette spres i relevante informasjonskanaler. Fylkesmannsembetet driver samfunnskontakt på mange nivåer og arenaer. Du vil, sammen med kommunikasjonsteamet, ha faglig ansvar for å systematisere dette arbeidet. Til stillingen ligger også faglig oppfølgingsansvar for internkommunikasjon, krise- og beredskapskommunikasjon, språk og bruk av ulike kommunikasjonsplattformer. Dine personlige egenskaper er viktige. Du må ha god evne i å danne deg et helhetsbilde. Du må kunne samarbeide godt med andre, være strukturert og ryddig og samtidig kunne mestre en hektisk og til tider uforutsigbar arbeidshverdag. Du må på selvstendig grunnlag kunne analysere, evaluere og avveie relevant informasjon, samt kunne utøve kritisk skjønn.  Stillingen vil være plassert i virksomhetsområdet for Virksomhetsstyring, utvikling og kommunikasjon. I det daglige vil du arbeidet tett mot embetets toppledergruppe, kommunikasjonsteam og embetet for øvrig. Arbeidsoppgaver er blant annet: Rådgiver for fylkesmann og ledergrupper, med spesielt fokus på kommunikasjonsfaglige spørsmål. Faglig oppfølgingsansvar sammen med kommunikasjonsteam og andre for kommunikasjonsstrategi, mediehåndtering, språkutvikling, brukerundersøkelser m. v. Faglig ansvar for å utvikle, forbedre og effektivisere embetets kommunikasjon internt og eksternt. Bistå i å forberede fylkesmann, ass fylkesmann og øvrige ledergruppe på eksterne oppdrag, innhente fakta/talepunkter og koordinere talepunkter, utforming av budskap osv. i samarbeid med øvrige kommunikasjonsressurser. Faglig veiledning og støtte i hele organisasjonen Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper: Høyere utdanning innen medie- og /eller kommunikasjonsfag. God kunnskap om samfunnet generelt og offentlig sektor spesielt, herunder organisasjon, politikk og offentlig forvaltning. God språkforståelse og formuleringsevne. God skriftlig framstillingsevne bør kunne dokumenteres. Erfaring med kommunikasjonsfaglig veiledning i annen kunnskapsintensiv organisasjon er ønskelig. Stor arbeidskapasitet og evne til overblikk. Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter. Personlig egnethet vil bli vektlagt Stillingen lønnes i statens lønnssystem med stillingskode 1538 fagdirektør. Lønnsspenn kr 625 000 - 780 000, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Vi har god pensjonsordning i Statens pensjonskasse, og vi har fleksibel arbeidstid. Spørsmål om stillingen Opplysninger om stillingen gis av direktør Beate Golten,  telefon 61266010 / 94176776 eller assisterende fylkesmann Sigurd Tremoen, telefon  61266002 / 91160894 Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet . Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.  
Fylkesmannen i Innlandet
15/10/2019
SØKNADSFRIST: 27.10.2019 Ledig vikariat  Fylkesmannen i Innlandet har ledig et vikariat for jurist med varighet til og med 31. mars 2021. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Om stillingen Vi søker etter deg som har lyst til å prøve noe nytt, og kan tenke deg å jobbe med juridiske problemestillinger i Innlandet. Oppgaver vil være arbeider med klagesaker og veiledning etter Plan- og bygningsloven, Kommuneloven, Offentleglova og Forvaltningsloven. Kvalifikajsonskrav Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap Vi er ute etter søkere som har: Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet.   Erfaring fra arbeide med plan- og bygningsloven og /eller fra de øvrige nevnte lovområder Solide kommunikasjons- og samarbeidsevner God skriftlig og muntlig framstillingsevne Evne til initiativ og selvstendig arbeid Gode ferdigheter i bruk av IKT-verktøy Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Den som tilsettes må ha interesse for fagområdene og trives med høyt arbeidstempo. Selvstendighet og aktiv deltakelse i et tverrfaglig miljø er viktig.    Vi tilbyr Arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver. Avlønning som rådgiver stillingskode 1434 eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn kr 500.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  God pensjonsordning i Statens pensjonskasse Fleksibel arbeidstid Prøvetiden er 6 måneder. Spørsmål om stillingen Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet. Opplysninger om stillingene gis av avdelingsdirektør Jo-Bjørner Haugen, tlf. 61 26 60 35/951 36 872 eller direktør Anne Katrine Fossum tlf 62 55 10 36/901 18 816 Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.
Fylkesmannen i Innlandet
08/10/2019
SØKNADSFRIST: 31.10.2019 Vi søker erfaren og engasjert medarbeider Vernepleier/Sykepleier i 100% fast stilling Om seksjonen og avdelingen Seksjon for Bo, Aktivitet og Avlastning er en seksjon under Helse og omsorg i Kongsberg kommune. Vi yter tjenester til mennesker med behov for bistand som følge av funksjonshemming og/eller psykiske lidelser. Tjenestemottakerne har i hovedsak komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, autisme, ulike former for psykiske lidelser eller adferds problematikk. Tjenestene ytes i boliger med heldøgns omsorgstjenester, på arbeids - og aktivitetssenter og gjennom avlastning til barn og unge. Avdelingen Møllergata/Steensgate er boliger med heldøgns omsorgstjenester.   Kort om stillingen 100% fast stilling som vernepleier/sykepleier. Stillingen er i todelt turnus med arbeid hver 6 helg. Det er ordinær - og langvakter i turnusen. Du jobber som en del av en sammensatt personalgruppe i 1 bofellesskap i seksjonen BAA. Du utgjør en del av grunnbemanningen i boligen. Dette innebærer å utøve de tjenestene beboerne har krav på i henhold til vedtak, og legge til rette for at hver enkelt beboer får leve ut sitt potensiale. I tillegg har du dedikert tid for å jobbe med mer planmessig og overordnede oppgaver.Som vernepleier/sykepleier skal du sikre fokus på fag og kvalitet i avdelingen ut ifra de til enhver tid rådene ressurser, tett dialog med primærgrupper og avdelingsleder.     Vi tilbyr Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid i et godt arbeidsmiljø Opplæring og veiledning etter behov Et  faglig miljø med stort fokus på gode rutiner og kompetanseheving Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling Fokus på helsefremmende arbeidsplasser Lønn etter kommunalt regulativ God pensjonsordning og gruppelivsforsikring Rabatt på treningssentre    Innhold i stillingen  Vi søker vernepleier/sykepleier med god kompetanse om komplekse bistandsbehov knyttet til utviklingshemming, adferds problematikk, aldring, psykisk helse, epilepsi og somatiske lidelser. For at brukerne skal trives trenger de trygge rammer og forutsigbarhet. Som vernepleier /vernepleier skal du legge til rette for, og gi gode tjenester til brukerne i samarbeid med personalet forøvrig. Du vil ha ett nært samarbeid med beboere og pårørende/verger.   Viktige ansvarsområder i stillingen  Holde deg faglig oppdatert, ha god kjennskap til gjeldende lovverk og interne rutiner  Sikre kvalitative gode og forsvarlige tjenester i henhold til vedtak som er fattet  Ansvar for å utarbeidelse og vedlikehold av rutiner/prosedyrer i avdelingen  Ansvar for vedtak/tiltaksplaner, herunder tvangsvedtak  Ansvar for å påse at dokumentasjonsplikten ivaretas, kvalitetssikre IPLOS, tiltaksplaner og rapporter  Medisinansvar - påse at legemiddelrutiner blir ivaretatt  Kontakt med samarbeidspartnere internt/eksternt, pårørende/verger og kollegaer ved behov  Veilede øvrige ansatte     Formelle kvalifikasjonskrav  Autorisasjon som vernepleier/sykepleier     Ønsket kompetanse, krav og erfaring  Kunnskap og erfaring knyttet til Helse- og omsorgstjenestelovens kap.9  God kunnskap og arbeidserfaring med epilepsi, utviklingshemning, psykisk helse, somatiske lidelser, aldring er ønskelig  Gode kommunikasjonsevner  Du har et ønske om å jobbe tett med enkeltbrukere  Evne til å gi og ta imot veiledning er en forventning  Du er ansvarsbevisst, har gode samarbeidsevner, kan jobbe selvstendig og liker å jobbe med mennesker.  Du er positiv, kreativ, løsningsorientert og åpen for endringer  Du bidrar til godt arbeidsmiljø og en helsefremmende arbeidsplass  Du behersker IKT som arbeidsverktøy  Personlig egnethet og kjennskap til brukergruppen vil bli vektlagt.      Annet  Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.  Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.  I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.    Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.  Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontaktpersoner: Gunn Dyremyhr Vindem tlf: 48166037
Kongsberg kommune
08/10/2019
SØKNADSFRIST: 24.10.2019 Me søkjer psykolog til familiesenter Familiesenteret er eit lavterskel tilbod innan psykisk helse for barn og unge. Senteret er knytt til helsestasjons - og skulehelsetenesta. Som psykolog vil du vera ein del av eit tverrfagleg team. Våre hovedtenester er familiesamtalar, foreldrerettleiing og samtalar med barn og unge i alder 0-18 år. Me har også ulike gruppetilbod. Det er fokus på samarbeid og samhandling med andre kommunale- og interkommunale tenester. Me tilbyr Eit engasjert fagmiljø. Det vil vera mogelegheit for psykologfagleg støtte og samarbeid med kommunepsykolog. Kvalifikasjonar Embetseksamen er eit krav. Er og ønskjeleg med relevant praksis, ved behov kan ein opna opp for anna relevant erfaring. Det vil verta lagt vekt på personelege eigenskaper og kvaliteter. Løn etter avtale Elektronisk søknadsprosess Time kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det er ikkje høve til å leggja ved attestar og vitnemål. Desse må du ta med til eit eventuelt intervju. Viss du har spørsmål til søknadsprosessen, kan du kontakte personalavdelinga via servicetorget på tlf. 51 77 60 00. Me gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verta offentleggjorde, sjølv om ein har bede om å bli untatt offentlegheit. Søkjar vil bli varsla før offentleggjering. Time kommune er opptatt av mangfald og me oppmodar derfor alle som er kvalifiserte til å søka hos oss; uansett alder, kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Kontaktperson Marianne Nesbø, Leder for helsestasjon - og skolehelsetjenesten i Time, tlf: 51776232, mobil: 92454617,  marianne.nesbo@time.kommune.no   
Time kommune
08/10/2019
SØKNADSFRIST: 01.11.2019 Øystre Slidre kommune har ledig nyoppretta 100% fast stilling som avdelingsingeniør i avdeling for Teknisk drift. Avdelinga har ansvar for veg, vatn/avløp og forvalting og vedlikehald av kommunal eigedom. Vi søkjer etter ein person med relevant utdanning og kompetanse innan planlegging, utbygging og drift av kommunale VVA-anlegg og bygningar. Arbeidsoppgåvene vil kunne omfatte alle fasar frå utgreiing, prosjektering og anleggsoppfølging. Søkjarar må ha god formuleringsevne munnleg og skriftleg, og god evne til planlegging og resultatoppnåing. Vi søkjer deg som er kreativ, har gode samarbeidsevner, og som har ei god serviceinnstilling. Gode IKT-kunnskapar er ein føresetnad, og det er ein fordel om du har kjennskap til lov om offentlege innkjøp. Nærare opplysningar ved leiar for teknisk drift, Ellen Petrine Fretheim tlf. 900 11 770. Vi kan tilby: utfordrande stilling i ein kommune i stor utvikling godt arbeidsmiljø med positive og dyktige medarbeidarar konkurransedyktig lønn gode pensjons- og forsikringsordningar gode lønns- og arbeidsvilkår eit godt sosialt og sterkt tverrfagleg arbeidsmiljø, med faglege utfordringar og gode mogelegheiter for personleg utvikling Søknad merka med arkivsaksnr. 19/1905 skal sendast elektronisk via våre internettsider:  www.oystre-slidre.kommune.no  -- ledige stillingar. Søknadsfrist: 1. november 2019
Øystre Slidre kommune
08/10/2019
SØKNADSFRIST: 25.10.2019 Det gis basistilskudd tilsvarende ca. 800 listepasienter ved oppstart pr. hjemmel ved rekruttering til de nye fastlegehjemlene. Tilskuddet trappes ned over 2 år. I tillegg vil ca. 220 pasienter pr. hjemmel overføres fra annen fastlegehjemmel ved oppstart. Det er ledig kontorplass for begge hjemlene ved Farsund Legesenter. Informasjon om Farsund Legesenter kan du se her:  Presentasjon Nye Farsund Legesenter Tiltredelse etter avtale. Offentlige oppgaver må påregnes. Tildeling skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Personlig egnethet vil bli vektlagt. KVALIFIKASJONER: Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon Spesialitet i allmennmedisin evt. planlagt eller påbegynt Må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne Relevant praksis er ønskelig Må kunne beherske og ha forståelse for bruk av IKT generelt PERSONLIGE EGENSKAPER SOM VEKTLEGGES: Evner og ferdigheter innen samarbeid og kommunikasjon med brukere, pårørende, kolleger og andre samarbeidspartnere Evner og ferdigheter til å kunne bidra positivt inn i endringsprosesser Evne til å ta initiativ, være strukturert og arbeide selvstendig Evne til å være løsningsorientert og fleksibel Evne til å være resultatorientert Bevisst forhold til egen innvirkning på arbeidsmiljøet I tråd med bestemmelser i Helsepersonelloven vil det bli krevd politiattest av den som får hjemmelen. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kommunalsjef Anne-Margrethe T. Johnsen på tlf 38 38 20 00. Søkere oppfordres til å søke elektronisk via knappen "Søk her" på denne siden. Dokumentasjon på vitnemål, praksis med mer tas med ved innkallelse til intervju. Søkere kan bli offentliggjort (offentlig søkerliste).
Farsund kommune
08/10/2019
SØKNADSFRIST: 21.10.2019 VA Prosess drifter og vedlikeholder 9 renseanlegg, 81 pumpestasjoner og 4 vannverk med trykkøkningsstasjoner. I tillegg kommer vedlikeholdsansvaret for 6 høydebasseng med dertil trykkøkningsstasjoner og vannmålere. Det er pr i dag 18 ansatte i enheten.  VA Prosess har hovedavdeling med verksted på Enga samt en mindre avdeling på Vårnes.  Arbeidsoppgaver: Vedlikehold av mekanisk utstyr i VA Prosess sitt ansvarsområde, med spesielt fokus og ansvar for sentrifugalpumper og eksenterskruepumper Drift av renseanlegg og pumpestasjoner Må påregne og læres opp i alle prosessavsnitt samt være med på vaktordningen på Enga etter en opplæringsperiode  Kvalifikasjoner: Fagarbeider med fagbrev som industrimekaniker alternativt mekaniker med dokumentert erfaring med roterende utstyr Kompetanse med fulloverhaling av roterende utstyr Erfaring med dreiebenk Erfaring fra vann og avløp, prosessindustri eller liknende type industrivirksomhet Kurs i drift av renseanlegg er ønskelig Førerkort kl. B Beherske norsk skriftlig og muntlig Datakunnskaper  Personlige egenskaper: Fleksibel, ærlig og godt humør Strukturert Gode samarbeidsevner Evne til å jobbe selvstendig God helse  Vi tilbyr: Selvstendig og variert arbeid Godt arbeidsmiljø Gode pensjons- og forsikringsordninger  Andre opplysninger Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldene tariffavtale og stillingskode. Må være villig til å ta 3-ukers grunnkurs for driftsoperatør.  Oppmøtested Enga.  Gjensidig prøvetid er 6 måneder.  Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuelle offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.  Kontaktpersoner:  Enhetsleder Stein Jørgensen, tlf.91124084 eller Koordinator Vidar Nilsen, tlf 97167185 Søknadsfrist internt: 21.10.19
Sandefjord kommune
08/10/2019
SØKNADSFRIST: 21.10.2019 VA Prosess drifter og vedlikeholder 9 renseanlegg, 81 pumpestasjoner og 4 vannverk med trykkøkningsstasjoner. I tillegg kommer vedlikeholdsansvaret for 6 høydebasseng med dertil trykkøkningsstasjoner og vannmålere. Det er pr i dag 18 ansatte i enheten. Vi ønsker en jevnere kjønnsbalanse og oppfordrer damer til å søke.  VA Prosess har hovedavdeling på Enga samt en mindre avdeling på Vårnes.  Arbeidsoppgaver: Hjelpe til med driftsoppgaver      der det måtte være behov. Oppmøte enten på Enga eller på Vårnes Drift av renseanlegg og pumpestasjoner  Kvalifikasjoner: Fagarbeider med fagbrev i kjemiprosess eller produksjonsteknikk Erfaring fra vann og avløp, prosessindustri eller liknende type      industrivirksomhet Kurs i drift      av renseanlegg er ønskelig Førerkort kl. B Beherske norsk skriftlig og muntlig Datakunnskaper  Personlige egenskaper: Fleksibel, ærlig og godt humør Strukturert Gode samarbeidsevner Evne til å jobbe selvstendig Datakunnskaper God helse  Vi tilbyr: 18 måneders prosjektansettelse, snarest Selvstendig og variert arbeid Godt arbeidsmiljø  Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldene tariffavtale og stillingskode. Oppmøtested enten Enga eller Vårnes, iht ukeplan.  Gjensidig prøvetid er 6 måneder.  Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuelle offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.  Kontaktpersoner:  Enhetsleder Stein Jørgensen, tlf.91124084 eller Koordinator Vidar Nilsen, tlf 97167185 Søknadsfrist: 21.10.19
Sandefjord kommune