Ledige stillinger:
Klar for ny jobb?

Nyeste stillingsutlysninger

20/08/2018
   SØKNADSFRIST: 09.09.2018 Brenn du for feiarfaget/førebyggjande brannvern?  Vi søkjer ein fagleg engasjert og god formidlar til å undervise og rettleie elevar på vidaregåande nivå innan feiarfaget og fram til dei skal avleggje sveineprøve i feiarfaget etter tre år. I tillegg vil du få ansvar for dei eksamensførebuande kursa som er tilrettelagde for dei som skal avleggje sveineprøve som privatistar. Den vi søkjer forventast å bidra aktivt inn i DSB og Norges brannskole sitt arbeid som nasjonal brannstyresmakt, særleg innanfor det førebyggjande området. Arbeidsoppgåver praktisk og teoretisk undervisning og rettleiing innan feiarfag som til dømes førebyggjande brannvern, fyringsteknikk, skorsteinsteknikk, bygnings- og verktøylære, informasjonsteknologi i feiarfaget kursplanlegging, kursleiing og fagutvikling i høve til gjeldande studie- og kursplanar vidareutvikle kursplanar og undervisningsmateriell med aktiv bruk av digitale verktøy i undervisninga tett samarbeid med tilsette i undervisningsseksjonen ved NBSK og andre fagmiljø i DSB Kvalifikasjonar Det er krav om: bestått sveineprøve innan feiarfag erfaring som feiar god skriftleg og munnleg kommunikasjonsevne kunne handtere digitale verktøy Det er ønskeleg med: det er ønskeleg at søkjar har meisterbrev eller andre former for relevant tilleggsutdanning i kombinasjon med yrkesutdanninga som feiar pedagogisk utdanning, alternativt erfaring som instruktør eller rettleiar erfaring frå førebyggjande arbeid Personlege eigenskapar fagleg inspirerande og med god pedagogisk formidlingsevne initiativrik og innovativ analytisk og systematisk lagspelar med stoltheit for yrket ditt, og glimt i auget Det er viktig at du trivast i eit pedagogisk og operativt miljø. Vi tilbyr fagleg interessante arbeidsoppgåver og høve til påverknad og deltaking på nasjonalt nivå med overgang frå tradisjon til innovasjon innanfor brann, redning og samfunnstryggleik. ved manglande formell pedagogisk kompetanse på tilsetjingstidspunktet vil NBSK leggje til rette for at slik relevant etterutdanning er gjennomført seinast to år etter oppstart løn etter avtale som rådgjevar/seniorrådgjevar (stillingskode 1434/1364) iht kvalifikasjoner. Årsløn rådgjevar frå ltr. 55-59, kr. 464 800-515 200. Årsløn seniorrådgjevar ltr 60-70, kr. 524 000-631-700. Av løna vil det bli trekt 2 % lovfesta innskot til Statens pensjonskasse. gode pensjons- og forsikringsordningar i Statens pensjonskasse vi praktiserer fleksitidsordning vi er opne for å diskutere gode bu- og pendlarordningar  Generelle opplysningar DSB legg vekt på å sikre mangfald med omsyn til kjønn, alder og etnisk bakgrunn i rekrutteringa vår. I samsvar med Offentleglova §25 kan søkjarlister bli offentleggjorde.  Om Norges brannskole og stillinga   Norges brannskole (NBSK) er den nasjonale utdanningsinstitusjonen for kommunalt brann- og redningspersonell og er lokalisert på Fjelldal i Nordland fylke. Skolen har også ansvar for utdanning av beredskapspersonell ved flyplassane i landet, samt personell knytt til oljevern/strandsoneberedskap og feiarfag. NBSK er fagleg og administrativt underlagt Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB). Skolen har ca. 50 tilsette og er kvalitets- og miljøsertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001. Stillinga er organisert i undervisningsseksjonen som har ansvar for alle kurs som gjennomførast i regi av Norges brannskole. Seksjonen har eit breitt samansett fagmiljø med stor stoltheit for yrket, og ei utprega teamkjensle. Regjeringa har gjeve DSB i oppdrag å etablere ein fagskole for brann-, rednings- og samfunnstryggleikspersonell. Fagskolen vil vere eit viktig bidrag for å heve arbeidet til kommunane med førebygging og beredskap og sjå til at utdanninga er tilpassa framtidas utfordringar. Fagskolen for brann- og redningspersonell skal etablerast der Norges brannskole i dag er lokalisert.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
17/08/2018
SØKNADSFRIST: 31.08.2018 Justis- og kommunalavdelingen  har 22 ansatte som utfører oppgaver som hører inn under 7 departementer og 4 direktorater. Overordnede mål for avdelingens arbeid er effektiv saksbehandling med god kvalitet, og kompetent juridisk veiledning og støtte til kommunene. Avdelingen skal også bidra til at Fylkesmannen i Troms har et godt omdømme innenfor sine ansvarsområder. Er du en økonom med sterke analytiske ferdigheter? Har du økonomisk utdanning, og interesse og kompetanse til å veilede og støtte kommunene? Da er du kanskje den vi leter etter. Vi ser gjerne at du har erfaring fra offentlig forvaltning. Arbeidsbeskrivelse Kommuneøkonomi er et sentralt fagfelt i kommunedialogen, og er av stor betydning for både embetet og kommunene. Avdelingens to rådgivere i kommuneøkonomi har det faglige ansvaret for Fylkesmannens oppfølging og analyse av kommunal økonomi, inkludert veiledning og informasjon overfor kommunene. Stillingen inneholder en del utadrettet arbeid og utstrakt kontakt med administrativ og politisk ledelse i kommunene i Troms. Sentralt i arbeidet er å veilede og støtte kommunene og utvikle den kommunale kompetansen innenfor kommuneøkonomi. Et av resultatmålene er å øke bruken og kvaliteten på KOSTRA-analyser både i kommunene og internt i embetet. I arbeidsoppgavene inngår blant annet kontroll og gjennomgang av kommunenes årsbudsjett, økonomiplaner og regnskap. Det samme gjelder oppfølging av kommuner i økonomisk ubalanse og godkjenning av kommunale låneopptak og kommunale garantivedtak. En sentral del av arbeidet er informasjon og veiledning om bl.a. kommuneproposisjonen, statsbudsjettet, kommunelovens økonomibestemmelser og KOSTRA. Andre viktige oppgaver er økonomiske analyser og utvikling og ajourføring av embetets publikasjoner samt tildelning av kommunale skjønnsmidler. Kompetanseutviklingstiltak overfor kommunene er også en del av jobben. I tillegg til disse oppgavene vil du bistå avdelingens vergemålsenhet med utføring av arbeidsoppgaver i Agresso. Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper Økonomisk utdanning på masternivå fra høyskole/universitet. Erfaring med kommunal økonomi og forvaltning vil bli vektlagt. Særlig relevant erfaring innenfor stillingens ansvarsområder kan i unntakstilfeller veie opp for utdanningskravet. Stillingen krever god formidlingsevne og gjennomføringskraft for å oppnå resultat. Stillingen krever også stor selvstendighet i oppgaveløsning og fremdrift. I tillegg må man ha analytiske evner, være fremoverlent, fleksibel og løsningsorientert. Den som søker må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Det er viktig at den som blir ansatt har en god forståelse av Fylkesmannens rolle og organisasjon. Personlig egnethet vil også bli vektlagt, og ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige avdeling. Vi kan tilby • Et godt faglig miljø med dyktige og engasjerte kollegaer • Faglig mangfold og en utviklingsorientert organisasjon • Lønn som rådgiver eller seniorrådgiver fra kr 508 800 til kr 600 200 pr. år avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. • Fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk • Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse • En aktiv velferdsforening for ansatte • Et hyggelig arbeidsmiljø Generelt for stillingen Vi gjør oppmerksom på at fylkesmannsembetet er inne i en omstillingsprosess grunnet sammenslåing av fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark fra 1. januar 2019. Stillingens innhold kan bli endret som følge av sammenslåingen. Arbeidssted vil være Tromsø. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Arbeidsoppgavene kan endres etter Fylkesmannens bestemmelse. Prøvetiden er 6 måneder. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Fylkesmannen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen, tlf. 77 64 20 40 / 41 47 04 66, eller på e-post fmtrjpa@fylkesmannen.no . Vi viser også til vår internettside  www.fylkesmannen.no/Troms  og vår  facebookside . Vi foretrekker at du søker elektronisk via  Jobbnorge.  Du må legge ved relevante vitnemål og attester. Søknadsfrist er  31. august. Velkommen som søker!
Fylkesmannen i Troms
16/08/2018
  SØKNADSFRIST: 31.08.2018 Eining Vi er organisert under sektor for samfunnsutvikling og kommunalteknikk. I eininga er det to avdelingar, reinhald med omlag 51 tilsette og drift/vedlikehald med omlag 35 tilsette. Vi er stasjonert på brann-og driftsstasjonen på Alverflaten og på rådhuset i Knarvik. Eininga har ansvar for å drifte og vedlikehalde alle kommunen sine eigde lokaler, om lag 100.000m2. Vi har og byggherreansvaret for alle nybygg kommunen har i eigen regi. Td. skular, omsorgsbustader, institusjonar, idrettsanlegg og barnehagar. I tillegg har vi om lag 200 kommunale utleigebustader. I eininga vår har vi fem prosjektleiarar, fire av desse på investering og ein på vedlikehald. Prosjektleiarane har  einingsleiar/ eigedomssjefen som næraste leiar. Vi har mange spennande prosjekt på gang og treng difor å knytta til oss ein dyktig prosjektleiar i 100 % stilling. Arbeidsoppgåver Lindås kommune skal fram til 2020 investere omkring 650 millionar i nye skular, barnehage, bufellesksskap og bustadar. Vi treng ein prosjektleiar som kan vere med å planleggje prosjekta, førebu saksframlegg til politisk handsaming, sikre god brukarmedverkning og definere behov. Du vil koordinere dei tekniske rådgivarane, samt interne og eksterne brukarar og referansegrupper. Under bygginga vil du vere kommunen sin prosjektleiar og følgje arbeidet tett. Du kan og vere byggjeleiar på dei prosjekta ein ikkje vel å bruke ekstern byggjeleiar. Til stillinga ligg økonomi og framdriftsoppfølging. Du må også arbeide etter reglelverk for offentlege anskaffingar og byggherreforskrifta. Kompetanse - teknisk fagskule, høgskule/bacherlor eller sivilingeniør/master. Manglande formell utdanning kan kompanserast med lang erfaring som prosjektleiar/byggjeleiar.  -praktisk erfaring og innsikt i byggfaget -god på økonomisk oppfølging. Jakte på gode løysingar i anskaffinga, og kunne tenke samfunnsøkonomisk i eit livsløpsperspektiv. -kunnskap om regelverk for offentlege anskaffingar og byggherreforskrifta -strukturert, nøyaktig og opptatt av kvalitet -gode kommunikasjonsevner, både skriftleg og munnleg. -du likar å samarbeide og er lydhør -du balanserer prosessar, der framdrift både kan ta tid og ha høgt tempo.  -du er omgjengeleg og har godt humør -du er kreativ og liker å finne gode løysingar Vi tilbyr - Lønn- og tilsetjingsvilkår i samsvar med lov-og avtaleverk.  -Ein spanande jobb der ein kan vere med å gjere ein forskjell i samfunnet. Vi kan bidra til å gje gode oppveksvilkår til born og unge, gje rom for aktivitet og skape gode plassar å bu for alle som mottek tenester frå kommunen.  -Gode pensjons og forsikringsordningar. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Line Merete Valle Stillingstittel: einingsleiar Telefon:  992 94 474
Lindås kommune
16/08/2018
SØKNADSFRIST: 01.09.2018 Sentraladministrasjonen, økonomiavdelingen     Regnskapssjef   Rogaland fylkeskommune søker en strukturert og faglig sterk person til den ledige stillingen som regnskapssjef. Funksjonen innebærer et selvstendig ansvar for fylkeskommunens konsernregnskap. Regnskapssjef har en sentral rolle i organisasjonen og samarbeider nært med kolleger i økonomiavdelingen og med fylkeskommunens ledelse. Som regnskapssjef er du en viktig støttespiller for måloppnåelse på alle nivåer. Økonomiavdelingen er systemeier for økonomisystemet Unit4 Business World (Agresso).     Vi har tro på at gode ledere er engasjerte, tydelige og åpne i sin kommunikasjon med andre. Søkere til denne stillingen bør ha et sterkt ønske om å skape resultater sammen med og gjennom andre. Regnskapssjefen må kunne håndtere et bredt kontrollspenn og en bred brukergruppe. Personlig egnethet vil bli vektlagt.     Stillingen er plassert i økonomiavdelingen - faggruppe regnskap, og rapporterer til økonomisjef.     Arbeidsoppgaver:   Lede og organisere arbeidet på regnskapsområdet, herunder personalansvar.   Bistå virksomhetene gjennom veiledning, opplæring og informasjon.   Utvikling av systemer og rutiner innen fagfeltet samt kvalitetssikring av prosesser.   Ansvarlig for avleggelsen av årsregnskapet for Rogaland fylkeskommune.   Bistå ved avleggelsen av årsregnskapet for fylkeskommunale foretak.     Andre viktige innsatsområder som regnskapssjef blir involvert i:   Videreutvikling av det økonomifaglige miljøet, samarbeid og samhandling i økonomiavdelingen og i organisasjonen for øvrig.   Økonomisk internkontroll.   Kontantstrømhåndtering og finansforvaltning.   Utvikling av systemer og metoder for økonomistyring – delta i arbeidet med å øke nytteverdien av Unit4 Business World (tidl. Agresso) og tilhørende moduler.   Utvikling og ajourhold av fylkeskommunens kontoplan, motivert av kravet om korrekte regnskapsdata og behovet for pålitelig styringsinformasjon.   Andre oppgaver i samråd med økonomisjef.     Det kreves:   Relevant økonomiutdannelse på universitets-/høyskolenivå.   God kjennskap til kommunale regnskapsbestemmelser.   Solid IKT-kompetanse.     Det er også ønskelig at du har:   Erfaring i bruk av Unit4 Business World (Agresso) eller tilsvarende økonomisystem.   Ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet.   Lederutdanning.   God muntlig og skriftlig framstillingsevne.   En fleksibel og utviklingsorientert innstilling.     Vi tilbyr:   Utfordrende og spennende oppgaver   Et aktivt og dynamisk arbeidsmiljø   Gode faglige utviklingsmuligheter   Gode pensjons- og forsikringsordninger   Gode velferdsordninger og livsfasetiltak   Kontor sentralt plassert i Stavanger sentrum   Fleksitid   Lønn etter avtale     Kontaktperson:   Øyvind Langeland, økonomisjef   E-post:  oyvind.langeland@rogfk.no   Telefon: 51 92 10 09 / 905 78 188       Søknadsfrist: 1. september 2018  
Rogaland fylkeskommune
16/08/2018
SØKNADSFRIST: 26.08.2018 Stillinger ledig som Helsesøster evt. kombinert med Miljøterapeut, Sykepleier/Vernepleier med videreutdanning i Psykisk Helsearbeid, Sykepleiere, og Helsefagarbeider Dyrøy kommune har ledige stillinger som sykepleiere, helsesøster/miljøterapeut og helsefagarbeider  Dyrøy kommune er en lærende kommune. Våre værebegreper FIN: faglig dyktig, imøtekommende og nyskapende er ledestjernene i organisasjonen vår. I kommunen står vi i en omorganiseringsprosess der vi endrer lederstrukturen noe. Dette innebærer nye spennende fagmiljø og nye arenaer for innovasjon og utvikling. Vi ønsker personer som er samarbeidsvillige, selvstendige og fleksible. Å ta ansvar og være faglig interessert er viktige egenskaper. Vi ønsker også at alle ansatte skal være med på å utvikle tjenestene våre til det beste for pasienter og brukere. I Helsesøstertjenesten  har vi følgende et års engasjement ledig: A)  50% Helsesøster/sykepleier , arbeidet vil i stor grad bestå av oppfølging i helsestasjon, opplæring vil bli gitt ved ansettelse av sykepleier. B)  50% miljøterapeut  knyttet til integrering. Stillingene kan søkes på hver for seg, men vi ønsker fortrinnsvis en helsesøster/sykepleier som har et ønske om å kombinere sin innsats mellom vanlig helsestasjonsarbeid og miljøterapeutisk arbeid rettet mot integreringstjenesten. Dette vil tilsammen utgjøre 100% stilling. Noe av arbeidet vil foregå i hjemmet til våre nye innbyggere, hvor observasjon, rådgiving og boveiledning inngår som en del av arbeidsoppgavene. Dersom vi får inn søkere med helsesøsterkompetanse/sykepleierkompetanse som kun ønsker 50% stilling innen helsestasjon, vil vi ha stor nytte av mennesker med erfaring fra oppfølging av fremmedspråklige familier for resterende 50% stilling. I pleie- og omsorgstjenesten  har vi følgende stillinger ledige: A)  100% fast Sykepleierstilling  - for tiden i hjemmetjenesten. To delt turnus med arbeid hver 5 helg og langvakter i helgene. B)  100% fast Sykepleierstilling  -  for tiden på avdeling Nordstua. Todelt turnus i 3-3 rotasjon. Hvilket betyr at man jobber 3 dager og har påfølgende 3 dager fri. C)  80% fast Psykiatrisk sykepleier  -  til kommunens psykiatri og rus-tjeneste. Ønskelig med |erfaring innen rus/psykiatri. Sykepleiere eller vernepleiere som planlegger videreutdanning i fagfeltet kan også komme i betraktning. Omfatter for tiden jobb på dagtid for utenom drifting av kafe for pasienter og brukere en ettermiddag/kveld i uka. D)  65% fast stilling som helsefagarbeider  -   for tiden på avdeling rehab/tpu. For tiden tredelt turnus med jobb hver 4 helg og lange vakter i helgene. Ved interne ansettelser, kan andre stillinger bli ledige. Kvalifikasjoner: • Offentlig godkjenning som sykepleier • Offentlig godkjenning som vernepleier. • Autorisasjon som helsefagarbeider • Relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt. Personlige egenskaper: • Interesse og engasjement for fagfeltene. • Empati, menneskekunnskap og omsorg. • Kunne jobbe selvstendig og i team. • Gode samarbeidsevner og holdninger til arbeidslivet. • Fleksibel og pålitelig. • Gode datakunnskaper og erfaring med bruk av Profil (pleie og omsorg). • Personlig egnethet vil bli vektlagt. Arbeidsoppgavene er varierte og spennende og ivaretar faget. Bidra til tverrfaglig samarbeid. Lønn etter avtale. Pensjonsordning i KLP. Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til: Pleie og omsorg : konst. enhetsleder Noeline Goos tlf. 46748305 eller Fagleder PLO Astrid Aunli tlf. 97170841 Helsesøstertjenesten : Anette Jørgensen tlf: 99 09 87 68 Det vil bli foretatt intervju av søkere. Kopi av vitnemål/attester leveres ved innkalling til intervju. Prøvetid på 6 mnd. gjelder alle stillingene. Søk elektronisk via knappen "Søk nå" på denne siden. Navn på søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søknadsfrist 26.08.18.  
Dyrøy kommune
16/08/2018
SØKNADSFRIST: 28.08.2018 Elvetun skole er 1.-10. skole med 121 elever. Skolen er renovert 2012, vi har et flott uteområde, basseng og idrettshall. Skolen er en IKT-skole og småtrinnet har faste uteskoledager. Nærmere informasjon om Elvetun skole finner du på skolens nettside www.elvetun.net Dyrøy kommune har ledig vikariat i 100% stilling som inspektør (fagleder) ved Elvetun skole for skoleåret 2018-2019. Stillingen inngår i skolens lederteam som består av rektor og undervisningsinspektør Vi vektlegger følgende egenskaper og kompetanse inne følgende områder: - er målrettet, synlig og motiverer til felles innsats for elevenes læring og utvikling - er initiativrik, fleksibel, har engasjement, samarbeidsevne og beslutningsdyktighet - pedagogisk kompetanse - er opptatt av pedagogisk utvikling - er nysgjerrig og opptatt av læringsfellesskap, både hos voksne og elever - tar ansvar for skolens drift og utvikling som en lærende organisasjon - er opptatt av god personalledelse og arbeidsmiljøutvikling - har innsikt i økonomistyring og resultatkontroll - har gode datakunnskaper - har undervisningskompetanse og ledererfaring - har god relasjonskompetanse Dyrøy kommune har vedtatt retningslinjer for bruk av sosiale medier i Dyrøy kommune. Søkere må være profesjonell i sin rolle, og ta selvstendig initiativ til utviklingsarbeid på skolen. Skolen har ei utviklingsgruppe hvor inspektør er med sammen med rektor og teamledere. Arbeidsoppgavene vil være varierte. Inspektøren har ansvar for vikarer, læremidler og innkjøp. Stillinga kan bli tillagt undervisningsrelaterte oppgaver. Lønn og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk. Personlig egnethet vektlegges. Intervju av søkere vil bli foretatt. Ved tiltredelse må politiattest framlegges. Evt. tub. Kontroll etter gjeldende forskrift. Dyrøy kommune tilbyr hjelp med å skaffe bolig. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til rådmann Tore Uthaug tlf: 40400125. Fullstendig utfylt elektronisk søknad på stillingen sendes via kommunens nettside. Trykk på "Søk nå" på denne siden. Kopi av vitnemål/attester leveres ved innkalling til intervju. Navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søknadsfrist 28.08.2018
Dyrøy kommune
16/08/2018
SØKNADSFRIST: 20.08.2018 Opplysninger om virksomheten Greveskogen videregående skole har ca 1030 elever og 200 ansatte. Skolen ligger på Eik utenfor Tønsberg sentrum omgitt av vakker natur og idrettsanlegg. Skolen ble bygd i 1975, og ble utvidet i 2000 og 2007. Skolebygget er velholdt og velutstyrt og har eget idrettsbygg. Elevrådet og skolemiljøutvalget ved skolen gjør en stor innsats for å skape et godt og trygt skolemiljø.  Greveskogen videregående skole tilbyr fire ulike utdanningsprogrammer: Studiespesialisering, musikk/dans/drama, restaurant- og matfag og service og samferdsel. Skolen tilbyr også hverdags- og arbeidslivstrening for elever med spesialundervisning, og har innføringstilbud for unge innvandrere. Skolen følger opp de av skolens elever som fortsetter opplæringen som lærlinger eller lærekandidater.  Stillingsopplysninger Rektor er skolens øverste pedagogiske og administrative leder og er ansvarlig for å følge opp nasjonale og fylkeskommunale planer, strategier og målsettinger. Rektor skal også bidra i utviklingen av hele utdanningssektoren og i fylkeskommunens regionale utviklingsarbeid. Utdanningsdirektøren er rektors nærmeste overordnede, og rektor inngår i direktørens ledergruppe. Vi søker en utvikingsorientert, motiverenede og samlende rektor som vil engasjere elever og ansatte i å realisere skolens visjon: "Gode opplevelser og kunnskap for livet". Kvalifikasjoner - relevant utdanning på høgskole og/ eller universitetsnivå  - lederutdanning, gjerne formell  - pedagogisk kompetanse  - relevant ledererfaring  - kan vise til gode resultater som leder  Egenskaper - engasjert i elevenes læring og læringsmiljø  - pådriver for strategi- og utviklingsarbeid  - leder av medarbeidernes læring og utvikling  - beslutnings- og gjennomføringsevne  - gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  - målrettet og resultatorientert Personlige egenskaper og egnethet vil bli tillagt stor vekt. Andre krav Digital kompetanse til å utnytte fylkeskommunens IKT-løsninger og til å se muligheter ny teknologi gir for å gi bedre opplæring og effektiv drift. Betingelser - Lønn etter avtale. - Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger Annet Tilsettingen i Vestfold fylkeskommune skjer på grunnlag av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Vestfold fylkeskommune er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke, uansett alder, kjønn, evt. funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vestfold fylkeskommune vektlegger å øke sysselsettingen av unge med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at ditt navn vil kunne bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jfr. offentleglova § 25, 5.punktum. Ønske om unntak må begrunnes i søknaden. Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med evt. intervju.  Slik søker du Klikk "Søk på stilling" i høyre menyen. Vi anbefaler å benytte innlogging via ID-Porten. Har du søkt stilling elektronisk hos oss tidligere, ikke opprett ny brukerprofil. Ved første gangs pålogging fra ID-porten, kan ansatte, tidligere ansatte/søkere knytte allerede registrerte personalia og CV til sin ID-port. Dette gjøres ved å oppgi tidligere benyttet brukernavn og passord, ved behov benytt funksjonen "Glemt brukernavn/passord" (øverst til høyre på siden). Har du endret e-postadresse siden sist, ta kontakt. Alternativ pålogging for ansatte:  Er du logget på ansattnettet- kan du søke via "Min side" (lenke på Portalen) eller klikk på "Glemt brukernavn/ passord" (øverst til høyre på siden der du søker stillingen). Opplysninger om dine "Personalia" og CV lagres i din brukerprofil under fanen "Meg selv". Vi anbefaler å skrive søknadsteksten i f.eks. Word (unngå strekpunkter osv) før du starter. Kopier deretter teksten inn i søknaden. Selve søknaden lagres ikke før du har avsluttet med "Send søknad". Mellomlagring er dessverre ikke mulig. Kontakter Navn: Lisbeth Eek Svensson Tittel: Utdanningsdirektør E-post:  lisbeths@vfk.no Mobil: +4795949019 Arbeid: +4795949019
Vestfold fylkeskommune
16/08/2018
SØKNADSFRIST: 02.09.2018 Vest-Agder fylkeskommune Vi har ledig 100% fast stilling som tannhelsesekretær ved for tiden Farsund tannklinikk.  Tilsetting skjer i tråd med gjeldene lov- og avtaleverk. Tiltredelse snarest eller etter avtale. Arbeidsoppgaver: Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver, med behandling av alle typer pasienter. Våre klinikker er moderne med nytt utstyr Kvalifikasjoner: Det kreves norsk autorisasjon som tannhelsesekretær. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig at søker har førerkort og bil. Personlige egenskaper: Vi søker etter en tannhelsesekretær som har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team. Må ha gode kommunikative evner. Det vil bli lagt vekt på personlige kvalifikasjoner. Vi tilbyr: Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Gode pensjon og forsikringsavtaler gjennom KLP Lønn i henhold til tariffavtale. Du kan lese mer om oss og våre klinikker på vår hjemmeside:  her Før tiltredelse må norsk autorisasjon og politiattest av nyere dato fremlegges. Kontaktinfo: Mariann Kjølleberg Klinikkleder 3839618/41303680 Mariann.Kjolleberg@vaf.no   Tannhelsetjenesten i Vest-Agder  tilbyr gratis tannbehandling til bestemte grupper av befolkningen som for eksempel barn og unge fra 0 til 18 år, funksjonshemmede og eldre og langtidssyke i institusjon. I Vest-Agder er det 12 tannklinikker.
Vest-Agder fylkeskommune
16/08/2018
SØKNADSFRIST: 27.08.2018 Narvik kommune har ledig fastlege/avtalehjemmel ved Narvik Legesenter AS. Legesenteret er en veletablert tre-legepraksis.  Narvik kommune har tilsammen 18 fastlegehjemler og 2 turnusleger Arbeidsoppgaver Som fastlege ved Narvik legesenter vil du jobbe i åpen, uselektert allmennpraksis. Listetaket til hjemmelen er pr. juli 2018 på 1200 pasienter. De to andre fastlegene ved Narvik legesenter har spesialitet i allmennmedisin og er godkjente veildere for spesialistkandidater. Legesenteret har 2,6 årsverk helsesekretærer og alt utstyr for en moderne allmennpraksis. Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som lege Kjennskap til relevant lov- og avtaleverk Gode norskkunnskaper. God skriftlig og muntlig fremstillingsevner God kompetanse på relevante IT-baserte arbeidsverktøy Avviklet turnustjeneste Personlige egenskaper Det søkes etter en fleksibel person med utpreget evne til samarbeid og kommunikasjon, samt gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og evne til samarbeid med de øvrige kollegaer ved legesenteret vektlegges. Vi tilbyr CGM Winmed 3 journalsystem benyttes og senteret er tilkoblet Norsk Helsenett. Legesenteret har e-portal med resept og timebestilling over nett. Offentlige allmennmedisinske oppgaver kan pålegges inntil 7,5 t/u totalt på hjemmelen. Deltakelse i legevaktsordning med ca 2-3 vakter pr. måned. Legevakttjenesten er etablert i felles akuttmottak ved UNN Narvik. Narvik kommune tilbyr kompensasjon inntil 2 uker pr.år ved fravær kurs for å ta spesialiteten i allmennmedisin. Kommunen dekker også kurskostnader som Legeforeningen ikke dekker. ANDRE OPPLYSNINGER Tildelelse forutsetter enighet med hjemmelsinnehaver om kjøp av liste og videre avtale. Ønskelig med tiltredelse 15.desember Politiattest må forevises Kontaktinfo: Astrid Schøning Enhetsleder (+47) 916 74 209 astrid.schoning@narvik.kommune.no  
Narvik kommune
16/08/2018
SØKNADSFRIST: 03.09.2018 Kort om stillingen Kongsberg interkommunale legevakt har daglegevakt for kommunene Kongsberg og Øvre Eiker, samt at vi har fire KØH-senger (kommunal øyeblikkelig hjelp) for kommunene Kongsberg, Flesberg og Rollag. Vi søker nå lege i inntil 70% stilling som skal være tilknyttet daglegevakt og drift av KØH. Det er mulighet for å utvide stillingen med annet kommunalt legearbeid eller legevakter på kveld, natt og helg. Vi tilbyr Vi tilbyr en spennende legestilling i et godt arbeidsmiljø med fokus på å gi befolkningen et faglig godt og trygt behandlingstilbud. Vi har tett samarbeid med distriktets fastleger, kommunehelsetjenesten, sykehus og nødetatene.  Fast ansettelse og lønn etter avtale. Medlemskap i offentlig pensjonsordning (KLP) Innhold i stillingen Som lege for KØH-sengene får du ansvar for innkomst, daglig tilsyn/behandling og utskrivelse av pasientene. Dette arbeidet byr på utfordrende almennmedisinske arbeidsoppgaver innen både psykialtri og somatikk (indremedisin og kirurgi).  Som daglegevakt skal du tilby nødvendig øyeblikkelig hjelp til pasienter utene egen fastlege i kommunene. Dette inkluderer i hovedsak gjestearbeidere, pendlere, studenter og turister. Kongsbeg næringspark sysselsetter et stort antall arbeidsinnvandrere fra inn- og utland. Univeritetet i sørøst Norge, Campus Kongsberg, huser omlag 1000 studenter som ofte ikke har fastlege i distriktet vårt. Etter behov kan du bli bedt om å bistå ambulanse i utrykning og å gjøre sykebesøk i sykehjem. Oppgaven med førstegangsundersøkelse av flyktinger ligger også som oppgave til daglegevakten. Til stillingen vil det også være noe administrativt arbeid ifht vaktoppsett og statistikker. Krav og ønsker til deg Vi søker deg som er eller har lyst til å bli spesialist i almennmedisin. Vi ser helst at du har relevant erfaring fra tilsvarende arbeidsområder innen almennmedisin/legevakt eller fra norsk sykehus. Det er viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner i den kliniske hverdagen, med kolleger og på systemnivå. Du må ha en positiv innstilling til tverrfaglig samarbeid, like nye utfordringer, være løsningsorientert og ha evne til å arbeide selvstendig. Du bør også ha god kjennskap til kommunehelsetjenesten. Det stilles krav til gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Du må også beherske engelsk muntlig. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Formelle kvalifikasjonskrav Norsk autorisasjon som lege Annet Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.  Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Tilfredsstillende politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende regelverk. Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontakter Navn: Nina Evensen Stølen Tittel: Seksjonsleder E-post:  nina.evensen.stolen@kongsberg.kommune.no Mobil: +4748166519
Kongsberg kommune