Ledige stillinger:
Klar for ny jobb?

Nyeste stillingsutlysninger

12/11/2018
SØKNADSFRIST: 30.11.2018 Ved Teknisk forvaltning vann- og avløpsavdelingen er det ledig fast 100 % stilling som automatiker/ingeniør automasjon. Arbeidsoppgaver planlegge, koordinere drift, vedlikehold og ettersyn av el- og automasjonsinstallasjoner for Ringerike kommunens ca 125 utestasjoner, driftssentral, kommunikasjonsinstallasjoner mm. VA og renseanlegg ivareta internkontroll og driftsrutiner innen automasjon og elektro VA og renseanlegg delta i prosjektarbeid og gjennomføring av større oppgraderinger delta i utvikling av evt nye områder og systemer innen drift og fjernkontroll ansvarlig for kompetansebygging og vedlikehold på Ringerike kommunes styringssystemer faglig bistand mot andre kommunale avdelinger må påregnes Kvalifikasjoner fagskole, bachelor- eller mastergrad innen elektro, elektronikk, automasjon eller lignende førerkort kl B erfaring fra industriell virksomhet Ønskede kvalifikasjoner: tilleggsutdanning/erfaring innen PLS programmering, toppsystemer (DCS og SCADA systemer), radio, nettverk (Ethernet). Spesielt er erfaring med Siemens PCS7 ønsket kjennskap til tegneverktøy som f.eks. Autocad el.l. (Flytskjemaer, tavletegninger mm)  bruk av PC-baserte verktøy og kunnskaper innen PC-programmering en fordel erfaring med motordrifter gode kunnskaper om instrumentering (nivå-, trykk-, temperatur-, mengdemåling mm) stor interesse for automasjon, PLS og styresystemer Personlige egenskaper gode skriftlige og muntlige norkskunnskaper strukturert systematisk og nøyaktig mht registreringer gode relasjonsevner internt og eksternt Vi tilbyr lønn etter kvalifikasjoner god pensjonsordning interessante og krevende arbeidsoppgaver godt arbeidsmiljø Søknad Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Elektronisk søknad skal benyttes Arbeidssted Follumveien 100,  3515 Hønefoss Kontaktinformasjon Magne Lohre avdelingsleder 97192417 magne.lohre@ringerike.kommune.no   
Ringerike kommune
12/11/2018
SØKNADSFRIST: 26.11.2018 Vil du være med å bygge og utvikle et livskraftig Agder?  Vi søker fylkesdirektør folkehelse til Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune slår seg sammen til Agder fylkeskommune 1.1.2020. Gjennom sammenslåingsprosjektet bygger vi en ny organisasjon som skal løfte landsdelen.  Utvikling og etablering av Agder fylkeskommune bygger på ni førende prinsipper:  o Samhandling på tvers, internt og eksternt  o Kvalitet i leveransene og brukeren i sentrum  o En robust og fleksibel fylkeskommune  o En synlig fylkeskommune  o Tydelig strategisk retning, og god gjennomføring  o Innovasjon og kontinuerlig forbedring  o Bruke fylkeskommunens samlede kompetanse  o Åpenhet og tillit  o En attraktiv og framoverlent fylkeskommune Globale trender som klima og miljø, aldrende befolkning, digitalisering og migrasjon treffer oss, og i tillegg har vi noen særlige levekårsutfordringer i vår region. For å nå målet om at Agder skal bli et lavutslippssamfunn med gode levekår, krever dette en stor omstilling som angår hele organisasjonen. Derfor har vi valgt å organisere den administrative strukturen som en matriseorganisasjon med åtte likeverdige "hjemmehavner". Fylkesdirektørene for hjemmehavnene utgjør fylkesrådmannens lederteam, og vil i perioden fram til 1.1.2020 fungere som prosjektledere for ny Agder fylkeskommune. For mer informasjon se  www.agderfk.no  . Til det nye lederteamet lyser vi ut stillingen som fylkesdirektør folkehelse.  Fylkesdirektøren vil ha et særlig ansvar for å få satt målene i  "Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025"  ut i livet. Gjennom samarbeid om folkehelsearbeidet i regionen, skal vi jobbe for økt livskvalitet for alle på Agder. Sett i lys av globale og regionale utfordringer som påvirker innbyggernes levekår, ser vi etter deg som har et brennende engasjement, kompetanse og kapasitet til å videreutvikle og drive Agder fylkeskommunes innsats på dette området. Arbeidsoppgaver: Inngå i prosjektledelsen for bygging av Agder fylkeskommune frem til 1.1.2020 Overordnet budsjett- og personalansvar for folkehelse Resultatoppnåelse for Folkehelse, inkludert den offentlige tannhelsetjenesten Sammen med lederteamet ansvar for fylkeskommunens totalleveranse Overordnet ansvar for strategi og retning for eget område som en del av helheten Lede og motivere omgivelsene til samarbeid og målrettet innsats Kvalifikasjoner: Relevant universitets- eller høyskoleutdanning Ledererfaring, gjerne på strategisk nivå Relevant arbeidserfaring Solid forståelse for rammebetingelsene i offentlig sektor og for lederrollen i et politisk/administrativt samspill Forståelse for og kunnskap om levekårsutfordringene på Agder Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner, evne til å jobbe gjennomgående, finne løsninger sammen med andre og tenke helhet Resultatorientert med stor gjennomføringskraft og engasjement Motivasjon og evne til å bygge en ny organisasjon og inspirere til nye måter å jobbe på Tydelig lederskap og evne til å skape gode relasjoner Solid evne til å kommunisere internt og eksternt Mot til å utfordre til det beste for Agder fylkeskommune Vi tilbyr: En spennende og synlig stilling der du kan være med å påvirke bygging og utvikling av Agder fylkeskommune Muligheter for å bidra til bedre levekår for innbyggerne i Agder Muligheter for å videreutvikle deg som leder Kompetanseutviklingsprogram for ledere i Agder fylkeskommune Lønn etter avtale  Fylkeskommunen har en sentral rolle som samfunnsbygger på Agder og er den fremste utviklingsaktøren i landsdelen. Regionen har eget universitet, viktige næringsklynger, betydelig eksport og store naturressurser. Fylkeskommunen er en aktiv bidragsyter i samspillet mellom næringslivet, akademia, ideelle organisasjoner og offentlig sektor. Agderfylkene har 300 000 innbyggere. Agder fylkeskommune vil med dagens oppgaver få et årlig budsjett på ca. 5 milliarder kroner. Den nye fylkeskommunen vil få ca. 3000 godt kvalifiserte ansatte innen utdanning, samferdsel, miljø, kulturformidling, kulturminnevern, folkehelse, tannhelse og næringsutvikling. Det ligger en forventning om at staten overfører ytterligere oppgaver til fylkeskommunene fra 2020. Kontaktinfo: Jan Pedersen Rekrutteringsrådgiver Personalhuset (+47) 98295271 jan.pedersen@personalhuset-sg.com Tine Sundtoft Prosjektleder Agder fylkeskommune tine.sundtoft@vaf.no Espen Grande Rekrutteringsrådgiver Personalhuset (+47) 40470050 espen.grande@personalhuset-sg.com
Vest-Agder fylkeskommune
12/11/2018
SØKNADSFRIST: 02.12.2018 Vest-Agder fylkeskommune Vågsbygd videregående skole har ca 650 elever og ligger sentralt til i Vågsbygd utenfor Kristiansand. Skolen tilbyr undervisning i studiespesialisering innenfor realfag, samfunnsfag, språk og økonomi, og programområde for musikk, dans og drama. Vest-Agder fylkeskommune har høye ambisjoner for skolen og til stillingen søker vi en rektor som er tydelig og målrettet i sitt lederskap og som har vilje og evne til å bygge en sterk lærings- og organisasjonskultur som fremmer gode resultater. Rektor er skolens øverste faglig-pedagogiske leder og har ansvar for skolens personal, økonomi samt strategisk og daglig ledelse av skolen. Vest-Agder fylkeskommune skal med virkning fra 1. januar 2020 slås sammen med Aust-Agder fylkeskommune til Agder fylkeskommune. Arbeidsoppgaver: Legge til rette for et godt læringsmiljø med gode læringsprosesser i tråd med føringer fra skoleeier Lede, motivere og involvere personalet til samarbeid og målrettet utvikling Samarbeide med elever, foreldre, nærmiljø, skoleeier og andre aktører Bidra til at skolen har kompetanse til å løse nåværende og framtidige oppgaver Sikre god intern administrasjon, styring og kontroll Kvalifikasjoner: Høyere relevant faglig og pedagogisk utdanning Ledererfaring og formell lederkompetanse er ønskelig Undervisningserfaring vil være en fordel, fortrinnsvis fra videregående skole Solid faglig innsikt med evne til å bygge god lærings- og organisasjonskultur Kunnskap og forståelse for pedagogisk utvikling samt avtaleverk for utdanningssektoren Erfaring med ledelse av utviklings- og endringsprosesser er en fordel God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stillingen Personlige egenskaper: Inspirerende og tydelig med god evne til å delegere, støtte og motivere Utviklingsorientert og evne til å tenke og handle strategisk Målrettet og planmessig med stor gjennomføringskraft Kommunikasjon og dialog som viktige bærende prinsipper Vi tilbyr: En viktig lederjobb med meningsfulle arbeidsoppgaver og ansvar for et spennende skolemiljø Et felles rektorkollegium i fylkeskommunen Et kompetanseutviklingsprogram for ledere i Vest-Agder fylkeskommune Lønn etter avtale samt offentlig pensjonsordning For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med rekrutteringsrådgiverne i Personalhuset: Espen Grande, tlf 404 70 050, epost espen.grande@personalhuset-sg.com eller Jan Pedersen, tlf 982 95 271, epost jan.pedersen@personalhuset-sg.com Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.  Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid.  Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet.
Vest-Agder fylkeskommune
12/11/2018
SØKNADSFRIST: 30.11.2018 Vest-Agder fylkeskommune Eilert Sundt videregående skole har ledig stilling som kontorfagarbeider i 100 %. Stillingen er et vikariat fra 01.03.2019-31.12.2019. Arbeidsstedet er for tiden ved studiested Lista 80 % og studiested Farsund 20 %. Lønn i henhold til tariffavtale. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole Arbeidsoppgaver: Sentralbordtjeneste, betjening av ekspedisjonen og andre merkantile oppgaver Bruk av datasystemer som Extens (skoleadministrasjon), P360 (elektronisk post/arkiv) og Agresso (regnskap) Kvalifikasjoner: Fagbrev i kontorfag - andre med tilsvarende utdanning eller erfaring kan søke Det er ønskelig med erfaring fra videregående skole Det vektlegges erfaring med datakunnskaper innenfor Extens, P360 og Agresso Utdanningsnivå: Videregående skole Fagskole / Fagbrev (2 år) Personlige egenskaper: Ha evnen til å arbeide selvstendig og samtidig ha samarbeidsvilje Være løsningsorientert, lojal og målrettet i ditt arbeid Trives med å arbeide i et hektisk miljø Ha godt humør og interesse for å møte ulike typer mennesker Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende og spennende arbeidsmiljø Mulighet for å bidra til utvikling av en ny og moderne skole Dyktige og engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø Ordnede lønns- og arbeidsforhold Gode pensjonsvilkår i KLP Eilert Sundt videregående skole  har om lag 600 elever og 110 ansatte. Hovedskolen ligger i Farsund, men skolen har også studiesteder i Lyngdal og på Lista. Skolen tilbyr utdanning innen utdanningsprogrammene studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, design- og håndverk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, service- og samferdsel og teknikk og industriell produksjon. Eilert Sundt videregående skole har en høy grad av trivsel både blant elever og ansatte. Vårt fremste mål er at alle våre elever avslutter skoleløpet med planlagt kompetanse. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Jarmila Oftedahl avdelingsleder 38609204 / 91714040
Vest-Agder fylkeskommune
12/11/2018
SØKNADSFRIST: 25.11.2018 Vest-Agder fylkeskommune PP-tjenesten i Vest Agder fylkeskommune bistår videregående skoler og bedrifter i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Gjennom sitt utredningsarbeid gir PP-tjenesten elever og foresatte, skoler og bedrifter råd og veiledning. I 2013 ble enheten ISO-sertifisert av Det Norske Veritas. PP-rådgiver arbeider derfor etter gjeldende prosedyrer bestemt i tjenestens egen kvalitetshåndbok. PP-tjenesten er organisert i to team, samt et psykososialt ressursteam med fokus på helsefremmende læringsmiljø i skolen. Hovedkontoret er i Kristiansand, med avdelingskontor i Lyngdal. Tjenesten består av 11,8 fagstillinger, leder, samt 1,3 merkantil stilling.  Vi har nå ledig fast stilling som PP-rådgiver. Stillingen vil i stor grad omfatte arbeid rettet mot fagopplæring. Kontorsted vil være Kristiansand. Den som ansettes må disponere bil, da kjøring til skoler/bedrifter i hele fylket er en del av arbeidsdagen. En del reisevirksomhet må derfor påregnes. Dato for tiltredelse etter nærmere avtale.  Fra 1. januar 2020 blir Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner sammenslått til Agder fylkeskommune. Organisering av tjenesten kan derfor bli endret fra 2020. Arbeidsoppgaver: Sakkyndighetsarbeid rettet mot lærlinger/lærekandidater Råd og veiledning av lærlinger/lærekandidater, opplæringskontor/instruktører/bedrifter og seksjon for fagopplæring i fylkeskommunen Kvalitetsutvikling og systemrettet arbeid med vekt på relasjonsbygging Organisasjonsutvikling innen området fagopplæring og området psykososiale vansker Kvalifikasjoner: Høyere utdanning innen spesialpedagogikk/pedagogikk er ønskelig, men lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet Det er en fordel med erfaring fra pedagogisk-psykologisk tjeneste og kjennskap til videregående opplæring med vekt på fagopplæring Kompetanse innen rusfeltet er ønskelig Personlige egenskaper: Evne til å bygge gode relasjoner Gode samarbeidsevner Teamorientert Nytenkende Vi tilbyr: Godt fagmiljø Gode muligheter for kurs og etterutdanning Lønn etter avtale Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring.  Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid.  Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Svein-Erik Birkeland Leder PP-tjenesten 481 50 048
Vest-Agder fylkeskommune
09/11/2018
SØKNADSFRIST: 23.11.2018 Stillinger ledig som lærer ved Sistranda skole   Sistranda skole ligger i kommunens sentrum, og har i dag 308 elever fordelt på 1. – 10.trinn. Skolen ligger i umiddelbar nærhet til svømmehall, basishall, idrettshall og fotballhall, samt Frøya kultur- og kompetansesenter.   Stillingene gjelder: Lærer i 100% fast stilling på ungdomstrinn med hovedvekt på realfag, tiltredelse så snart som mulig. 2 lærervikariater i 100% stilling på ungdomstrinn med hovedvekt på norsk og engelsk og matematikk. 1 lærervikariat i 100% stilling på barnetrinn, gjelder de fleste fag.  Kvalifikasjoner Godkjent lærerutdanning.  Personlige egenskaper Vi søker etter lærere med mye raushet og medmenneskelig varme. Lærere som har gode lederegenskaper, er opptatt av læringstrykk og er god på relasjoner. Søkeren har god faglig kompetanse, er fleksibel, utviklingsorientert, takler press, er samarbeidsorientert og samtidig selvstendig.  Vi kan tilby Lønn etter tariff God pensjons- og forsikringsordning Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift Heltidskultur i fokus Frøyapakken som gjelder faste stillinger  For nærmere informasjon om stillingen:   Virksomhetsleder Sistranda skole Sissel J Skoran på tlf. 99639325 eller på e-post:  sissel.skoran@froya.kommune.no Assisterende rektor Sistranda skole Margit K Myrseth på tlf. 97484800 eller på e-post:  margit.kristiansen.myrseth@froya.kommune.no   Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.   Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Frøya kommune
09/11/2018
SØKNADSFRIST: 20.11.2018 Vi søker etter en sosiallærer i 100% fast stilling som bl.a vil ha følgende innhold/oppgaver.       *    Samtaler med enkeltbarn ved behov Ha fast kontortid der man er tilgjengelig for barna Samarbeid/samtaler med foresatte ved behov Sette i gang sosiale treningsgrupper ved behov Observere i avdelinger og klasser Kollegaveiledning Arbeide med klassemiljø i samarbeid med avdelingsleder og kontaktlærer Tiltak mot mobbing – for eksempel enkeltvedtak   Sosiallærer skal også jobbe med generelt forebyggende arbeid som for eksempel:   Trivselstiltak og trivselsundersøkelser Sette i gang tiltak eller gjøre observasjoner i friminutt  Det forventes at den som tiltrer i stillingen har tett dialog med skolens ledelse, og deltar på interne møter etter behov.  Ønsket kompetanse:   Relevant høyrere utdanning: lærer/barnevernspedagog/sosionom/vernepleier   Vi tilbyr:   Spennende, krevende og utviklende jobb i en skole i utvikling Et godt, trygt og inkluderende arbeidsmiljø Samarbeid med ansatt på Nabeita oppvekstsenter med tilsvarende stilling Lønn i henhold til tariffavtaler og lokalpolitiske retningslinjer "Frøyapakken"  Det er muligheter til å være med å utvikle stillingen og arbeidsoppgavene underveis.   For nærmere informasjon om stillingen:   Virksomhetsleder Sistranda skole Sissel J Skoran på tlf. 99639325 eller på e-post:  sissel.skoran@froya.kommune.no Assisterende rektor Sistranda skole Margit K Myrseth på tlf. 97484800 eller på e-post:  margit.kristiansen.myrseth@froya.kommune.no   Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.   Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Frøya kommune
09/11/2018
SØKNADSFRIST: 12.11.2018 Pedagogisk leder, Dyrøy oppvekstsenter avd. barnehage (vikariat), 100 % stilling   Dyrøy oppvekstsenter består av barnehage, skole og SFO. Barnehagen har én avdeling med barn i alderen 0-6 år. Skolen har elever fra 1.-7. trinn, og er inndelt i tre grupper med rundt 30 elever til sammen. Oppvekstsenteret har stort fokus på inkludering, trivsel og tidlig innsats. Språkstimulering og leseopplæring er andre satsningsområder. Oppvekstsenteret er knyttet til Livsglede for eldre og er miljøsertifisert med Grønt Flagg.  Oppvekstsenteret bygges ut og renoveres fra høsten 2018.  Arbeids- og ansvarsområder Pedagogisk leder har ansvar for det pedagogiske arbeidet og daglig drift av avdelingen, og er med på å lede og videreutvikle barnehagen som pedagogisk virksomhet.  Kvalifikasjoner Vi søker deg som liker å være med i barnas lek og læring, både ute og inne. Du ser hvert enkelt barn og har evne til å organisere og tilrettelegge for at alle barn får en trygg og lærerik hverdag. Vi ønsker en person som kan jobbe målrettet og strukturert, og bidrar til samarbeid innad på hele oppvekstsenteret.  Formelt: Barnehagelærerutdanning eller annen høyskoleutdanning som kvalifiserer til stilling som pedagogisk leder. Dersom det ikke er kvalifiserte søkere, kan annen relevant utdanning vurderes. Søkere som ikke har norsk som morsmål, bes redegjøre for både skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Språknivå vil bli vektlagt i ansettelsesprosessen. Politiattest må kunne framlegges ved tilsetting. Personer som i løpet av de tre siste årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst at tuberkulose må ved tilsetting kunne fremlegge godkjent tuberkulinprøve som ikke er eldre enn tre måneder.   Vi kan tilby Lønn etter tariff God pensjons- og forsikringsordning Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift Heltidskultur i fokus  Tiltredelse etter avtale. For mer informasjon om stillingen ta kontakt med virksomhetsleder Randi austad, randi.gaustad@froya.kommune.no  eller 971 58 174.  Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.   Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Frøya kommune
09/11/2018
SØKNADSFRIST: 16.11.2018 Frøya kommune ønsker å styrke sin økonomiavdeling, og søker derfor etter CONTROLLER I 100 % FAST STILLING   Økonomiavdelingen har ansvar for økonomi- og budsjettarbeid, finansforvaltning, innkjøp, regnskapsføring, fakturering og innfordring av kommunale krav, lønn og personal Økonomiavdelingen består av 6 dyktige og selvstendige medarbeidere.   Vi søker etter en person som har kompetanse og interesse for på jobbe med å styrke, videreutvikle og effektivisere det interne kontrollsystemet.  Herunder utvikle gode rutiner, analyser rapporterings- og kontrollsystemer.  Controlleren skal primært jobbe mot økonomiavdelingen, men arbeidsfeltet vil følge organisasjonens behov.   Arbeids- og ansvarsområder   Økonomi, med fokus på virksomhetsstyring Støtte til optimal ressursutnyttelse i kommunens tjenesteproduksjon, i samarbeid med den enkelte virksomhet og økonomisjef Være en viktig samarbeidspartner for rådmannen og virksomhetslederne Deltagelse i kommunens budsjettarbeid og årsavslutning Rådgivning, analyse og oppfølging av virksomhetene i deres budsjett- og regnskapsarbeid Støtte og back-up for økonomisjef Startlån Saksbehandling  Kvalifikasjoner Økonomisk utdanning på bachelor- eller masternivå Praksis fra lignende arbeidsområder vil bli vektlagt Aktuelle kandidater må ha god brukerkompetanse innenfor IKT systemer, god kjennskap og erfaring med Excel er ønskelig Beherske norsk skriftlig og muntlig  Personlige egenskaper: Gode samarbeids- og formidlingsevner Tillitsskapende og selvstendig Analytiske ferdigheter Evne til helhetlig og kreativ tenkning, samt problemløsning Evne til tverrfaglig samarbeid  Vi kan tilby Lønn etter avtale God pensjons- og forsikringsordning Varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø En jobb i en inkluderende arbeidslivsbedrift «Frøyapakken» Gode muligheter for et variert kultur- og friluftsliv  For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med økonomisjef Thomas Sandvik på telefon 412 15 328.  Frøya kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.   Søknaden sendes elektronisk via knappen "Søk nå" på denne siden. Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
Frøya kommune