Ledige stillinger:
Klar for ny jobb?

Nyeste stillingsutlysninger

09/08/2018
SØKNADSFRIST: 31.08.2018 Bu- og aktivitetstenesta er den største eininga i kommunen med over 60 årsverk. Eininga er organisert under helse- og sosialsektoren med kommunalsjef for helse- og sosial som næraste leiar.  Eininga er organisert i 4 avdelingar, 3 avdeligar som yter heildøgns tenester til mennesker med ulik grad av funksjonshemming og eit dag/arbeidssenter for om lag 25 mennesker med funksjonshemming. Eininga samarbeider nært med øvrige einingar i kommunen.  (2. gangs utlysing) Arbeidsoppgåver Einingsleiar har heilskapleg ansvar for drift, personal og økonomi. Samla leiing og utvikling av avdelinga i samarbeid med rådmannsnivået og leiargruppa i helse- og sosial Leie og vidareutvikle det faglege tilbodet i samarbeid med avdelingsleiarane og tilsette i eininga. Legge til rette for brukarmedverknad og optimal drift. Bidra i prosess med å endre og vidareutvikle bustadstrukturen tenesta har til rådvelde der målsettinga er auka kvalitet og optimal drift. Kommunen satsar på auka bruk av velferdsteknologi. Einingleiar må vere pådrivar for auka bruk i eininga. Kvalifikasjonar Relevant høgskule- eller universitetsudanning - fordel at miljøterapeutisk kompetanse inngår. Tilleggsutdanning innan leiing og/eller økonomi er ønskeleg. Relevant leiarerfaring Erfaring frå arbeid med mennesker med utviklingshemming Personlege eigenskapar Tydeleg og trygg som leiar Kunne leie endrings- og utviklingsprosessar Involvere og motivere tilsette Gode samarbeidsevner Vi tilbyr Ei spennande og krevjande leiarstilling for ei eining som er i utvikling. Lønn etter avtale. Heimekontorløysing om ønskeleg. Kontaktinfo: Kjetil Fylling Kommunalsjef 95942984 kjetil.fylling@sula.kommune.no  
Sula kommune
09/08/2018
SØKNADSFRIST: 20.08.2018 Om stillingen: Da vår oppvekstleder skal fratre stillingen i Steigen kommune, søker vi nå hans etterfølger. Stillingen er 100% fast og ledig for tiltredelse fra 01.10.2018. Stillingens hovedoppgave er å lede og videreutvikle kommunens oppvekstavdeling. Stillingen som oppvekstleder inngår i rådmannens ledergruppe.  Vi søker deg som har: skolefaglig kompetanse lederkompetanse/-erfaring, og vil arbeide for å videreutvikle lederskapet i oppvekstsektoren kunnskap om offentlig forvaltning/saksbehandling erfaring med strategisk kompetanseutvikling erfaring/kompetanse på økonomistyring og utviklingsprosesser Vi ønsker en leder som gjennom samhandling med sine mellomledere setter mål og strategier, vedtak og planer ut i handling. Vi søker derfor deg som har gode evner til samhandling med andre, er løsningsorientert og kan arbeide målrettet og strukturert. Du må ha god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne. Vi kan tilby: En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling Gode lønns- og avtalevilkår Godt arbeidsmiljø For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med rådmann Tordis Sofie Langseth, 47 26 45 15, eller personalsjef Dag Robertsen, 48 11 71 45. Søknad leveres elektronisk via denne siden. Referanser ønskes oppgitt i søknaden.
Steigen kommune
09/08/2018
SØKNADSFRIST: 17.08.2018 Ledig stilling som rådgiver miljø - 100 % vikariat   Har du lyst til å arbeide med miljøforvaltning i Oppdal kommune? Oppdal kommune søker etter en rådgiver i 100 % stilling som kan styrke vår kompetanse og kapasitet innen miljøforvaltning. Vi søker etter en person som kan overta etter en ansatt som har søkt permisjon for å starte i en annen jobb. Stillingen er tilknyttet enhet for plan og forvaltning i Oppdal kommune. Enheten har 18 ansatte og ansvar for arealplanlegging, byggesaksbehandling, dispensasjoner, delingssaker, kart og oppmåling, landbruk-, miljø- og kulturforvaltning, miljøretta helsevern og folkehelse.   Arbeidsoppgaver: Arbeid med klima- og energiplan og klimatilpasning i kommunen  Saksbehandling etter bl.a. naturmangfoldloven, motorferdselloven og friluftsloven. Dette omfatter også vurderinger i plansaker og kontakt mot verneområdemyndigheten  Forvaltning av offentlige friluftsområder  Oppfølging av arbeid innen vannområdeforvaltning  Det kan også påregnes andre oppgaver innen enheten  Kvalifikasjoner: Du har primært utdanning innen natur- og miljøforvaltning på høyskole- eller universitetsnivå  Erfaring fra tilsvarende arbeid  Kunnskap om saksbehandling etter relevant lovverk  Kjennskap til offentlig forvaltning  God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk  Du må ha førerkort klasse B  Personlige egenskaper: Det er viktig for oss at du er positiv, serviceinnstilt og løsningsorientert. Du må være selvstendig og ha evne til å raskt sette deg inn i nye arbeidsoppgaver, og samtidig ha gode samarbeidsevner.  Du må være strukturert og trives i en travel arbeidssituasjon. Vi tilbyr: 100 % vikariat, med mulighet for fast stilling  Lønn etter avtale og arbeidsvilkår etter gjeldende lov og avtaleverk, og pensjonsordning i KLP  Gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid og sommertid)  Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver i et godt og spennende fagmiljø med dyktige, hyggelige og kompetente arbeidskolleger. Enhet Plan og forvaltning er en virksomhet med høy faglig kompetanse, hvor samarbeid på tvers av alle faggrupper står sentralt i det daglige arbeidet. Vi håper du ønsker å være en del av vårt arbeidsmiljø.  Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25. Ved spørsmål; ta kontakt med enhetsleder Ane Hoel på epost  ane.hoel@oppdal.kommune.no  eller telefon: 47 46 59 72 
Oppdal kommune
09/08/2018
SØKNADSFRIST: 23.08.2018 Beskrivelse av arbeidsstedet Gjøvik er preget av stor aktivitet både innen offentlig og privat sektor og har store ambisjoner for samfunnsutviklingen. Vi står ovenfor utfordrende og spennende plan- og utbyggingsoppgaver spesielt innenfor by- og stedsutvikling, samferdsel og næringsliv. I kommuneplanen er det avsatt store utbyggingsarealer og det er gitt klare målsettinger for utvikling. Kommunen sluttfører arbeidet med revisjon av kommuneplanen i 2018. Tjenesteområdet Arealplan består av 10 medarbeidere. Vi er et spennende fagmiljø med dyktige fagpersoner og høy kompetanse. Tjenesten inngår i sektor for Samfunnsutvikling. Vi er ansvarlige kommunens arealplanlegging, behandler private planforslag, forvalter kommunens digitale planregister og har ulike oppgaver knyttet til by- og stedsutvikling. Sentrale arbeidsoppgaver framover vil bl.a. være ny sentrumsplan for Gjøvik by, stedutviklingsplaner, strandsoneplan, boligpolitisk plan, transformasjon av Huntonstranda, areal- og transportplanlegging (ATP) for Gjøvik by m.m. Gjøvik er universitetsby med NTNU. Vi satser på campusutvikling og utbygging av nye studentboliger. Arealplan har ansvaret for og deltar sentralt i flere oppgaver knyttet til denne utviklingen. Vi har ledig en 100 % fast stilling som arealplanlegger hos oss. Vi søker etter en engasjert, serviceinnstilt og dyktig medarbeider som bidrar til positiv utvikling og tverrfaglig arbeid i Gjøvik.  Arbeidsoppgaver Plan- og utviklingsarbeid for å følge opp kommunens mål:  Gjøvik skal bli "mer by", og være et attraktivt regionsenter og kommune. Gjøvik skal bli en ledende miljø- og klimakommune By- og arealplanlegging, utarbeide egne planer og behandle private planforslag. Autocad, Novapoint og WinMap er kommunens dataverktøy for planlegging.  Prosjekt- og prosessledelse/-deltakelse Kontakt med publikum, næringsliv og folkevalgte. Bidra til økt digitalisering innenfor Arealplans ansvarsområder. Kvalifikasjoner Relevant utdanning som arealplanlegger, fysisk planlegger, samfunnsgeograf o.l. på mastergradsnivå fra universitet eller høgskole. Relevant erfaring fra fysisk planlegging, saksbehandling og forvaltning av plan- og bygningsloven. Gjerne med erfaring fra byplanlegging. Nyutdannede vil bli vurdert, men vi vektlegger erfaring. Gode kommunikasjonsevner (herunder god muntlig og skriftlig framstilling), god serviceinnstilling og kunnskap om IKT og GIS. Prosjektledererfaring og evne til å jobbe tverrfaglig. Personlige egenskaper som engasjement, løsningsorientering, god arbeidskapasitet, fleksibilitet, gode samarbeidsevner og godt humør. Personlig egnethet vektlegges. Vi kan tilby Faglig utfordrende og spennende arbeidsoppgaver innenfor et område med høy aktivitet i en by og kommune i utvikling. Stor grad av selvstendighet og et godt kollegialt og tverrfaglig miljø. Fleksibel arbeidstidsordning. Lønn etter avtale med gode kommunale forsikrings- og pensjonsordninger. Kontaktpersoner Nærmere informasjon om stillingen ved Gunn Elin Rudi, arealplanlegger, tlf. 948 32 765 eller Åge Andre Michalsen, arealplanlegger, tlf. 948 35 748. Unntatt offentlighet Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25. Søknad sendes Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.    
Gjøvik kommune
09/08/2018
SØKNADSFRIST: 24.08.2018 70% fast stilling som jordmor , Jordmorsamarbeidet i Vest-Telemark – ID 1564 Stillinga er ledig for tilsetjing, og kan om ynskjeleg kombinerast med vikariat til stillingsstorleik 100%.  Frå 1. januar 2018 er alle jordmortenester for Vinje, Seljord, Kviteseid og Fyresdal organisert etter vertskommunemodell § 28-1b med Vinje kommune som vert. Døgnberedskap for fylgjetenesta er organisert som del av samarbeidet med kommunane  Tokke, Vinje, Kviteseid, Seljord, Fyresdal og STHF som deletakarar.  Vaktbasen ligg i Seljord. Samarbeidet har 4,7 årsverk. Jordmødrene som inngår i samarbeidet skal samla sikre eit fagleg godt tilbod under svangerskap og i barseltid. Som jordmor i samarbeidet vil dine oppgåver vere knytt mot deltaking i jordmorberedskap og i kommunale oppgåver på helsestasjonane i regionen. Sentrale oppgåver:   - Oppfylging under svangerskap og etter fødsel  - Vaktberedskap i turnus  - Heimebesøk etter fødsel  - Fødselsførebuande kurs mv  Kvalifikasjonskrav: Jordmor  Vi søker deg som:   - Synest det er spennande å vere med å forme eit nytt tenestetilbod i regionen  - Som likar å samarbeide  - Er fleksibel Løn etter avtale.  Søkjar må disponere eigen bil  Ved spørsmål om stillinga, kontakt: Avdelingsleiar Merete Kaste tlf 408 67 335
Vinje kommune
09/08/2018
SØKNADSFRIST: 27.08.2018 Beskrivelse arbeidssted Sentraladministrasjonen ligger i Vadsø. Kommunen som har 6200 innbyggere byr på et rikt kulturliv og allsidig fritidstilbud.  Byen har gode offentlige kommunikasjoner og et godt utbygd skole- og barnehagetilbud. Nærhet til alle tilbud gjør at  tidsklemma ikke merkes så godt her oppe hos oss. Det er godt å bo i Vadsø. Nærings- og nordområdeavdelinga arbeider med regional næringsutvikling, herunder veiledning, finansiering og gjennomføring av regionale utviklingsprosjekter. Viktige politikkområder er blant annet fiske og havbruk, energi, reiseliv, kulturnæring og landbruk. Avdelinga jobber også bredt internasjonalt. Vi søker Assisterende nærings- og nordområdesjef i fast 100% stilling. Arbeidsoppgaver - Nærings- og nordområdesjefens stedfortreder - Oppfølging av regionalt utviklingsprogram (RUP), herunder ansvar for å lede arbeid med handlingsplan og virksomhetsplan - Ansvarlig for oppfølging av utvalgte fagområder og utviklingsarbeid - Samordning og koordinering av arbeidet i avdelinga i samråd med leder - Saksbehandling ved behov Krav til kompetanse - Relevant utdanning på minimum bachelor nivå - Lederutdanning og/eller ledererfaring Ønskede kvalifikasjoner - Kjennskap til næringslivet i Finnmark - Utviklingskompetanse - Nyskapende og åpen for nye måter å løse oppgaver på - Strategisk og setter tydelige mål  - Involvert og engasjert i egne og andres arbeidsoppgaver - Inkluderende og ser den enkelte medarbeider Kunnskaper i samisk språk, kultur og samfunnsliv vektlegges som en tilleggskvalifikasjon. Personlig egnethet vektlegges og kjennes av at du er trygg, tydelig, strukturert og god til involvere og engasjere dine medarbeidere. Videre liker du å ha ansvar og påvirkningsmuligheter. Du har stor arbeidskapasitet og trives med mangfold i oppgaver og fagområder. Med mange interne og eksterne parter å forholde seg til, er sterke relasjonsbyggende genskaper også viktig. Det er fint om du har kjennskap til offentlig forvaltning. Vi tilbyr - Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler - Meget god pensjonsordning  - Dekning av utgifter i forbindelse med intervju - Dekning av flytteutgifter - Hjelp med å skaffe bolig Fordeler ved å bo i Finnmark Se www.finnmark.no   Søknad sendes Søknad sendes via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt HR-seksjonen tlf. 78 96 30 77. Kontakter Navn: Hilde C. J. Mietinen Tittel: Nærings-og nordområdesjef E-post:  Hilde.C.J.Mietinen@ffk.no Mobil: 414 31 354 Arbeid: 78 96 30 11
Finnmark fylkeskommune
09/08/2018
SØKNADSFRIST: Snarest Øyane sykehjem søker etter sykepleier i fast 75-100% stilling til skjermet enhet, avdeling E. Skjermet enhet er en avdeling med 9 beboere med spesielle behov i forhold til sin demensdiagnose.   Stillingen er to delt turnus med arbeid hver 3. helg Vi søker etter en sykepleier som brenner for å jobbe sammen med og for andre mennesker, ikke er redd for utfordringer eller å bruke sin faglige kompetanse. Vi søker etter deg som har et faglig engasjement og opptatt av kvalitet i tjenestene.  Arbeidsoppgaver Faglig ansvar i avdeling / virksomheten Ansvar for at pasientene får nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling Hovedansvar for legemiddeladministrasjonen ved avdelingen / virksomheten Ellers helhetlig pleie og omsorg relatert til våre brukere, med tilhørende arbeidsoppgaver og iht funksjonsbeskrivelser for sykepleiere Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier. HPR nummer hos SAK må oppgis i søknaden. Fordel at du har erfaring innen demens Det er nødvendig med gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig (norsktest nivå B1) for de som ikke er norskspråklige. Politiattest av nyere dato må fremlegges ved ansettelse Personlig egnethet vektlegges. Generelt gode data kunnskaper og kjennskap til journalsystemet CosDoc vil være en fordel Egenskaper Du er en engasjert person som kan arbeide selvstendig og er trygg på egne avgjørelser Du liker å jobbe i team. Du er ansvarsbevisst, positiv og løsningsfokusert Du er fleksibel og liker utfordringer. Du har gode kommunikasjonsferdigheter Vi tilbyr Stillingsbrøk: 75-100% Lønn i henhold til tariffavtale (Virke). Offentlig pensjons- og forsikringsordninger i KLP Vi er et Fokus-sykehjem (forskningssykehjem) som samarbeider med Sesam (Regionalt senter for eldremedisin og samhandling) Vi er en IA-bedrift (Inkluderende Arbeidsliv) Søknad sendes til:  daniella.nejat@stavanger.kommune.no   Krav til kompetanse  Utdanning Sykepleiehøgskole, treårig grunnutdanning  Praksis Sykepleier
Øyane sykehjem
09/08/2018
SØKNADSFRIST: 15.08.2018 Holtålen kommune har søkt om tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontor for 2018 og har fått tildelt prosjektmidler fra Fylkesmannen i Trøndelag for å etablere et ungdomsteam på NAV Røros og Holtålen. Ungdomsteamet skal jobbe tett på ungdom under 30 år med sammensatte problemer. I den forbindelse opprettes det en stilling som prosjektmedarbeider. Stillingen er en kommunal heltidsstilling med ett års varighet. Holtålen kommune er vertskommune for kommunalt ansatte i NAV Røros og Holtålen, og arbeidssted vil i hovedsak være ved kontoret på Røros.   Arbeids- og ansvarsområder for stillingen: Være en pådriver i utviklingen av ungdomsarbeidet og en aktiv bidragsyter i kontorets ungdomsteam Planlegging og gjennomføring av gruppeaktiviteter Helhetlig veiledning og oppfølging av ungdom som trenger bistand for å komme i arbeid og aktivitet, inkludert gruppeveiledning Saksbehandling i henhold til gjeldende lover og regelverk Administrative oppgaver Kvalifikasjoner: Minimum 3-årig utdanning fra universitet/høyskole innen økonomi, sosialfag, helsefag, samfunnsfag eller pedagogikk. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Relevant erfaring fra veiledning, brukeroppfølging og sosialfaglige arbeidsoppgaver God forståelse for regelverk, metodikk og systemer Generelt gode datakunnskaper og evne til raskt å sette seg inn i nye datasystemer Spesielt gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner og godt humør Gode kommunikasjonsferdigheter; evne til å skape gode relasjoner til kolleger, brukere og samarbeidspartnere Liker å jobbe i team, men er selvstendig og trives i et hektisk miljø Fleksibel ved endring i oppgaver og metodikk Tydelig og med gode evner til å motivere Systematisk, selvstendig, strukturert og målrettet Stor arbeidskapasitet, effektiv og evne til å finne gode løsninger. Vi kan tilby: Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø Lønn i henhold til kommunalt regulativ NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne. Spørsmål om stillingen kan rettes til NAV-leder, Leif T. Smedås, telefon 952 19 685. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Søknad sendes elektronisk via Holtålen kommunes hjemmeside, se link nedenfor. NB! Vær nøye med å fylle ut opplysninger i feltene om utdanning og praksis. Søknadsfrist:     15. august 2018
Holtålen kommune
09/08/2018
SØKNADSFRIST: 22.08.2018 2. gangs utlysning Det er ledig 77,82 % vikariat som sykepleier ved Lund omsorgssenter. Stillingen er for tiden på natt og er ledig fra 01.09.18 til 01.09.19, med mulighet for fast ansettelse.  Ved intern omrokering, kan annen stilling bli ledig.  Lund omsorgssenter kan tilby:   Sykehjemsavdeling med 28 plasser fordelt på 25 langtidsplasser og 3 korttidsplasser. Det er i tillegg 1 KØH seng og 1 "lindrende" seng. Sykehjemmet er delt i 3 avdelinger, som alle har hver sin dagligstue og egen kjøkkenkrok.  Sykehjemmet er et sertifisert LIVSGLEDEHJEM.  Lund omsorgssenter har eget hovedkjøkken, som tilbereder mat til beboere ved sykehjemmet, omsorgsboliger og hjemmeboende.  En flott Sansehage er laget til bruk og glede for beboerne.  Sykehjemmet disponerer egen minibuss.  Frisør og fotpleier har lokale ved sykehjemmet.  Fysioterapeut har eget treningslokale ved omsorgssenteret, for beboere som har behov for opptrening. Kvalifikasjoner Offentlig godkjent sykepleier Må være sikker på seg selv i rollen som sykepleier Må kunne ta ansvar og håndtere mange ulike situasjoner på en gang Ønsker en stå på person, som liker nye utfordringer Da ingen dag er lik, er fleksibilitet og handlekraft nødvendige egenskaper. Det er viktig at du er selvstendig, tar initiativ og raskt kan være med å bidra. Relevante forutsetninger: Du er omsorgsfull, ansvarlig, pliktoppfyllende, og god på å samarbeide. Vi tilbyr Tilsetting på kommunale vilkår Lønn i henhold til HTA og kvalifikasjoner Kommunal pensjonsordning Behjelpelig med å skaffe kommunal bolig Betingelser: Den tilsatte må fremlegge plettfri politiattest Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig Ikke norske statsborgere må fremlegge gyldig arbeidstillatelse Arbeidstaker har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i hht gjeldende regelverk Kontaktinfo: Mona Rinden Stabsleder 51 40 48 33
Lund kommune