2008 - 2020
12 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

22/10/2020
SØKNADSFRIST: 02.11.2020 Vi søker etter ein strukturert økonomirådgivar med sterk fagleg integritet. Du vil få ansvar for det overordna økonomiarbeidet på samferdselsområdet, herunder delansvar for arbeidet med den handlingsretta delen av fylkesplanen. Sektoren har eit totalbudsjett på godt over 2 mrd kroner. Du skal rapportere direkte til samferdselsdirektør og ass samferdselsdirektør, og opptrer på vegne av dei same i bestillingar mm til fagavdelingane. På samferdselsområdet har vi eit dynamisk og spanande miljø i rask utvikling. Økonomirådgivaren vil arbeide med oppgåver som krev tett samarbeid internt og mellom forskjellige fageiningar i fylkeskommunen. Som rådgivar vil du arbeide i styringsstaben til samferdselsdirektøren, som mellom anna har ansvar for overordna økonomistyring/-planlegging innafor samferdselsområdet i fylkeskommunen. Du får jobbe med å Bistå sektorleiinga med god styringsinformasjon på økonomiområdet innanfor gjeldende lov- og regelverk for økonomifunksjonen i fylkeskommunen og tjenesteområde samferdsel: " Ha ansvaret for totaløkonomien til tjenesteområde samferdsel " Koordinere og følge opp økonomiarbeidet innanfor samferdselssektoren med hovudfokus på økonomiplan/budsjett og økonomi-/rekneskapsrapportering " Sjølvstendige utgreiings- og analyseoppdrag innan økonomi- og verksemdsstyring ved behov " Sikre gode samarbeidsrelasjonar og god kommunikasjon i rutinar og leveransar innan fagområdet Stillinga er særs viktig for at samferdselssektoren skal gjere dei rette tiltaka til rett tid med rett kvalitet. Som økonomirådgivar vil du arbeide sjølvstendig med arbeidsoppgåver hovudsakleg innan økonomiplanlegging, men også med økonomiske analyser på overordna nivå. Du vil utføre analyser som andre bestiller frå oss, og samtidig må du sjølv ta initiativ til utgreiingar. Arbeidet du bidrar med skal danne grunnlag for strategiske vegvalg på samferdselsområdet. Vi søker deg som Har høgare relevant utdanning (helst på masternivå), og gjerne med erfaring innanfor fagfeltet. Stillinga krev at du kan gjennomføre tyngre analyser og arbeide sjølvstendig. Det er ein fordel om du har erfaring med utgreiingsarbeid, gjerne frå prosjektleiing og arbeid i prosjektorienterte miljø. Vi søker deg som har fagleg integritet, og som er trygg og sjølvstendig innan fagfeltet. Du: - er strukturert - har stor arbeidskapasitet - har god gjennomføringsevne - tar lett initiativ - er ein tydeleg prosessleiar - er god til å samarbeide med andre - trivst i rolla som formidlar Vi tilbyr - ei utfordrande stilling i eit arbeidsmiljø kjenneteikna av stor profesjonalitet og sterke fagmiljø - eit innovativt kompetansemiljø i vekst og utvikling - spennande arbeidsoppgåver som du kan være med på å definere innhaldet i - god tilgang til faglege nettverk og fagleg utvikling - offentleg pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring - løn etter avtale Om arbeidsplassen Tjenesteområde samferdsel er Møre og Romsdal fylkeskommune sitt fagorgan på samferdselsområdet. Fylkeskommunen har ansvaret for kollektivtrafikk med buss, hurtigbåt og ferje i fylket Fylkeskommunen er den største vegeigaren i Møre og Romsdal med ansvar for 3100 kilometer fylkesveg. Fagområdet er organisert med 2 fagavdelingar; FRAM/kollektiv og Fylkesveg samt ei stabseining rundt samferdselsdirektøren. Tjenesteområde samferdsel har nær 180 medarbeidarar med kontorlokasjonar i Ålesund, Molde, Kristiansund samt på nokre større utbyggingsprosjekt i fylket Stillinga er plassert på samferdselsområdet, for tida med arbeidssstad i Molde.  Andre opplysningar Vi har som mål å spegle mangfaldet i befolkninga. Alle med kompetansen vi etterspør er velkomne til å søke ledig stilling hos oss. Kontaktperson: Magne Arild Vinje Ass samferdselssjef E-post magne.arild.vinje@mrfylke.no Mobil 91378582 Arbeid +4771280279 Arild Fuglseth E-post arild.fuglseth@mrfylke.no Mobil 91530085 Arbeid +4771280267
Møre og Romsdal fylkeskommune
22/10/2020
  SØKNADSFRIST: 08.11.2020 ARBEIDSSTED: Lillestrøm Vil du jobbe i en etat med et viktig samfunnsoppdrag? Vil du jobbe med lederutvikling? Om stillingen Lederutvikling er et sentralt satsningsområde i kriminalomsorgen. Vi søker etter en medarbeider til et 1-årig engasjement med mulighet for forlengelse, som skal ha fokus på utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogrammer og -undervisning, og bidra til å profesjonalisere lederrollen i kriminalomsorgen. Vi ser etter deg som har god kompetanse på lederutvikling og prosessledelse, og som har erfaring med å utvikle, planlegge og gjennomføre lederutviklingsprogrammer, både fysisk og digitalt. Du må ha faglig bredde og erfaring til å se sammenhenger og utvikle kompetansetiltak som fremmer en enhetlig organisasjon. Du vil også kunne få oppgaver innenfor undervisning og veiledning på høgskolekandidatstudie i straffegjennomføring og på påbyggingsstudiet for fengselsbetjenter som fører til bachelorgrad i straffegjennomføring. Du vil bli en del av Etter- og videreutdanningsavdelingen (EVU) ved KRUS, som i dag har ni medarbeidere. Avdelingens hovedoppgave er å utvikle og gjennomføre etterutdanning som dekker kriminalomsorgens behov for kompetanse. Vårt opplæringstilbud omfatter alle ansatte i etaten og etatens samarbeidspartnere. For å fremme kunnskapsbasert praksis og som et ledd i oppgaven som kompetansesenter, har avdelingen også ansvar for utviklingsoppgaver innen flere fagfelt. Arbeidsoppgaver designe, videreutvikle og undervise i lederutviklingsprogrammer/-kurs i kriminalomsorgen være prosessleder, delta i og lede prosjektarbeid være bindeledd mellom KRUS og etaten innenfor lederutvikling planlegge og gjennomføre undervisnings- og utviklingsoppgaver knyttet til fagområdet.  Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområder. Utdanning og erfaring Du må ha relevant utdanning på minimum masternivå relevant erfaring - for stilling som seniorrådgiver kreves minimum 8 års relevant erfaring erfaring med planlegging og utvikling av lederutviklingsprogrammer og -kurs erfaring med fasilitering og prosessledelse god muntlig og skriftlig fremstillingsevne god kunnskap og erfaring i bruk av IKT-systemer og -verktøy Det er ønskelig at du har pedagogisk kompetanse for ordinær og digital undervisning/opplæring erfaring fra universitets-/høyskolesektoren ledererfaring sertifisering i bruk av testverktøy på individ- og gruppenivå erfaring med bruk av 360-lederevaluering Personlige egenskaper at du er engasjert, utadvendt og handlekraftig og kan være en pådriver for å videreutvikle dette satsningsområdet god organisasjonsforståelse og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Vi tilbyr 1-årig engasjement med mulighet for forlengelse. Stillingen lønnes som seniorrådgiver kode 1364 eller høgskolelektor kode 1008 fra kr 560 000,- til kr 670 000,- pr. år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn bli vurdert. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse. Mulighet for faglig utvikling i et arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement. Meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag. Et spennende fagfelt med tverrfaglig nettverk. Gode pensjons- forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse. Kantineordning, gode treningsmuligheter, parkering, fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger. Generell informasjon Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement. Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden. Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'n. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV’n», kan opplysningen brukes til registreringsformål. Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første seleksjonsfasen av kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen og det blir utarbeidet en statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder. Prøvetiden er 6 måneder. Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Hege C. Lauritzen, tlf 984 65 818 eller HR-rådgiver Berit Stensbye Sjølie, tlf 990 94 782.
Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS
21/10/2020
SØKNADSFRIST: 08.11.2020 Om stillingen og arbeidsoppgaver Vi søker en avdelingsleder i fast 100% stilling som sammen med resten av skolens ledelse kan legge til rette for en kultur der elevens læring er hovedfokus. Stillingen er en av to avdelingslederstillinger på avdeling for YF (yrkesfag). Tiltredelse 01.01.2021. Arbeidsoppgaver: Avdelingsleder vil få personal- og pedagogisk ansvar for noen programområder innen studieretning YF. Vi ønsker å ta vare på den helhetlige ledelsen av programområdet ved at hver avdelingsleder har et overordnet ansvar for noen felles oppgaver i avdelingen, i samråd med den andre avdelingslederen. Begge skal sammen med resten av lederteamet lede og videreutvikle de pedagogiske prosessene som er i gang på skolen, og bidra til å legge grunnlaget for en god personalpolitikk. Det må påregnes endringer i arbeidsoppgaver da vi er i en prosess hvor vi vurderer fordelingen av arbeidsoppgavene i lederteamet. Kvalifikasjonskrav Yrkesfaglig utdanning Dokumentert ledererfaring vektlegges Godkjent undervisningskompetanse for videregående skole er en fordel Personlige egenskaper Dine holdninger og lederstil kjennetegnes ved at eleven og elevens læring, læringsmiljø, trivsel og vekst er satt i sentrum at du er endringsvillig og utviklingsorientert, og har evne til å analysere skolens praksis et sterkt engasjement og god evne til å lede, motivere, veilede og støtte dine medarbeidere at du er åpen og tydelig og har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner høy integritet og at du er lojal og en god lagspiller at du etablerer god samhandling med alle i skolesamfunnet at du utøver din lederrolle i tråd med skolens verdigrunnlag god organisasjons- og rolleforståelse at du er kvalitetsorientert og opptatt av effektiv ressursbruk og gode resultater Vi tilbyr Dekning av utgifter i forbindelse med intervju Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler Meget god pensjonsordning Hjelp med å skaffe bolig Å dekke flytteutgifter Gjennom ordninga med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivelse av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000 pr. år. Beregninger viser at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 90.000 på årsbasis for en familie på fire. Søknaden skal inneholde Søknadsbrev og CV Vitnemål, attester 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer) Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Søknadsfrist og andre opplysninger Søknadsfrist: 8. november 2020 Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Ved tilsetting i videregående skole/ skoleverket skal politiattest fremlegges før arbeidsavtale inngås. Kontaktinfo For mer informasjon om stillingen ta kontakt med: Øystein Hansen, Rektor, mobil: 41026991,  oystein.hansen@tffk.no   Ingvild Wartiainen, Assisterende rektor, mobil: 95924051,  Ingvild.Wartiainen@tffk.no   Kirkenes videregående skole er en av de største skolene i Finnmark, med om lag 550 elever fordelt på yrkesfaglige og studiespesialiserende programområder, og et kollegium på 150 personer som samarbeider for å gi elevene et godt sted å lære. Skolen ligger i hjertet av Barentsregionen, og er verdens nordligste IB-World school. Teknisk fagskole innen Anlegg og bergverk ble opprettet høsten 2015. Gjennom flere samarbeidsprosjekter med nord-vest-Russland,Finland og nord-Sverige, ønsker vi å spille en aktiv rolle i den spennende kulturelle og næringsmessige utviklinga som finner sted i Barentsregionen. De siste årene har vi fokusert på å utvikle et fellesskap bygget på felles verdier og holdninger der alle er synlige for hverandre. Ved å sette søkelys på sammenhengen mellom tilstedeværelse og læring,gode vurderingsformer og trygge relasjoner, har skolen forbedret resultatene innenfor trivsel og læringsutbytte. Samarbeid med rom for individuell utvikling står sentralt blant skolens verdier. Mer informasjon om skolen finner du på skolens hjemmeside på  www.kirkenes.vgs.no  
Troms og Finnmark fylkeskommune
20/10/2020
SØKNADSFRIST: 01.11.2020 VESTBY NÆRINGSFORUM – DAGLIG LEDER - ENGASJEMENT  Oppstart er 60% med mulighet for utvidelse til 100% engasjement. Vi søker en engasjert person med følgende egenskaper: Nettverksbygger - du må være en samlende person med gode kommunikasjonsevner. Du må like å engasjere og inspirere. Markedsfører - du må være en dreven markedsfører gjerne med kunnskap og erfaring fra kommunalt arbeid og lokale engasjement. Prosjektleder - for å lykkes i arbeidet må din gjennomføringsevne være solid. I tillegg må du inneha god økonomiforståelse slik at ulike tiltak og aktiviteter kan gjennomføres innenfor fastsatte rammer.  Målet er å få på plass et sunt, bærekraftig og langsiktig nærings- og reiselivsforum som skal fungere som en god og aktiv støttespiller for næringslivet i Vestby kommune. Medlemsvekst, samlende aktiviteter, kommunikasjon og rådgivning vil være sentrale oppgaver. Arbeidsoppgaver Rådgiver, sparringspartner og kontaktledd mellom kommune, politikere, næringsaktører og andre relevante samarbeidspartnere. Bygge nettverk mellom næringsaktørene i kommunen. Utvikle godt innhold og samlende aktiviteter for medlemmene i næringsforumet. Markedsføre Vestby kommune som turistdestinasjon. Utvikle og drifte forumets digitale plattformer. Medlemsrekruttering og -oppfølging. nitiere og følge opp relevante nettverk lokalt og regionalt innen reiseliv og næringsutvikling. Årsmøter, styremøter, budsjettering og økonomisk oppfølging. Kvalifikasjoner Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis innenfor kommunikasjon/markedsføring. Gode kommunikasjonsevner. Engasjert og fremtidsrettet. Evne til å tenke nytt. Selvstendig og kreativ. Engasjementet blir utformet som et oppdrag, med en avtale mellom Vestby Næringsforum Drift AS og «Daglig leder». Oppstart og varigheten av oppdraget avtales mellom partene. Stillingen rapporterer til styret ved styreleder.  For ytterligere informasjon ta kontakt med: Styreleder Halvor Sørbye 905 20 564 Styremedlem Christin Werge Johansen 416 70 845 Styremedlem Ann Jeanette Myrland 930 67 624 Søknadsfrist: 1. november 2020. Vestby kommune ligger vakkert til ved Oslofjorden helt syd i Follo. Her finnes kystperlene Son og Hvitsten, idylliske Hølen og shopping- og kommunesenteret Vestby. Med sine vel 18.000 innbyggere er kommunen en offensiv nærings- og bosettingskommune i sterk vekst. Kommunen har et godt utbygd tjenestetilbud, gode oppvekst- og levekår, og et mangfoldig og rikt kulturliv. E6 og jernbanen går gjennom kommunen, og det er om lag 40 minutter med bil og tog til Oslo.
Vestby Næringsforum
16/10/2020
  SØKNADSFRIST: 30.11.2020 Om stillinga Ved Høgskulen i Volda, Avdeling for samfunnsfag og historie er det ledig ei heil, fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor i sosialfag. Oppstart i stillinga skjer etter avtale, og innan 1. august 2021. Stillinga er ved Institutt for sosialfag, og arbeidsoppgåvene i stillinga vil kunne vere både i bachelorutdanningane i sosialt arbeid: barnevernspedagog og sosionom, i masterprogram og doktorgradsprogram. Kvalifikasjonar Søkjarar bør ha doktorgrad som er relevant for sosialt arbeid. Det er ønskjeleg at søkjarar har kompetanse som er relevant for samfunnsfaglege makroperspektiv, som statsvitskap, sosiologi, sosialpsykologi, samfunnsarbeid eller liknande. Søkjarar med mastergrad kan verte vurderte. Relevante mastergrader er t.d. sosialt arbeid, statsvitskap og sosiologi. Søkjar bør ha forskingserfaring, gjerne innan viktige område i sosialt arbeid. For tilsetjing i stilling som høgskulelektor eller førstelektor, må den som vert tilsett ha dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervising og rettleiing.  For stillingar som førsteamanuensis viser vi til: Høgskulen i Volda sine krav til pedagogisk basiskompetanse: https://www.hivolda.no/sites/default/files/documents/Retningslinjer%20pedagogisk%20basiskompetanse%20januar%202020.pdf Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129. Søkjarar til stilling som førsteamanuensis vil ikkje bli rangert på bakgrunn av pedagogisk basiskompetanse, men vurderte. Søkjarar til stilling som førsteamanuensis, som ikkje innfrir krava til pedagogisk basiskompetanse, kan bli tilsett som førsteamanuensis med vilkår om innan to år å opparbeide kompetansen. Det vil bli gitt tilbod om opplæring/kurs/emne for å oppnå pedagogisk basiskompetanse. Institutt for sosialfag er kontinuerleg i prosess med å utvikle utdanningane. Det er tett samarbeid mellom dei tilsette. Den som søkjer må ha gode samarbeidsevner, vere utviklingsorientert og ha god formidlingsevne skriftleg og munnleg. Søkjarar kan bli kalla inn til intervju og prøveundervisning. Undervisningsspråket er norsk, og søkjaren må kunne norsk skriftleg og munnleg. Kontorstaden er ved Høgskulen i Volda. Søkjar må dokumentere eigen kompetanse frå utdanning, relevant arbeidserfaring, undervisningserfaring og ev. forsking/utviklingsarbeid. Dersom det ikkje melder seg kvalifisert søkjar kan det vere aktuelt å tilsetje i kvalifiseringsstilling etter universitets- og høyskoleloven § 6-5, 1. Arbeidsfelt Arbeidsoppgåvene er undervisning, rettleiing, vurdering, fagadministrativt arbeid, forsking og utvikling, inkludert deltaking i interne og eksterne forskingsgrupper. Det er forventa at den som blir tilsett bidreg til utvikling av fagfeltet sitt, og av høgskulen generelt. Arbeidsoppgåvene er i barnevernspedagog- og sosionomutdanningane, som til dels er samorganiserte med opplegg som går på tvers, og i masterprogram og doktorgradsprogram. Utdanningane ved instituttet er inne i ein omstillingsprosess som kan ha konsekvensar for arbeidsoppgåvene i stillinga. Vi tilbyr Vi tilbyr eit spennande arbeidsmiljø med høve til fagleg og personleg utvikling, og gode pensjonsordningar. Det er gode vilkår for forsking ved Høgskulen i Volda, og informasjon om støtteordningar finn du her: https://www.hivolda.no/forsking-og-utvikling-0/stotteordningar. Høgskulen i Volda har mange forskingsgrupper: https://www.hivolda.no/forsking-og-utvikling-0/forskingsgrupper» Stillinga er løna etter kompetanse og kvalifikasjonar i statens lønsregulativ med normal årsløn i desse stillingskodene ved Høgskulen i Volda: høgskulelektor 1008 frå kr 488 000 – 679 000 og førsteamanuensis 1011 / førstelektor 1198 frå kr 583 900 – 710 192. Generell informasjon Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering. Vi gjer søkjarar, som oppgir at dei har nedsett funksjonsevne eller hol i CV, merksame på at denne opplysinga kan verte brukt til statistikkføremål i regjeringa sin inkluderingsdugnad. Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse. Søkjarar kan verte kalla inn til intervju og / eller prøveundervisning. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga. I samsvar med Offentleglova § 25, kan søkjarar be om ikkje å bli oppført på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må under ‘søknad’ hake av for ‘Er det grunnlag for å bli unntatt offentligheit, jf. Offentlighetsloven’, og grunngi søknaden. Høgskulen kan likevel avgjere at namnet på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren blir varsla dersom ønsket om unntak ikkje blir tatt til følge.     Om søknaden Søknaden og all dokumentasjonen skal sendast elektronisk gjennom rekrutteringssystemet Jobbnorge, der du registrerer søknaden, vedlegg og informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du oppgir referansar med kontaktinformasjon. Søknaden skal gi eit fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare praksis. Søknader eller vedlegg kan ikkje sendast på e-post eller i vanleg postgang til høgskulen. Det er søkaren sitt ansvar å sørge for at alle dokument/filer er lasta opp innan søknadsfristen. Søknaden vert vurdert med den informasjonen som ligg føre elektronisk i Jobbnorge. Vedlegg skal lastast opp som separate filer i eit format som kan leggjast ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedlegga samla overstig 30 MB, må dei komprimerast før dei vert lasta opp. Vedlegga skal ha namn som samsvarar med innhaldet i fila. Følgjande dokument/filer skal leggjast ved den elektroniske søknaden: Vitnemål og attestar, samla i ei fil CV med kontaktinformasjon for referansar Inntil 10 – 15 vitskaplege arbeid, inkludert hovudfags-/mastergradsoppgåve og doktorgradsavhandling   Dei faglege og pedagogiske kvalifikasjonane til søkjarane blir vurderte av eit sakkunnig utval etter krava i  Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129  og høgskulen sine interne retningslinjer for pedagogisk basiskompetanse.  Alle søknader blir først vurderte av avdelinga. Søknader frå søkarar som klart ikkje er kvalifiserte, blir ikkje sende vidare til vurdering i sakkunnig utval.   Kontakt Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til instituttleiar Knut Hunnes, tlf. 70 07 51 79, e-post: knut.hunnes@hivolda.no eller til dekan Randi Bergem, tlf. 70 07 52 11, e-post: randi.bergem@hivolda.no Om instituttet Institutt for sosialfag er eit institutt ved Avdeling for samfunnsfag og historie. Institutt for sosialfag har i alt omlag 500 studentar. Basis for utdanningstilboda er to bachelorutdanningar i sosialt arbeid: barnevernspedagog og sosionom, med meir enn 300 studentar fordelt på tre studieår. Instituttet tilbyr mastergradutdanning i helse- og sosialfag, med vel 100 studentar. Eitt av dei obligatoriske emna i mastergraden, ‘Meistring og myndiggjering, samhandlingsperspektivet, og tre av dei valfrie emna i mastergraden – ‘Rus som kulturelt og sosialt fenomen’, ‘Leiing i helse- og sosialtenestene’ og ‘Politikk, folkehelse og livsløp’-   vert tilbydde også som vidareutdanningar: Instituttet har elles vidareutdanningstilbod på bachelornivå – ‘Miljøterapi i demensomsorga’,  ‘Helserett’ og ‘Helsefag for sosialarbeidarar’. Alle masterutdanningane og vidareutdanningstilboda er samlingsbaserte. I samarbeid med Høgskolen i Molde driv Høgskulen i Volda ph.d.-programmet ‘Profesjonsutøving - vilkår og utvikling’. Ved HVO er ph.d.-programmet lagt til Institutt for sosialfag. Elles er høgskulen involvert i ‘Master i helseleiing’, som er ein fellesgrad i samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Om avdelinga Avdeling for samfunnsfag og historie har undervisningsansvar for omlag 1300 studentar, fordelte på tre institutt: Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag (IPAS), Institutt for sosialfag (ISF) og Historisk institutt (HI).
Høgskulen i Volda
16/10/2020
SØKNADSFRIST: 30.11.2020 Om stillinga Ved Høgskulen i Volda, Avdeling for samfunnsfag og historie, er det ledig ei heil, fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor for samfunnsøkonom/samfunnsvitar. Oppstart i stillinga skjer etter avtale, og innan 1. august 2021. Stillinga er ved Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag (IPAS), og først og fremst ved bachelorutdanninga i planlegging og administrasjon. Kvalifikasjonar Søkjarar bør ha doktorgrad som er relevant for bachelorutdanninga i planlegging og administrasjon, men søkjarar med mastergrad kan også bli vurderte. Relevant fagbakgrunn kan til dømes vere samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi, statsvitskap, sosiologi. Søkjarar bør ha forskingserfaring innanfor eitt eller fleire av desse fagområda i bachelorutdanninga i planlegging og administrasjon: -          Samfunnsøkonomi -          Offentleg forvaltning -          Berekraftig samfunnsutvikling Det er ønskeleg at den som blir tilsett har praksiserfaring frå planlegging og/eller administrasjon.   For tilsetjing i stilling som høgskulelektor eller førstelektor, må den som vert tilsett ha dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervising og rettleiing.  For stillingar som førsteamanuensis viser vi til: Høgskulen i Volda sine krav til pedagogisk basiskompetanse:  https://www.hivolda.no/sites/default/files/documents/Retningslinjer%20pedagogisk%20basiskompetanse%20januar%202020.pdf Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129   Søkjarar til stilling som førsteamanuensis vil ikkje bli rangert på bakgrunn av pedagogisk basiskompetanse, men vurderte. Søkjarar til stilling som førsteamanuensis, som ikkje innfrir krava til pedagogisk basiskompetanse, kan bli tilsett som førsteamanuensis med vilkår om innan to år å opparbeide kompetansen. Det vil bli gitt tilbod om opplæring/kurs/emne for å oppnå pedagogisk basiskompetanse. IPAS er kontinuerleg i prosess med å utvikle utdanningane. Det er tett samarbeid mellom dei tilsette. Den som søkjer må ha gode samarbeidsevner, vere utviklingsorientert og ha god formidlingsevne skriftleg og munnleg. Søkjarar kan bli kalla inn til intervju og prøveundervisning. Undervisningsspråket er norsk, og søkjaren må kunne norsk skriftleg og munnleg. Kontorstaden er ved Høgskulen i Volda. Søkjar må dokumentere eigen kompetanse frå utdanning, relevant arbeidserfaring, undervisningserfaring og ev. forsking/utviklingsarbeid. Dersom det ikkje melder seg kvalifisert søkjar kan det vere aktuelt å tilsetje i kvalifiseringsstilling etter universitets- og høyskoleloven § 6-5, 1. Arbeidsfelt Arbeidsoppgåvene er undervisning, rettleiing, vurdering, fagadministrativt arbeid, forsking og utvikling, inkludert deltaking i interne og eksterne forskingsgrupper. Det er forventa at den som blir tilsett bidreg til utvikling av fagfeltet sitt, og av høgskulen generelt. Stillinga vil først og fremst vere knytt til bachelorutdanninga i planlegging og administrasjon, men det kan også bli aktuelt å ha oppgåver ved andre studium på instituttet. Vi tilbyr Vi tilbyr eit spennande arbeidsmiljø med høve til fagleg og personleg utvikling, og gode pensjonsordningar. Det er gode vilkår for forsking ved Høgskulen i Volda, og informasjon om støtteordningar finn du her: https://www.hivolda.no/forsking-og-utvikling-0/stotteordningar. Høgskulen i Volda har mange forskingsgrupper: https://www.hivolda.no/forsking-og-utvikling-0/forskingsgrupper» Stillinga er løna etter kompetanse og kvalifikasjonar i statens lønsregulativ med normal årsløn i desse stillingskodene ved Høgskulen i Volda: høgskulelektor 1008 frå kr 488 000 – 679 000 og førsteamanuensis 1011 / førstelektor 1198 frå kr 583 900 – 710 192. Generell informasjon Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering. Vi gjer søkjarar som oppgir at dei har nedsett funksjonsevne eller hol i CV, merksame på at denne opplysinga kan verte brukt til statistikkføremål i regjeringa sin inkluderingsdugnad.   Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse.  Søkjarar kan verte kalla inn til intervju og / eller prøveundervisning. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga.  I samsvar med Offentleglova § 25 kan søkjar be om ikkje å bli oppført på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må under ‘søknad’ hake av for ‘Er det grunnlag for å bli unntatt offentligheit, jf. Offentlighetsloven’, og grunngi søknaden. Høgskulen kan likevel avgjere at namnet på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren blir varsla dersom ønsket om unntak ikkje blir tatt til følge.      Om søknaden Søknaden og all dokumentasjonen skal sendast elektronisk gjennom rekrutteringssystemet Jobbnorge, der du registrerer søknaden, vedlegg og informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du oppgir referansar med kontaktinformasjon. Søknaden skal gi eit fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare praksis. Søknader eller vedlegg kan ikkje sendast på e-post eller i vanleg postgang til høgskulen.  Det er søkaren sitt ansvar å sørge for at alle dokument/filer er lasta opp innan søknadsfristen. Søknaden vert vurdert med den informasjonen som ligg føre elektronisk i Jobbnorge. Vedlegg skal lastast opp som separate filer i eit format som kan leggjast ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedlegga samla overstig 30 MB, må dei komprimerast før dei vert lasta opp. Vedlegga skal ha namn som samsvarar med innhaldet i fila. Følgjande dokument/filer skal leggjast ved den elektroniske søknaden:  Vitnemål og attestar, samla i ei fil  CV med kontaktinformasjon for referansar   Inntil 10 vitskaplege arbeid, inkludert hovudfags-/mastergradsoppgåve og ev. doktorgradsavhandling Dei faglege og pedagogiske kvalifikasjonane til søkjarane blir vurderte av eit utval ved Avdeling for samfunnsfag og historie. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129  vil ligge til grunn i vurderinga.   Kontakt Nærare opplysningar får du ved å vende deg til instituttleiar ved IPAS, Nils Magne Magerøy, e-post nmm@hivolda.no, tlf. 70 07 51 63, eller dekan ved ASH, Randi Bergem, e-post randi.bergem@hivolda.no,  tlf. 70 07 52 11. Om instituttet Arbeidsstad er Høgskulen i Volda, Avdeling for samfunnsfag og historie, Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag (IPAS). Instituttet tilbyr mellom anna bachelor i planlegging og administrasjon, master i samfunnsplanlegging og leiing, årsstudium i samfunnsvitskap, skuleretta samfunnsfag og samfunnsfag i barnehagelærarutdanning og grunnskulelærarutdanning.  Instituttet har per i dag 20 fast tilsette. Det er fleire forskingsgrupper ved instituttet. Om avdelinga Avdeling for samfunnsfag og historie har undervisningsansvar for omlag 1300 studentar, fordelte på tre institutt: Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag (IPAS), Institutt for sosialfag (ISF) og Historisk institutt (HI).
Høgskulen i Volda
15/10/2020
SØKNADSFRIST: 06.11.2020 ARBEIDSSTED: Svolvær. Vi søker deg som: er pliktoppfyllende, ansvarsbevisst, kan arbeide selvstendig er positiv og serviceinnstilt ovenfor kunder og kollegaer er en god lagspiller og problemløser er villig til i perioder å stå på ekstra har fagbrev som karosserioppretter eller ønsker å bli det ønsker å jobbe i et ungt og hektisk miljø har førerkort (ønskelig, men ingen betingelse) Vi tilbyr deg: arbeid i et godt, hektisk og utviklende arbeidsmiljø god faglig opplæring og videreutvikling gode lønns- og arbeidsvilkår Dine arbeidsoppgaver vil være: Oppretting og reparasjon av lette kjøretøy Søknad og CV sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen" Søknadsfrist: 06.11.2020 For nærmere opplysninger ta kontakt med Jan-Rune Wahl mobilnr. 90149716
Nordic Last og Buss AS
15/10/2020
  SØKNADSFRIST: 06.11.2020 ARBEIDSSTED: Svolvær og Leknes Har du lyst på jobb i Lofoten? Vi søker etter deg som er mekaniker med fagbrev på tyngre kjøretøy. Vi søker deg som: er pliktoppfyllende, ansvarsbevisst, kan arbeide selvstendig er positiv og serviceinnstilt ovenfor kunder og kollegaer er en god lagspiller og problemløser er villig til i perioder å stå på ekstra har fagbrev som mekaniker tyngre kjøretøy og gjerne noe erfaring med å skru. ønsker å jobbe i et ungt og hektisk miljø har førerkort for lastebil (ønskelig, men ingen betingelse) Vi tilbyr deg: arbeid i et godt, hektisk og utviklende arbeidsmiljø god faglig opplæring og videreutvikling gode lønns- og arbeidsvilkår Dine arbeidsoppgaver vil være: Feilsøking og diagnose av lastebiler og/eller busser Vedlikehold og reparasjon av lastebiler og/eller busser Søknad og CV sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen" Søknadsfrist: 06.11.2020 For nærmere opplysninger ta kontakt med Jan-Rune Wahl mobil 90149716, epost jan.rune.wahl@nordiclb.no  
Nordic Last og Buss AS
15/10/2020
SØKNADSFRIST: 15.11.2020 Tønsberg kommune er en spennende, moderne og serviceorientert kommune med høyt aktivitetsnivå. En kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Vår administrasjon er organisert i tjenesteproduserende virksomhet med ansvar for oppgradering av VA-nettet for ca 150 mill per år. Det skjer mye i Tønsberg. Vi vil være på offensiven! Vi arbeider aktivt med kompetanseheving for våre ansatte og er i en rivende utvikling innen informasjonsteknologi. Vi søker etter medarbeidere som ønsker å bidra til service, kvalitet, teamarbeid og fleksibilitet. Om vi arbeider på trygg historisk grunn, er vi på jakt etter medarbeidere med nye tanker. Til vår virksomhet Kommunalteknikk prosjektering søker vi nå:   2 stk prosjekterende innen VA.   Tønsberg kommune Kommunalteknikk er ansvarlig for en rekke viktige funksjoner innen kommunen blant annet vei, vann, avløp og overvann. Kommunalteknikk har til sammen 24 ansatte og holder til i kommunehuset på Revetal, ca 2 mil fra Tønsberg sentrum. Virksomheten har et godt fagmiljø med god kompetanse innen planlegging, prosjektutvikling og prosjektoppfølging. Stillingene vi ønsker besatt er 2 prosjekterende i 100% fast stilling på hovedsakelig VA. Det er ønskelig med kompetanse på prosjektering av VA-anlegg, men opplæring vil bli gitt, så vi oppfordrer også nyutdannede å søke.  De viktigste arbeidsoppgavene: Prosjektering av VA-anlegg i samarbeid med prosjektleder Innmålinger i felten med GPS Geotekniske vurderinger generellt Utarbeidelse av konkurransegrunnlag basert på NS3420 Tegning i plan og profil og detaljtegninger ved bruk av DAK-verktøy Noe kontroll under utførelse Revidering av tegninger i utførelsesfasen Kontakt med publikum og næringsliv  Ønskede kvalifikasjoner:   Relevant utdanning, helst ingeniør/sivilingeniør. God praktisk erfaring kan kompensere for utdannelse Kunnskap om prinsipper for VA-anlegg Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig norsk Kjennskap til DAK-programmer (AutoCad) Kjennskap til NS3420 Gode samarbeidsevner Personlig egnethet vektlegges  Vi kan tilby:   En trygg og faglig interessant stilling Et godt fagmiljø Opplæring gis Konkurransedyktige betingelser med gode pensjonsordninger Fleksibel arbeidstid med gunstig sommertid Fri parkering  Søknadsfrist 15.11.2020 Spørsmål om stillingene kan rettes til Tjenesteleder prosjekt Bjørnar Sæther Epost:  bsat@tonsberg.kommune.no Tlf:  905 49 404
Tønsberg kommune
15/10/2020
SØKNADSFRIST: Løpende Dette er Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium. HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil. Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter. Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har vel 85 fagtilsatte og 1000 studenter. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har 9 bachelorprogram og 2 masterprogram. Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for økonomi og administrasjon har ledig én fast stilling som professor i innovasjon og regional utvikling Ved Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) er det ledig én fast 100% stilling som professor i innovasjon og regional utvikling. Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Fakultetet har i dag 9 bachelorprogrammer og 4 masterprogrammer, derav en Master i innovasjon og ledelse (MIL) og Master of Science in Business med siviløkonomutdanning i Haugesund og Sogndal tilknyttet IØA. FØS har også en master i Maritime operasjoner og en master i organisasjon og ledelse er tilknyttet ISV. Den fjerde master i organisasjon og ledelse er tilknyttet ISV og har også to profiler: Helse og utdanningsledelse. Fakultetet er vertsfakultet for en doktorgrad «Responsible innovation and regional development» i samarbeid med Fakultet for ingeniør- og naturvitskap (FIN) og Fakultet for helse- og sosialvitskap (FHS). FØS har også et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en felles grad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (HSN). Fakultetet har flere forskere fra flere fagområder som jobber med fokus på innovasjon, grønn innovasjon, regional utvikling, bærekraft mot privat, offentlig og frivillig sektor. Fagmiljøene er også involvert i eksternt finansierte innovasjonsfaglige forskningsprosjekter, som utføres i samarbeid med både nasjonale og internasjonale universiteter, høyskoler og representanter for nærings- og samfunnsliv. Den utlyste stillingen vil organisatorisk være plassert ved IØA/FØS. Arbeidssted vil være Bergen, men reisevirksomhet mellom de tre campusene må påregnes. Ansvars- og arbeidsområde: Den som tilsettes får et ansvar for å styrke den innovasjonsfaglige forskningen, undervisningen og utviklingsarbeidet ved FØS. Vedkommende vil bidra i ph.d.-satsingen «Responsible innovation and regional development». Satsingen er organisert rundt tre forskergrupper (Industry innovation, Green innovation og Social innovation). Ph.d.-programmet er tverrfaglig og involverer fagpersoner fra tre fakulteter: FØS, FIN og FHS. Samlet er det knyttet vel 26 professorer og 26 førsteamanuensiser til satsingen. Stillingsinnehaveren vil aktivt delta i utviklingen av programmet samt bidra i undervisning og veiledning på ph.d.-nivå og i tilhørende mastergrader innen sitt fagområde.  Kvalifikasjoner (krav til stillingen): Formell utdanning og kompetanse: Vi søker etter en kandidat med professorkompetanse innenfor ph.d.-satsingens sentrale fagområder med fokus på innovasjon, regionutvikling og bærekraft. Ønskede kvalifikasjoner: Det er ønskelig med innsikt i hvordan innovasjon av teknologi, kompetanse, tjenester og/eller organisering kan bidra til regional utvikling i samarbeid med næringslivet, offentlig sektor og frivillig sektor. Videre vil evne til og erfaring med det å utvikle og lede større faglige satsinger, slik som en ph.d.-satsing, bli vektlagt. Erfaring i å utvikle og drifte mastergradsprogram er også en fordel. Det er også viktig at den som ansettes har evne til å bidra til utvikling av inkluderende fagmiljøer, blant annet ved å initiere nye forskningsaktiviteter, koble miljøene opp mot nasjonale og internasjonale forskningsnettverk og bidra til å søke om eksterne midler (NFR; H2020). Det blir lagt vekt på personlige egenskaper og at den som tilsettes: er engasjert i videreutvikling av fakultets profil for innovasjon, regionutvikling, organisering og bærekraft er selvstendig og har etablerte nasjonale og internasjonale nettverk innenfor relevante fagområder har evne til å inspirere og lytte har gode samarbeidsevner og er inkluderende er en relasjonsbygger   Det blir videre lagt vekt på pedagogiske kvalifikasjoner, særlig på undervisningserfaring fra høyere utdanning. Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, må vedkommende delta på kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdatoen jf. nasjonale veiledende rettningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse, fastsatt av Universitets- og høgskolerådet mai 2018. Det er et krav om god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk, samt en fordel med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller skandinavisk språk. Kandidater som ikke snakker skandinavisk språk ved tilsetting må innen 2 år kunne undervise på et skandinavisk språk. Kriterier for ansettelse i stilling som professor fremgår av forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129 Sakkyndig vurdering: Søkere til vitenskapelige stillingrr blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmingen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, oversikt over dine arbeider og hvor de er offentliggjort og inntil 15 vitenskapelige arbeid som skal legges ved søknaden i fulltekst. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalg ved Høgskulen på Vestlandet. Hvordan søke på stillingen? Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden. Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i  www.jobbnorge.no  ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke. Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen. Vi tilbyr: Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling Mulighet for trening i arbeidstiden Stillingen som professor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1013.  Fra lønn vil det bli trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Generell informasjon: Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.  Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet: 1) Dekan Anne Robbestad, tlf.: 48353986; e-post:  anne.robbestad@hvl.no 2) Prodekan Sylvia Encheva, tlf.: 52 70 26 85, e-post:  sylvia.encheva@hvl.no 3) Instituttleder Tom Skauge, tlf.: 916 06 803, e-post:   tom.skauge@hvl.no
Høgskulen på Vestlandet