2008 - 2021
13 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

08/03/2021
SØKNADSFRIST: 25.03.2021 Nord universitet Utfordringane verda står framføre krev ny innsikt, innovative løysingar og lokal forankring. Nord universitet er eit ungt universitet med sterk regional tilknyting og eit globalt perspektiv. Vi leverer framtidsretta studietilbod og relevant forsking med fokus på blå og grøn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studentar og 1.300 tilsette fordelte på ni studiestadar. Seksjon for eksamen og vitnemål er ei eining i studieavdelinga ved universitetet sin fellesadministrasjon. Seksjonen har 24 tilsette fordelt på 4 studiestadar, og leiast av kontorsjef som rapporterer til studiedirektøren. Seksjonen har ansvar for eksamen, vitnemål og ein del andre studieadministrative oppgåver. Ved Nord universitet, seksjon for eksamen og vitnemål er det ledig ei fast 100% stilling som førstekonsulent/ seniorkonsulent. Stillinga har kontorstad Bodø. Arbeidsoppgåver Arbeidsoppgåvene er innafor fagområda eksamen og vitnemål, som er eit spanande område under stadig utvikling. Stillinga kan også få ein del andre oppgåver i seksjonen. Innan fagområda eksamen og vitnemål ligg blant anna følgjande oppgåver: Produksjon av vitnemål, inkludert kvalitetssikring og gjennomgang av ulike prosessar i forkant av sjølve produksjonen Eksamensplanlegging Eksamensavvikling Rettleie studentar og tilsette i spørsmål om eksamen og vitnemål Sakshandsaming av søknadar og klagar Utviklingsoppgåver og kvalitetssikring av prosessar og rutinar Laupande driftsoppgåver Kvalifikasjonskrav For tilsetjing i stilling som førstekonsulent krev vi relevant utdanning frå universitet eller høgskole, bachelorgrad eller tilsvarande. Lang og relevant praksis kan kompensere for delar av utdanningskravet For tilsetjing i stilling som seniorkonsulent er det vidare eit krav om omfattande relevant erfaring og spesialkompetanse på høgt nivå tilpassa funksjonane i stillinga God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk Gode IT-kunnskapar Andre kvalifikasjonar og personleg eigna til jobben Erfaring frå offentleg forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høgskolesektoren vil bli vektlagd Evne til å arbeide systematisk, strukturert og sjølvstendig med fleire parallelle prosessar Initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Ha kunnskap og erfaring frå store organisasjonar med stor administrativ og fagleg kompleksitet Erfaring med bruk av relevante IKT-verktøy Utviklingsorientert Ha god formidlingsevne, både munnleg og skriftleg Om ein er personleg eigna vil bli vekta i stor grad Vi tilbyd Stillinga blir løna etter Statens regulativ, kode 1408 førstekonsulent - Ltr. 51 - 58, NOK 458 900 - 516 400 i året. Alternativt kode 1363 seniorkonsulent - Ltr. 52 - 61, NOK 466 500 - 545 300 i året. Løn etter ansiennitet og kvalifikasjonar. For særleg kvalifiserte søkarar kan høgare løn avtales. Frå løna går lovfesta innskot til Statens pensjonskasse. God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i  Statens pensjonskasse Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø Ein arbeidsplass i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Aktivt bedriftsidrettslag Generell informasjon Den som blir tilsett, må rette seg etter dei lover, avtalar og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga. Det blir teke atterhald om endring i ansvars- og arbeidsområde som følgje av framtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet. Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Nord universitet oppfordrar difor kvalifiserte kandidatar med nedsett funksjonsevne, hol i CV-en, innvandrarbakgrunn og elles ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpassingsavtale for hovudavtalen i Staten. Opplysingar om nedsett funksjonsevne eller hol i CV kan bli brukte til anonymiserte registreringsføremål. Aktuelle kandidatar vil bli kalla inn til intervju. Kontakt Nærare opplysningar om stillinga får ein ved å ta kontakt med: Leiar seksjon for eksamen og vitnemål Brynjar Jørstad,  brynjar.jorstad@nord.no , +47 47 32 89 72 Søknad Søknad m/cv og kopi av vitnemål og attestar sendast elektronisk innan  25.03.2021 All dokumentasjon som det skal takast omsyn til, skal lastast opp som vedlegg til søknaden. Fullstendig elektronisk dokumentasjon skal sendast inn innan søknadsfristen. Etter at søknadsfristen er gått ut blir det utarbeidd ei offentleg søkjarliste. Vi gjer merksam på at opplysingar om søkjaren kan offentleggjerast sjølv etter ønskje om å bli utelaten frå søkjarlista. Søkjarar som likevel bed om konfidensialitet, skal grunngje dette særskilt i søknaden. Søkjarane vil i så fall bli varsla på førehand om offentleggjering. Referanse: 30071874
Nord universitet
05/03/2021
    SØKNADSFRIST: 14.03.2021 ARBEIDSSTED: Campus Bergen Dette er Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium. HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil. Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og tre masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogram «ansvarlig innovasjon og regional utvikling» som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglege og administrative ansvaret for programmet. Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har vel 85 fagtilsatte og 1000 studenter. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har ni bachelorprogram og to masterprogram. Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil 2 stillinger i 100% som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor innen regnskap ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap. Stillingene  er knyttet til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Institutt for økonomi og administrasjon, og fagområdet regnskap. Det kan være aktuelt å ansette i 50% stilling. Arbeidsstedet vil være Bergen.   Ansvars- og arbeidsområde: Den som blir ansatt i stillingen skal undervise på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, og undervise i fag som finansregnskap med analyse og fordypningskurs i regnskap. Til stillingen ligger også arbeidsoppgaver knyttet til veiledning av studenter ved skriving av bacheloroppgaver, og fagutvikling knyttet til fagområdet regnskap. Kvalifikasjoner: Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av  Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger     Vi søker en person som har solid teoretisk og praktisk kompetanse innenfor finansregnskap. Formell utdanning og kompetanse: For ansettelse som førsteamanuensis er det krav om PhD-grad innenfor et fagområde som er relevant for den utlyste stillingen. For ansettelse som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad. For ansettelse som høyskolelektor er kravet til formell utdanning mastergrad. Typisk relevant mastergrad er mastergrad innenfor regnskap og revisjon, men også andre profiler kan være aktuelle.  Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen   Kandidaten må ha god kompetanse på norsk regnskapsregulering. Det er en fordel om kandidaten har kjennskap til norske skatteregler og til regulering av regnskapsførerprofesjonen. Det kreves videre relevant og allsidig arbeidserfaring innenfor fagområdet finansregnskap, for eksempel som utøvende statsautorisert revisor, eller i annen stilling i revisjons- eller regnskapsbransjen eller fra utøvelse som controller. God formidlingsevne, både skriftlig og muntlig, og interesse for undervisning tillegges vekt. Undervisningsspråket er norsk. Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, fleksibilitet, evne til å ta initiativ og engasjement.  Utdanningsfaglig kompetanse:   Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.  For stilling som førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk cv i tråd med  kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL  .   Hvordan søke på stillingen? Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.  Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder:  vitenskapelige arbeid (inntil 10 stk.)  fullstendig publikasjonsliste  attester og vitnemål  dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse. For førsteamanuensis i henhold til  Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling   Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.  Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.  Vi tilbyr: Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling Mulighet for trening i arbeidstiden Stillingen blir lønnet etter Statens lønsregulativ i stillingskode  1011, førsteamanuensis / 1198, førstelektor / 1008, høyskolelektor Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Lønn etter avtale. Generell informasjon: Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge. Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.  Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet: 1) Assisterende instituttleder Nina Paarup Michelsen tlf: 55 58 55 94
Høgskulen på Vestlandet
05/03/2021
SØKNADSFRIST: 23.03.2021 Kommunalteknisk planavdeling (KTP) administrerer alle plan-, investerings- og forvaltningsoppgaver tilknyttet kommunalteknikk, herunder vann og avløp, forurensning, vei og parkering. Enheten har for tiden 16 dyktige og engasjerte ansatte. Vi skal nå ansette en VA- ingeniør i 100% fast stilling. Vedkommende blir en del av enhetens faggruppe innen vann og avløp.  Kommunalteknisk planavdeling (KTP) administrerer alle plan-, investerings- og forvaltningsoppgaver tilknyttet kommunalteknikk, herunder vann og avløp, forurensning, vei og parkering. Enheten har for tiden 16 dyktige og engasjerte ansatte. Vi skal nå ansette en VA- ingeniør i 100% fast stilling. Vedkommende blir en del av enhetens faggruppe innen vann og avløp.  Arbeidsoppgaver Hoveddelen av denne stillingen er tiltenkt oppgaver knyttet til delaktighet i behovskartlegging, prosjektering og gjennomføring av VA-prosjekter og nytt renseanlegg Oppfølging av garanti- og reklamasjonsperioden i ferdigstilte prosjekt Tilegne seg ny kunnskap innenfor relevante lover og forskrifter innen VA-faget Gjennomføre og forestå innkjøp/anskaffelser iht. Lov om offentlige anskaffelser Du vil bli tillagt ansvar for økonomi, fremdrift og måloppnåelse i prosjektene Kvalifikasjoner Det er ønskelig at den som tilsettes har en master- eller bachelor grad som VA-Ingeniør, men solid og lang relevant erfaring i kombinasjon med kurs og etterutdanning kan kompensere for formell kompetanse. Erfaring fra prosjektledelse og prosjektarbeid er en fordel Erfaring med prosjekteringsverktøy som Novapoint, Auto CAD eller Gemini VA og/eller Terreng er en fordel Førerkort klasse B Personlige egenskaper Du må like å ha kontakt med mennesker - du må være positiv, ha en god tone med brukere, og ha stor grad av fleksibilitet Du må være strukturert, løsningsorientert og "selvgående" Gjennomføringsevne  God overordnet systemforståelse  Personlige egenskaper vil bli vektlagt Vi tilbyr Kommunalteknisk planenhet har et meget godt arbeidsmiljø med et mangfold av oppgaver. Det er fokus på struktur, samarbeid og faglig utvikling for alle Du vil bli en del av et flerfaglig team og kan nyte godt av avdelingens allsidige fagmiljø Vi gir deg påvirkningsmuligheter og handlingsrom og du får stor innflytelse på din arbeidshverdag. Mulighet for kursing og etterutdanning Lønn etter avtale Kjøregodtgjørelse ved bruk av egen bil Fri mobiltelefon Bedriftshelsetjeneste Fri bruk av Horten svømmehall Gode forsikrings- og pensjonsordninger Kontaktperson: Thomas Kirkhus Enhetsleder 45273707
Horten kommune
04/03/2021
SØKNADSFRIST: 15.03.2021 To av Sandefjordskolens erfarne og dyktige rektorer går av med pensjon etter lang og tro tjeneste. Vi ser etter deg som har høye ambisjoner for elevenes læring og vil jobbe i en utviklingsorientert kommune. Om Sandefjordskolen Sandefjord kommune har 62 000 innbyggere og 28 skoler, hvorav 6 er ungdomsskoler, 21 barneskoler og voksenopplæring. Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked. Sandefjord kommune har høye forventninger til ledelse, ansatte og elever.  Kommunen har som overordnet mål å øke elevenes læringsutbytte og bidra til at flest mulig fullfører og består videregående opplæring. Sandefjordskolen har ansvar for å sikre et inkluderende, trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel og læring. Skolene legger til rette for læring gjennom teknologi. Samarbeid, samhandling og læring skjer via digitale flater både i klasserom, ut mot foresatte og mellom ansatte.  Sandefjordskolen er organisert med lederteam som består av rektor og to til tre avdelingsledere avhengig av skolens størrelse. Avdelingslederne er tillagt personal- og resultatansvar. Rektor har det samlede lederansvar for skolens pedagogiske, administrative, økonomiske og personalrettede oppgaver. Rektor skal fokusere på pedagogisk og strategisk ledelse og utviklingen av skolens kjerneytelser. Vi ønsker en åpen og tillitsbasert lederstil.   Om skolene  Mosserød skole: Mosserød skole ligger omtrent 2 km nord for Sandefjord sentrum. Skolen er en barneskole med ca 370 elever fordelt på 7 klassetrinn. Skolen har et forsterket skoletilbud der det tilbys et helhetlig og særskilt tilrettelagt opplæringstilbud for elever med behov for det. Skolens ledelse består av rektor og tre avdelingsledere. Andebu ungdomsskole: Andebu ungdomsskole ligger sentralt i Andebu. Skolen har ca 200 elever fordelt på 9 klasser. Ungdomsskolen er en del av Andebu krets og mottar elever fra Kodal skole, Andebu skole og Høyjord skole. Skolens ledelse består av rektor og to avdelingsledere.  Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100 % Stillingstype: Fast Stilling ledig fra: 1. august 2021 Innplassering av rektorer ved de nevnte skolene foretas etter en helhetlig vurdering. Prioriter gjerne ønsket skole i din søknad. Det kan bli interne omrokkeringer, slik at det oppstår ledige rektorstillinger ved andre skoler i kommunen.  Arbeidsoppgaver Sandefjordskolen har en styringsmodell med rektor og avdelingsledere ved hver skole. Rektor har overordnet ansvar for elevenes læringsutbytte og læringsmiljø Som rektor skal du være en pådriver i endringsprosesser, en tydelig leder som motiverer og inspirerer slik at alle jobber i ønsket retning En sentral oppgave er å skape stolthet, ambisjoner og resultatorientering hos medarbeidere og tilrettelegge for en god tilbakemeldingskultur og godt lærings- og arbeidsmiljø Som skolens øverste leder skal rektor sørge for god intern administrasjon, styring og kontroll  Kvalifikasjoner Du har skolelederutdanning og erfaring som skoleleder Du har evne til å engasjere, inspirere og motivere Du er en resultat- og mestringsorientert leder  Du har forståelse og interesse for økonomi, administrasjon og behersker digitale flater og verktøy Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne Du har en åpen og inkluderende lederstil  Personlig egnethet vektlegges.  Vi tilbyr En spennende lederstilling i en utviklingsorientert kommune med høye krav til rollen som skoleleder Gode muligheter for personlig og faglig utvikling Et godt arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte kollegaer Et rektorkollegium i kommunen som samarbeider tett om elevenes læring og utvikling Lederstøtte og veiledning Gode pensjons- og forsikringsordninger Bedriftsidrettslag Bedriftshelsetjeneste  Lønn Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9951 rektor. Pensjonsinnskudd for medlemsskap i Statens pensjonskasse trekkes med 2 %.  Andre opplysninger Gjensidig prøvetid er 6 måneder.  Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju. For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse. Kontaktpersoner: Elisabeth Krogh tlf: +47 33416679 mob: +47 97107806 Solveig Helgesen Wegger tlf: +47 33 41 66 87 mob: +47 41 61 00 66
Sandefjord kommune
02/03/2021
SØKNADSFRIST: 20.05.2021 St. nr. 3/2021 Om stillinga Ved Høgskulen i Volda, Avdeling for samfunnsfag og historie, er det ledig fast stilling som professor i sosialfag, med innretting mot profesjonsforsking. Dersom det ikkje melder seg kvalifisert søkjar, vert det opna for å tilsetje i kvalifiseringsstilling. Søkjaren må då vere på god veg til å kvalifisere seg til professor, og vere innstilt på å fullføre ei kvalifisering til professor. Om instituttet Stillinga er knytt til institutt for sosialfag, Avdeling for samfunnsfag og historie. Institutt for sosialfag har i alt omlag 500 studentar. Instituttet har ansvar for to bachelorprogram i sosialt arbeid: barnevernspedagog og sosionom, med meir enn 300 studentar fordelte på tre studieår. Instituttet tilbyr mastergradutdanning i helse- og sosialfag, med vel 100 studentar. Eitt av dei obligatoriske emna i mastergraden, ‘Meistring og myndiggjering, samhandlingsperspektivet, og tre av dei valfrie emna i mastergraden – ‘Rus som kulturelt og sosialt fenomen’, ‘Leiing i helse- og sosialtenestene’ og ‘Politikk, folkehelse og livsløp’-   vert tilbydde også som vidareutdanningar: Instituttet har elles vidareutdanningstilbod på bachelornivå – ‘Miljøterapi i demensomsorga’,  ‘Helserett’ og ‘Helsefag for sosialarbeidarar’. Alle emna i masterprogrammet og vidareutdanningstilboda er samlingsbaserte. I samarbeid med Høgskolen i Molde driv Høgskulen i Volda ph.d.-programmet Helse- og sosialfag ‘Profesjonsutøving - vilkår og utvikling’. Ved HVO er ph.d.-programmet lagt til Institutt for sosialfag. Elles er høgskulen involvert i ‘Master i helseleiing’, som er ein fellesgrad i samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Kvalifikasjonar Institutt for sosialfag søkjer etter medarbeidar med kompetanse og forskingsbakgrunn frå sosial- og samfunnsvitskap. Det er nødvendig med ein fagleg profil som er retta mot samanhengar mellom samfunnsmessige og kulturelle endringar, vilkår for profesjonsutøving og brukarerfaringar. Kompetansen bør handle om temaområde som t.d. barnevern, psykisk helsearbeid, rusrelatert arbeid, Nav eller habilitering. Det vert lagt vekt på at søkjaren har erfaring frå leiing av forskingsprosjekt og / eller forskingsgrupper. Søkjar må ha relevant utdanning av høgare grad og fagleg kompetanse i samsvar med generelle krav til professorstilling etter forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Søkjar må dokumentere pedagogisk basiskompetanse i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk og HVO sin mal. Relevant yrkeserfaring er ein fordel. Søkjar må ha gode norsk- og engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Administrasjonsspråket ved høgskulen er norsk. Arbeidsstaden er ved Høgskulen i Volda, i Volda. Personlege eigenskapar, som gode samarbeidsevner og evne til å vere sjølvstendig vert vektlagde. Det vil bli gjennomført intervju, prøveundervising og referansesjekk av aktuelle kandidatar Arbeidsfelt Den som blir tilsett, vil få særleg ansvar i masterprogrammet i helse- og sosialfag – meistring og myndiggjering og i ph.d.-programmet i helse- og sosialfag: profesjonsutøving - vilkår og utvikling. Ved sida av undervising og eige FoU-arbeid, skal vedkomande - i lag med dei andre som har toppstillingar ved instituttet- ha eit særleg ansvar for å stimulere og samordne forsking og anna fagleg utviklingsarbeid. Vi tilbyr Vi tilbyr varierte arbeidsoppgåver i eit inkluderande og godt fagleg arbeidsfellesskap, der det er høve til fagleg og personleg utvikling.   Høgskulen i Volda har gode vilkår for forsking, og det finst fleire aktive forskargrupper på ulike fagfelt. Elles er det gode pensjonsordningar ved høgskulen, og stillinga er løna etter kompetanse og kvalifikasjonar i statens lønsregulativ med normal årsløn i desse stillingskodene ved Høgskulen i Volda: Professor, stillingskode 1013, frå kr. 682 000  – kr. 938 900. Generell informasjon Ved HVO er vi opptatt av mangfald. Medarbeidarar med ulik livserfaring vil gjere oss i stand til å finne  gode løysingar i  arbeidet vårt. Vi oppmodar difor alle til å søke stillinga utan omsyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke sjølv om du ikkje kan vise til ein samanhengande yrkeskarriere. Lokala ved høgskulen er universelt utforma, og vi legg til rette for personar med nedsett funksjonsevne. Dersom du har nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn eller hol i CV kan du bli positivt særbehandla om du kryssar av for dette når du søker stillinga. Vi vil invitere minst éin kvalifisert søkar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandla på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les meir om dette på Arbeidsgiverportalen. https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/inkluderingsdugnaden/hvordan-bli-en-mer-inkluderende-virksomhet. Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga. Offentleg søkarliste blir utarbeidd etter at søknadsfristen er ute. Dersom du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må dette grunngjevast i jobbnorge. Du vil bli varsla om reservasjon ikkje blir tatt til følge. Om søknaden Alle som søker stillinga må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge, der du registrerer søknaden, vedlegg og informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du oppgir referansar med kontaktinformasjon. Søknaden skal gi eit fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare praksis. Det er viktig at du viser korleis din kompetanse fyller kriteria for stillinga Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå informasjon som ligg føre ved utløp av søknadsfristen. Vedlegg skal lastast opp som separate filer i eit format som kan leggjast ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedlegga samla overstig 30 MB, må dei komprimerast før dei vert lasta opp. Vedlegga skal ha namn som samsvarar med innhaldet i fila. Følgjande dokument/filer skal leggjast ved den elektroniske søknaden: -          vitnemål og attestar -          CV  -Vitskaplege arbeid, inntil 15 arbeid kan leggast ved. Dei faglege kvalifikasjonane til søkjarane blir vurdert av eit sakkunnig utval, jf.  Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Alle innkomne søknader blir først vurderte av avdelinga. Søknader frå klart ikkje-kvalifiserte søkjarar blir ikkje sende vidare til vurdering i sakkunnig utval. Sakkunnig utval vurderer den dokumentasjonen som ligg føre i Jobbnorge. Kontakt Nærare opplysningar om stillingan får ein ved å kontakte dekan Randi Bergem, tlf.: 70 07 5211 randi.bergem@hivolda.no og instituttleiar Knut Hunnes tlf.: 70 075179 knut.hunnes@hivolda.no Om avdelinga Avdeling for samfunnsfag og historie har undervisningsansvar for omlag 1300 studentar, fordelte på tre institutt: Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag (IPAS), Institutt for sosialfag (ISF) og Historisk institutt (HI).
Høgskulen i Volda
02/03/2021
SØKNADSFRIST: 03.05.2021 Om stillinga Ved Høgskulen i Volda, Avdeling for samfunnsfag og historie, er det ledig to stipendiatstillinger ved forskningsprosjektet «Avvergeplikt i møte med partnervold». Stipendiatstillingene er tre-årige (100%). Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet, og er et samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde, Politihøgskolen og Oslo universitetssykehus. Den som blir tilsatt blir en del av en tverrfaglig forskergruppe som består av fem stipendiater, to professorstipendiater og en gruppe erfarne nasjonale og internasjonale forskere.   Forskingsprosjektet Mandatory Reporting of Intimate Partner Violence (MANREPORT_IPV) er et tverrfaglig forskningsprosjekt om profesjonsutøveres avvergeplikt i møte med partnervold. Partnervold er et folkehelseproblem, og alle i Norge har ansvar for å søke å avverge alvorlig partnervold når de får kunnskap om den. Forskning på partnerdrap viser at i flertallet av drapene har ofrene og gjerningspersonene vært i kontakt med hjelpeapparatet forut for drapet. Det betyr at det var et forebyggingspotensial. Ansatte i helsevesen, politi og øvrig hjelpeapparat har taushetsplikt. Ved opplysninger om partnervold, kan profesjonsutøvere likevel ha avvergeplikt hvis de holder det som sikkert eller mest sannsynlig at de kan avverge et framtidig alvorlig lovbrudd. Formålet med MANREPORT_IPV er å bidra med forskningsbasert kunnskap om avvergeplikt i møte med partnervold. Prosjektet består av tre arbeidspakker. 1.       Systematisk tekstanalyse av juridiske dokumenter for å klargjøre gjeldende rett. 2.       Intervjuer med brukere og profesjonsutøvere om deres erfaringer, holdninger og kunnskap om avvergeplikt i møte med partnervold. 3.       Spørreundersøkelser til brukere og profesjonsutøvere om forståelse av og erfaringer med avvergeplikt i møte med partnervold.  Om stipendiatstillinger En stipendiatstilling er en midlertidig stilling på åremål. På fulltid er stillingen tre år. Stipendiatstillingene er underlagt reguleringen i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent eller spesialistkandidat fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31.01.2006. Det samme gjelder de lover, reglement og avtaler som gjelder til enhver tid.   Kvalifikasjonar Søkere må ha relevant mastergrad eller profesjonsstudier med tilsvarende grad. Dersom du har utdanning fra utlandet, er det viktig at du legger ved godkjennelse fra NOKUT. Karakter på masteroppgaven, og masterstudiet, bør normalt være B eller bedre. Vi ønsker søkere med høy faglig kompetanse, god kunnskap om forskningsmetoder og en relevant profil. Erfaring fra en av profesjonene vi skal forske på (lege, sykepleier, psykolog, barnevernspedagog, sosionom, politi eller krisesenteransatt), eller relevant forskningskunnskap i f.eks. masteroppgave vil bli vektlagt. Søkere bør ha gode kunnskaper i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig. Ph.d.-avhandlingene skal være engelskspråklige, artikkelbaserte. Datainnsamlingen forutsetter gode norskkunnskaper.   Vi forutsetter at kandidater som blir tilbudt stilling søker opptak på doktorgradsprogrammet i helse- og sosialfag ved Høgskulen i Volda (HVO) og Høgskolen i Molde (HiM). Mer informasjon om programmet og hvordan du kan søke om opptak finner du  her   Opptak på doktorgradsprogrammet må være på plass før du kan tiltre i stillingen. Dokumentasjon på opptak må foreligge 3 måneder etter at du har fått tilbud om stillingen. En vil da inngå endelig avtale om tiltredelse i stillingen. Vi tilbyr arbeidsplass på HVO, HiM eller Oslo universitetssykehus. Søker bes om å presisere foretrukket arbeidsplass Om søknaden Som stipendiat knyttet til et stort forskningsprosjekt, vil du få samarbeide med en gruppe erfarne forskere. Du skal utføre et selvstendig arbeid som forsker, samtidig som alle forskerne i gruppen har en forpliktelse til måloppnåelse i det overordnede forskningsprosjektet. Det er viktig at de ulike delprosjektene passer godt inn i prosjektet som helhet. Vi ber derfor alle søkerne om -          å lage et motivasjonsskriv (maks 700 ord inkl. mellomrom) hvor du skriver hvorfor du søker stipendet, og hva du tenker at du kan bidra med. Vi ber deg om å presisere hvilken arbeidspakke du primært og sekundært ønsker å arbeide innenfor. Du finner en nærmere beskrivelse av arbeidspakkene  her -          å lage en prosjektskisse (maks 1800 ord inkl. mellomrom). Søkerne skal i skissen beskrive og konkretisere et delprosjekt som kan passe inn i en av de tre arbeidspakkene.  Søknad og all dokumentasjon skal sendes elektronisk gjennom rekrutteringssystemet www.jobbnorge.no der du registrerer søknaden, vedlegg og informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du oppgir referanser med kontaktinformasjon. Søknaden skal gi et fullstendig overblikk over utdanning og tidligere praksis. Søknader eller vedlegg kan ikke sendes på e-post eller i vanlig postgang til HVO. Det er søker sitt ansvar å sørge for at alle dokument/filer er lastet opp innen søknadsfristen. Søknaden blir vurdert med den informasjonen som foreligger elektronisk i Jobbnorge. Vedlegg skal lastes opp som separate filer i et format som kan legges ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedleggene samlet overstiger 30 MB, må de komprimeres før de blir lastet opp. Vedleggene skal ha navn som samsvarer med innholdet i filen. Følgende dokument/filer skal legges ved den elektroniske søknaden: -          Vitnemål og attester -          CV -          Motivasjonsskriv (se over) -          Mini-prosjektskisse (se over) -          Masteroppgave -          Maksimalt fem andre skriftlige og/eller fagfellevurderte arbeider Vi tilbyr Et spennende arbeidsmiljø med muligheter til faglig og personlig utvikling og gode pensjonsordninger. Prosjektledelsen tar ansvar for å finne kompetente veiledere. Stipendiatstillinger avlønnes i statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.515, stillingskode 1017, lønnsramme 20, lønnstrinn 54.      Generell informasjon Ved Høgskulen i Volda er vi opptatt av mangfold. Medarbeidere med ulik livserfaring vil gjøre oss i stand til å finne  gode løsningar på vårt arbeid. Vi oppfordrer alle til å søke stillingen uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke selv om du ikke kan vise til en sammenhengende  yrkeskarriere. Lokalene er universelt utforma, og vi vil legge til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Dersom du har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller hull i CV kan du bli positivt særbehandlet om du krysser av for dette når du søker stillingen. Vi vil invitere minst én kvalifisert søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les mer om dette på arbeidsgiverportalen. https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/inkluderingsdugnaden/hvordan-bli-en-mer-inkluderende-virksomhet Tilsetting skjer på de vilkår som følger av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instrukser som til en hver tid gjeler for stillingen, blant annet lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse. Aktuelle kandidater blir innkallet til intervju. Søkere som blir kallet inn til intervju, må ta med originaler av vitnemål og attester for å dokumentere de elektronisk innsende vedleggene. Kontakt Du kan få nærmere informasjon om stillingen ved å kontakte prosjektleder, professor Kjartan Leer-Salvesen, tlf. 41 65 98 05 leersalv@hivolda.no og dekan Randi Bergem, tlf.: 70 07 5211 randi.bergem@hivolda.no og instituttleiar Knut Hunnes tlf.: 70 075179 knut.hunnes@hivolda.no Om instituttet Institutt for sosialfag er en del av Avdeling for samfunnsfag og historie. Institutt for sosialfag har ca 500 studenter. Basis for utdanningstilbudet er to bachelorutdanninger i sosialt arbeid: barnevernspedagog og sosionom, med mer enn 300 studenter fordelt på tre studieår. Instituttet tilbyr mastergradutdanning i helse- og sosialfag, med ca 100 studenter. I samarbeid med Høgskolen i Molde driver Høgskulen i Volda ph.d.-programmet ‘Profesjonsutøving - vilkår og utvikling’. Ved HVO er ph.d.-programmet lagt til Institutt for sosialfag.   Om avdelinga Avdeling for samfunnsfag og historie har undervisningsansvar for ca 1300 studenter, fordelt på tre institutt: Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag (IPAS), Institutt for sosialfag (ISF) og Historisk institutt (HI).
Høgskulen i Volda
02/03/2021
SØKNADSFRIST: 22.03.2021 Er du vår nye medarbeider? Vi har fra 01.06.2021 ledig 100% stilling som avdelingsleder for Samaanlegget og ønsker deg med i vårt team. Kvalifikasjonskrav: Vi søker etter ingeniør/sivilingeniør med utdanning og erfaring innen anleggsteknikk. Du kan også ha utdanning innen økonomi, administrasjon og ledelse, samt erfaring fra bygg og anleggsbransjen. Det er også ønskelig at du har erfaring fra ledelse innen bygg og anlegg. Vi ønsker at du har god muntilg og skriftlig framstillingsevne, og har gode samarbeidsevner overfor både medarbeidere, samarbeidspartere og publikum. Personlig egnethet vil bli vektlagt mye ved vurdering av deg som søker til stillingen som avdelingsleder. Dersom du har utdanning fra utlandet, så må den være godkjent av Nokut. For deg som ikke har norsk som morsmål må du vise at du snakker og skrive godt norsk. Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B1, og/eller du kan vise det gjennom en godt skrevet søknad og i forbindelse med samtale om stillingen. Dine viktigste arbeidsoppgaver: Stillingen omfatter administrativ og faglige ledelse av avdelingen Samaanlegget som er kommunens avdeling for egenproduksjon av anleggstjenester innen veg, vann/avløp og park. Avdelingen er også kommunens fagansvarlige for renovasjon med oppfølging av Hålogaland Ressursselskap, som utførende av innsamling og behandling. Avdelingen har 25 faste stillinger som består av økonomimedarbeider, arbeidsledere og fagarbeidere. Avdelingen disponerer en bredt sammensatt bil- og maskinpark, som er lokalisert til Samagata 45 nær Harstad sentrum. Avdelingen drives som en selvfinansierende del av kommunen, og det er fokus på en god faglig og økonomisk drift. Litt om oss: Drift- og utbyggingstjenesten har ansvaret for planlegging, utbygging og drift innen fagområdene: - Vann og avløp - Renovasjon - Kommunale veg- og trafikkanlegg - Kommunale park- og idrettsanlegg - Kommunal parkeringsordning Enheten utfører deler av drift- og vedlikeholdsoppgavene i egenregi innen: - Samaanlegget, avdeling for anleggstjenester Drift og utbyggingstjenesten forvalter innen disse områdene et driftsbudsjett på ca kr. 250 mill. Til å produsere gode tjenester innen disse områdene er vi 70 ansatte fordelt på ingeniører, arbeidsledere og fagarbeidere. Vi har mange viktige og interessante samfunnsoppgaver og har fokus på samarbeid, tilgjengelighet og kvalitet. i Harstad kommune får du: - Faglig oppdatering gjennom tilbud om kurs, konferanser, e-læring mv. - Gode arbeidsforhold og gode kolleger. - Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement. - Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag. - Lønn etter avtale  Annen informasjon: Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju. Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no. I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle. Kontaktpersoner: Are Edgar Stenkjær Overingeniør E-post  are.stenkjaer@harstad.kommune.no   Mobil 91306222 Svein Arne Johansen Enhetsleder E-post  Svein-Arne.Johansen@harstad.kommune.no   Mobil 91306210 Arbeid 91306210
Harstad kommune
02/03/2021
SØKNADSFRIST: 15.03.2021 Vestland fylkeskommune(VLFK) har ansvar for å utvikle Vestlandssamfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for verdiskaping, næringsutvikling, fritidsopplevingar og kultur. Som del av eit nasjonalt og globalt samfunn har vi ansvar for å ta vare på fortida, notida og framtida i Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen. Eigedomsavdelinga er Vestland fylkeskommune sin fagavdeling for bygge- og eigedomssaker. Avdelinga skal ivareta fylkeskommunen sin byggherrefunksjon og er ansvarleg for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av fylkeskommunen sine eigedomar. Samla areal på eigedomsmassen er ca. 800.000 m², og utgjer vidaregåande skular, tannklinikkar, kollektivanlegg, kultur- og administrasjonsbygg. Eigedomsavdelinga har totalt ca. 380 tilsette. Av desse er ca. 40 tilsette ved kontoret i Bergen. Det er ledig ny fast 100 % stilling som driftsleiar ved VLFK sitt administrasjonsbygg på Sandsli. Driftsleiar vil rapportere til områdeleiar. Den som vert tilsett blir stasjonert på Sandsli men skal etterkvart flytte til sentrum for å følge siste del av byggeprosessen i det nye fylkesbygget i Agnes Mowinkelsgate 5 som bli den nye lokasjonen til Vestland Fylkeskommune frå fyrste halvdel av 2023. Der vil den som vert tilsett bli ein del av driftsorganisasjonen i det nye bygget. Før flytting til sentrum vil dritfsleiar få opplæring i drift og vedlikehald av dei tekniske anlegga på Sandsli.  Arbeidsoppgåver - Drift og vedlikehald av bygg, tekniske installasjonar og utomhusanlegg. - Følgje opp mindre bygge- og rehabiliteringsprosjekt. - Vera byggeigar sin representant på bygget ved innkjøpte tenester tinga av Eigedomsseksjonen. - Utføre mindre serviceoppgåver opp mot bruker etter retningslinjer gitt frå Eigedomsavdelinga. - Ansvarleg for at bygget tilfredsstiller krava i offentlege lover og forskrifter i samarbeid med Eigedomsavdelinga. - Være brannvernleiar. - Andre oppgåver knytt til drifta. Kvalifikasjonar - Teknisk fagskule eller fagbrev med lang erfaring, fortrinnsvis som røyrleggjar, elektrikar, mekanikar, automatikar eller anna relevant erfaring innan bygningsdrift. - Kunnskap om tekniske installasjonar og bruk av SD-anlegg. - Kunnskap om internkontroll innan brann, elektro, tekniske installasjonar, HMT og ytre miljø. - Praktisk yrkeserfaring.  Personlege eigenskapar - Gode evner til kommunikasjon, vera kreativ, påliteleg, initiativrik og serviceinnstilt. - Ha evne til å arbeide sjølvstendig, målretta og samarbeide godt med andre i fylkesadministrasjonen. - God datakunnskap og kjennskap til databaserte styringsverktøy. Vi tilbyr - Spennende oppgaver i eit tverrfaglig miljø - Engasjerte og dyktige medarbeidere - Gode muligheter for faglig utvikling - Gode pensjonsordningar. - Lønn etter avtale Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Vidar Jetmundsen Stillingstittel: områdeleiar Telefon: 476 77 891 Kontaktperson: Nils Endre Grønås Stillingstittel: seksjonssjef Telefon: 982 10 310
Vestland fylkeskommune
01/03/2021
SØKNADSFRIST: 14.03.2021 Om stillinga  Miljøvernavdelinga hos Statsforvaltaren er regional statleg miljøvernmynde og arbeider for gjennomføring av nasjonal miljøvernpolitikk i Rogaland. Miljøvernavdelinga arbeider med naturvern, naturforvaltning, forureining, og samordning av Statsforvaltaren sitt arbeid med regionale og kommunale planar etter plan-og bygningslova. Avdelinga har 30 tilsette er organisert i to seksjonar, naturseksjonen og forureiningsseksjonen.   Statsforvaltaren i Rogaland har ledig stilling som fylkesmiljøvernsjef/avdelingsdirektør. Arbeidsoppgåver Avdelingsdirektøren har det overordna faglege og administrative ansvaret for avdelinga har ansvar for å leie og utvikle arbeidet i avdelinga har ansvar for budsjett, økonomi- og risikostyring i avdelinga skal saman med embetsleiinga og dei andre avdelingsdirektørane delta i planlegging og gjennomføring av Statsforvaltaren sine samla oppgåver skal ta initiativ til samarbeid og samordning, både internt og med kommunar, fylkeskommune og andre offentlege og private verksemder skal ha kontakt mot media og skal vektleggje informasjon internt og eksternt  Kvalifikasjonskrav Vi søkjer ein dyktig leiar som  har relevant utdanning frå universitet eller høgskule på mastergradsnivå. Lang leiarerfaring kan kompensere for utdanningskravet.  har erfaring som leiar frå offentleg eller privat verksemd. Vi ser gjerne at du har leiarrelaterte fag i utdanninga di. Det er ønskeleg med kompetanse innan eitt eller fleire av avdelinga sine arbeidsområde. har gode analytiske og strategiske evner er løysningsorientert og har god relasjonell kompetanse uttrykkjer seg klart skriftleg og munnleg, på begge målformer Du må kunne sikkerheitsklarerast. Som leiar av miljøvernavdelinga må du ha evne til å inspirere, motivere og vidareutvikle medarbeidarane dine. Du må prioritere, delegere, ta avgjerder og skape resultat. Du må legge vekt på samarbeid og samordning.  Vi tilbyr lønn etter avtale i stilling som avdelingsdirektør dyktige kollegaer høve til å påverke samfunnsutviklinga i ein spennande og krevjande region god pensjonsordning, gruppelivsforsikring og moglegheit for bustadlån gjennom Statens pensjonskasse (det blir trekt 2% pensjonsinnskot frå lønna) fleksibel arbeidstid og statleg avtaleverk Det er 6 månaders prøvetid i stillinga. Statsforvaltaren har som personalpolitisk mål å rekruttere kvalifiserte kandidatar uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Vi jobbar for å realisere regjeringa sin inkluderingsdugnad om at 5% av nytilsetjingar skal være personar med nedsett funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjorde sjølv om søkjaren ber om å bli unntatt frå den offentlege søkjarlista. Søkjaren vil då bli informert om dette i forkant, jf. offentleglova § 25.  Spørsmål om stillinga  Du får nærare opplysningar om stillinga av statsforvaltar Lone Merethe Solheim, tlf. 51 56 87 68, mobil 908 05 289, eller assisterande statsforvaltar Harald Thune, tlf. 51 56 88 10, mobil 905 04 510.
Statsforvalteren i Rogaland
25/02/2021
SØKNADSFRIST: 21.03.2021 Om stillingen og arbeidsoppgaver Vi er i gang med en rekke tunnelrehabiliteringer i Troms og Finnmark fylkeskommune. I den anledning søker vi etter byggeleder innen elektro eller automasjon i fast stilling til Avdeling drift, vedlikehold og forvaltning i Samferdselsdivisjonen. Kontorsted vil enten være Finnsnes eller Tromsø. Ansvar og arbeidsoppgaver: Delaktig i utarbeidelse av byggeplaner Støttefunksjon for våre kontrollingeniører Delaktig i oppfølging av entreprenørenes arbeid Kontroll av sluttdokumentasjon Det må påregnes at arbeidsoppgavene som er tillagt stillingen vil bli endret i takt med endringer i etatens behov. Kvalifikasjonskrav Du må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum 3 år). Omfattende erfaring innenfor det aktuelle fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning. Du må ha kjennskap til relevante forskrifter og praktisk erfaring fra deltakelse i bygg- eller anleggsprosjekter. Du må også ha god fremstillingsevne i norsk, både muntlig og skriftlig og førerkort klasse B.  Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Personlige egenskaper Evne til å ta initiativ, jobbe selvstendig og strukturert Evne til effektiv kommunikasjon og konstruktivt samarbeid Gjennomføringsevne og organisasjonsforståelse Vi tilbyr Tilsetning i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler Gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksitid og gode ordninger for avspasering Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med utviklingsmuligheter Et trivelig og sosialt miljø. Søknaden skal inneholde Søknadsbrev og CV Vitnemål, attester 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer) Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknadsfrist og andre opplysninger Søknadsfrist: 21.03.2021 Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Kontaktinfo Vil du vite mer om stillingen kan du kontakte Prosjektleder Geir Østvik på mobil 957 91 530. Om oss Fra 2020 ble Troms og Finnmark fylkeskommune slått sammen til én organisasjon, som gir mange nye og spennende utfordringer og oppgaver. Samferdselsdivisjonen er underlagt fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune. Politisk ansvarlig er fylkesråd for samferdsel. Divisjonen har per i dag omlag 170 stillinger. Divisjonen er delt inn i 4 avdelinger med ansvar for henholdsvis kollektivtrafikk, drift/vedlikehold/forvaltning av fylkesveger, byggeprosjekter knyttet til fylkesveg og flyruter/fiskerihavner/beredskap. Divisjonen har et tydelig fokus på arbeid med bærekraft og innovasjon. Samferdselsdivisjonen har et årlig budsjett på om lag 2 500 millioner kroner som i hovedsak går til å finansiere drift og vedlikehold av vegnettet og drift av kollektivtrafikktilbudet. I tillegg har samferdselsdivisjonen ansvaret for investeringsprosjekter innenfor veg og kollektiv. I perioden 2020-2024 vil divisjonen ha ansvaret for mer enn 70 større og mindre investeringsprosjekter med en samlet investeringsramme på om lag 3 000 millioner kroner. Med 4.500 kilometer fylkesveg, 95 kilometer gang og sykkelsti, 854 bruer, 46 tunneler, 38 fergekaier og 132 fiskerihavner i Troms og Finnmark, står oppgavene i kø for den «nye» samferdselsdivisjonen. Divisjonens ansvar omfatter også drift av 290 bussruter, 17 fergesamband og 14 lokal- og hurtigbåtsamband, som transporterer om lag 17,5 millioner reisende. Innenfor divisjonens ansvar er også drift av terminaler og venterom, kundesenter, ruteopplysning og billettsystemer. Arbeidssted Finnsnes eller Tromsø
Troms og Finnmark fylkeskommune