Ledige stillinger:
Klar for ny jobb?

Nyeste stillingsutlysninger

15/10/2018
SØKNADSFRIST: 21.10.2018 Gol bibliotek er eit kombinert folkebibliotek og skulebibliotek for Gol vidaregåande skule, Læringssenteret Gol og grunnskulen i Gol med biblioteksjef og 2,8 bibliotekarar.  Vi søker en biblioteksjef som kan fortsette utviklingen av det moderne bibliotek der møteplasser, debatt og kulturelle opplevelser fremmes sammen med litteraturen. Stillingen inngår i kultur og fritid, som ledes av kultursjefen. Biblioteket opplever økende besøk og har gode muligheter til å bli en enda mer sentral del av kommunens kulturtilbud. Det er store muligheter for at rette person kan påvirke utviklingen selv, og fylle rollen på nye måter. Biblioteksjefen rapporterer direkte til kommunens kultursjef. Vi søkjer: Biblioteksjef 100 fast % stilling Kvalifikasjonar: * Godkjent bibliotekarutdanning, helst med leiarerfaring eller utdanning. Søkjarar med anna høgare utdanning kan og bli vurderte, med mellombels tilsetting på dispensasjon.  * Vi søkjer ein allsidig, utviklingsorientert og utadretta person med evne til å arbeide både sjølvstendig og saman med andre.  * Vi søkjer ein person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevne. * Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar.  Arbeidsoppgåver: * Bibliotekutvikling for framtida. * Saksbehandling, personal-, økonomi- og planarbeid. * Publikumsarbeid, arrangement og aktivitetar. * Opplæring og rettleiing av elevar, lærarar og andre brukargrupper. * Samarbeid med Gol skule, Gol vidaregåande skule og Læringssenteret Gol. * Samarbeid med andre verksemder, lag og organisasjonar. * Kvelds- og laurdagsarbeid etter vaktplan. Andre oppgåver. Vi tilbyr: * Ein unik sjanse til å være med å utvikle eit moderne kombinasjonsbibliotek. * Hyggelige kollegaer * God pensjonsordning * Hjelp til å skaffe bustad og evt. barnehageplass For stillinga gjeld: Tilsetting som biblioteksjef i Gol kommune etter gjeldande lovar, reglement og tariffavtalar. Tidspunkt for tiltreding kan diskuterast. Løn etter avtale Vi ynskjer at den nye biblioteksjefen er: * Initiativrik, selvstendig, utviklingsorientert og innovativ * Forstår kommunal kompleksitet og endringsprosesser  * Serviceinnstilt, positiv, fleksibel, engasjert og samfunnsinteressert * Har evnen til å engasjere og motivere medarbeidere  * Er en lagspiller som bygger fellesskapskultur og motivator i utviklingsarbeid Anna: Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir berre rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar. Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn. Dersom du har vore heime med barn eller hatt anna omsorgsarbeid må du fylle det inn som arbeidserfaring. Du kan få berekna inntil 3 år med ansiennitet for omsorgsarbeid. For stilling utan krav til utdanning får du berekna ansiennitet for all offentleg og privat teneste. Som privat teneste kan også arbeid i heimen reknast med, med inntil 6 år. For alle andre stillingar får du ansiennitet for all offentleg teneste, samt relevant privat teneste. I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Send søknad: Gol kommune nytter elektronisk søknad, søknader som kjem på papir eller e-post vert returnert. Ved spørsmål knytta til registrering av elektronisk søknad, kontakt Trine Eidsgaard via Tenestetorget 32029000. Er du ny som søkjar til stilling i Gol kommune vel du "Registrere søker" for å opprette brukarnamn og passord. Søkjarar som er, eller har vore tilsett i Gol kommune har allereie eit brukarnamn. Dette er som regel namnet ditt, skrive med store bokstavar. For å generere passord må du følgje instuksane du får når du trykker på "Glemt brukarnamn/passord", som du finn på nettsida der du søkjer stilling. Du vil då få instruksar på din e-post i Gol kommune eller den e-posten du har oppgitt til Gol kommune. Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. Kontakter Navn: Mads Elbrønd Mobil: 40916449
Gol kommune
15/10/2018
SØKNADSFRIST: 21.10.2018 Gol kulturskule er anerkjent som en godt fungerande føregangsskule og ein innovativ kulturskule. Gol kulturskule har gjennom to år delteke i Kulturskolerådets veilederkorps og har i det arbeide vorte utarbeidd ny rammeplan.  Kulturskulen har eit velfungerande lærarkollegium med høgt utdanna og kompetent personale. Der er eit tett samarbeid mellom dei fem kulturskulane i Hallingdal med felles rektormøter annankvar månad. Fleire lærarressursar blir delt mellom fleire kulturskular i Hallingdal. Gol kulturskule har undervisningslokaler på Gol skule og samarbeider tett med skulen i det daglege arbeidet. Elevtalet er stabilt på godt 120 elevplasser. Gol skule er ein nybygd, topp moderne 1-10 skule teke i bruk hausten 2016. Det er ledig 100% fast stilling som rektor ved Gol kulturskule frå 1.12.2018 Rektor har avdelingsleiar for kultur som næraste overordna. Vi søkjer etter ein rektor: * Som har utdanning innan kulturfag og/eller pedagogisk utdanning.  * Som kan begeistre og motivere tilsette og elevar * Som kan utvikle Gol kulturskole og kulturskolens tilbod så den framleis er ein moderne føregangsskule.  * Som kan planlegge og gjennomføre prosjekt og arrangement på kulturskolen - gjerne i samarbeide med lokale organisasjonar og næringslivet.  * Som har erfaring frå arbeid med kunst og kultur, barn og ungdom * Som mestrer planlegging, utvikling og oppfølging av mål, tiltak og prosjekt. * Som har undervisningskompetanse - ynskjeleg i fag som ikkje er eksisterande tilbod på kulturskolen i dag. Andre oppgåver kan leggjast til stillinga.  Personlege eigenskapar som vert vektlagt: * Er heilheitleg i tilnærminga si til fagområdet og ser moglegheiteri samarbeid med andre sektorar i kommunen, i tillegg til andre aktuelle offentlige, private og frivillige aktørar. * Er ein resultatorientert leiar med omstillings- og gjennomføringsevne * Har gode samarbeidsevner og gode kommunikasjonseigenskapar, både skriftleg og munnleg. * Er fleksibel, kreativ, inkluderande og løysingsorientert. * Som leiar er du anerkjennande, kontaktskapande og god til å begeistre tilsette og elevar. * Evner å være ein samarbeidsorientert relasjons- og nettverksbyggjar med evne til å arbeide sjølvstendig. Vi tilbyr: * Ein variert og utfordrande leiarjobb * Lokalt og regionalt leiarnettverk * Eiarutvikling  * Ein kulturskule der elevane trivst  Løn etter avtale. Den som vert tilsett må leggje fram politiattest Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju. Gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggjast fram før tiltreding i stillinga   Anna: Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir berre rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar. Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn. Dersom du har vore heime med barn eller hatt anna omsorgsarbeid må du fylle det inn som arbeidserfaring. Du kan få berekna inntil 3 år med ansiennitet for omsorgsarbeid. For stilling utan krav til utdanning får du berekna ansiennitet for all offentleg og privat teneste. Som privat teneste kan også arbeid i heimen reknast med, med inntil 6 år. For alle andre stillingar får du ansiennitet for all offentleg teneste, samt relevant privat teneste. I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Send søknad: Gol kommune nytter elektronisk søknad, søknader som kjem på papir eller e-post vert returnert. Ved spørsmål knytta til registrering av elektronisk søknad, kontakt Trine Eidsgaard via Tenestetorget 32029000. Er du ny som søkjar til stilling i Gol kommune vel du "Registrere søker" for å opprette brukarnamn og passord. Søkjarar som er, eller har vore tilsett i Gol kommune har allereie eit brukarnamn. Dette er som regel namnet ditt, skrive med store bokstavar. For å generere passord må du følgje instuksane du får når du trykker på "Glemt brukarnamn/passord", som du finn på nettsida der du søkjer stilling. Du vil då få instruksar på din e-post i Gol kommune eller den e-posten du har oppgitt til Gol kommune. Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. Kontakter Navn: Mads Elbrønd Mobil: 40916449
Gol kommune
15/10/2018
SØKNADSFRIST: 04.11.2018 ARBEIDSSTED: Statens hus, Vadsø, Finnmark Er du serviceinnstilt, ryddig og liker varierte arbeidsoppgaver? Vi søker en konsulent med øye for detaljer. Om stillingen Stillingen er plassert i stab for støtte og kommunikasjon som er organisert rett under embetsledelsen. Du har din nærmeste leder i staben, men arbeidsoppgavene dine forutsetter også mye direkte kontakt med fylkesmann og assisterende fylkesmenn. Vi ønsker oss en person som kan være en god lederstøtte gjennom ulike typer saksbehandling, ha forværelsefunksjon og ha en sentral rolle i planlegging og gjennomføring av større møter, kurs og konferanser. Du skal også jobbe med planlegging og tilrettelegging for besøk fra Slottet, statsborgerseremonier og håndtere søknader om medaljer og ordener. Kvalifikasjonskrav Du må: ha en relvant bachelorgrad. Om du har minimum fem års relevant erfaring, kan det veie opp for manglende utdanning skrive og snakke norsk godt Vi ønsker at du: er en "Ja, det fikser jeg"-person har erfaring fra servicebransjen eller lignende arbeid i offentlig eller privat sektor. er ryddig og har kontroll på detaljer har erfaring med planlegging og gjennomføring av større møter, kurs og konferanser har erfaring med bruk av ulike dataprogrammer blant annet Excel trives med enklere saksbehandling Vi tilbyr For stillingen som konsulent/førstekonsulent, tilbyr vi stillingskode 1065/1408 med årslønn 415.100,- til 488.500,- brutto (tilsvarende lønnstrinn 46 - 56) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder. Fylkesmannen kan vurdere å dekke flytteutgifter etter nærmere avtale. For Finnmark gjelder nedskrivning av studielån med inntil 25.000,- i året og lavere personskatt. Du kan trene en time i uka i arbeidstiden. Vi har også treningsrom på huset.  Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no - trykk på knappen "Søk nå" på denne siden. Nærmere opplysninger om stillingen får du av Geir Arne Eriksen på telefon 78 95 03 88 eller mobil 915 48 302. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider .  Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer og bilder. Les mer om  Vadsø her . Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Finnmark
12/10/2018
SØKNADSFRIST: 29.10.2018 Arbeidsområde:  Stillinga vert knytt til Personalkontoret som har eit samla ansvar for løn- og personalsaker i Stryn kommune.   Hovudoppgåver: Rådgjeving - særleg knytt til løn, lov- og avtaleverk, pensjon og trygd.  Primært retta mot skule- og kultur, men vil ha heile kommunen som arbeidsområde. Sakshansaming i høve til løn / budsjett / økonomi, tilsettingar, permisjonar, arbeidsavtaler mm. Utviklingsoppgåver knytt til løn og personal.   Kvalifikasjonar for stillinga: Krav om høgskule-/ univiersitetsutdanning innan økonomi, administrasjon, HR. Personlege føresetnader - initiativ, evne til sjølvstendig arbeid / team-arbeid samt relevant praksis vert vektlagd Gode datakunnskaper - innsikt i digitale verkty  Vi kan tilby: Variert arbeid og utfordringar i eit positivt miljø Gode forsikrings- og pensjonsordningar. Hjelpsam med bustad   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter avtale.  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Torfinn Moen  tlf: 57874700  mob: 91762607
Stryn kommune
12/10/2018
SØKNADSFRIST: 25.10.2018 Pedagogisk senter består av tre avdelinger som ivaretar barn og unge med behov for særskilt oppfølging. Vi arbeider for å gi alle barn /elever et godt og helhetlig opplæringstilbud. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder, som sammen med virksomhetsleder utgjør senterets lederteam. Avdeling skole har ansvar for TIBIR/ foreldreveiledning, logopedi til elever i grunnskole og barnehagebarn, og bidrar iorganisasjonsutvikling og kompetanseheving for skoler og barnehager. Avdeling PPT gjør sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning og bistår skoler og barnehager med kompetanseutvikling. Avdeling barnehage gir spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder, ekstraressurser til barnehagene som støtte til barn med nedsatt funksjonsevne og tiltak rettet mot minoritets-språklige barn i barnehage. Moss kommune og Rygge kommune blir en kommune fra 01.01.2020. I den forbindelse kan det bli endringer i alle virksomheter. Arbeidsoppgaver Pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Moss PPT, som gir tjenester til Moss og Våler. Som PP- rådgiver vil du ha ansvar for: Utarbeide sakkyndig vurdering på individnivå iht. Opplæringsloven §5.1 og Lov om barnehager § 19a. Oppfølging og samarbeid med foresatte, skoler/barnehager og hjelpetjenester rundt enkeltbarn. Veiledning av lærerteam/avdeling på systemnivå, som en del av PPTs bistand til skoler og barnehager i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn med særlige behov. Kvalifikasjonskrav Embetsstudie/hovedfag/master i spesialpedagogikk eller pedagogikk, som innbefatter veilednings- og testkompetanse Ønskede kvalifikasjoner Erfaring fra arbeid i PP-tjenesten Erfaring fra undervisning i grunnskolen Veiledningserfaring Wisc-sertifisering Logos-sertifisering Følgende vektlegges: Du ønsker arbeidsoppgaver både på individ- og systemnivå Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne Du er god til å kommunisere, og trives både med å jobbe selvstendig og i team Du har god kunnskap om barnehagens rammeplan og kunnskapsløftet for skole, samt kjennskap til aktuelle samarbeidsinstanser Du har erfaring med samtaler og kartlegging med barn Lønns-/arbeidsvilkår Tilsetting på vanlige vilkår. Lønn etter lov- og avtaleverk. Vi kan tilby Mangfoldig fagmiljø, med godt samarbeid på tvers av faggrupper Spennende og varierte arbeidsoppgaver Godt arbeidsmiljø Fleksitid Intern og ekstern opplæring Moss kommune har gode pensjons- og forsikringsordninger Søknad Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Vi ønsker at du laster opp relevante attester og vitnemål som vedlegg. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.
Moss kommune
12/10/2018
SØKNADSFRIST: 30.10.2018 Arbeidsoppgåver - Vidareutvikle kommunen sine tenester i tett dialog med politisk leiing, innbyggjarane og medarbeidarane - Utvikle gode relasjonar innan administrasjon, med politikarar, innbyggjarar organisasjons- og næringsliv i kommunen - Arbeide aktivt for å legge til rette for stadutvikling, godt bumiljø og for at Lærdal kommune skal vere ein næringsvenleg kommune. - Jobbe aktivt for å utvikle tettare samarbeid med nabokommunane - Sørgje for effektiv organisering og god verksemdstyring gjennom god leiing og nytenking - Sikre god målstyring, resultatoppfølgjing og gjennomføring av gode planprosessar og effektiv iverksetjing av politiske vedtak - Fokus på omdømebyggjing og gode relasjonar Kvalifikasjonar - Relevant høgare utdanning - God økonomiforståing - Gode leiareigenskapar og relevant leiarerfaring frå offentleg eller privat sektor med dokumenterte gode resultat - Gode kommunikasjons- og lagbyggjareigenskapar Personlege eigenskapar - Tydeleg og handlekraftig - Omgjengeleg og inkluderande - Lyttande og motiverande - Løysingsorientert - Godt humør Me kan tilby - Høgt fagleg nivå på tenestene og eit kreativt og utviklande arbeidsmiljø - Gode kollegaer - Konkurransedyktige lønsvilkår - IA-bedrift med godt tilrettelagde ordningar - Gunstig pensjonsordning - Hjelp til å skaffe bustad Send søknaden til Alle søkjarar skal nytte vårt elektronske søkjekjema som de finn på heimesida vår  www.laerdal.kommune.no Kontakter Navn: Jan Geir Solheim E-post:  jan.geir.solheim@laerdal.kommune.no Mobil: 98888800
Lærdal kommune
12/10/2018
SØKNADSFRIST: 25.10.2018 Fra 1.januar 2019 er det ledig stilling for økonomileder i Leka kommune.   Leka kommune har 570 innbyggere, et budsjett på 55 millioner, og 75 ansatte som utøver 55 årsverk. De fleste tjenestene driftes av kommunen selv, resten via nabokommuner eller IKS. Økonomiavdelingen har i tillegg til lederstillingen to bemannede heltidsstillinger. Stillingen er administrativt plassert direkte under rådmannen, og inngår i rådmannens ledergruppe.  Økonomileder har faglig ansvar for alle deler av økonomiforvaltningen, og skal yte bistand til rådmann, politikere og tjenesteområder i dette arbeidet. I tillegg har økonomilederen en aktiv rolle som bidragsyter i utviklings- og forbedringsprosesser i kommunen.  Ansvarsområde og sentrale arbeidsoppgaver for stillingen   Overordnet budsjett- og økonomistyring Koordinere det daglige arbeidet knyttet til regnskap og budsjett  Yte faglig støtte til tjenesteområdene og budsjettansvarlige Løpende økonomirapportering internt og eksternt  Økonomiplan, budsjett, regnskap, regnskapsavslutning og årsrapport Finansforvaltning, innkjøp og innkjøpsavtaler Saksbehandling innen ansvarsområdet  Følgende kvalifikasjoner kreves Høyere økonomisk utdanning  Kjennskap til offentlig forvaltning, kommuneregnskap, kommunal økonomiforvaltning Erfaring med økonomistyring og ledelse. Gode samarbeidsevner og relasjonskompetanse Strukturert arbeidsform  God framstillingsevne, skriftlig og muntlig Erfaring med teamledelse, organisering av oppgaver og prosjektstyring Nødvendig kjennskap til Visma økonomisystem og ePhorte saksbehandlingssystem  Vi ønsker også at du skal være kreativ og løsningsorientert, og ha evne til å motivere Personlig egnethet tillegges stor vekt. Vi tilbyr en utfordrende stilling i en liten og spennende organisasjon. Vi er IA-bedrift, og tilbyr konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom i KLP. Interessante søkere kalles inn til intervju, og blir bedt om å oppgi referanser. Tiltredelse 1.januar eller så snart som mulig etter denne dato. Send søknad med CV, vitnemål og attester til  post@leka.kommune.no  seinest  25.oktober 2018. Spørsmål kan rettes til rådmannen tel 74 38 70 00.
Leka kommune
12/10/2018
SØKNADSFRIST: 01.11.2018 Midlertidig prosjektstilling   Ansettelse i Rus- og Psykisk helse i Rygge kommune. Rygge kommune og Moss kommune skal slås sammen og blir en kommune fra 01.01.2020. Kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler ønsker å forbedre samhandlingen med lokal spesialisthelsetjeneste innenfor rus og psykisk helsevern - Sosialmedisinsk poliklinikk og DPS i arbeidet med brukere som har rus og psykisk helseproblemer (ROP). Mennesker med ROP-problemer har et særskilt behov for et tjenesteapparat som yter helhetlig hjelp på tvers av forvaltningsnivåer og på tvers av enheter innen forvaltningsnivåene. Sammen oppretter vi nå en prosjektorganisering for å utvikle og implementere en metode for arbeidet med denne brukergruppen og som er tilpasset de lokale forholdene. Stillingsbeskrivelse Midlertidig 100% stilling som Prosjektleder i rus og psykisk helse Arbeidsoppgaver som ligger til stillingen - Skrive prosjektplan med gjennomføringsdel - Lede daglig drift i prosjektet og prosjektdeltakerne - Identifisere og etablere nødvendige nettverk - Utstrakt samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere på individ og systemnivå - Etablere og benytte verktøy for måloppnåelse - Rapportering på tilskuddsmidler til statlige myndigheter og andre relevante samarbeidspartnere Kvalifikasjoner - Relevant helse-og sosialfaglig utdanning på høgskole- eller universitetsnivå - Ønskelig med erfaring fra prosjektledelse, eller lignende - Arbeidserfaring fra fagfeltet - Erfaring og forståelse fra offentlig forvaltning - Evnen til å tenke nytt og finne kreative løsninger - Du er pliktoppfyllende og lojal, og har gode samarbeidsevner Ønskede personlige egenskaper For å lykkes hos oss må du være flink til å samarbeide og til å skape resultater sammen med andre. Vi leter etter en initiativrik, positiv og løsningsorientert prosjektleder. Fleksibilitet og evnen til å ha flere baller i luften er avgjørende. Vi ser etter deg som er god både på å sette i gang og gjennomføre prosesser. Du brenner for fagområdet og ønsker å bidra til endring/bedring både på individ og systemnivå. Vi ønsker deg som har: - Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner - Solid systemkunnskap - Evnen til å være kreativ og nytenkende - Evne til fleksibilitet og til å arbeide selvstendig - Ansvarsbevisst og pålitelig - Endrings- og omstillingsevne - God samhandlingskompetanse - Evnene til å engasjere andre og være en pådriver til å utvikle gode tjenester på tvers av avdelinger - Evnen til å se muligheter Vi tilbyr - Varierte og spennende arbeidsoppgaver - Samarbeid med hyggelige kolleger - Kunnskapsrike og spennende fagmiljø - Gode pensjons- og forsikringsordninger Søknad sendes Vi oppfordrer på det sterkeste at alle søkere benytter elektronisk søknad. Du kommer til søknadsskjemaet ved å klikke på knappen "Søk på stilling". Særskilte krav til stillingsinnehaver Politiattest er påkrevd for stillingen. Kontakter Navn: Glenn Bednarczyk Tittel: Enhetsleder E-post:  glenn.bednarczyk@rygge.kommune.no Mobil: 920 99 560 Arbeid: 920 99 560
Rygge kommune
12/10/2018
SØKNADSFRIST: 28.10.2018 ARBEIDSSTAD: Stavanger Stortinget har slutta seg til at det er behov for endringar i kommunestrukturen. I kommuneproposisjonen for 2019 er det presentert eit opplegg for å vidareføre dette arbeidet.  Fylkesmannen i Rogaland har fått i oppgåve å bidra med særleg vekt på diskusjonar om utfordringar i den enkelte kommune. Det er etablert ei eiga arbeidsgruppe i embetet.  Vi søkjer no etter ein medarbeidar som skal legge til rette for arbeidet internt, og som skal vere talsperson eksternt. Vår nye medarbeidar får ei sentral rolle i arbeidet med ny kommunestruktur.  Arbeidsoppgåver:    Prosjektleiaren får ei sentral rolle i arbeidet med ny kommunestruktur i Rogaland. Medarbeidaren skal stimulere til diskusjonar i den einskilde kommunen, om konsekvensane av status quo og mogelegheitene som kan ligge i strukturendringar, og bidra til kommunesamanslåing der det lokalt ligg til rette for det. Ein viktig del av arbeidet blir å etablere og gjennomføre dialog med kommunane. Å synleggjere og nytte kompetanse inn i arbeidet med kommuneendringar, blir og viktig. Oppgåvene inneheld også kartlegging og rådgjeving, i god dialog med fagavdelingane i embetet. Det kan bli aktuelt med andre arbeidsoppgåver ut frå prosjektleiar sin faglege bakgrunn.  Vi ønskjer oss ein medarbeidar som har :  utdanning på mastergradsnivå, til dømes innan økonomi, jus, samfunnsvitskap. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglande mastergrad god kunnskap om kommunesektor og offentleg forvaltning, gjerne erfaring frå ein kommune erfaring frå prosjektarbeid god rolleforståing god formidlingsevne, munnleg og skriftleg god IKT-kompetanse. kunne nytte begge målformer.   Vi legg vekt på personlege eigenskapar som initiativ, fleksibilitet og samarbeidsevne. Å kunne arbeide sjølvstendig, vere løysningsorientert og ha evne til gjennomføring er eigenskapar vi legg vekt på.  Vi tilbyr: utfordrande arbeidsoppgåver lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjonar og erfaring fleksibel arbeidstid og statleg avtaleverk pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (det blir trekt 2% pensjonsinnskot frå lønna) triveleg arbeidsmiljø i Statens Hus  Stillinga som prosjektleiar er tenkt plassert i Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga. Prosjektstart er hausten 2018 med varigheit ut 2019. Tilsetting skjer under føresetnad av godkjenning av eiga løyving i 2019. Det er 6 månaders prøvetid.  Fylkesmannen har som personalpolitisk mål å rekruttere kvalifiserte kandidatar uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.  Nærare opplysningar om stillinga kan du få av ass. fylkesmann Harald Thune, mobil 90504510 eller fung. avdelingsdirektør Jan Petter Stangeland, tlf 51568855, mobil 452 34 036.
Fylkesmannen i Rogaland
11/10/2018
SØKNADSFRIST: 18.10.2018 Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga arbeider med ei rekkje oppgåver frå ulike departement og direktorat, til dømes saker etter plan- og bygningslova, kommunelova, offentleglova, rettshjelpslova, ekteskapslova, lov om kommunal beredskapsplikt og verjemålslova. Mykje av arbeidet i avdelinga er knytt til rettleiing, tilsyn og klagebehandling. Avdelinga arbeider både med individretta saksbehandling og kommuneretta verksemd. Avdelingsdirektøren har det overordna faglege og administrative ansvaret for avdelinga har ansvar for å leie og utvikle arbeidet i avdelinga har ansvar for budsjett, økonomi- og risikostyring i avdelinga skal saman med embetsleiinga og dei andre avdelingsdirektørane delta i planlegging og gjennomføring av Fylkesmannen sine samla oppgåver skal ta initiativ til samarbeid og samordning, både internt og med kommunar, fylkeskommune og andre offentlege og private verksemder kontakt mot media og vektleggje informasjon internt og eksternt Kvalifikasjonar Du må ha utdanning frå universitet eller høgskule på mastergradsnivå, til dømes som jurist. Du må ha erfaring som leiar frå offentleg eller privat verksemd. Vi ser gjerne at du har leiarrelaterte fag i utdanninga di. Det er ønskeleg med kompetanse innan eit eller fleire av avdelinga sine arbeidsområde. Du må meistre både nynorsk og bokmål. Du må kunne sikkerhetsklareres. Eigenskapar Som leiar av samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga må du ha evne til å inspirere, motivere og vidareutvikle medarbeidarane dine. Du må prioritere, delegere, ta avgjerder og skape resultat. Du må legge vekt på samarbeid og samordning. Vi tilbyr lønn etter avtale i stilling som avdelingsdirektør god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse (det blir trekt 2% pensjonsinnskot frå lønna) dyktige kollegaer høve til å påverke samfunnsutviklinga i ein spennande og krevjande region Det er 6 månaders prøvetid i stillinga. Fylkesmannen har som personalpolitisk mål å rekruttere kvalifiserte kandidatar uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren ber om å bli unntatt frå den offentlege søkjarlista. Søkjaren vil då bli informert om dette i forkant, jf. offentleglova § 25. Du får nærare opplysningar om stillinga av fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, tlf. 51 56 88 99, mobil 930 63 651, eller assisterande fylkesmann Harald Thune, tlf. 51 56 88 10, mobil 905 04 510.
Fylkesmannen i Rogaland