2008 - 2022
14 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

30/09/2022
  Enhet vann/avløp er en del av sektor bydrift og infrastruktur, og har ansvar for kommunens tekniske infrastruktur. Enhet vann/avløp består av ansatte som jobber innenfor fagområdene vann/avløp. Blir du inspirert av varierte arbeidsoppgaver i et stor fagmiljø ? Har du lyst til å jobbe i en spennende vekstkommune ? Stor vekst og mange oppgaver gjør at vi nå søker etter ingeniør med kompetanse og erfaring innen vann og avløp. Stillingen vil inngå i et fagmiljø som har ansvar for overordnet planlegging, fornying og effektivisering av kommunens VA-anlegg. Arbeidsoppgaver I stillingen inngår prosjektledelse og byggeledelse av nye vann- og avløpsanlegg/prosjekt. Oppgavene vil i hovedsak være analyser, forprosjekt og utviklingsfase samt prosjektledelse (konsulentstyring) i forbindelse med innleide konsulenttjenester. Øvrige oppgaver innen enhetens fagområde.      Kvalifikasjoner Relevant utdanning som ingeniør eller teknisk fagskole innen Veg, Vann og Avløp. Annen relevant teknisk utdannelse/erfaring kan komme i betraktning. Gode datakunnskaper Nyutdannede med relevant fagbakgrunn oppfordres til å søke. Ønskelig med : God kjennskap til tekniske forskrifter, offentlige anskaffelser og norsk standarder innen fagområdet. Kjennskap til og erfaring med prosjektledelse vil bli vektlagt. Søkere må ha gode samarbeidsevner, kunne jobbe på lag. Også være selvstendig i utførelse av egne oppgaver, serviceinnstilt og gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig. Være opptatt av å utvikle egen kompetanse og å kunne dele sin kunnskap med andre. Personlige egenskaper Søkeren må ha gode samarbeidsevner , kunne jobbe på lag Være selvstendig i utførelsen av egne oppgaver Serviceinnstilt og gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig Være opptatt av å utvikle egen kompetanse og å kunne dele sin kunnskap med andre Vi tilbyr Faglige utfordringer Godt arbeidsmiljø og gode muligheter for personlig utvikling Fleksitidsordning Meget god pensjonsordning og fri ulykkes-/gruppelivsforsikring Lønn etter avtale vurdert ut fra teoretisk utdannelse og praksis Om arbeidsgiveren Ønsker du å arbeide i et aktivt og innovativt arbeidsmiljø som også tar samfunnsansvaret på alvor? Da kan Stjørdal kommune være noe for deg. Trondheim Lufthavn Værnes, E6 og jernbane er motorer for Stjørdal - en by i vekst. Byen har et mangfoldig og aktivt idretts- og kulturliv. Kimen kulturhus i sentrum er en populær møteplass for liten og stor, med et vell av tilbud og aktiviteter. Ulike idrettsanlegg innbyr til en aktiv hverdag for alle. Kort veg til unike naturopplevelser og det gode bylivet - du velger selv. Spørsmål om stillingen Kontaktperson Even Blengsli Stillingstittel Enhetsleder vann/avløp Telefon 957 62 332  SØKNADSFRIST: 23.10.2022
Stjørdal kommune
30/09/2022
  For å få en bedre oversikt over innlekking og utlekking fra vann- og avløpsledninger har kommunestyret vedtatt å etablere et lekkasjeteam med 2 fagarbeidere som har dette som hovedarbeidsoppgave. Dette arbeidet skal kunne gi oss et bedre grunnlag for blant annet å bestemme nødvendige drifts- og saneringstiltak. Arbeidsoppgaver Stillingsinnehaver utfører arbeid knyttet til kommunens vann- og avløpsledningsnett, med hovedansvar på søk etter lekkasjer, feil og mangler. Herunder skille mellom lekkasjer på kommunalt og privat ledningsnett, og vurdere funksjonsdyktighet av kumutstyr. På avløpsnettet gjøres det målinger på avløpsmengder, og det søkes etter inntrenging av fremmedvann, funksjonsfeil og feilkoblinger – så vel på kommunens eget nett som på private ledningsnett. Arbeid gjøres ved blant annet å kjøre tv/rørinspeksjoner, hvor ledningsnettets tilstand filmes og loggføres i relevant programvare. På vannledningsnettet utføres lekkasjesøk ved bruk av relevante hjelpemidler (loggere, korrelator, portable måleutstyr etc.). Her vil det også være naturlig å bruke tilgjengelige styringssystemer (driftsovervåking) til hjelp i arbeidet. Det må påregnes å måtte utføre noe mindre saksbehandling og rapportering av driftstilstand etter utført arbeid. Det vil også være naturlig med noe oppfølging på avdekte behov for reparasjoner, med mindre disse ikke videreføres som et utbedringsprosjekt i kommunens vedlikeholds-/saneringsplaner.  Kvalifikasjoner Fagutdannelse som rørlegger, mekaniker eller lignende Praksis i drift og vedlikehold av kommunale vann- og avløpsanlegg Erfaring med lekkasjesøk og søk etter feil på vann- og avløpsnettet er en fordel, men ikke noe krav IKT-kompetanse anses som en fordel Førerkort klasse B Personlige egenskaper God fysisk helse Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Evne til fleksibilitet og selvstendig arbeid Ansvarsbevisst og pålitelig Personlig egnet Vi tilbyr Lønn: Stillingen lønnes som fagarbeider i stillingskode 7517 med årslønn fra kr 389.000 til kr 460.300 etter ansiennitet. For godt kvalifiserte søkere kan annen lønn avtales. Tiltredelse etter nærmere avtale. Ullensaker kommune har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Kopier av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen som vedlegg i den elektroniske søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. offentleglova § 25. Ullensaker kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.  Kontaktinformasjon Svein-Arne Kværner Avdelingsleder 90539410 svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no SØKNADSFRIST: 18.10.2022
Ullensaker kommune
26/09/2022
I avdeling for næring, plan og byggesak er det ledig 100% fast stilling som samfunnsplanlegger.   Arbeidsoppgåver revidering av kommuneplanen (samfunnsdelen og arealdelen) og planstrategi utarbeide  kommunedelplaner og faglige analysar (bl.a. steds- og mulighetsanalyser) som grunnlag for dette planverket. oppgaver innen miljørådgiving og utvikling, med ansvar innen klima- og klimatilpasning, verne- og utbyggingsplaner i LNF-områder, og andre miljørelaterte oppgåver utarbeiding av handlingsplaner oppfølging av kommunen sitt miljøfyrtårnarbeid. analysearbeid Kvalifikasjonar Det er ønskelig med 3-årig utdanning fra høgskole/universitet og gjerne mastergrad innen planlegging eller naturforvaltning. Søkere uten etterspurt utdanning, men med relevant arbeidserfaring, vil bli vurdert.  Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring, gjerne fra kommunal planlegging, og fra miljøområdet.  God formuleringsevne muntlig og skriftlig, samt gode, analytiske evner og interesse for fagområdet. Vi søker deg som er ansvarsbevisst og initiativrik, og som har en positiv holdning til tverrfaglig teamarbeid. Det er stor variasjon i arbeidsoppgaver, og god faglig bredde i avdelingen er ønskelig. Personlege eigenskapar Faglig engasjert Initiativrik Inkluderende Trives med regelstyrt arbeid Trives med hektiske perioder Lysingsorientert Ønske om videre utvikling Vi tilbyr Utfordrende stilling i en kommune i stor utvikling       Godt arbeidsmiljø med positive og dyktige medarbeidere konkurransedyktig løn Gode pensjons- og forsikringsordninger Gode lønns- og arbeidsvilkår Et godt sosialt og sterkt tverrfaglig arbeidsmiljø, med faglige utfordringer og gode muligheter  for personlig utvikling  Varierte arbeidsoppgaver Kontaktinformasjon Gro Anita Bakketun Leiar for næring, plan og byggesak 41332129 SØKNADSFRIST: 09.10.2022
Øystre Slidre kommune
26/09/2022
I avdeling for næring, plan og byggesak er det ledig 100% stilling som byggesaksbehandler. Arbeidsoppgåver Saksbehandling etter plan- og bygningsloven Saksforberedelse til politiske utvalg Informasjon og veiledning til privatpersoner, firma og andre myndigheter Kontakt og samarbeid med andre myndigheter og andre avdelinger i kommunen Gjennomføring av tilsyn Andre oppgaver innenfor fagfeltet kan bli tillagt stillingen ved behov (f.eks  konsesjon, landbrukstilskudd, spredd avløp m.m)  Kvalifikasjonar Relevant høyere utdanning som arkitekt, jurist,  eller ingeniør Søker med annen relevant bakgrunn/erfaring innen de aktuelle fagområder vil bli  vurdert Erfaring fra saksbehandling etter plan- og bygningsloven er en fordel Erfaring fra arbeid i byggebransjen vil bli vektlagt Du må være god til å kommunisere på norsk både muntlig og skriftlig og ha gode digitale ferdigheter Personlege eigenskapar Faglig motivert Kvalitetsfokusert God evne til kommunikasjon internt og eksternt Flink til å prioritere for å få en effektiv og god arbeidshverdag Du er faglig dyktig Du har interesse og entusiasme for fagområdet plan- og byggesak  Du er initiativrik og evner å omsette det i handling Du har gode samarbeidsevner  Du er løsnings- og resultatorientert Du jobber strukturert og selvstendig, og er positiv og engasjert Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Vi tilbyr Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø Fleksibilitet i hverdagen Vi jobber teambasert, så du må like samhandling Varierte og krevende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig utvikling En arbeidsplass som verdsetter høy kompetanse og ser verdien av etter- og tilleggsutdanning Kontaktinformasjon Gro Anita Bakketun Leiar for næring, plan og byggesak 41332129 SØKNADSFRIST: 16.10.2022
Øystre Slidre kommune
26/09/2022
  Midt i Sunnfjord kommune ligg Mo og Øyrane vidaregåande skule. Skulen er geografisk todelt, Mo som ligg 11 km frå Førde sentrum og Øyrane som er plassert i Førde sentrum. Totalt har skulen om lag 180 tilsette og 480 elevar fordelt på 38 klassar. Skulen tilbyr utdanningsprogramma: Bygg- og anleggsteknikk, Elektro- og datateknologi, Sal, service og reiseliv, Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag, Teknologi og industrifag og Naturbruk. I tillegg har skulen undervisning ved sosiale og medisinske institusjonar i Førde, vaksenopplæring og ulike kurs. Skulestad Mo har internat med plass til 80 elevar. For meir informasjon gå til skulen si heimeside http://www.moy.vgs.no/   Vi har ledig undervisningsstilling elektro og datateknologi inntil 100% stilling frå 01.12.2022.  Avdeling for Elektro- og datateknologi skal flytte over nye lokale hausten 2022, og undervisninga vil foregå i heilt nye og spennande lokale.  Arbeidsoppgåver Undervisning i praksis og teori på elektro og datateknologi på vg1 Elektro og datateknologi og vg2 Datatekonlogi og elektronikk Utarbeide dokumentasjon og planar for undervisninga oppfølging gjennom vurdering og rettleiing av elevar Det skal leggast til rette for at elevane i dei ulike klassetrinna kan bestå faget med best mogleg resultat etter sine føresetnader. Undervisninga skal tilpassast den enkelte elev ut frå sitt meistringsnivå Det må leggast opptil samarbeid med dei andre lærarane som underviser i klassane Kvalifikasjonar Fagbrev innan elektrofag med fokus på data Høgare utdanning innan elektrofag (Bachleor eller tilsvarande) med fokus på data Datateknisk kompetanse Praktisk erfaring og utdanning innan fleire felt i elektrofaga Gode tekniske og faglege ferdigheiter kunne beherske IT og relevant programvare Kunne beherske norsk skriftleg og munnleg Personlege eigenskapar God munnleg og skriftleg framstillingsevne Fagleg pedagogisk oppdatert Evne til å setje seg klart definerte mål for undervisninga Evne til å reflektere over og å forbetre eiga undervisning Evne til å samarbeide og dele Vi tilbyr - Løn etter gjeldande regulativ  - Fylkeskommunale tilsetjingsvilkår  - Hjelp til å skaffe bustad og flytteutgifter vert dekka etter gjeldande reglar  - Gode pensjons- og forsikringsvilkår  - 6 månaders prøvetid   I vidaregåande opplæring er det krav om å ha fullført Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU-Y) eller yrkesfaglærarutdanning. Det vil vere gode moglegheiter til å fullføre dette etter at ein vert tilsett i stillinga Den som blir tilsett må legge fram godkjent politiattest jfr. opplæringslova §10-9 Spørsmål om stillinga kan rettast til : avdelingsleiar Reidun Kristiansen tlf 91694011 epost: reidun.kristiansen@vlfk.no Søknad med fullstendig CV skal sendast elektronisk via lenkje på www.vlfk.no sine nettsider under ledige stillingar. Vitnemål og attestar skal leggjast fram ved eventuelt intervju. Det vert teke atterhald om at overtallige ved andre skular kan ha rett til utlyst stiling.  Vi gjer merksam på at i følgje Offentleglova §25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort.  jf. hovudavtalen del , §3-1c og d Kontaktinformasjon Reidun Kristiansen avdelingsleiar 91694011   SØKNADSFRIST: 30.09.2022
Viken fylkeskommune
26/09/2022
  Vil du arbeide på en av Norges største elektroavdelinger? Strømmen videregående skole har ledig 100% fast stilling som yrkesfaglærer i elektrofag el-energi og ekom med snarlig tiltredelse. Har du fagbrev, oppdatert erfaring og praksis innen elektro og telekom fra arbeidslivet, så søker vi spesielt etter deg.  Vi tilrettelegger for grundig faglig støtte i arbeidet for god opplæring av flott ungdom mot gode fagfolk.  På Elektroavdelingen har vi ca. 240 elever og lærere. Opplæring for ungdom, voksne og Vg3 med tyngdepunkt innen automasjon, el-energi og ekom. En opplæring på skole, i en stor yrkeshall og i samarbeid med arbeidslivet. Vi tilbyr et utfordrende, spennende og utviklende arbeidsmiljø, der alle bidrar med å forme en levende og ledende skole som står foran nye utviklingsprosjekter. Strømmen videregående skole er en yrkesfaglig skole med ca.1200 elever fordelt på utdanningsprogrammene; elektrofag, helse- og oppvekstfag samt teknologi- og industrifag. I tillegg har skolen påbygning til generell studiekompetanse, tilrettelagt språkopplæring, voksenopplæring, lærlingskole, fagopplæring og fagskole, samt ny yrkeshall for Vg3 i skole. Skolen har ca. 200 ansatte. Alle Vikens videregående skoler skal jobbe for samme rammeverk for læring og ledelse som et profesjonsfaglig og pedagogisk verktøy. Formålet med rammeverket er å bidra til at kvaliteten på opplæringen blir høy i alle klasserom og verksteder ved Vikens skoler. Rammeverket skal også bidra til å realisere Vikens visjon og verdier i skolen. Vi utdanner yrkesutøvere til et arbeidsliv der kunder skal bli fornøyde, der yrkesutøvere skal kunne arbeide sammen med andre og bli respekterte. Opplæringen skal møte arbeidslivets- og samfunnets krav og skal oppleves som relevant, helhetlig og yrkesrettet. Helhet og yrkesretting betyr for oss å arbeide tverrfaglig og se alle fag og hele utdanningsløpet i sammenheng. Elevene våre skal tilegne seg både faglig-, sosial- og praktisk kompetanse. Gjennom elevmedvirkning ønsker vi å skape tilpasset opplæring og legge grunnlaget for aktive og ansvarlige samfunnsborgere. Vi legger stor vekt på holdningsskapende arbeid. Pedagogene våre er tilknyttet ulike profesjonsfellesskap som utgjør lagene rundt eleven. Profesjonsfellesskapene er viktige møtearenaer der arbeidet med skolen sine satsingsområder; kvalitet i opplæringen og vurdering for læring, det nye rammeverket til Viken fylkeskommune, livsmestring og norsk i alle fag, har sin naturlige plass. Pedagogene ved Strømmen videregående skole er opptatt av at elevene skal lykkes i læringsarbeidet sitt. Elevsynet er preget av dialog, respekt og åpenhet. Skolen ligger nært knyttet til ulike kollektivtilbud. For mer informasjon om skolen:  www.viken.no/strommen-vgs      Arbeidsoppgaver hovedfokus på elenergi og ekom ønskelig med opplæring på alle nivå innen elektrofag arbeid i team og profesjonsfellesskap utviklingsarbeid i fagteam, skole og arbeidsliv Kvalifikasjoner fagbrev og oppdatert erfaring som elektriker ønskelig med erfaring og praksis innen automasjon og ekom - installasjoner fagskole eller ingeniørutdanning og PPU, eller yrkesfaglærerutdanning er ønskelig god digital kompetanse og digital omstillingsevne god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk Personlige egenskaper har gode samarbeidsevner og vilje til å jobbe i team  har evne og vilje til å skape gode relasjoner med både elever, medarbeidere og arbeidslivet har positiv innstilling til å jobbe med ungdom i ulike livssituasjoner har evne til å videreutvikle god yrkesopplæring for alle har fleksibilitet, vilje og humør til «å stå» på i hektiske perioder er trygg og tydelig som klasseleder Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr en skole hvor du trives dersom du liker å ha innflytelse, ønsker å påvirke læringsarbeidet i konstruktiv retning og verdsetter kolleger med tydelige meninger godt sosialt miljø en skole der alle jobber sammen for å definere mål og for å nå dem en skole som bruker arbeidslivet i opplæring, og gir elevene en inngangsport til arbeid lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov- og avtaleverk gode pensjonsvilkår for våre ansatte Kontaktinformasjon Lars Jakob Berg avdelingsleder 414 17 932 larsber@viken.no Ben Are Kristensen avdelingsleder 940 00 610 benk@viken.no SØKNADSFRIST: 16.10.2022
Viken fylkeskommune
22/09/2022
  Halden kommune ser etter deg som har gode lederegenskaper og fortrinnsvis har erfaring fra anleggsbransjen. Sommerro er kommunens drifts- og entreprenøravdeling og er en del av enhet Kommunalteknikk i kommunalavdeling Teknisk. Avdelingen består av tre fagavdelinger med dyktige fagledere innen Vei/anlegg, Park og VA. Avdelingen har også en merkantilt ansatt som kjenner avdelingen godt og som er en god lederstøtte. Avdelingen, med ca. 40 ansatte, er veldrevet og har en høy trivselsgrad og et høyt nærvær som alle i teknisk er stolte av. Stillingen er organisert under enhetsleder Kommunalteknikk som er en av 4 enheter i Kommunalavdeling Teknisk. Kommunalavdelingen har egen økonomirådgiver, HMS-medarbeider, kvalitetsrådgiver og jurist som gladelig bidrar for å spille deg god. Stilingen som avdelingsleder på Sommerro er allsidig og stiller store krav til egnethet. Vi håper du finner det interessant at du får mulighet til å jobbe på tvers av avdelinger innen teknisk, og også på tvers av alle avdelinger og enheter i kommunen. Du vil også ha dialog med innbyggere, kultur- og næringsliv. Halden er en arrangementsby og avdelingen er en viktig bidragsyter i dette. Du vil også få ansvar for å lede og ivareta avdelingen samt koordinere og rapportere på virksomhetens arbeid og resultater, herunder også personalansvar, økonomi, budsjett, HMS. Vi har som mål at vår by skal være en vakker by og en god og foretrukken by og bo i. Mye handler om å samordne og bruke ressursene på en best mulig måte og bidra til å sikre gjennomføring av driftsoppgaver i ansvarsområder som avdelingen har. Det er nok unødvendig å skrive at du er en leder med stolt eierskap til prosesser og resultat. Kvalifikasjoner Vi tenker at du har en utdanning som ingeniør innen bygg og anlegg, har god økonomiforståelse og har erfaring fra drift av enheter og/eller avdelinger med mange oppgaver og store forventninger til seg. I tillegg til en faglig utdanning og relevant bakgrunn har du et reflektert syn på hva det betyr å være leder og vet at de ansatte er vår viktigste kapital. Lang og relevant erfaring kan kompensere for ønsket utdanning. Personlige egenskaper Din personlige egnethet er noe vi vektlegger i høy grad. Du er åpenbart tillitsskapende, tydelig og motiverende og kan utvikle og inspirere en organisasjon. Du vektlegger og har respekt for den kompetanse og kunnskap som ligger i avdelingen fra før, og evner å se enhetens drift i lys av kommunens satsningsområder og samfunnets utvikling. Du kommuniserer godt og tydelig og viser gode samhandlingsferdigheter også når det er hektisk og ikke alt har gått som vi ønsker. Rekrutteringsprosess Vi ønsker en effektiv rekrutteringsprosess, og har planlagt å gjennomføre intervjuer i uke 44 Vi tilbyr: Utfordrende, allsidige og spennende arbeidsoppgaver Lønn i hht lov og avtaleverk Mulighet for å inngå i vaktordning. Fleksibel arbeidstid Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 % innskudd I Halden har vi høy ansvarsfølelse og står inne for følgende verdier; åpenhet, tillit, respekt og redelighet . Det gjør du også og vi håper du har fattet interesse og vil søke på denne viktige stillingen hos oss. Søknad sendes: Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad".  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet Kontaktpersoner: Carl Otto Evenrud, Avdelingsleder mob: +47 94840151 Raymond Kildebo, Enhetsleder mob: +47 95366115 SØKNADSFRIST: 12.10.2022
Halden kommune
22/09/2022
  Enebakk kommune, Driftsenheten, har for tiden en stilling ledig som bygg-drifter/vaktmester. Driftsenheten har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av ca. 60 000 m2 bygg samt tilhørende uteareal og anlegg og ca. 75 km vei. Enheten består i dag av 12 ansatte knyttet til byggdriften samt 5 på veidrift. Driftsenheten har de siste årene vært gjennom stor modernisering, da innenfor energieffektivisering, digitalisering av rutiner samt digitale ressursstyringssystemer. Enebakk kommune og Driftsenheten skal jobbe etter en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling hvor tidlig og riktig verdibevarende innsats, samarbeid, forbedring og lærende organisasjon samt digitalisering er viktige satsningsområder. Sentrale arbeidsoppgaver: Ansvarlig for utførelse av internkontroll og avviksoppfølging Drift og kontroll av tekniske installasjoner tilknyttet bygg Sette seg inn i kommunens digitale FDV systemer for oppfølging og kontroll Utføre verdibevarende løpende vedlikehold samt registrere større utbedrings- og vedlikeholdsbehov Kvalifikasjoner: Ønskelig med relevant fagbrev eller relevant dokumentert realkompetanse innen bygg drift. Søkere må være serviceinnstilt og strukturert Grunnleggende digital kompetanse og erfaring med bruk av digitale verktøy Må ha førerkort klasse B Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi kan tilby en til tider hektisk, men spennende arbeidsplass i et godt arbeidsmiljø i en organisasjon i endring. Tilsetting skjer på de vilkår som kommer frem av gjeldende lover og avtaler.  God pensjonsordning i KLP. Lønn etter tariff. For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Tom Haugvaldstad tlf. 952 800 93, evt. arbeidsleder Marius Hansen. Søknadsfrist: 11. oktober 2022 Søk på stillingen              Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju. I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig. 
Enebakk kommune
21/09/2022
  Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsmasse. Kommunen er alt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. Å følge opp en slik samling eiendommer krever kompetanse på en rekke områder.  Samfunnet har en forventning om at kommunen strekker seg lenger enn forskriftskravene for å oppnå målsetninger i sine klima- og miljøplaner. Stavanger kommune skal gå foran i arbeidet med å sørge for effektiv drift og utviklingen av eiendommene sine.  Stillingen er plassert i kommunens eiendomsavdeling under seksjon Formålsbygg. Seksjonen består av enhetene Byggsikkerhet, Forvaltning og Teknikk og utvikling.  Formålsbygg har ansvar og myndighet for forvaltning, planlegging av drift, vedlikehold og utvikling av kommunens formålsbygg.   Vi søker etter dyktige medarbeidere til å styrke et allerede sterkt fagmiljø, for å møte fremtidige behov og krav. En stadig mer teknisk sammensatt bygningsmasse, som stadig vokser i omfang, gjør at fagstaben må styrkes videre.  Arbeidsoppgaver Som bygg-ingeniør skal du være en av kommunens fagressurser og ha detaljkunnskaper innen fagområdet. Du skal være hovedressursen i kommunens faglige ståsted i utarbeidelse av kravspesifikasjoner og målsetninger innenfor fagområdet. I stillingen inngår blant annet: Ansvar for byggteknisk kravspesifikasjon, med spesielt fokus på kapittel 2 – bygning Holde kommunen oppdatert på utvikling innen sitt fagområde slik at nye funksjoner, krav og teknologi skal komme til anvendelse Tett samarbeid med byggforvalters vedlikeholdsplanlegging og aktiviteter knyttet til forebyggende vedlikehold Delansvar i forbindelse med tekniske data som skal arkiveres i forvaltningssystem og arkiv Bistå driftsseksjonen i Eiendom med rådgivning og opplæring i spørsmål knyttet til drift Deltakelse i prosjektmøter med ITB- og LCC koordinator når det er nødvendig. Dette gjelder spesielt i fasen med utvikling og beskrivelse av byggeprosjekter før anbudsutsendelse.  Godkjenning av anbudsdokumenter innenfor gitt fagområde før anbudsutsendelse i tett samarbeid med BMU byggeprosjekter Ansvar for anskaffelser og avtaler innenfor sitt fagområde, rammeavtaler, serviceavtaler etc. Relevant rapportering innenfor fagområdet Utarbeide grunnlag for politiske saker som skal fremmes/svares opp på innenfor fagområdet Kvalifikasjoner Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå i ingeniørfag (byggfag) gjerne med spesialisering innen konstruksjonsteknikk og materialer Erfaring med prosjektering og beskrivelser innen byggtekniske fag Erfaring med økonomistyring og god kontrakts forståelse (NS)  Ønskelig med erfaring med anbudsprosesser i offentlig sektor  Strukturert og med gode planleggingsevner  Lengre relevant erfaring kan eventuelt kompensere for manglende formell utdanning  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. Det vil kunne gjøres skjønnsmessige vurderinger av norsk språkkompetanse for søkere som har oppholdt seg lenge Norge. Det kan eksempelvis bli aktuelt med en praktisk oppgave.                       Personlige egenskaper God og dokumentert kunnskap og ferdigheter innen bruk av digitale kontorstøtteverktøy, Office og Office 365 God tverrfaglig forståelse der hovedfokuset vil være å bygge gode bygg å være i med lave vedlikeholds- og driftskostnader i levetiden Helhetlige forståelse av at gode byggverk krever stort samspill mellom fagene for å skape de gode byggene Gode evner til å arbeide strukturert og tar oppgavene du får fortløpende Ser vi viktigheten av å bygge et godt arbeidsmiljø for å øke arbeidseffektiviteten Opptatt av og har erfaring innen miljøriktige valg i byggverk Åpen og ærlig Vi tilbyr En arbeidshverdag som er sterkt preget av allsidighet og variasjon i oppgavene. Her vil du få muligheten til å delta i både planlegging, deltakelse i prosjekter, innkjøp, rådgivning i drift og vedlikeholdsoppdrag Stor grad av selvstendighet og muligheter til utvikling innenfor eget fagfelt Arbeide i et godt etablert arbeidsmiljø med høy fagkompetanse der du blir en av de viktige til å løfte dette videre Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP Fleksibel arbeidstid  Gode utviklingsmuligheter og hjelp til tilrettelegging slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring, stillingskode: 808400 Ingeniør  Spørsmål om stillingen Kontaktperson Espen Svendsen Stillingstittel Enhetssjef Telefon 476 20 480  SØKNADSFRIST: 17.10.2022
Stavanger kommune
21/09/2022
  Søknadsfrist: 17.10.2022 Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsmasse. Kommunen er lt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. Å følge opp en slik samling eiendommer krever kompetanse på en rekke områder.  Samfunnet har en forventning om at kommunen strekker seg lenger enn forskriftskravene for å oppnå målsetninger i sine klima- og miljøplaner. Stavanger kommune skal gå foran i arbeidet med å sørge for effektiv drift og utviklingen av eiendommene sine.  Stillingen er plassert i kommunens eiendomsavdeling under seksjon Formålsbygg. Seksjonen består av enhetene Byggsikkerhet, Forvaltning og Teknikk og utvikling.  Formålsbygg har ansvar og myndighet for forvaltning, planlegging av drift, vedlikehold og utvikling av kommunens formålsbygg.   Vi søker etter dyktige medarbeidere til å styrke et allerede sterkt fagmiljø, for å møte fremtidige behov og krav. En stadig mer teknisk sammensatt bygningsmasse, som stadig vokser i omfang, gjør at fagstaben må styrkes videre.  Arbeidsoppgaver Som energirådgiver skal du være en del av fagstaben i Formålsbygg. Innenfor dette fagtemaet er det et bredt spekter av oppgaver og ansvarsområder som kan tillegges stillingen. Kommunen arbeider på mange områder innenfor energi i bygninger og i denne stillingen vil følgende oppgaver være mest sentrale: Deltaker i utarbeidelse av kravspesifikasjoner knyttet til energimåling i nybygg- og renoveringsprosjekter Fagressurs inn i byggeprosjekter for vurdering av ulike energiløsninger i samarbeid med ITB- Og LCC koordinator. Ansvar for energimerking av kommunale yrkesbygg. Ansvar for vedlikehold av energivurderinger av tekniske systemer. Vurdere lønnsomhet ifm gjennomføring av energispareprosjekter eller energieffektiviseringstiltak. Deltaker i arbeidet med energirapportering i forbindelse med klima- og miljøplan arbeidet. Godkjenning av anbudsdokumenter innenfor gitt fagområde før anbudsutsendelse i tett samarbeid med BMU byggeprosjekter.  Ansvar for anskaffelser og avtaler innenfor sitt fagområde, rammeavtaler, serviceavtaler etc. Utarbeide grunnlag for politiske saker som skal fremmes/svares opp på innenfor fagområdet. Deltaker i arbeidet med å konvertere kommunens energiforbruk over til fossilfrie- og fornybare energikilder. Kvalifikasjoner Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå i ingeniørfag, vvs, elektro, energi & miljø etc., gjerne med spesialisering innen noen av fagtemaene. Erfaring med energimerking av yrkesbygg. Erfaring med bruk av simuleringsverktøy for energiberegninger, eksempelvis SIMIEN. God kjennskap til NS3031. Erfaring og kunnskap og prosessforståelse i systemer som ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, varmepumper, energimåling. Erfaring i bruk av energioppfølgingssystemer. Kjennskap til styresystemer for byggautomatisering, SD-anlegg. Grunnleggende forståelse for termiske energisystemer. Erfaring og kunnskap om solenergisystemer. Erfaring med energiutredninger i områder, eksempelvis ved bruk av metodene til ZEN senteret. Erfaring med søknadsprosesser knyttet til støtte for gjennomføring av energiprosjekter. Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.     Personlige egenskaper God og dokumentert kunnskap og ferdigheter innen bruk av digitale kontorstøtteverktøy, Office og Office 365 God tverrfaglig forståelse der hovedfokuset vil være å bygge og drifte gode bygg å være i med lavt energiforbruk samt lave vedlikeholds- og driftskostnader i levetiden Helhetlige forståelse av at gode byggverk krever stort samspill mellom fagene for å skape de gode byggene Gode evner til å arbeide strukturert og tar oppgavene du får fortløpende Ser vi viktigheten av å bygge et godt arbeidsmiljø for å øke arbeidseffektiviteten Opptatt av og har erfaring innen miljøriktige valg i byggverk Åpen og ærlig Vi tilbyr En arbeidshverdag som er sterkt preget av allsidighet og variasjon i oppgavene. Her vil du få muligheten til å delta i både planlegging, deltakelse i prosjekter, innkjøp, rådgivning i drift og vedlikeholdsoppdrag Stor grad av selvstendighet og muligheter til utvikling innenfor eget fagfelt Arbeide i et godt etablert arbeidsmiljø med høy fagkompetanse der du blir en av de viktige til å løfte dette videre Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP  Fleksibel arbeidstid  Gode utviklingsmuligheter og hjelp til tilrettelegging slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring, stillingskode 808400 Ingeniør Om arbeidsgiveren Stavanger skal være en god kommune å bo i for alle.  Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen vår og menneskene som bor her.  Med 11 000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Spørsmål om stillingen Kontaktperson Espen Svendsen Stillingstittel Enhetssjef Telefon 476 20 480 
Stavanger kommune