2008 - 2020
12 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

28/05/2020
SØKNADSFRIST: 14.06.2020 Vi har to ledige stillinger som anleggsleder på våre kontorsteder Berger (Romerike) og Flagstad (Hamar). Vi søker deg som ønsker være med å lede og organisere det operative arbeidet på anleggsprosjekter på Østlandet. Som anleggsleder vil du være ansvarlig for at prosjektenes økonomiske målsetninger oppnås, samt at kontraktsmessige forpliktelser overfor byggherre og underentreprenører ivaretas. Stillingen rapporterer til prosjektleder. For mer informasjon ta kontakt med prosjektledere for hvert av områdene. Kontorsted på Berger, prosjektleder Terje Brattbakk tlf. 900 58 877. Kontorsted på Flagstad, prosjektleder Torbjørn Bakken tlf. 992 11 575 Mesta er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.   Arbeidsoppgaver Sikre at arbeidet til enhver tid oppfyller kontraktene mot byggherre Sørge for dokumentasjon i henhold til eksterne og interne krav Organisere og lede arbeidet på en effektiv og god måte Sikre effektiv utnyttelse av personell og maskiner (inkl. underentreprise) Være resultatansvarlig og utføre kostnadskontroll Bistå i kalkulasjon av nye prosjekter Dagsreiser til prosjektene, men lite eller ingen ukependling. Kvalifikasjoner Ingeniør kompetanse, relevant erfaring kan kompenseres for manglende utdannelse Erfaring fra operativ ledelse God kjennskap til relevante lover og avtaler Erfaring også med jernbane er en fordel Erfaring også med VA er en fordel Gode datakunnskaper God økonomisk forståelse Ha kontraktsforståelse Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig Egenskaper God kommersiell innsikt Evne til fleksibilitet i arbeidsoppgaver Strukturert og selvgående Lett å samarbeide med Positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø Mesta er et verdidrevet selskap, og vi er opptatt av at våre ansatte kan identifisere seg med våre verdier, fokus, endringsvilje, helhetsansvar og ærlighet Vi tilbyr En utfordrende og spennende stilling med konkurransedyktige betingelser Gode pensjons- og forsikringsvilkår Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Ingolf Rotlid Stillingstittel: HR Rådgiver Telefon: 911 41 060
Mesta AS
19/05/2020
SØKNADSFRIST: 01.06.2020 Vil du jobbe med juridiske problemstillinger og opplæring og veiledning av verger? Om stillingen På vår vergemålsseksjon har vi et ledig vikariat som jurist. Ønsket oppstart er 1. juli 2020. Vikariatet varer i utgangspunktet 14 måneder, men kan bli forlenget. Kontorsted for stillingen er Vadsø.   Hos oss blir du en del av et team på fjorten, seks kolleger på kontoret i Vadsø og åtte kolleger på kontoret i Tromsø. Du får jobbe både selvstendig og i tett samarbeid med dyktige fagfolk. Vergemålsseksjonens viktigste målgrupper er vergehavere i Troms og Finnmark, verger, pårørende og andre samarbeidspartnere. Dine arbeidsoppgaver blir hovedsakelig saksbehandling etter vergemålsloven og veiledning og opplæring av verger. Saksbehandlingen spenner fra enkle og rutinemessige oppgaver til mer komplekse problemstillinger og utviklingsoppgaver - også innenfor det privatrettslige feltet. Du finner mer informasjon om vergemål på vergemålsportalen . Hvis vi skulle få behov for det, kan du få muligheten til å bidra med juridisk relatert arbeid for de andre seksjonene på avdelingen. Vergemålsseksjonen tilhørere justis- og kommunalavdelingen. Avdelingen er inndelt i seksjonene juridisk, vergemål og plan. Til sammen er vi 47 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingen, må du: ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap beherske norsk godt både skriftlig og muntlig Vi ønsker at du: har gode juridiske ferdigheter jobber godt selvstendig og i team jobber effektivt og systematisk og overholder gitte frister har evne til å kommunisere godt Kunnskap om samisk språk og kultur er et fortrinn.  Vi tilbyr Lønn som rådgiver i kode 1434, med årslønn fra 490 000,- kroner til 570 000,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 55 - 63), avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du også få tilbud om gunstig boliglån og forsikring.  Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak.  I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om livet i Vadsø på  vds-bloggen . Vi kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine og hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke,  får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året  og du får lavere personskatt. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.  Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med seksjonsleder Ann-Karin Dahl Næss på telefon 915 20 152. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du  på våre nettsider.   Se  vår Facebookside  for statusoppdateringer, videoer og bilder. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
14/05/2020
SØKNADSFRIST: 04.06.2020 Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap har ledige stillingar som førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor i samfunnsøkonomi Ved Institutt for økonomi og administrasjon ved Campus Sogndal er det ledig inntil to faste 100% stillingar. Stillingane skal styrke det samfunnsøkonomiske fagområdet ved bachleorutdanninga i økonomi og administrasjon, og bidra med samfunnsøkonomisk kompetanse i undervisning og i forskings- og utviklingsarbeid der dette er aktuelt. Arbeidsstaden er Campus Sogndal. Ansvars- og arbeidsoppgåver: Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vera: Undervisning i samfunnsøkonomiske emne på bachelorstudiet. Undervisning innanfor andre kurs, m.a. bedriftsøkonomi, statistikk og matematikk, kan også vere aktuelt Utvikling av kurstilbod på bachelor - og/eller masternivå Rettleiing av bachelor- og masteroppgaver Forsking og utviklingsarbeid innanfor fagområdet. Ved tilsetting i førstestilling er det knytt forventingar til vitskapleg produksjon og aktiv deltaking i utviklinga av søknadar mot nasjonale og internasjonale finansieringskjelder, og til rettleiing av PhD-kandidatar. Utvikling og koordinering av fagområdet i samarbeid med instituttet sine andre campus  Kvalifikasjonskrav: Krav til formell utdanning og kompetanse: Kompetansekrava for tilsetting i stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor føl av Forskrift om ansettlese og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129?q=opprykk) For tilsetting som førsteamanuensis er det for desse stillingane krav om doktorgrad innan samfunnsøkonomi / for tilsetting som førstelektor må søkjar dokumentere førstelektorkompetanse innan samfunnsøkonomi / for tilsetting som høgskulelektor er det krav om mastergrad innan samfunnsøkonomi God skiftleg og munnleg formidlingsevne på norsk eller anna skandinavisk språk og på engelsk Praktisk pedagogisk kompetanse* *Praktisk pedagogisk kompetanse er ikkje påkravd for å søkje stillingane. Dersom den som blir tilsett ikkje kan dokumentere praktisk pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervising og rettleiing, må vedkommande kvalifisere seg ved å gjennomføre HVL sine kurs i høgskulepedagogikk og rettleiing innan to år frå tilsettingsdato.   I rangeringa av søkjarane vil det bli lagt vekt på at søkjar har: erfaring frå relevante forskings- og utviklingsprosjekt og internasjonalt samarbeid erfaring med ekstern forskingsfinansiering erfaring med undervising og rettleiing erfaring med og evne til utvikling av undervisning og undervisningsmetodar erfaring med og kunnskap om bruk av digitale læringsverktøy.   I vurderinga av søkjaren sine personlege eigenskapar for stillinga legg vi særleg vekt på at søkjar har god formidlingsevne og er ryddig og samarbeidsorientert. Vi forventar også at våre tilsette bidreg til eit godt arbeidsmiljø. Korleis søke på stillinga? Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka "Søk stilling" på denne sida. Vi gjer merksam på at søknadane vert vurdert ut frå den informasjonen som er lagt inn i www.jobbnorge.no (http://www.jobbnorge.no) når søknadsfristen går ut. Det er søkjaren sitt ansvar å syte for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, her dei vitskaplege arbeida (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attestar og vitnemål. Dersom vitnemåla, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjaren sjølv lasta opp attesterte omsettingar. Om vedlegga overstig 15 MB må dei komprimerast før opplasting eller leggjast ved som lenke. Søknadane vert sendt elektronisk til det sakkunnige utvalet. På bakgrunn av utvalet si innstilling, vil aktuelle søkjarar bli kalla inn til intervju og prøveundervising. Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen. Vi tilbyr: Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving - og utvikling Høve for trening i arbeidstida Stillingane er lønna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011, førsteamanuensis / 1198, førstelektor / 1008, høgskulelektor. Frå løna vil det bli trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse. Generell informasjon: Vi gjer merksam på at jf. Offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentliggjort sjølv om søkjaren har bedt om ikkje å bli oppført på søkjarlista. Søkjaren vil bli varsla dersom ønskje ikkje vert teke til følgje. Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringar i stillinga sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen. Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit personalpolitisk mål å ha ei balansert alders- og kjønnssamansetning og å rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV-en.  Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er: 1) Assisterande instituttleiar, Johannes Idsø, tlf. 57 67 63 04 / 400 60 153, e-post: johannes.idso@hvl.no   Samspel, berekraft og nyskaping Samspel, berekraft og nyskaping skal kjenneteikne alt vi gjer. Vi skal bli eit universitet med ein tydeleg profesjons- og arbeidslivsretta profil.  Les meir på våre heimesider. ( www.hvl.no  )
Høgskulen på Vestlandet
08/05/2020
SØKNADSFRIST: 28.05.2020 Vil du jobbe med økonomi i staten, er nøyaktig og liker å finne løsninger? Vi søker:  To økonomirådgivere Om stillingen og deg  Vi har nå ledig to faste stillinger som økonomirådgiver på HR- og økonomiavdelingen vår. Som økonområdgiver hos oss, får du jobbe med: Statlig regnskap  fakturabehandling føring av bilag fakturering avstemminger/kontroller Honorarer og reiseregninger Økonomirapporter Offentlige anskaffelser Veiledning av kolleger Andre økonomi- og administrative oppgaver  Jobben krever nøyaktighet. Du må trives med rutinemessige oppgaver, men også med utfordrende problemstillinger som krever "detektivarbeid".   Du ser fordelene ved å ta i bruk ny teknologi og har forståelse for at oppgavene ikke nødvendigvis løses på samme måte i morgen som i dag. Vi ønsker deg velkommen som søker både om du er nytudannet eller erfaren.  HR- og økonomiavdelingen arbeider for at Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal være en god arbeidsplass. Vi er embetets fagavdeling innenfor HR, økonomi og servicefag. Til sammen er vi 17 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. Disse to stillingene er plassert i Vadsø. Vi har travle dager hos oss, men vi har det også sosialt og hyggelig sammen. Kvalifikasjonskrav Du må: Ha økonomisk utdannelse på minimum bachelornivå eller fullføre relevant utdannelse på minimum bachelornivå i løpet av våren 2020 God økonomiforståelse Kunne jobbe selvstendig, nøyaktig og effektivt og levere innen fastsatte frister Være serviceinnstilt   Ha evne til å sette deg inn i lover og regler Samarbeide godt med andre; dele kunnskap, erfaringer og informasjon og støtte andre for å nå avdelingens mål Kommunisere godt på norsk  Ha gode praktiske ferdigheter i IKT-verktøy Vi tilbyr Hyggelige arbeidsdager hvor du får jobbe i et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger. Som ny hos oss, får du den opplæringen du trenger og en egen fadder.  Lønn som rådgiver i kode 1434 fra 490 000,- kroner til 570 000,- kroner per år avhengig av kvalifikasjoner. Fylkesmannen kan dekke flytteutgifter etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Prøvetiden er 6 måneder. Fleksibel arbeidstid, treningsrom, trening i arbeidstiden og vill og vakker troms- og finnmarksnatur.  I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud.  Les mer om Vadsø på vds.-bloggen .  Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du  nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året  og du får lavere personskatt. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å ta kontakt med HR- og økonomidirektør Katrine Storeheier på telefon 77 64 20 58 / 907 75 348 eller økonomisjef Vidar Nyheim på telefon 77 64 20 23/ 412 88 298.  Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider . Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer og bilder.  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi varsler deg hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
08/05/2020
SØKNADSFRIST: 31.05.2020 Er du en erfaren jurist som er god på formidling? Vi søker:  Jurist - seniorrådgiver/nestleder Om stillingen Juridisk seksjon på justis- og kommunalavdelinga vår har ledig stilling som seniorrådgiver for en erfaren jurist.  Vi tror du passer og vil trives i denne stillingen hvis du er faglig sterk, har jobbet mye med juridisk saksbehandling og har lyst på fagansvar.  Oppgavene dine blir å drive saksbehandling og rådgivning, ha godkjennerrolle og fagansvar for noen av seksjonenes fagområder og å holde innlegg på kurs og konferanser.  Det kan også bli behov for at du bidrar med juridisk relatert arbeid for de andre seksjonene på avdelingen - planseksjonen og vergemålsseksjonen. I denne jobben får du mye ansvar og gode muligheter for faglig utvikling.  Vi samarbeider tett i seksjonen, på tvers av avdelingene hos Fylkesmannen og med andre fylkesmannsembeter.  På  justis- og kommunalavdelingen  er vi til sammen 47 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. Denne stillingen hører hjemme i  juridisk seksjon  og kontorsted er Vadsø. På juridisk seksjon jobber det elleve jurister.  Vi behandler saker innenfor mange lovområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak. En stor andel av våre saker, er klagesaker etter plan- og bygningsloven. Vi har også mange saker knyttet til kommunelov, fri rettshjelp, offentleglova og annen generell og spesiell forvaltningsrett. Vi skal gi kommunal- og forvaltningsrettslige råd og veiledning til kommunene og andre aktører/sektormyndigheter i Troms og Finnmark og bidra til å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne. Arbeidsoppgaver og ansvar Som seniorrådgiver skal du, på lik linje med seksjonsleder, ha godkjennerrolle og fagansvar for noen av seksjonens fagområder Du skal også drive saksbehandling og gi råd og veiledning til fagfolk i kommunene og til andre aktører/sektormyndigheter Stillingen innebærer også endel utadrettede oppgaver - blant annet å holde innlegg på kurs og konferanser Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for seniorrådgiverstillingen, må du: ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap ha gode juridiske ferdigheter ha lang og relevant erfaring fra juridisk saksbehandling; særlig med plan- og bygningsloven, fra stat eller kommune eller ha annen særlig relevant arbeidserfaring ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk være en god formidler  Vi ønsker at du: jobber godt og selvstendig har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne fungerer godt sammen med andre fagpersoner i team jobber effektivt og systematisk og overholder frister har kjennskap til og interesse for kommunal og/eller statlig forvaltning Vi legger vekt på din personlige egnethet for stillingen og på hvordan du med din kunnskap og erfaring kan utfylle den kompetansen vi allerede har på avdelingen og i seksjonen.  Vi tilbyr Lønn som seniorrådgiver i stillingskode 1364 med årslønn 532 300 kroner til 704 900 kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 60-75) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Fleksibel arbeidstid, treningsrom, trening i arbeidstiden og vill og vakker troms- og finnmarksnatur.  I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om livet i Vadsø på  vds-bloggen. Vi kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine og hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du også få tilbud om gunstig boliglån og forsikring.  Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke,  får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året  og du får lavere personskatt. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med avdelingsdirektør Toril Feldt på telefon 78 95 03 20/ 954 07 427. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider.   Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer, videoer og bilder. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi gir deg beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
30/04/2020
SØKNADSFRIST: 24.05.2020 2 x 100% fast stilling som pedagogisk lederfra 01.08.2020. Beskrivelse av arbeidssted Vonheim barnehage ligger på Berkåk og består av seks avdelinger som er fordelt på tre småbarnsavdelinger og tre storbarnsavdelinger. Ei av storbarnsavdelingene er lokalisert i brakke/modul inne på barnehagens område. Barnehagene i Rennebu sitt hovedsatsningsområde er innenfor livsmestring og helse og fra høsten 2020 blir vi med i MOT-programmet Barnehagen som samfunnsbygger. Hovedarbeidsområder Organisere og lede arbeidet på avdelingen i samsvar med mål for enheten. Ha ansvar for planlegging og utøvelse av det pedagogiske arbeidet på avdelingen. Ansvar for veiledning av barnehagelærere, fagarbeidere og assistenter. Hovedansvar for kontakt og samarbeid med foreldre/foresatte på avdelingen. Hovedansvar for utviklings- og endringsarbeid på avdelingen.  Ønskede kvalifikasjoner Godkjent utdanning som barnehagelærer. Erfaring fra yrket sees på som positivt. Være faglig oppdatert og nytenkende - positiv til utviklingsarbeid. Være med å bidra til et godt og åpent arbeidsmiljø. Ha evne til å se det enkelte barns behov og forutsetninger for barnets egen del og i det sosiale fellesskapet. Ha gode samarbeidsevner med barn, foreldre og kolleger. Være initiativrik og reflektert. Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/ Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig. Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontaktperson: Marta Hage Enhetsleder E-post  marta.hage@rennebu.kommune.no   Mobil 97770294 Arbeid 72428190
Rennebu kommune
30/04/2020
SØKNADSFRIST: 14.05.2020 Er du interessert i forvaltningsrett og plan- og bygningsrett? Har du erfaring fra offentlig forvaltning? Om stillingen Som juridisk rådgiver/seniorrådgiver på juridisk seksjon hos oss, skal du være saksbehandler og gi råd og veiledning til fagfolk i kommunene og til andre aktører/sektormyndigheter. Du får også en del utadrettede oppgaver - blant annet å holde innlegg på kurs og konferanser. Dette er en stilling som gir deg gode muligheter for faglig utvikling, blant annet gjennom samarbeid på tvers av fagavdelinger internt og med andre fylkesmannsembeter i landet. På juridisk seksjon jobber det elleve jurister med kontor i Vadsø og Tromsø. Denne stillingen er plassert i Vadsø.  Juridisk seksjon avgjør saker innenfor mange lovområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak. Arbeidet med klagebehandling av plan- og byggesaker utgjør en stor del av porteføljen vår. Vi har også mange saker knyttet til kommunelov, fri rettshjelp, offentleglova og annen generell og spesiell forvaltningsrett. Vi skal gi kommunal- og forvaltningsrettslige råd og veiledning til kommuner og andre aktører/sektormyndigheter og bidra til å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne i Troms og Finnmark. Justis- og kommunalavdelingen er inndelt i seksjonene juridisk, vergemål og plan. Til sammen er vi 47 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. Hvis vi skulle få behov for det, kan du få muligheten til å bidra med juridisk relatert arbeid for de andre seksjonene på avdelingen. Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for seniorrådgiverstillingen må du: ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap ha lang og relevant erfaring fra juridisk saksbehandling fra stat eller kommune eller ha annen særlig relevant arbeidserfaring beherske norsk godt både skriftlig og muntlig For å bli vurdert for rådgiverstillingen må du: ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap beherske norsk godt både skriftlig og muntlig Vi ønsker at du: har gode juridiske ferdigheter jobber godt og selvstendig fungerer godt sammen med andre fagpersoner i team jobber effektivt og systematisk og overholder gitte frister har kjennskap til og interesse for kommunal og/eller statlig forvaltning Vi legger vekt på hvordan du med din kunnskap og erfaring kompletterer avdelingen og seksjonen for øvrig. Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, med årslønn fra 490 000,- kroner til 640 200,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 55 - 70), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Troms- og Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. Fylkesmannen kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Du kan lese mer om livet i Vadsø på vds-bloggen. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med avdelingsdirektør Toril Feldt på telefon 78 95 03 20 / 954 07 427 eller fungerende seksjonsleder Wilhelm Istad på telefon 78 95 04 06. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du  på våre nettsider.   Se  vår Facebookside  for statusoppdateringer, videoer og bilder. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
22/04/2020
  SØKNADSFRIST: 05.05.2020 Om stillinga Ved Høgskulen i Volda, Avdeling for samfunnsfag og historie, er det ledig ei heil, fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor i sosialt arbeid frå 01.01.2021. Stillinga er ved Institutt for sosialfag, og først og fremst ved bachelorstudia i sosialt arbeid: barnevernspedagog og sosionom.    Kvalifikasjonar Vi søkjer etter personar med utdanning som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleiar med relevant mastergrad / hovudfag / doktorgrad. Søkjarar bør ha relevant praksis frå kommunalt barnevern, eller alternativt frå andre sentrale yrkesarenaer for sosialt arbeid med barn, unge og deira familiar. For tilsetjing i stilling som høgskulelektor eller førstelektor, må den som vert tilsett, i tillegg til krava til vitskapleg kompetanse, ha dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervising og rettleiing.   For stillingar som førsteamanuensis viser vi til: Høgskulen i Volda sine krav til pedagogisk basiskompetanse: https://www.hivolda.no/sites/default/files/documents/Retningslinjer%20pedagogisk%20basiskompetanse%20januar%202020.pdf Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129. Søkjarar til stilling som førsteamanuensis vil ikkje bli rangert på bakgrunn av pedagogisk basiskompetanse, men vurdert. Søkjarar til stilling som førsteamanuensis, som ikkje innfrir krava til pedagogisk basiskompetanse, kan bli tilsett som førsteamanuensis med vilkår om innan to år å opparbeide kompetansen. Det vil bli gitt tilbod om opplæring/kurs/emne for å oppnå pedagogisk basiskompetanse. Institutt for sosialfag er kontinuerleg i prosess med å utvikle studietilboda, og det er eit tett samarbeid mellom dei tilsette. Den som søkjer må ha gode samarbeidsevner, vere utviklingsorientert og ha god formidlingsevne skriftleg og munnleg. Søkjarar kan bli kalla inn til intervju og prøveundervisning. Undervisningsspråket er norsk, og søkjaren må kunne norsk skriftleg og munnleg. Kontorstaden er ved Høgskulen i Volda. Søkjar må dokumentere eigen kompetanse: utdanning, relevant arbeidserfaring innan barnevern / psykisk helsearbeid / sosialt arbeid, undervisningserfaring og gjerne forsking/utviklingsarbeid. Arbeidsfelt Arbeidsoppgåvene er undervisning, rettleiing, vurdering, forsking og utvikling, og fagadministrativt arbeid. Det er forventa at den som blir tilsett bidreg til utvikling av fagfeltet sitt, og av høgskulen som heilskap. Arbeidsoppgåvene er hovudsakleg innanfor barnevernspedagog- og sosionomutdanningane. Desse utdanningane er i stor grad samorganiserte med opplegg som går på tvers. Utdanningane ved instituttet er inne i ein omstillingsprosess som kan ha konsekvensar for arbeidsoppgåvene i stillinga. Vi tilbyr Vi tilbyr eit spennande arbeidsmiljø med høve til fagleg og personleg utvikling, og gode pensjonsordningar. Det er gode vilkår for forsking ved Høgskulen i Volda, og informasjon om støtteordningar finn du her: https://www.hivolda.no/forsking-og-utvikling-0/stotteordningar. Høgskulen i Volda har mange forskingsgrupper: https://www.hivolda.no/forsking-og-utvikling-0/forskingsgrupper» Stillinga er løna etter kompetanse og kvalifikasjonar i statens lønsregulativ med normal årsløn i desse stillingskodene ved Høgskulen i Volda:  høgskulelektor 1008 frå kr 488 000 – 679 000 og førsteamanuensis 1011/førstelektor 1198 frå kr 583 900 – 789 200. Generell informasjon Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering. Vi gjer søkjarar, som oppgir at dei har nedsett funksjonsevne eller hol i CV, merksame på at denne opplysinga kan verte brukt til statistikkføremål i regjeringa sin inkluderingsdugnad. Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse.   Søkjarar kan verte kalla inn til intervju og/eller prøveundervisning. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga. I samsvar med Offentleglovas § 25 kan søkjar be om ikkje å bli oppført på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må under ‘søknad’ hake av for ‘Er det grunnlag for å bli unntatt offentligheit, jf. Offentlighetsloven’, og grunngi søknaden. Høgskulen kan likevel avgjere at namnet på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren blir varsla dersom ønsket om unntak ikkje blir tatt til følge. Om søknaden Søknaden og all dokumentasjonen skal sendast elektronisk gjennom rekrutteringssystemet Jobbnorge, der du registrerer søknaden, vedlegg og informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du oppgir referansar med kontaktinformasjon. Søknaden skal gi eit fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare praksis. Søknader eller vedlegg kan ikkje sendast på e-post eller i vanleg postgang til høgskulen. Det er søkaren sitt ansvar å sørge for at alle dokument/filer er lasta opp innan søknadsfristen. Søknaden vert vurdert med den informasjonen som ligg føre elektronisk i Jobbnorge. Vedlegg skal lastast opp som separate filer i eit format som kan leggjast ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedlegga samla overstig 30 MB, må dei komprimerast før dei vert lasta opp. Vedlegga skal ha namn som samsvarar med innhaldet i fila. Følgjande dokument/filer skal leggjast ved den elektroniske søknaden: Vitnemål og attestar, samla i ei fil CV med kontaktinformasjon for referansar Inntil 10 – 15 vitskaplege arbeid, inkludert hovudfags-/mastergradsoppgåve og doktorgradsavhandling Søknadsfrist: 5. mai 2020. Dei faglege og pedagogiske kvalifikasjonane til søkjarane blir vurdert av sakkunnig utval etter krava i  Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129  og høgskulen sine interne retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse.  Alle innkomne søknader blir først vurderte av avdelinga. Søknader frå søkarar som klart ikkje er kvalifiserte, blir ikkje sende vidare til vurdering i sakkunnig utval. Kontakt Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til instituttleiar Knut Hunnes, tlf. 70 07 51 79, e-post: knut.hunnes@hivolda.no eller til dekan Randi Bergem, tlf. 70 07 52 11 randi.bergem@hivolda.no¨   Om instituttet Institutt for sosialfag er eit institutt ved Avdeling for samfunnsfag og historie. Basis for utdanningstilboda er to bachelorutdanningar i sosialt arbeid: barnevernspedagog og sosionom, med meir enn 300 studentar fordelt på tre studieår. Instituttet tilbyr også mastergradsutdanning, med vel 100 studentar fordelte på ulike emne. Tre av dei valfrie emna i mastergraden er også  vidareutdanningar: ‘Rus som kulturelt og sosialt fenomen’, ‘Leiing i helse- og sosialtenestene’ og ‘Politikk, folkehelse og livsløp’. Eitt av dei obligatoriske emna i mastergraden, ‘Meistring og myndiggjering, samhandlingsperspektivet, vert tilbydd også som vidareutdanning. Instituttet har også vidareutdanningstilbod på bachelornivå, i ‘Miljøterapi i demensomsorga’ og ‘Sakshandsaming og tenesteyting i helse- og omsorgstjenesten’. Alle masterutdanningane og vidareutdanningstilboda er samlingsbaserte. Institutt for sosialfag har omlag 600 studentar i ulike studieløp. I samarbeid med Høgskolen i Molde driv Høgskulen i Volda ph.d.-programmet ‘Profesjonsutøving - vilkår og utvikling’. Ved HVO er ph.d.-programmet lagt til Institutt for sosialfag. ‘Master i helseleiing’ er ein fellesgrad i samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Høgskulen i Volda er høgskulen for humaniora og samfunnsvitskap i Møre og Romsdal. Vi er ein spennande kompetanseorganisasjon i vekst med om lag 4500 studentar og 350 tilsette. Vi tilbyr utdanningar på ei rekke fagområde, yrkesretta utdanningar og etter- og vidareutdanningar i nært samarbeid med samfunns- og næringsliv. Høgskulen i Volda driv aktivt forskings- og utviklingsarbeid og satsar på forskaropplæring og kompetanseoppbygging for dei tilsette.
Høgskulen i Volda
17/04/2020
SØKNADSFRIST: SNAREST Scania Sortland har 10 medarbeidere, fordelt på verksted, deler og kundemottak. Ansvar Som verksmester vil du ha det daglige drifts-/produksjonsansvar og ansvar for oppfølging av kunder og medarbeidere ved verkstedet. Du vil ha budsjett- og resultatansvar og sørge for faglig og administrativ drift og utvikling av verkstedet, herunder oppfølging av HMS, kompetanse og utstyr. Arbeidsoppgavene inkluderer vedlikehold og utvikling av effektive arbeids- og samarbeidsprosesser, planlegging og gjennomføring av ordre. Utdanning / erfaring Fagbrev tunge kjøretøy Flere års erfaring med reparasjon og vedlikehold av kjøretøy Førerkort for tunge kjøretøy Du oppfyller verkstedsforskriftens krav til teknsik leder Kunnskap, ferdigheter og evner Evne til å samarbeide tett med kundemottak og distriktssjef Evne til å bygge og forvalte relasjoner med ansatte og kunder Generelle dataferdigheter Kjennskap til bil-/verkstedindustrien Kunne arbeide på eget initiativ og under press Evne til effektiv tidsplanlegging og til å overholde strenge tidsfrister Evne til å organisere både egen og teamets arbeidsmengde Bevissthet og forståelse for HMS krav Evne til aktivt å søke løsninger på problemer Evne til å lede mennesker Vi har førsteklasses fagfolk som du vil jobbe tett sammen med, og du får derfor god mulighet for egenutvikling og kompetanseheving. Vi tilbyr bl.a. personlige og faglige utfordringer, en trygg arbeidsplass i en solid organisasjon med gode pensjons- og forsikringsordninger og konkurransedyktige betingelser. Kontakt  distriktssjef Tore Gustavsen, 91618291, for ytterligere informasjon.     For å søke på stillingen, last opp søknad og CV under "Søk her"-knappen.  Alle henvendelser behandles konfidensielt.  
Norsk Scania AS
17/04/2020
SØKNADSFRIST: 08.05.2020 Ergo- og fysioterapitenesta i Bømlo kommune har ledig stilling for fysioterapeut med 80% driftstilskot knytt til Bli God Fysikalske som er Iokalisert i Bømlohallen. Ergo- og fysioterapitenesta i Bømlo kommune består av 5,6 fastløna fysioterapeutar (inkl. verksemdleiar) og 3,1 ergoterapeutar. Kommunen har òg 3,6 driftstilskot for avtalefysioterapeutar.   Dette driftstilskotet er knytt til Bli God Fysikalske som er Iokalisert i Bømlohallen. Det er tilsaman to fysioterapeutar i praksisen, dei har i lag ein tilsett i 80% stilling. Fysioterapeuten må ta over dei forpliktingane/kontraktane som er knytt til instituttet i dag.   Arbeidsoppgåver: * Utøva allmenn fysioterapi etter kommunen si gjeldande prioritering. * Stillinga rapporterer til verksemdleiar Kathrine Tislevoll Nygård   Kvalifikasjonar:  Me søkjer offentleg godkjent fysioterapeut som * Har fagleg kompetanse og brei erfaring innan allmenn fysioterapi * Har erfaring og interesse for geriatrisk fysioterapi * Er fagleg engasjert * Har erfaring med sjølvstendig næringsdrift * Har god kunnskap om relevant helselovgiving og ASA 4313 * Er løysingsorientert, ansvarleg og strukturert * Har gode samarbeidsevner og evne til å arbeida sjølvstendig * Må kunna norsk skriftleg og munnleg   Personlege eigenskapar:  * Ved tilsetjing vert det Iagt stor vekt på personlege eigenskapar.   Me tilbyr:  * Driftstilskot i eigna Iokaler i samarbeid med ein annan fysioterapeut.  * Godt pasientgrunnlag.   Andre opplysningar:  * Politiattest må leggjast fram ved tilsetjing. * Avtaleheimelen er regulert av ASA 4313 slik den til ei kvar tid Iyder.  * Tildeling og overdraging skjer i tråd med ASA 4313.   Kontaktperson: Verksemdleiar Kathrine Tislevoll Nygård - 53 42 33 42 / 901 95 430.
Bømlo kommune