2008 - 2021
13 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

23/09/2021
SØKNADSFRIST: 10.10.2021 I Mesta har vi et felles mål, og det er å sørge for at folk kommer trygt fram, 24 timer i døgnet, i hele Norge. Vår enhet for anlegg og spesialproduksjon søker nå etter en formann til Anlegg vest. Her vil du hovedsakelig jobbe med grunnarbeider i tunnelrehabilitering, men også bidra inn i anleggsprosjekter som omfatter veg og VA. Arbeidsområdet er landsdekkende, men med hovedvekt på Vestlandet.  I samarbeid med anleggsleder vil du sørge for at prosjektenes økonomiske målsetninger oppnås, samt at kontraktsmessige forpliktelser overfor byggherre og underentreprenører ivaretas. Noen av arbeidsoppgavene dine: Bistå anleggsleder med den daglige driften Holde oversikt på mengder/timelister og produksjonsgrunnlag Planlegge og organisere vedlikehold og utnyttelse av avdelingens maskiner og spesialutstyr   Sikre effektiv utnyttelse av personell og maskiner (inkl. underentreprenører) Sørge for dokumentasjon iht. eksterne og interne krav Styre gjennomføringen av oppdraget i henhold til prosjektplan, økonomiske rammer, HMS og kvalitetsplan Hvem er vår nye formann?   Som person er du løsningsorientert, ser muligheter og tenker smart. Du har kremmerånd og yrkesstolthet. Du evner å se noen dager frem i tid, liker å tilrettelegge for andre og lede praktisk arbeid. Du trives i en stilling med ansvar for personell og UE. Jobben krever at du er strukturert og selvgående, og du må være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidssted. Følgende kompetanse og erfaring må også være på plass: Erfaring fra driving og/eller rehabilitering av tunnel Førerkort klasse B, gjerne BE eller C God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk Hva vi i Mesta tilbyr: Du vil bli en del av en avdeling med høy faglig kunnskap og et godt arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen kjennetegnes av høyt tempo, samarbeid og stor endringsvilje. I Mesta vil du få konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Hos oss vil du bli en viktig brikke i arbeidet med å holde infrastrukturen i gang; et samfunnskritisk oppdrag. Er du nysgjerrig og vil vite mer om stillingen? Ta kontakt med Mikal Lien   på telefon 47 62 25 45.    For å søke laster du opp CVen din og svarer på noe spørsmål som er relevant for stillingen. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev. Søknadsfrist er 10.10    Vi i Mesta er opptatt av mangfold, likestilling og inkludering, og har et arbeidsmiljø der alle skal oppleve at de har like muligheter og føle seg ivaretatt. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønnsidentitet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke jobb hos oss.     Om arbeidsgiveren   Mesta bygger, vedlikeholder og utvikler norsk infrastruktur på oppdrag fra offentlige og private kunder. Vi er Norges ledende aktør innen drift og vedlikehold av vei og veielektro, med et viktig samfunnsoppdrag: Vi får folk fram.  Mesta har over 1600 ansatte som hver dag jobber for å sikre trygg og åpen infrastruktur i hele landet. Selskapet omsetter for over 4,5 milliarder kroner årlig. Mesta eier RIAS (Rail Infrastructure AS) som er en landsdekkende entreprenør for installasjon og vedlikehold innen jernbanetekniske fag. I dag har RIAS 80 ansatte og en omsetning på 240 millioner. Sammen kan vi levere bredt innenfor banesegmentet.
Mesta AS
23/09/2021
SØKNADSFRIST: 18.10.2021 Vi har ledig 2 x 100% sykepleiere fast ansettelse med arbeidssted hjemmetjenesten Malangen og bo-avdeling ved Malangstun sykehjem og eldresenter. Personalet rullerer i turnus, med ca 50 % av stillingen i hjemmetjenesten Malangen og 50 % stilling på korttidsavdeling.  Vi søker sykepleiere som er faglig engasjert og er opptatt av faglig god helsehjelp og omsorg til våre pasienter. Du får bruke sykepleiefaget, i planlegging og gjennomføring av oppgaver, og i samarbeid med dine kollegaer.  Er du interessert i å være ute  i friluft, byr Balsfjord kommune og Malangen på variert natur og gode muligheter til turer  med ulilke i fjell og skog - her kan du lade batteriene i en travel hverdag. Arbeidsplassen ligger i nærheten av Tromsø, hvis du ønsker litt byliv innimellom.  Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier Beherske norsk skriftlig og muntlig Førekort til personbil, klasse B Gode sammarbeidsevner gode kommunikasjonsevner Personlige egenskaper Faglig dyktighet og gode samarbeidsevner, samt kunne arbeide i team God evne til å jobbe systematisk og målrettet, samt å kunne håndtere stor arbeidsmengde. Motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og kunne bidra til å utvikle gode tjenester Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling, både med interne og eksterne samarbeidspartnere. Er lyttende og løsningsorientert. Vi tilbyr For nye sykepleiere som søker til Balsfjord kommune, har vi rekrutteringstilskudd på kr 20 000 med ett års bindingstid, som kan fornyes med ett år til så det totalt blir kr 40 000. All yrkeserfaring godkjennes som lønnsansiennitet. Den andel av stilling som jobbes inne på institusjon gis en ekstra årslønn på kr 25 000 (i 100% stilling), dvs kr 12 500 i disse stillinger. Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse / kommunal landspensjonskasse (KLP) Lønns- og arbeidsvilkår generelt i samsvar med gjeldende lovverk Generell informasjon Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Tilfredsstillende politiattest kreves framlagt før tiltredelse, men skal ikke vedlegges søknaden. Søknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen". Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. For ytterligere opplysninger om stillingen kontakt: Enhetsleder: Marit Tollefsen Telefon: 91681037 Epost:  marit.tollefsen@balsfjord.kommune.no    Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf 75 54 22 20.
Balsfjord kommune
23/09/2021
SØKNADSFRIST: 04.10.2021 Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar og eit flatemål på 1.137 km2. Kvinnherad ligg ved Hardangerfjorden, der innbyggjarane har kort veg til fjord og fjell. Eining for Vatn og Avløp (16 tilsette) har ansvar for forvaltning og drift på kommunaltekniske anlegg. Vi søkjer Eining for Vatn og Avløp søkjer med dette etter Kvalitetsingeniør VA som vil få arbeidsplass innafor ansvarsområda drikkevassforsyning og avløpsanlegg. Stillinga vil vera tilknytt Husnes driftsbase og inngår i eit team beståande av 16 personar. Omtale av stillinga Kvalitetsingeniør VA har som fylgjande oppgåver: ROS-analysar, Beredskapsplanar, Kvalitetsvurderingar, Rapportering til Mattilsynet, mikrobiologi og kjemiske analysar, prøvetaking, drikkevass forvaltning, ansvar for utvikling og drift av kvalitets systemet. Kvinnherad kommune eig og driftar blant anna: 9 vassverk, 3 avløpsreinseanlegg, 38 pumpestasjonar og eit stort leidningsnett. Kvalifikasjonar Det er ynskjeleg at Kvalitetsingeniør VA har utdanning innan kommunalteknikk eller næringsmiddel teknologi med fokus på drikkevatn. Det er også ein fordel med erfaring/utdanning innan kvalitetssikring. Andre søkjarar med lang relevant fagleg erfaring vil og verta vurdert. For stillinga er det viktig å ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevne, være systematisk og ansvarsbevist, kunne jobbe sjølvstendig og ha erfaring med bruk av digitale verktøy. Den som vert tilsett må kunne beherska norsk skriftleg og munnleg. Personlege eigenskapar vil verta vektlagt ved tilsetting. Det er ynskjeleg at søkjar oppgjer referansar som evt. kan kontaktast. For stillingane gjeld vanlege kommunale tilsetjingsvilkår i overensstemmelse med gjeldande retningslinjer. Vi tilbyr Vi har eit godt arbeidsmiljø og stabile arbeidstakarar. Du vil få spennande oppgåver som vil bli løyst i samhandling med dyktige kollegaer i eit tverrfagleg og sosialt kompetansemiljø. Løn etter tariff. Søknad vert å senda Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Dette gjer du ved å klikka deg inn nedst på høgre sida. Er du intern søkjar går du inn på ledige stillingar via mi side på intranett. Normalt vil søkjar sitt namn bli offentleggjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert. Tilsetjing skjer på dei til einkvar tid gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar. Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring. Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar. Kontaktperson: Egil Eide Einingsleiar VA E-post  egil.eide@kvinnherad.kommune.no   Mobil 99356126
Kvinnherad kommune
22/09/2021
SØKNADSFRIST: 08.10.2021 Om stillingen Har du lyst på nye utfordringer og være med på å videre utvikle enheten? Da har vi stillingen du søker! Vi har ledig 100 % fast miljøterapeut stilling ved tjenester for mennesker med utviklingshemning. Tiltredelse 01.12.2021. Enheten har 2 delt turnus, jobb 3 helger i løpet av 11 ukers turnus.  Arbeidsoppgaver •    Ansvarlig for å utarbeide og følge opp Individuell plan (IP) og vedtak •    Utvikle og vedlikeholde kvaliteten på tjenestene i samarbeid med leder, andre miljøterapeuter og øvrige ansatte. •    Tilrettelegge for utvikling og trivsel. •    Opplærings og veiledning av ansatte og studenter. •    Samarbeid med pårørende og andre instanser rundt brukerne. •    Vernepleier/Sykepleier utøve legemiddelgjennomgang, legemiddelhåndtering og medisinske prosedyrer.  Kvalifikasjoner •    Gode IKT – kunnskaper •    God skriftlig og muntlig fremstillingsevne •    Evne til samarbeid og fleksibilitet •    Personlig egnethet og engasjement for fagfeltet vektlegges. Det søkes primært etter vernepleier/-sykepleier. Barnevernspedagog, velferdsviter, sosionom og andre med 3-årligs helse og sosial/pedagogisk utdanning og 3.års studenter oppfordres til å søke med forutsetning at de fullfører studiet. Det vil bli lagt vekt på fleksibilitet, faglig engasjement, gode samarbeidsevner, kreativ og være positiv til nye utfordringer. Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk oppfordres til å søke. Søkerne må også beherske norsk både skriftlig og muntlig.   Lønns og arbeidsvilkår Gode forsikrings- og pensjonsvilkår Karasjok ligger innenfor tiltakssonen som gir økonomiske fordeler med skattefradrag, nedskriving av studielån og lavere strømregning. Se tiltakssonen.no for mer info. Kommunen har blant annet vedtatt følgende rekrutteringstiltak for miljøterapeutene: - Ingen lønnes lavere enn minstelønn tilsvarende 10 års ansiennitet Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Ved tilsetting må politiattest og helseattest for tuberkolose og MRSA fremlegges, jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §5-4 og Tuberkoloseforskriften. Tilfredsstillende politiattest skal leveres før tiltredelse i stillingen.  Nærmere opplysninger Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til enhetsleder for Tjenester for mennesker med utviklingshemning Sven Tomas Holm på tlf 45 86 32 06. Søkere som har praksis bes oppgi minst to referanser. Søknadsfrist: 8. oktober 2021 Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.      Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.
Karasjok kommune
17/09/2021
SØKNADSFRIST: 03.10.2021 Oppvekst og kulturetaten, Kulturavdelinga: Vil du bli vår nye bibliotekleiar? Vi søkjer deg som aktivt vil bidra til å vidareutvikle Ulstein bibliotek. Vi søkjer ein leiar med hjarte for biblioteket som ein inkluderande møteplass, ein arena for læring, nettverksbygging og kulturelle opplevingar. Arbeidsoppgåver Fagleg og administrativ leiar for Ulstein bibliotek Økonomi- og personaloppgåver for biblioteket Hovudansvar for drift og vidareutvikling av biblioteket i tråd med samfunnet og brukarane sine behov Formidling og publikumsarbeid Kvalifikasjonar  Godkjent bibliotekfagleg utdanning Anna relevant utdanning kan vurderast Teknologikunnskap og gode formidlingsferdigheiter  Personlege eigenskapar Gode samarbeids - og kommunikasjonsevner Serviceinnstilling med brukarfokus Målretta, tydeleg og strukturert Evne til å involvere og skape engasjement Vi tilbyr Jobb i ein attraktiv og utviklingsorientert kommune Løn etter avtale/kvalifikasjonar Pensjonsordning i KLP Kontaktperson: Leif Per Ringstad Kultursjef 47301332
Ulstein kommune
17/09/2021
SØKNADSFRIST: 07.10.2021 Vil du bli vår nye leder?   Fast stilling som avdelingsleder ved Søsterveien tilrettelagte bolig    Beskrivelse av arbeidssted:   Halden kommune har en hjemmebasert omsorgsprofil hvor målet er at våre brukere skal få rett bistand til rett tid på rett sted. Søsterveien tilrettelagte bolig er en del av Enhet hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger og er sentrale i denne målsettingen. Vi er en arbeidsplass med mange dyktige medarbeidere. Utvikling av tjenesten, for å ligge i forkant av nye oppgaver, står derfor sentralt hos oss.   Søsterveien tilrettelagte bolig består av 43 leiligheter i et borettslag, med ulike brukergrupper med individuelle bistandsbehov. Avdelingen har fokus på miljø og utvikling rundt beboerne og personalet. Det jobbes aktivt med trivselskoordinator, fagarbeider pluss og andre stor og små prosjekter som kommer beboere og personale til gode. Det skal være trygt og godt å både bo og jobbe i avdelingen, og avdelingen er et ettertraktet botilbud.  Som avdelingsleder har du dyktige medarbeidere som er løsningsorienterte i en uforutsigbar arbeidshverdag. Tverrfaglig samarbeid er i fokus, og ingen skal føle seg alene i sin arbeidshverdag.  Avdelingen har “dagsykepleier”, som også er stedfortreder for leder.   Avdelingslederne i enheten samarbeider tett, har individuelle oppfølgingsmøter med enhetsleder, deltar på regelmessige møter i ledergruppen i enheten, samarbeider med fag- og kvalitetsrådgiver og bygger nettverk i jevnlige samlinger med alle kommunalavdelingens ledere. Enheten søker å ha et godt og konstruktivt samarbeid med tillitsvalgtfunksjonene, bla gjennom regelmessige medbestemmelsesmøter.   Stilling som avdelingsleder er ledig fra 01.10.21   Stillingens arbeidsområder/oppgaver: Overordnet drift-/fag- personal- og økonomiansvar for avdelingen   Utøve helsefremmende og verdiskapende personalledelse   Lede, organisere og koordinere aktivitetene i avdelingen og påse at de er i samsvar med lover, forskrifter og kvalitetskriterier som regulerer tjenesten Tilpasse og utvikle tjenestetilbudet til brukernes behov ift lov, regelverk og vedtatte standarder.   Sikre internkontroll, kvalitetsutvikling og arbeid med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i avdelingen  Skal bidra til helhetlig styring og utvikling av enheten for å ivareta kvalitet og brukermedvirkning basert på trygghet, verdighet og mestring.  Kvalifikasjoner og utdanning: Krav: Norsk autorisasjon som sykepleier med bred klinisk erfaring, fortrinnsvis. Søkere med annen høyskolefaglig helseutdanning/lederutdanning vil også vurderes God skriftlig og muntlig framstillingsevne Ønskelig: Formell lederutdanning vil bli vektlagt Erfaring fra ledelse vil bli vektlagt Erfaring med økonomi og it  Personlige egenskaper:  Vår avdelingsleder er en stødig og nærværende person med stor gjennomføringsevne og med en løsningsorientert tilnærming. Du har en lyttende holdning og er tydelig på dine forventninger. Du er opptatt av at all informasjon når ut til alle ledd i din avdeling så de til enhver tid vet hvilke mål det styres etter og arbeides mot.  Har du i tillegg en stor porsjon raushet og humor, ja så ønsker vi å bli kjent med deg!  Vi kan tilby: Stor variasjon og spennende arbeidsoppgaver, dager som aldri er like.    Mulighet til å bidra til utvikling av tjenestene i tråd med visjonen  Tett oppfølging av nærmeste leder Kollegaveiledning Mulighet for lederutvikling Fleksibel arbeidstid Avtale på El-sykkel Rabatt på Spenst, treningssenter Nærhet til natur og sjø med gode turmuligheter   Generelle betingelser: Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.   Du må levere tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder ved tilsetting Lønn i hht lov og avtaleverk  Søknad sendes: Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju. Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.  Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet Kontaktperson: Marianne Horgen mob: +47 40239852
Halden kommune
16/09/2021
SØKNADSFRIST: 01.10.2021 Kommuneoverlegen er kommunen sin medisinskfaglige rådgiver, og har ansvar for samfunnsmedisinske oppgaver. Kommuneoverlegen rapporterer direkte til kommunedirektøren. Politiattest må fremlegges ved ansettelse. Arbeidsoppgaver Medisinskfaglig rådgivning i organisasjonen Helsemessig og sosial beredskap, stillingen inngår i kommunens kriseledelse   Faglig ansvar for miljørettet helsevern og smittevern Myndighetsoppgaver etter Lov om psykisk helsevern Deltakelse i kommunens folkehelsearbeid, forebyggende arbeid, plan- og samfunnsutvikling Øvrige oppgaver som etter lov er særskilt tillagt kommuneoverlegen Kvalifikasjoner Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk Ønskelig med spesialisering i samfunnsmedisin, alternativt påbegynne spesialisering Relevant erfaring Førerkort klasse B og disponere bil Personlige egenskaper Vi vil i tilsettingen vektlegge personlig egnethet. I stillingen må du: Ha gode kommunikasjons- og samhandlingsegenskaper med innbyggere, kollegaer, media og andre samarbeidspartnere. Kunne jobbe selvstendig på en systematisk, effektiv og målrettet måte. Ha evne til å tenke helhetlig, forebyggende og tverrfaglig. Være opptatt av endrings- og utviklingsarbeid. Utvise initiativ, interesse og engasjement for samfunnsmedisin og inneha god rolleforståelse. Vi tilbyr Vi kan tilby et godt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø. Lønn etter avtale, kommunale lønns- og pensjonsvilkår.   Kontaktinformasjon Torill Neset Kommunedirektør +4791189779
Gjerstad kommune
16/09/2021
SØKNADSFRIST: 31.10.2021 Vil du utgjøre en forskjell for mennesker som trenger det? Ser du magien i møtet med mennesket?  Vi ser etter nettopp deg som er bevist på at akkurat du utgjør en forskjell! For å jobbe som sykepleier hos oss må du ha norsk autorisasjon og førerkort klasse B. Hvis du innehar det, så ønsker vi deg som søker på vår 100 % faste stilling.  Som sykepleier vil du arbeide selvstendig og får utfordringer og faglig utvikling i team med høyt kvalifiserte samarbeidspartnere. Du får god opplæring og et godt faglig og engasjert arbeidsmiljø. Du vil i tillegg få en unik arbeidsplass i verdensarv området vakre Saltstraumen. Du vil være tilknyttet sone Øst med base i Saltstraumen, i tillegg ligger Straumbo bokollektiv under samme virksomhet. Kollektivet har 9 beboere. Så hvis har gode samarbeidsevner, kan jobbe selvstendig og se løsninger - ikke begrensninger. Og i tillegg liker utfordringer, får energi og motivasjon av å skape mestring, slik at beboere med alvorlig sykdom og behov for hjelp kan bo lengst mulig hjemme. Da er vi den rette arbeidsplassen for deg.  Vi kan tilby deg: Rekrutteringstillegg på kr 50.000,- og ved inngåelse avtales 2 år bindingstid. Et fagutviklende miljø, god opplæring og fadder. Svært variert og utviklende arbeid, du får benyttet og utviklet dine sykepleie kunnskaper. Utvikling og  bruk av digitale løsninger i hjemmene med god  oppfølging og veiledning. Vi behandler pasienten i eget hjem, der trygghet og kvalitet står i fokus for pasienten og deg som sykepleier Du får jobbe i et naturskjønt område med gode kollegaer og ivaretakende arbeidsmiljø. Vi har to delt turnus med fortiden arbeid hver 3 helg. Vi håper du søker Ta gjerne kontakt med oss: Avdelingsleder Merethe Øyen Tlf: 75 55 72 51 eller e-post  merethe.oyen@bodo.kommune.no Virksomhetsleder Marit Helene Nilsen Nybakk Mobilnr: 915 18 406 eller e-post  marit.helene.nilsen.nybakk@bodo.kommune.no Søknad, CV og relevante vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne siden, "Søk stillingen". For spørsmål om utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20 eller e-post:  kundeservice@jobbnorge.no Annet Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og tilsetting vil skje fortløpende.  Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring legges ved søknaden. Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, og får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden) Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Bodø er kåret til Europeisk kulturhovedstad i 2024! Bodø er kåret til Europeisk kulturhovedstad i 2024. Vi er offensive, gode på samhandling og utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4500 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag! Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.
Bodø kommune
16/09/2021
SØKNADSFRIST: 12.10.2021 Fagskolen Innlandet har i utgangspunktet ledig 100% fast Lærerstilling innen Automasjon. Deltidsstilling kan også være av interesse.   Vi søker deg som har glimt i øyet, gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig og liker å jobbe mennesker er en inspirerende fagperson som også er opptatt av samarbeid, tverrfaglighet, kvalitet og profesjonalitet i arbeidsprosesser  er løsningsfokusert og tenker helhet har evne til å arbeide selvstendig og detaljert er ryddig og strukturert, har gode planleggings- og gjennomføringsevner og gode datakunnskaper har en fremoverlent holdning til endring og utfordringer og trives med å holde deg oppdatert og utvikle din kompetanse god forståelse for endrings- og utviklingsprosesser  er ambisiøs på vegne av organisasjonen og medarbeidernes potensial  Vi tilbyr et spennende og utfordrende fagmiljø der mennesket, utvikling, læring og kompetanse står i sentrum voksne og motiverte studenter  godt samarbeid på tvers av avdelinger, med støttende og utviklingsorienterte kolleger  godt samarbeid med arbeidslivet tilrettelegging for kompetanseutvikling og faglig fordypning  fine lokaler med tidsriktige løsninger og utstyr  lønn etter gjeldede avtaleverk fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger  Om stillingen Fagskolen Innlandet er i sterk vekst og det er behov for å styrke en del arbeidsområder som er i stadig utvikling og som vil kreve mer av oss industriell teknologi er ett av disse fagområdene læreren i Automasjon vil være sentral i arbeidet med å undervise og videreutvikle fagområder viktige fagområder er:  industriell digitalisering og automasjon  robotisering  programmering    Arbeidsoppgaver  stillingen innebærer tverrfaglig samarbeid og evne til å arbeide i team med hovedvekt på undervisning og veiledning undervisning på fagskolen er delvis prosjektrettet med stort fokus på praktiske oppgaver  det undervises mye digitalt i nettklasser fagområdet utvikles gjennom faglig "beste praksis" i tett samarbeid med arbeidslivet Kvalifikasjoner utdanning på minst bachelor- eller fagskole nivå relevant praksis innenfor fagfeltet er et krav  erfaring fra robotisering, programmering og ulike yrker knyttet til elektro/automasjon vil bli vektlag framoverlent holdning til endring og utvikling  god digital kompetanse  pedagogisk utdanning skal tas innen tre år etter oppstart i stillingen  gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  Egenskaper vi ønsker oss en god lagspiller som forstår viktigheten av at relasjoner og god kommunikasjon er avgjørende for at en organisasjon skal fungere vi søker oss en person som er strukturert og utviklingsorientert og som evner å skape samhold og oppslutning om felles mål  Søknad Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.  Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.                Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Vi ser fram til å motta søknaden din. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Avdelingsleder Roy Jakobsen Telefon: 911 17 260 Kontaktperson: Marked og utviklingsleder rektor Frank-Jørgen Vangen Telefon: 958 12 313
Innlandet fylkeskommune
14/09/2021
SØKNADSFRIST: 11.10.2021 Om kommunen Sandefjord kommune har 56 fastleger fordelt på 14 legesentre. Det er tradisjon for forbedringsarbeid og godt tverrfaglig samarbeid med velfungerende tillitsvalgt- og ALU-leder. Kommunen har en velorganisert helseetat med kompetent hjemmesykepleie, godt utviklet helsesykepleiertjeneste og godt kommunalt psykisk helsetilbud samt medisinsk senter og legevakt. Økonomisk støtte: Hvis du ikke er ferdig spesialist i allmennmedisin, så vil kommunen sørge for spesialiseringsløp i allmennmedisin med ALIS- avtale. Kommunen er behjelpelig med å skaffe veileder. Kommunen bidrar med økonomisk tilskudd sammen med midler fra HDIR slik at lege kan fullføre spesialisering over en periode på inntil 5 år. Du vil også få økonomisk støtte til kurs, veileder med veiledning og fravær fra praksis. Sandefjord kommune har nå vedtatt følgende tiltak for fastlegeordningen: -          Ved kjøp av praksis gir kommunen mulighet for å søke på inntil 300 000 i etableringstilskudd. -          Kommunal praksiskompensasjon (2.741 kr) for fravær ved egen- eller barns sykdom på inntil 10 dager pr. år. -          Forsterket basistilskudd -          Styrking av overlegeressurs og rådgiver med ansvar for fastlegeordningen -          2 kommunale stillinger ved Sandefjord legevakt for å minske vaktbelastningen for fastlegene Kilen legesenter: Kilen legesenter er en velrennomert og velfungerende 3-legepraksis hvor alt ligger til rette for god trivsel fra dag én. Legekontoret har erfarne og stabile medarbeidere som kjenner listepasientene svært godt. Dette eksemplifisert ved at to helsesekretærer og legekollegaene har jobbet på kontoret i over 20 år. Kilen legesenter ligger sentralt i Sandefjord bysentrum, hvorav nyoppussede lokaler og oppgradert inventar i 2016. Nåværende hjemmelsinnhaver har stått i stillingen siden 2016. 1050 listepasienter. Fastlegene er spesialister i allmennmedisin. De to andre listene er hver på 1100 pasienter. Kilen legesenter er organisert som et DA som står for fellesutgifter og husleie. Det fortsettes av ny hjemmelsinnhaver trer inn i Kilen legesenter DA ved kjøp av hjemmel. Gode rammebetingelse og arbeidsmengder som har vært familievennlig med små barn hos tidligere hjemmelsinnhaver. Det benyttes CGM journalsystem og Melin betalingsautomat. Legesenteret er godt utstyrt med mesteparten av det en måtte ha behov for i en allmennpraksis. Kontaktperson: hjemmelsinnhaver Einar Riegelhuth Koren tlf 979 78 665   Andebu legesenter: Andebu legesenter ligger i tettstedet Andebu, 25 km. nord for Sandefjord bysentrum, 20 minutter med bil fra Sandefjord og  Tønsberg sentrum. Andebu legesenter består av en 4-legepraksis samt turnuslege. Legekontoret har dyktige og stabile medarbeidere i ulike aldre og som utfyller hverandre meget godt, til sammen 1,3 årsverk helsesekretærer Nåværende hjemmelsinnehaver har stått i stillingen siden 2008 1200 listepasienter. De tre andre listene er på 1800, 700 og 750 pasienter. Andebu legesenter er organisert som et utgifts AS som står for fellesutgifter og husleie. Lokalene er eid av sandefjord kommune. Det fortsettes av ny hjemmelsinnhaver trer inn i Andebu legesenter AS ved kjøp av hjemmel. Fastlegene er spesialister i allmennmedisin. Det benyttes CGM journalsystem, besøkslegen pasientkontaktflate og Convine betalingsautomat. Legesenteret er godt utstyrt med EKG, spirometri og de vanlige laboratoriehurtigtestene. Kontaktperson:   hjemmelsinnhaver Stig Opdøhl tlf 412 23 405 For stillingene generelt gjelder: Kommunal allmennlegeoppgave inntil 7,5 t/uke. Deltakelse i kommunal legevakt. Søker bør være ferdig med LIS 1. Svært gode norsk-kunnskaper. Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling. Oppstart etter avtale på begge fastlegehjemlene.  Søknadsfrist: 10.10.2021 For spørsmål om stillingene og legetjenesten i kommunen   kontakt : Seksjonsleder Sandefjord medisinske senter Eli Hansen tlf. 976 48 411 eller hjemmelsinnehavere Opdøhl og Koren.
Sandefjord kommune