2008 - 2022
14 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

23/06/2022
Søknadsfrist: 09.08.2022 Beskrivelse Seksjon Kollektivtransport – Innlandstrafikk – har ledig 100 % fast stilling som markedskonsulent/markedsrådgiver.  Om enheten Seksjon kollektivtransport - Innlandstrafikk - har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune. Sentrale arbeidsoppgaver for å sikre et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud i Innlandet er planlegging og organisering av skoleskyss, ruteplanlegging, konkurranseutsetting av rutetilbudet, salg og markedsføring, ruteopplysning, samt utvikling og forvaltning av digitale applikasjoner og løsninger. Innlandstrafikk består av faggruppene Økonomi og kontrakt, Rutetilbud, Digitale tjenester, Kundesenter og Salg og marked. Vi er 55 ansatte og har kontorsted på Lillehammer og i Folldal. Vi søker deg som har god formidlingsevne og er opptatt av godt språk, både skriftlig og muntlig har erfaring fra kommunikasjonsarbeid ønsker å bidra til å skape et attraktivt og fremtidsrettet mobilitets- og kollektivtilbud i Innlandet er god på relasjonsbygging og liker å jobbe sammen med andre er ryddig, strukturert og målrettet Stillingen hører til faggruppe Salg og marked (8 ansatte). Du blir en del av en engasjert og inkluderende gjeng med stor ståpåvilje, godt humør og bred fagkompetanse, som jobber tett med hele seksjonen og andre interne og eksterne samarbeidspartnere. Vi tilbyr utfordrende og interessante arbeidsoppgaver for å bygge merkevaren Innlandstrafikk et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger i et sterkt fagmiljø fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger lønn etter gjeldende avtaleverk kontorlokaler i Lillehammer sentrum med utmerket kantine og eget trimrom Om stillingen 100 % fast stilling arbeidssted Lillehammer Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene vil være varierte og spennende og bygge opp under Innlandstrafikk sin visjon «Enkelt for alle å reise kollektivt» oppfølging og utvikling av Innlandstrafikk sine kommunikasjonsstrategier, intern og ekstern produksjon av innhold til ulike kanaler bistå med innhold til politiske saker og andre rapporter og dokumenter prosjektarbeid innenfor markeds- og mobilitetsarbeid koordinere og videreutvikle avtaler med aktuelle samarbeidspartnere Ønskede kvalifikasjoner relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, norsk og engelsk god kompetanse i bruk av relevante IT-verktøy ha erfaring med prosjektarbeid, gjerne som prosjektleder rett erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning Søknad Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.  Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen. Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Vi ser fram til å motta søknaden din. Kontaktinformasjon: Enhetsleder Salg og marked  Stine Fredriksen mob: 41303025
Innlandet fylkeskommune
22/06/2022
  Ulstein kommune, teknisk etat søkjer etter leiar av anleggs- og driftsavdelinga. Leiaren har ansvar for drift, utvikling og utbyggingsprosjekt for tenestene vassforsyning, avløp, kommunale vegar, hamn og grøntanlegg. Leiaren har omfattande kontakt med innbyggjarar, næringsliv og andre offentlege verksemder i tillegg til medarbeidarar på avdelinga og i organisasjonen elles. Stillinga rapporterer til kommunalsjef teknisk og inngår i leiargruppa ved etaten. Arbeidsoppgåver Leie avdeling med 11 tilsette Økonomistyring Personalansvar Iverksette og gjennomføre utbyggingstiltak innan veg vatn og avløp Sikre god drift innan tenesteområdet Saksbehandling for politiske organ og oppfølging av vedtak Kvalifikasjonar Relevant høgare utdanning. Til dømes; ingeniør/sivilingeniør/master innanfor veg, vatn, avløp, bygg, anlegg og liknande, arkitekt, landskapsarkitekt. Erfaring frå offentleg eller privat verksemd innanfor fagfeltet. Erfaring frå prosjektutvikling og prosjektleiing Kompetanse innan økonomistyring og måloppnåing Førarkort minimum klasse B Evne til relasjonsbygging og personlege eigenskapar vil bli vektlagt Personlege eigenskapar Omgjengeleg med gode samarbeidsevner Sjølvstendig, strukturert og resultatorientert Du må kunne jobbe godt både åleine og i lag med andre. Engasjert, løysingsorientert og innovativ Pågangsmot og evne til å drive prosessar framover Vi tilbyr Ei utfordrande stilling i eit arbeidsmiljø kjenneteikna av profesjonalitet, sterke fagmiljø,  tilgang til gode nettverk både innan fag og leiing.  Gode pensjons- og forsikringsordningar i KLP Løn etter avtale Kontaktinformasjon Arne Runar Vik, kommunalsjef teknisk, 41582440 Arbeidsstad Sjøgata 63 6065 ULSTEINVIK Nøkkelinformasjon: Arbeidsgivar:Ulstein kommune Referansenr.:4529328904 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 17.07.2022
Ulstein kommune
22/06/2022
  Arbeidende formann/rørlegger vedlikeholds lag i Virksomhet for Vann, Avløp og Renovasjon  Virksomhet for vann, avløp og renovasjon utfører anleggsprosjekter og vedlikehold på ledningsnettet. Arbeidet vil være knyttet til rehabilitering av vann og avløp, utskifting av vannkummer, bistå ved vannlekkasjer mm. Virksomheten har et vedlikeholds lag som har som hovedfunksjon å drive frem rehabiliteringsprosjektene og vedlikehold på ledningsnettet i samarbeid med innleide entreprenører.   Stillingsbeskrivelse Vi søker en positiv og utadvendt Formann/anleggsrørlegger i 100% stilling. Som arbeidende formann har du ansvaret for den daglige driften av vedlikeholds laget. Laget består av 5 personer i rollen som rørlegger, maskinfører, lastebilsjåfør og grunnarbeider. Nærmeste overordnede vil bli avdelingsleder for vann og avløp   Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: fast Tiltredelse: snarest   Arbeidsoppgaver - Rørlegging - Planlegging av arbeidsoppgaver - Se til at HMS blir riktig utøvet i vedlikeholds laget - Utføre anskaffelse og mottakskontroll samt oversikt av materiell - Utarbeide dokumentasjon for utførte arbeider   Kandidaten må ha følgende kvalifikasjoner: - Fagbrev rørlegger - Kompetansebevis maskinfører - Sertifikat klasse B - Kunnskap/erfaring og god holdning til HMS og internkontroll -Kunnskap og erfaring med anleggsvirksomhet, gjerne rettet mot vann og avløp Følgende kvalifikasjoner er ønskelig: - ADK-Sertifikat - Sertifikat BE, C og CE - Bruk av stikkesett - Serviceinnstilt - Gode samarbeidsevner   - Ansvarsbevisst - Initiativrik - Evne til å jobbe selvstendig - Opptatt av orden og kvalitet - Erfaring fra arbeid etter tegninger og prosjekterte løsninger - Evne til å se de beste løsningene og ta tak i problemer som skulle dukke opp - Evne til å kunne stå på i perioder med større arbeidspress    Manglende formell utdannelse kan kompenseres med relevant erfaring fra privat og/eller offentlig virksomhet. Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr - Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag - God pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse)  - Fleksibel arbeidstid i en spennende og utfordrende organisasjon - Trening ved treningsstudio/svømmehall til sterkt redusert pris - Livsfaseorientert personalpolitikk - Lønn etter avtale - Dekning av flytteutgifter med inntil 50 % av kostnaden. Det er 6 mnd. prøvetid i Kragerø Kommune. Pliktig medlemskap i KLP med 2 % av brutto lønn. Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med Avdelingsledersleder for Vann, Avløp: Stian Solum-Karlberg på telefon: 466 22 792, stian.solum-karlberg@kragero.kommune.no Søknad sendes Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no Kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju/forespørsel.    Evt. søknader som ønskes unntatt offentlighet, vil bli vurdert særskilt. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke kan imøtekommes, vil søker bli underrettet før opplysningene blir offentliggjort, jf. offentlighetslovens regler. Link til søknadsskjema: Send søknad Søknadsfrist: 16.08.2022
Kragerø kommune
22/06/2022
  Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsportefølje. Som inneholder alt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. En slik variert portefølje, krever kompetanse på en rekke områder. Seksjon for Formålsbygg er organisatorisk plassert under Bymiljø og utbygging, henholdsvis avdeling Eiendom. Seksjonen består av driftsenhetene Byggsikkerhet, Forvaltning og Teknikk og utvikling.   Formålsbygg har det overordnede ansvaret og myndighet for planlegging av drift, vedlikehold og utvikling av kommunens formålsbygg. Under dette ligger også prosjekteringsanvisninger, dokumentasjon og oppgaveorganisering. Seksjonen har også et overordnet ansvar for å utvikle løsninger som vil optimalisere drift og vedlikehold.  Som offentlig aktør forventes det at kommunen strekker seg lenger utover forskriftskravene for å oppnå gevinster samt måloppnåelse knyttet til klimaarbeidet. Helhetlige løsninger som er bærekraftige i levetiden er noe kommune setter høye mål for. Vi søker etter dyktige medarbeidere til å styrke et allerede sterkt fagmiljø for å møte fremtidige behov og krav. En stadig mer teknisk sammensatt bygningsmasse som stadig vokser i omfang gjør at fagstaben må styrkes videre. Stillingen hører til under enheten teknikk og utvikling, som er en nyopprettet enhet under eiendom i Stavanger kommune.  Arbeidsoppgaver Som ingeniør innenfor lås og beslag skal du være en av kommunens fagressurser og ha detaljkunnskaper innen fagområdet. Du skal være hovedressursen i kommunens faglige ståsted i utarbeidelse av kravspesifikasjoner og målsetninger innenfor fagområdet. I stillingen inngår blant annet: Ansvar for lås og beslag -kravspesifikasjon, med spesielt fokus på kapittel 2 – Bygning, og de kapitlene som omhandler avlåsing av dører og vinduer i hovedsak. Holde kommunen oppdatert på utvikling innen sitt fagområde slik at nye funksjoner, krav og teknologi skal komme til anvendelse.   Tett samarbeid med byggforvalters vedlikeholdsplanlegging og aktiviteter knyttet til forebyggende vedlikehold.  Tett samarbeid med seksjonens enhet for byggsikkerhet som bla har ansvar for adgangskontroll anlegg og andre systemer for elektronisk avlåsing.   Delansvar i forbindelse med tekniske data som skal arkiveres i forvaltningssystem og arkiv. Bistå driftsseksjonen i Eiendom med rådgivning og opplæring i spørsmål knyttet til drift.   Deltakelse i prosjektmøter med ITB- og LCC koordinator når det er nødvendig. Dette gjelder spesielt i fasen med utvikling og beskrivelse av byggeprosjekter før anbudsutsendelse.   Godkjenning av anbudsdokumenter innenfor gitt fagområde før anbudsutsendelse i tett samarbeid med BMU byggeprosjekter. Et eksempel på dette kan være prosjektets låsplan. Overordnet ansvar for kommunens nøkkelsystemer i formålsbygg. Ansvar for anskaffelser og avtaler innenfor sitt fagområde, rammeavtaler, serviceavtaler etc. Relevant rapportering innenfor fagområde  Utarbeide grunnlag for politiske saker som skal fremmes/svares opp på innenfor fagområdet. Kvalifikasjoner Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå i ingeniørfag innenfor låssystemer, gjerne med spesialisering innen noen av fagtemaene under kapittel 2 byggfag spesielt rettet mot avlåsing, dører, vinduer mm. Bred systemforståelse innenfor avlåsingssystemer, nøkkelsafe for brannvesenet, dørautomatikksystemer og automatiske døråpnere mm. Gode kunnskap innen beslag i forbindelse med rømningsdører og dørautomatikk knyttet til dette. God systemforståelse for hva som inngår i et dørmiljø for å sikre riktig funksjon og avlåsing. Kjennskap til rømningssystemer som er relevante ifm avlåsing. Erfaring med prosjektering og beskrivelser innen lås og beslagsystemer. Erfaring med økonomistyring og god kontrakts forståelse (NS). Erfaring med anbudsprosesser i offentlig sektor.  Strukturert og med gode planleggingsevner. Lengre relevant erfaring kan eventuelt kompensere for manglende formell utdanning  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk. Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.   Personlige egenskaper God og dokumentert kunnskap og ferdigheter innen bruk av digitale kontorstøtteverktøy, Office og Office 365. God tverrfaglig forståelse der hovedfokuset vil være å bygge gode bygg å være i med lave vedlikeholds- og driftskostnader i levetiden. Helhetlige forståelse av at gode byggverk krever stort samspill mellom fagene for å skape de gode byggene. Du har gode evner til å arbeide strukturert og tar oppgavene du får fortløpende. Ser vi viktigheten av å bygge et godt arbeidsmiljø for å øke arbeidseffektiviteten. Du er opptatt av og har erfaring innen miljøriktige valg i byggverk. Åpen og ærlig. Vi tilbyr En arbeidshverdag som er sterkt preget av allsidighet og variasjon i oppgavene. Her vil du få muligheten til å delta i både planlegging, deltakelse i prosjekter, innkjøp, rådgivning i drift og vedlikeholdsoppdrag. Stor grad av selvstendighet og muligheter til utvikling innenfor eget fagfelt Arbeide i et godt etablert arbeidsmiljø med høy fagkompetanse der du blir en av de viktige til å løfte dette videre. Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP  Fleksibel arbeidstid  Gode utviklingsmuligheter og hjelp til tilrettelegging slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner.  Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring, stillingskode: 808400 Ingeniør. Kontaktinformasjon: Espen Svendsen Driftssjef Telefon 476 20 480  Søknadsfrist: 01.08.2022
Stavanger kommune
22/06/2022
Trøndelag fylkeskommune satser på effektive og fremtidsrettede tjenester. Vår Seksjon IKT er drivkraft og pådriver for digitaliseringsarbeidet som skal merkes for både egne brukere og publikum. Vi har i den senere tid gjort et betydelig løft innenfor sikkerhet og behovet for en teknisk sikkerhetskoordinator har da blitt mer påtrengende.  Vi har derfor opprettet en ny stilling som vil ha et hovedansvar for teknisk sikkerhet og arkitektur. Vi ønsker å fult ut utnytte de tekniske løsninger som vi har anskaffet slik at sikkerheten kan ivaretas uten at brukerne blir unødvendig påvirket. Vi søker deg som ønsker å utgjøre en forskjell, bidra med nyvinning – og samtidig ta seg av de mer hverdagslige utfordringene. Hos oss får du brukt kompetansen din i et hektisk og dynamisk miljø preget av 40 ansvarsfulle og trivelige folk med sterk fagkompetanse. Vi har et godt arbeidsmiljø, og hverdagen er preget av tett samarbeid og jobbing på tvers. Vi har en moderne og fremtidsrettet driftsplattform. Vi har utstyr fordelt på datarom i både Steinkjer og Trondheim. Vi drifter teknologi på over hundre lokasjoner og leverer tjenester til hele 23000 brukere. Vi samarbeider tett med flere av de største leverandørene i markedet.  Arbeidsoppgaver Være vår faglige koordinator innenfor den tekniske delen av IT-sikkerheten Være med å designe, planlegge og implementere sikkerhetsarkitektur Være med å lage og oppdatere rutiner, regler og dokumentasjon om sikkerhetsløsninger og datasikkerhet Gi råd og veilede om sikkerhet i applikasjoner og tekniske plattformer, i prosjekt og daglig drift Sammen med vår SOC/CERT leverandør være med å analysere alarmer, loggdata, nettverkstrafikk og IKT-sikkerhetshendelser og varsler og koordinere arbeidet ved sikkerhetshendelser Gjennomføre risikoanalyser eller sårbarhetsanalyser, sikkerhetstesting og sikkerhetsøvelser Være med å utarbeide beredskap- og gjenopprettingsplaner. Andre oppgaver relatert til sikkerhetsarbeid Kvalifikasjoner Høyere teknisk utdanning. Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet Kjennskap til anerkjente standarder og metodikk for IT-sikkerhetsarbeid Kjennskap til offentlig forvaltning og sikkerhetskrav  Personlige egenskaper Du er faglig dyktig og brenner for fagfeltet Du er nysgjerrig på ny teknologi Du arbeider systematisk og nøyaktig, både selvstendig og i samarbeid med andre Du er en lagspiller og samarbeider godt med dine kolleger  Du må kunne kommuniserer godt på norsk både skriftlig og muntlig Vi tilbyr Konkurransedyktig lønn etter nærmere avtale. Fylkeskommunale tilsettingsvilkår gjelder Et godt og spennende fagmiljø Dekket mobil og bredbånd Arbeidssted i Trondheim eller Steinkjer Kontaktinformasjon: Tore André Kristiansen Seksjonsleder IKT 99096402 torekris@trondelagfylke.no Arnstein Eidsmo Assisterende seksjonsleder IKT +4790578959 arnei@trondelagfylke.no SØKNADSFRIST: 26.06.2022
Trøndelag fylkeskommune
20/06/2022
Om stillingen Vi søker en trygg, tydelig og synlig kommunedirektør. En toppleder med evne til å tenke helhetlig og strategisk. Vår nye kommunedirektør får ansvar for å lede en sterk fiskerikommune, ytterst på Finnmarkskysten. Gjennom god økonomistyring, kulturbygging, prosjektarbeid og samarbeid på tvers av hele kommunens tjenesteområder, skal du lede de ansatte fremover i utviklingen av Måsøy kommune. Vi har kommuneplanens samfunnsdel og en god økonomi som fundament i vårt arbeid, og leter etter en som kan holde stø kurs i utviklingen. Som kommunedirektør får du en av de viktigste rollene i Måsøysamfunnet og du må være motivert av samfunnsoppdraget. Kommunedirektøren skal ha spesiell fokus på generell ledelse og økonomistyring. l tillegg er god dialog mellom administrasjon, politisk nivå i kommunen og innbyggere, noe kommunedirektøren skal føle er en selvfølge. For å kvalitetssikre dette, må du altså kunne vise til gode resultater som leder innen offentlig og/eller privat virksomhet. Videre vil vi legge vekt på at du har erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid, god forståelse for samhandling mellom politisk og administrativ ledelse og innsikt i offentlig forvaltning. Søknadsfrist: 18. juli 2022 Ansvarsområder og arbeidsoppgaver Være opptatt av kommunens rolle som samfunnsutvikler og tilrettelegger for god og effektiv tjenesteproduksjon i nært samarbeid med politisk ledelse. Etablere gode relasjoner internt i organisasjonen, politikere, innbyggere samt organisasjons- og næringsliv i kommunen og regionen Sikre at Måsøy kommune til enhver tid har en faglig kompetanse som er tilpasset arbeidsoppgavene Arbeide aktivt for å tilrettelegge for bolyst og stadsutvikling Sikre god økonomistyring og tilpasse drift og tjenestetilbud til den økonomiske situasjonen Være bindeleddet mellom det politiske og administrative system. Være en god støttespiller som har mot til å delegere og evne til å gi medarbeiderne rom for å handle Ønskede kvalifikasjonskrav Vi ønsker at vår nye kommunedirektør skal ha en motiverende og inkluderende lederstil. Gode kommunikasjonsevner og evne til samarbeid med både interne og eksterne aktører vil bli vektlagt. Vår ny kommunedirektør Viser interesse for Måsøy kommune som samfunn, og skaper innhold i vårt slagord «Tar vare på folk og fisk» Har en god gjennomføringsevne, er tydelig og ryddig Kjennetegnes somen lytlende lagspiller Forståelse for å anvende teknologi som redskap har høyere relevant utdannelse Har god erfaring med økonomistyring Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper ved tilsetting, Vi tilbyr Vi kan tilby en utfordrende og spennende lederstilling, der du sammen med dyktige medarbeidere vil få en sentral rolle i kommunen sin videreutvikling. Lønnsfastsettelse for ledere skjer lokalt gjennom vurdering ved tilsetting, og på grunnlag av bestemmelsene i Hovedtariffavtalen.Gode pensjons- og forsikringsordninger. Kontaktpersoner og søknadshåndtering Ytterligere informasjon om stillingen får du ved å henvende deg til ordfører Bernth R. Sjursen, mob 47 33 24 07 I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling.
Måsøy kommune
20/06/2022
Vår dyktige rektor gjennom fem år har valgt å søke seg en ny utfordring. Vi søker derfor etter ny rektor i 100% fast stilling. Skolen ligger på Nerstad i Nedre Sigdal, Sigdal kommune. Den ligger i tilknytning til samfunnshus, barnehage og idrettshall. Skolen har en begynnende organisering som fådelt skole for trinn fra 1.-7.klasse. Skolen har god pedagogisk og teknisk standard, med baseområder, et eget skaperverksted og SFO. De store og gode uteområdene ved skolen som inneholder bla skog, vann, fotballbane, ballbinge, sykkelløype, skiløype, skøytebane og lekeapparater, legger godt til rette for fysisk aktivitet og muligheter for uteskole. I kvalitetsplan for Sigdalsskolen "Den gode skole - en skole for framtida" er trygghet, inkludering og mestring sentrale begreper. Skolene i Sigdal har fokus på tilpasset opplæring, nye læreplaner i Fagfornyelsen og læring på digitale flater. Vi følger vår lokale plan for et inkluderende miljø i barnehage og skole, med bruk av ulike programmer som MOT, Mitt valg og Link. Sigdal kommune satser på pedagogisk bruk av digitale verktøy i undervisningen og som et redskap i vurderingsarbeidet. Vi bruker iPad som arbeidsverktøy og har IKT-koordinatorer på alle skolene. I skolene i Sigdal legger vi vekt på å et godt skole-hjem samarbeid og nær kontakt med nærings -og kulturlivet. Sigdal kommune har som målsetting å være en skapende kommune med vekt på nytenkning og entreprenørskap. Kommunen har nært samarbeid om interkommunale tjenester som PPT, Voksenopplæring og barnevern med Modum og Krødsherad. Vi har også et samarbeid om blant annet IKT-tjenester med andre kommuner i Kongsbergregionen. Rektor har det faglige, pedagogiske og administrative ansvaret for driften av skolen. Nærmeste overordna er oppvekstsjef. Stillingen er ledig fra og med 19/9-2022. Vi søker en fremtidsrettet og handlekraftig rektor som fremmer elevenes faglige og sosiale læring og utvikling, og har innsikt i forskning på skoleutvikling. Rektorstillingen vil medføre ca 70-80% ledelse og 20-30% ikke-timeplanlagt undervisning. Arbeidsoppgaver for den nye rektoren vil være: Inspirere og motivere til lagarbeid Organisere skolens arbeid gjennom skoleåret. Pedagogisk ledelse gjennom å planlegge og lede lærernes læring og utvikling, og legge til rette for profesjonsfellesskapet ved Nerstad skole Økonomistyring Ansvar for elevresultater. Kartlegge og analysere utfordringer i læringsmiljøet slik at alle elever får vært den beste versjonen av seg selv. Kommunisere tydelige mål og forventninger knyttet til læringsresultater. Ansvar for skolens psykososiale miljø. Samarbeide tett med lærere, assistenter, foresatte og andre samarbeidspartnere for å skape et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø preget av lærelyst og engasjement. Følge opp arbeidsgiveroppgaver overfor skolens personale Sikre godt samarbeid mellom hjem og skole Delta på FAU-møter og lede samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg Ansvarlig for rapportering om skolen til kommunens administrative og politiske ledelse. Saksbehandlingsoppgaver innenfor delegert ansvar. HMS-ansvar Beredskapsansvarlig for skolen. Medvirke i utvikling av nettverk blant skolelederne. Kvalifikasjoner: Du har pedagogisk kompetanse for grunnskolen, relasjonskompetanse, erfaring fra skoleverket og gjerne skolelederutdanning. Du har erfaring med og er trygg på foreldresamarbeid. Du har kjennskap til og bidrar aktivt i tverretatlig samarbeid. Du har erfaring med systematisk skoleutviklingsarbeid og endringsarbeid. Du har god digital kompetanse. Du har kjennskap til relevante lover, forskrifter og avtaleverk. Du skaper tillit basert på respekt, omsorg, kompetanse og integritet. Personlige egenskaper: Du er: Motivert for å jobbe helhetlig og skape lagånd. Strukturert og ansvarsbevisst. Selvstendig og samarbeidsvillig. Framtidsrettet Løsnings- og utviklingsorientert. Tålmodig og tydelig i kommunikasjonen med aktuelle samarbeidspartnere. Og du viser respekt for brukere og kollegaer, og evner å se hele mennesket. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr: Engasjerte og kompetente medarbeidere Skolelederutdanning dersom den som tilsettes ikke innehar dette. Tilbud om personlig oppfølging Arbeid i en IA bedrift. Gode pensjons – og forsikringsordninger. Lønn etter avtale. Språk: Søkeren må beherske norsk muntlig og skriftlig. Politiattest: Vi gjør oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved tilsetting slik Opplæringsloven krever. Søknad: Ved ønske om unntatt offentlighet av søknaden forbeholder Sigdal kommune seg retten til å vurdere om dette kan gjøres, jfr. Offentlighetsloven §25. Sigdal kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Kontaktinformasjon: Hanne Bredde Vig Telefon: 415 13 702 Epost:  post@sigdal.kommune.no
Sigdal kommune
20/06/2022
SØKNADSFRIST: 31.07.2022 Trives du i en stilling med ansvar for folk og resultater? Mestas visjon er vi viser vei . Det sier mye om våre ambisjoner. Vi skal gå foran og vise vei innen våre kompetanseområder. Mestas samfunnsoppdrag er enormt viktig: vi skal sørge for at du kommer deg trygt frem – hver dag. Dette er et ansvar vi tar på største alvor. Vi er stolt av vår 200-årige historie, og gleder oss samtidig over at vi er i en transformasjon. Denne stillingen er plassert i enheten Anlegg og spesialproduksjon og vi er på jobb hver dag for å løse komplekse, tverrfaglige anleggsprosjekter - og svært spesialiserte oppdrag. Vi utfører alle typer anleggsarbeid inkludert veianlegg, sjøanlegg, vann- og avløp, sprenging, kraftforsyning, jernbane og grunnarbeid. Vår avdeling i vest vinner stadig nye anbud og vi søker nå etter en ny prosjektleder til våre anleggsprosjekter i hovedsak på Vestlandet. Arbeidsområdet er landsdekkende, men kontorplass vil være i Odda. Om jobben: Som prosjektleder vil du ha overordnet ansvar for anleggsleder, formenn og fagarbeidere. Du og ditt lag vil sørge for at vi leverer det vi har lovet, gitt økonomiske målsettinger. Arbeidsmiljø og engasjement er viktig for oss, og din rolle som leder vil være å utvikle og skape et godt og engasjert team, der arbeidshverdagen oppleves trygg og sikker. Jobben vil blant annet omfatte: Lede prosjekter og sikre at de til enhver tid er optimalt organisert og ledes slik at økonomiske, kvalitetsmessige og andre målsettinger i oppnås Oppfølging av HMS, kontrakt og økonomi Kundekontakt Innkjøp og oppfølging av underentreprenører Utarbeidelse av dokumentasjon Personalansvar og oppfølging av medarbeidere Hvem er du? Vi ser etter deg som er forretningsorientert og som vil trives i en stilling med ansvar for folk og resultater. Du må kunne identifisere seg med våre verdier; endringsvilje, helhetsansvar, ærlighet og fokus. Du ser potensialet i de rundt deg og motiverer andre til å yte sitt beste. Med din gode økonomiske forståelse sørger du for å levere det som er lovet innenfor gitte rammer. Kommunikasjon og samarbeid med sikte på å skape resultater i felleskap er en viktig del av rollen og du må ha god fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig. Vi ser for oss at du har utdannelse som ingeniør innen bygg og anlegg, industriell økonomi eller teknisk fagskole innen bygg/anlegg men annen bakgrunn kan også være interessant. Lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdanning. For å lykkes og trives i denne rollen, er det viktig at du har riktige holdninger og det er fint om kan vise til erfaring som anleggsleder eller prosjektleder. Hvorfor skal du jobbe i Mesta? Du vil bli en del av en avdeling med høy faglig kunnskap og et godt arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen kjennetegnes av høyt tempo, samarbeid og stor endringsvilje. I Mesta vil du få konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Hos oss vil du bli en viktig brikke i arbeidet med å holde infrastrukturen i gang; et viktig samfunnskritisk oppdrag. Er du nysgjerrig og vil vite mer? Ta kontakt med prosjektleder Atle Stana på telefon: 48 15 62 03 eller prosjektsjef Bjørn Inge Falling på telefon 90 70 49 21. Hvordan søke? For å søke laster du opp CVen din og svarer på noen relevante spørsmål. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev. Søk på jobben så fort som mulig, men senest: 31.07.2022. Søknader vurderes fortløpende. Vi i Mesta er opptatt av mangfold, likestilling og inkludering, og har et arbeidsmiljø der alle skal oppleve at de har like muligheter og føle seg ivaretatt. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønnsidentitet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke jobb hos oss. Kontaktinformasjon: Atle Stana Prosjektleder Telefon 481 56 203  
Mesta AS
20/06/2022
SØKNADSFRIST: 04.07.2022 Arbeidssted: Rådhusgata 3, 4306 Sandnes Vil du jobbe i et team med stor fagkunnskap innenfor kreditt? Vi er en framoverlent organisasjon med et godt arbeidsmiljø og tilbyr spennende muligheter. Du vil være på lag med 120 dyktige kollegaer som alle jobber med et brennende engasjement for å skape de beste resultatene og gode kundeopplevelser. Hos oss får du en unik innsikt i hvordan det er å drive en bank. Vi har en flat struktur der åpenhet verdsettes høyt. Vi snur oss raskt rundt og har korte beslutningsveier for å finne gode løsninger for våre kunder. Teamet skal jobbe tett sammen med rådgiverne på privatmarked og gi faglig bistand og støtte innenfor kreditt og lånehåndtering. Teamet skal bidra til håndtering av helhetlige kredittsaker for rådgivere i de ulike team, ha direkte kundekontakt, samt være besluttere for saker som rådgivere har produsert selv. Teamet har en viktig funksjon for å avlaste rådgiverne i PM slik at de kan være mest mulig i kundedialog. Arbeidsoppgaver Være operativ og ha ansvar for at lånesaker blir betjent effektivt og innenfor gjeldende tidsfrister Være proaktiv og kunne ta direkte kontakt med lånekundene Koordinere opplæring og oppdatering av kredittkompetansen til våre rådgivere Du vil være en viktig støttespiller for leder Kreditt PM Du blir en kulturbygger og forbilde for organisasjonen Teamleder vil ikke få personalansvar Vi tilbyr Mulighet til å utvikle banken Mulighet til å forme rollen som teamleder Personlig utvikling som lånerådgiver og teamleder Støtte fra leder for å nå felles mål Være med i et team som skal lykkes sammen Faglige kvalifikasjoner Relevant universitets-/ høgskoleutdanning (finans/økonomi/administrasjon) Relevant erfaring Autorisert kredittrådgiver (FinAut) Kontaktinformasjon: Stein Haga HR Sjef Telefon 992 66 274 Rune Jåthun Leder Kreditt Telefon  941 31 599
Sandnes Sparebank
15/06/2022
Vil du være en del av en avdeling med 10 vernepleiere på en arbeidsplass med høy faglig kompetanse og dyktige kollegaer?  Vernepleier eller sykepleier Spennende og utviklende arbeidsoppgaver, kollegaer med høy faglig kompetanse og tverfaglig samarbeid. Er dette noe for deg vil vi gjerne ha deg som kollega i Miljøtjenesten avdeling Kongens gate 14. Kongens gate 14 er ei samlokalisering av fire bofellesskap med sentral beliggenhet i sentrum av Bodø. Bygget består av 28 leiligheter over 5 etasjer. Å bo i bofellesskap gir rom for individuell livsførsel, samt tilgang til fellesareal sammen med naboer. Vi har ledig 100 % fast stilling som vernepleier eller sykepleier i bofellesskapene i Kongens gt. 14. Bofellesskapene er døgnbemannet slik at turnusen vil bestå av både dag-/aftenvakter på ukedag og helg.  Miljøtjenesten er en virksomhet i Bodø Kommune bestående av flere avdelinger. Målgruppen er personer med medfødt eller tidlig ervervet funksjonsnedsettelse, som har behov for langvarige og koordinerte tjenester og habilitering. Vi yter alle helse- og omsorgstjenester samt praktisk bistand til personer i målgruppen, herunder helsetjenester i hjemmet, aktivitetstilbud, avlastning m.m. Vår nye vernepleier/ sykepleier: Kvalifikasjoner: Har utdanning som vernepleier eller sykepleier. Må kunne vise til erfaring med helse - og omsorgstjenester til Miljøtjenestens målgruppe. Må vise til gode kunnskaper i norsk og IKT Det er ønskelig med: Har god kjennskap til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 og Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 4. Har relevant videreutdanning, samt erfaring med kollegaveiledning. Personlige egenskaper: Må være i stand til å jobbe både selvstendig og i team.  Er en kollega som tar ansvar i en travel arbeidshverdag.   Har gode samarbeidsevner og bidrar til et godt arbeidsmiljø.  Er fleksibel og tåler omstilling, samt bidrar til at enheten klarer å utvikle og omstille seg. Noen av dine arbeidsoppgaver vil være: Som vernepleier eller sykepleier i Kongens gate 14. sine bofellesskap vil du få mulighet til å inneha en teamlederfunksjon. Dette innebærer fagansvar og veiledningsansvar til medarbeidere i teamet; i samarbeid med avdelingsleder.  Du vil ha daglig ansvar for oppfølging av helse- og omsorgstjenester, samt yte praktisk bistand til tjenestemottakere; i nært samarbeid med andre faggrupper.  Bidra til brukermedvirkning, og et godt pårørendesamarbeid til det beste for tjenestemottaker.   Ta et stort ansvar mtp. kvalitet på tjenesten som ytes, herunder samarbeid med interne og eksterne instanser.  Delta i ulike fritidsaktiviteter sammen med tjenestemottakerne.   Opprettholde faglig standard i samsvar med gjeldende lovverk.  Utføre arbeidet i henhold til kvalitetsforskrifter og ha et medansvar i kvalitets- og forbedringsarbeidet. Vi kan tilby deg Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver Opplæring, bruk og tilgang på nye velferdsteknologiske- og IKT- løsninger. Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og positive medarbeidere. Et tverrfaglig sammensatt arbeidsfellesskap med høy faglig og etisk kompetanse. Deltagelse i utviklingsarbeid for utforming av nye arbeidsmetoder. Avdelingen vurderer kontinuerlig alternative arbeidstidsordninger med utgangspunkt i driftens behov samt kommunens prinsipper for heltidskultur. Muligheter for nettverksbygging og kompetanseutvikling innad i Miljøtjenesten. Annet Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju og personlig egnethet vil bli vektlagt. Lønn etter gjeldene tariffavtale. Dokumentasjon på utdanning og praksis legges ved søknaden.  Får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse- og omsorgstjenestelov § 5-4 (skal ikke vedlegges søknaden) Arbeidsplassene i Bodø kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.   Bodø kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.   Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke.   Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten.   For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder.  Har du spørsmål om stillingen? Kontakt gjerne: Avdelingsleder: Veronika Edvinsen 900 47 995/ 75 55 5437 veronika.edvinsen@bodo.kommune.no Avdelingsleder: Marie Hagevik 916 49 152 Marie.Hagevik@bodo.kommune.no Søknad, CV og vedlegg sendes via lenke på denne siden. Har du spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20. Søknadsfrist: 10.07.2022
Bodø kommune