2008 - 2019
11 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

12/07/2019
SØKNADSFRIST: 04.08.2019 Om stillingen Vi søker en assisterende fylkeslege som vil bidra til å forbedre helsetjenestene og folkehelsen i den mest spennende delen av Norge. Stillingen er et to-års engasjement som assisterende fylkeslege i Helse- og sosialavdelingen. Avdelingen ledes av Fylkeslege Anne Grethe Olsen og er inndelt i to seksjoner: helse og omsorg og sosial og familie. Vi arbeider for å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet. Arbeidet er utpreget tverrfaglig og tverrprofesjonelt og du må like å jobbe i team. Den medisinskfaglige kompetansen inngår i mange samarbeidsrelasjoner i og utenfor embetet. Engasjementet er tidsavgrenset til to år, og er spesielt rettet inn mot saksbehandling knyttet til hendelsesbasert tilsyn og rettighetsklager. Øvrige arbeidsoppgaver knyttet til avdelingens oppdrag kan også påregnes. Jobben innebærer noe reising - en flott måte å bli kjent med fylkene våre på. Kontorsted for denne stillingen er Vadsø. Kvalifikasjonskrav Du må ha: medisinsk embetseksamen autorisasjon som lege bred og relevant erfaring gode samarbeidsevner og interesse for å veilede god formidlingsevne evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt I tillegg krever vi at du behersker norsk språk svært godt, både muntlig og skriftlig. Vi ønsker at du har: spesialitet i allmennmedisin og/eller samfunnsmedisin, men også andre spesialiteter er aktuelle Vi tilbyr Lønn som assisterende fylkeslege i stillingskode 0774. Årslønn fra 820 000 kroner til 975 000 kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om livet i Vadsø på vds-bloggen. Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med fylkeslege Anne Grethe Olsen på telefon 78 95 03 99 / 907 48 456 eller seksjonsleder helse- og omsorgsseksjonen, Aina Olsen på telefon 78 95 03 48. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider. Se vår Facebookside for videoer og bilder. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas § 25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. Helse- og sosialavdelingen  arbeider for å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet. Våre viktigste oppgaver er å: sikre rettssikkerheten til innbyggerne i Troms og Finnmark trygge sosiale kår og sikre gode og likeverdige tjenester innen spesialisthelsetjenesten og i kommunene behandle klager og føre tilsyn bidra til samordning innad i helsetjenesten Vi formidler statlige styringssignaler slik at tjenestene utvikler seg for å møte fremtidens utfordringer. Dette gjør vi gjennom å forvalte økonomiske tilskudd, veilede kommunene og bidra til å iverksette nasjonal politikk.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
09/07/2019
SØKNADSFRIST: 20.08.2019 Om stillinga Fylkesmannen i Rogaland skal gjennom dialog og skriftlege uttalar, formidle nasjonale forventningar til kommunale og fylkeskommunale planar innan våre ansvarsområde. Stillinga er knytt til miljøvernavdelinga som samordnar planarbeidet vårt internt. Stillinga inngår i embetet si plangruppe der alle avdelingane våre samarbeider tett om uttalar til og deltaking i kommunane sitt arbeid med kommuneplanar, reguleringsplanar og anna planarbeid etter plan- og bygningslova. Miljøvernavdelinga har ledig fast stilling som plankoordinator. Arbeidsoppgåver gje godt samordna uttalar til planar etter plan- og bygningslova på vegne av embetet fagleg og praktisk leiing av embetet si plangruppe rapportere til embetsleiinga om planarbeidet i fylket formidling av samla sektoransvar og særleg ansvar for miljøvern i planuttalar særleg vekt på formidling av nasjonal arealpolitikk, dialog med og råd til kommunar, regionale myndigheiter og andre relevante planaktørar møte/meklingar/informasjon/seminar/foredrag Kvalifikasjonskrav du har relevant utdanning på mastergradsnivå. Aktuell utdanning er til dømes innan arealplanlegging, by- og regionalplanlegging, eigedomsfag, jus, arkitektur med arealplan, natur- og ressursforvaltning, geografi  og statsvitskap. Fagleg breidde og tverrfaglig kunnskap om samfunn og arealbruk er viktig det er ein fordel om du har relevant erfaring innan arealplanlegging og sakshandsaming etter plan- og bygningslova. Andre med gode evner, innsikt i fagområdet og brei samfunnsinteresse kan og vere aktuelle du har GIS/kartkompetanse  du har gode samarbeidsevner og god relasjonell kompetanse du kan arbeide godt så vel åleine som i lag med andre og likar å finne løysingar du skriv klart og godt språk på begge målformer Vi tilbyr viktige og utfordrande arbeidsoppgåver gode høve til fagleg utvikling og til å vidareutvikle fagleg nettverk lønn som rådgivar/seniorrådgiver kr 550 000 - kr 720 000 pr år, avhengig av kvalifikasjonar og erfaring. For særleg godt kvalifiserte søkjarar kan høgare lønn vurderast fleksibel arbeidstid og statleg avtaleverk  god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (det blir trekt 2% pensjonsinnskot frå lønna) godt og tverrfagleg arbeidsmiljø Det er 6 månaders prøvetid i stillinga. Fylkesmannen har som personalpolitisk mål å rekruttere kvalifiserte kandidatar uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Spørsmål om stillinga Nærare opplysingar om stillinga får du hos ass fylkesmannen Harald Thune tlf.51568810/90504510, fmrohth@fylkesmannen.no , fung. fylkesmiljøvernsjef Marit Sundsvik Bendixen tlf. 51568936/92249043,  fmromsb@fylkesmannen.no eller ass. direktør Anfinn Rosnes, tlf. 51568980/48147213.
Fylkesmannen i Rogaland
01/07/2019
SØKNADSFRIST: 08.07.2019 Om stillingen Fylkesmannen i Troms og Finnmark har ledig en prosjektstilling med varighet på 2 år fra tiltredelse. Stillingen er på seksjon barnevern på Oppvekst- og barnevernavdelingen, og stillingens kontorsted er i Tromsø. Prosjektstillingen er gitt for å styrke vår kapasitet innen barnevern grunnet økt oppgavemengde som følge av vår rolle i kompetansestrategien for det kommunale barnevernet.  Ansvarsområde og oppgaver: Saks- og klagesaksbehandling Tilsyn med kommuner, barneverninstitusjoner og familievernkontor Veiledningsvirksomhet og opplæring (herunder formidling gjennom foredrag og presentasjon) Det må påregnes noe reisevirksomhet. Kvalifikasjonskrav Du må ha: master innen barnevern- eller sosionomfaglig område erfaring fra barnevernarbeid og fokus på barn og unges medvirkning i barnevernarbeidet god skriftlig fremstillingsevne god evne til muntlig kommunikasjon med barn, unge og voksne gode samarbeidsevner og interesse for å veilede evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt. I tillegg krever vi at du behersker norsk språk svært godt, både muntlig og skriftlig. Vi ønsker at du har: erfaring fra offentlig forvaltning førerkort kl. B For å bli vurdert som seniorrådgiver, må du ha lang erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning eller fra barnevernssektoren. Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364, fra kr 479.600 til kr. 640.200 brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 54 - 70) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Byliv, kulturtilbud og vill og vakker Tromsnatur. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du av seksjonsleder barnevern Merete Jenssen, telefon 77 64 20 83 / 976 51 217 eller fmtrmje@fylkesmannen.no. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider .  Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer og bilder. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
01/07/2019
SØKNADSFRIST: 31.07.2019 Om stillingen/arbeidsoppgaver Ved Fylkesmannens reindriftsavdeling er det ledig en fast stilling som rådgiver i Kautokeino og en fast stilling som jurist ved et av kontorstedene våre i Finnmark; Vadsø, Karasjok eller Kautokeino.  Reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark har 17 ansatte fordelt på kontorer i Vadsø, Kautokeino, Karasjok, Andselv og Tromsø. Våre ansatte er jurister, økonomer, natur- og utmarksforvaltere, biologer og praktikere innen reindrift og feltarbeid. Avdelingen ledes av en reindriftsdirektør som har kontor i Vadsø, og seksjonsledere i henholdsvis Karasjok og Kautokeino. Avdelingen har det regionale forvaltningsansvaret i de tre nordligste reinbeiteområdene i Norge.  Vi skal bidra til at myndighetene når målene om en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift. For å sikre at oppgavene løses på en best mulig måte, har vi etablert faggrupper på tvers av geografi. Vi jobber alle i team med andre fagpersoner på flere kontorsteder. Skype er vårt viktigste verktøy for møter både internt i embetet og med andre. Begge stillingene innebærer noe reising. Om stillingene Reindriftsrådgiveren  skal hovedsakelig jobbe med: Veiledning og oppfølging av reindriftens bruksregler og distriktsplaner Tilskuddsforvaltning Beredskap i reindriften Næringsutvikling og andre utviklingsrelaterte oppgaver Feltoppdrag Reindriftsjuristen  skal hovedsakelig jobbe med: Juridisk rådgivning og saksbehandling av komplekse forvaltningssaker Veiledning av næringsutøvere Kontroll og oppfølging av ulovlige forhold Kvalifikasjonskrav Faglige krav for  reindriftsrådgiveren : Minimum bachelorgrad i naturforvaltning, utmarksforvaltning eller planlegging/samfunnsfag, men vi foretrekker søkere med mastergrad Kunne nordsamisk skriftlig og muntlig Førerkort kl. B, BE, S Faglige krav for  reindriftsjuristen : Juridisk embetseksamen Ha noe kunnskap i nordsamisk eller være villig til å delta på språkkurs eller opplæring Vi ønsker Til disse stillingene ønsker vi søkere som har erfaringer med å jobbe i team, gjerne på tvers av faglig bakgrunn. Vi ønsker også søkere med evne til å kommunisere og samhandle med forskjellige aktører. I tillegg vektlegger vi kjennskap til samisk reindrift og kultur, samiske reinmerker og erfaring fra offentlig forvaltning. Erfaring med og/eller kunnskaper om mekling og konflikthåndtering er en fordel i begge stillingene. Skriv gjerne i søknaden om du ønsker deg et av følgende kontorsted: Karasjok, Kautokeino eller Vadsø. Vi tilbyr For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver, tilbyr vi stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 479 600,- kroner til 640 200,- kroner brutto (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er seks måneder. Medlemskap i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du få tilbud om gunstig boliglån og forsikring. Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg med å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Utfordrende og komplekse arbeidsoppgaver innen et spennende fagområde. Hyggelige arbeidsdager med gode diskusjoner med dine teamkolleger. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Finnmarksnatur. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Alle kvalifiserte søkere får tilsendt en oppgave. Du må løse oppgaven for å komme videre til intervju. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med avdelingsdirektør Sunna Marie Pentha på telefon 918 56 726 eller fungerende seksjonsleder Kurt Sara på telefon 78 48 46 09 / 476 000 44. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider . Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentlighetslovens § 25.2). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista. Du blir imidlertid varslet hvis ditt ønske om reservasjon ikke tas til følge.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
27/06/2019
SØKNADSFRIST: 14.07.2019 Feltarbeid, fiskeforvaltning og ferskvannsbiologi Prosjektstilling ut 2021 Fylkesmannen i Innlandet har ledig et engasjement i prosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland». Engasjementet gjelder ut inneværende prosjektperiode til og med 2021, men kan forlenges forutsatt videreføring og finansiering.  Stillingen er plassert i enhet for vannforvaltning og forurensning i virksomhetsområdet miljø, landbruk og næringsutvikling. Enheten har ca. 15 ansatte med høy fagkompetanse, og vi jobber i hovedsak med forurensning, vannressurs- og fiskeforvaltning. Om prosjektet Fylkesmannen i Innlandet har sammen med vassdragsregulantene i Oppland prosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland». Prosjektets hovedoppgave er å gjennomføre fiskebiologiske etterundersøkelser i regulerte vassdrag. Prosjektet har to tilsatte, en prosjektleder og en prosjektmedarbeider. Den utlyste stillingen gjelder som prosjektmedarbeider.  Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til gjennomføring av fiskebiologiske undersøkelser og fisketiltak, veiledning av lokale fiskerettshavere og fiskerforeninger. Stillingen innebærer en god del feltarbeid, som vil medføre reiser over flere dagers varighet. Kvalifikasjonskrav Vi ønsker at du har: Høyere utdanning innen fiskebiologi/ferskvannsbiologi Erfaring med gjennomføring og rapportering av fiskeundersøkelser Gode ferdigheter med bruk av databaser Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner God muntlig og skriftlig fremstillingsevne Evne til å arbeide målrettet og være resultatorientert Relevant erfaring fra offentlig forvaltning og personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Den som tilsettes må ha førerkort og disponere egen bil. Vi tilbyr Et godt arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver. Nødvendig veiledning og oppfølging innen fagfeltet. Avlønning som førstekonsulent stillingskode 1408 eller rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 450 000-540 000 avhengig av søkers kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. God pensjonsordning i Statens pensjonskasse Fleksibel arbeidstid Prøvetiden er 6 måneder. Spørsmål om stillingen Opplysninger om stillingen gis av seniorrådgiver Ola Hegge tlf. 61 26 60 61, eller avdelingsdirektør Tore Pedersen tlf. 61 26 60 52. Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet   Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne, så langt det er mulig. Denne stillingen krever feltarbeid, og søkere må førerkort/disponere egen bil. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.
Fylkesmannen i Innlandet
26/06/2019
SØKNADSFRIST 25.07.2019 Vil du være med å bidra til gjennomføring og utvikling av god eksamensadministrasjon ved Nord universitet? Nord universitet Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder. Seksjon for eksamen og vitnemål er en enhet i studieavdelingen ved universitetets fellesadministrasjon. Seksjonen har 21 ansatte fordelt på 4 studiesteder, og ledes av kontorsjef som rapporterer til studiedirektøren. Seksjonen har ansvar for eksamen, vitnemål og en del andre studieadministrative oppgaver. Om stillingen Ved Nord universitet, seksjon for eksamen og vitnemål, er det ledig 100% fast stilling som førstekonsulent/ seniorkonsulent. Stillingen har kontorsted Bodø. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene er i hovedsak innenfor fagområdet eksamen, som er et spennende område under stadig utvikling. Stillingen vil også kunne få en del andre oppgaver i seksjonen. Innen fagområdet eksamen ligger blant annet følgende oppgaver: Eksamensplanlegging Ordinær og digital eksamensavvikling Veilede studenter og ansatte i spørsmål om eksamen Saksbehandling av søknader og klager Utviklingsoppgaver og kvalitetssikring av prosesser og rutiner for fagområdet eksamen Løpende driftsoppgaver Hvilke oppgaver den som blir ansatt får, vil avhenge av kompetansen både til den nyansatte og eksamensteamet totalt. Arbeidsoppgavene vil kunne endres etter seksjonens behov. Kvalifikasjonskrav For ansettelse i stilling som førstekonsulent kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelorgrad eller tilsvarende. Videre vil det normalt kreves relevant praktisk arbeidserfaring i forhold til fagfeltet og stillingens innhold. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet. For ansettelse i stilling som seniorkonsulent er det i tillegg en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Gode IT-ferdigheter Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet Erfaring fra universitets- og høyskolesektoren og det studieadministrative systemet FS vil bli vektlagt Erfaring fra offentlig forvaltning, herunder saksbehandlig av søknader og klager Kjennskap til øvrige datasystem vi bruker vil bli vektlagt, herunder Public360, Inspera og Urkund Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig God relasjonskompetanse, fleksibel og løsningsorientert Utviklingsorientert Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig Personlig egnethet vil bli tillagt vekt Vi kan tilby Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 førstekonsulent (kr. 449 300 - 488 000) alternativt 1363 seniorkonsulent (kr. 449 300 - 513 600). Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse. God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i  Statens pensjonskasse Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø En arbeidsplass i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Aktivt bedriftsidrettslag Generell informasjon Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Kontakt Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Kontorsjef Brynjar Jørstad,  brynjar.jorstad@nord.no , tlf 47 32 89 72. Søknad Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 25.07.2019. Bruk gjerne vitnemålsportalen for å dokumentere utdanning. All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.  Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. Referanse: 30071874 Søknadsfrist: 25.07.2019
Nord universitet
19/06/2019
SØKNADSFRIST: 02.07.2019 Om stillingen Det er ledig 100 % stilling som universitetsbibliotekar/førstebibliotekar ved studiested Bodø. Stillingen inngår i seksjon for lærings- og forskningstjenester, som har 11 ansatte fordelt på 7 studiesteder. Arbeidssted er Bodø, men stillingen har arbeidsoppgaver knyttet til flere studiesteder, og vil ha medansvar for samkjøring og utvikling av bibliotektjenester på tvers av studiestedene. Stillingen vil medføre utstrakt samarbeid med fagmiljø ved Nord universitet og innenfor universitetsbiblioteket. Du har gode formidlingsevner, genuin interesse for digital kunnskapshåndtering og utvikling av digitale tjenester i et moderne fag- og forskningsbibliotek. Vi søker en initiativrik, oppsøkende, fleksibel og utadvendt medarbeider med engasjement for undervisning og utvikling av digitale tjenestetilbud. Det vil være en fordel med kunnskap om eller erfaring med åpen publisering. Stillingen har stor kontaktflate og den som tilsettes må drive oppsøkende virksomhet, ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å jobbe selvstendig.  Bibliotektjenesten er i utvikling, den som tilsettes må forvente endringer i arbeidsoppgaver over tid. Tiltredelse snarest. Studiested Bodø har vel 600 ansatte og vel 5400 studenter tilknyttet alle fem fakulteter ved Nord universitet. UB Bodø har 15 ansatte. Arbeidsoppgaver og ansvarsområde Undervisning i informasjonskompetanse og bruk av elektroniske læringsressurser. Veiledning og opplæring til ansatte i informasjonssøk, referansehandtering og akademisk skriving. Systematisk litteratursøk med fokus på kunnskapsoversikt og forskning innen fagfelt. Bidra i arbeidet med å videreutvikle tjenestetilbudet som seksjonen forvalter. Kontakt med fagmiljø for å sikre utvikling av relevante bibliotektjenester. Deltakelse i bibliotekets førstelinjetjeneste. Bidra og delta i nasjonale og internasjonale nettverk. Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen. Kvalifikasjonskrav Utdanning: fortrinnsvis på ph.d.-nivå, minimum fullført mastergrad eller tilsvarende. Bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende bibliotekfaglig utdanning anses som en fordel, men er ikke en betingelse. God IT-kompetanse og kjennskap til digitale verktøy og tjenester i akademia. Det er en fordel med erfaring fra digital formidling og kommunikasjon, videoproduksjon og digitale sosiale medier. God skriftlig og muntlig språkkunnskap i norsk og engelsk. Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, og gode resultater fra relevant skriftlig og muntlig formidling. Erfaring med undervisning og veiledning fra fag- og forskningsbibliotek er ønskelig. Det er ønskelig med erfaring fra forskningsprosesser og akademisk publisering. Det er en fordel med god kjennskap til akademisk publisering, publiseringskanaler og åpen forskning. Kunnskap om offentlig forvaltning og erfaring fra universitets-/høgskolesektoren med teambasert arbeidsform, helst i fag- og forskningsbibliotek, er en fordel. Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet Engasjement og evne til å ta initiativ. Høy arbeidskapasitet og endringsvilje kombinert med gjennomføringsevne innen frister. Serviceinnstilt og fleksibel. Gode samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig og strukturert. God formidlingsevne og lyst og vilje til å drive formidling og veiledning. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Vi kan tilby Vi tilbyr den rette medarbeideren en utfordrende jobb i et faglig variert miljø, med god mulighet for personlig utvikling. Nord universitet har velorganiserte arbeidsforhold og gode velferdsordninger. Stillingen lønnes i Statens regulativ kode 1199 universitetsbibliotekar (LR 25) kr 412 600 – 567 100, alternativt kode 1200 førstebibliotekar (LR24) for søker med ph.-d.-grad, kr kr 486 100 – 621 800, etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Som ansatt ved Nord universitet får du medlemskap i Statens pensjonskasse samt andre velferdsgoder. God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i  Statens pensjonskasse. Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø En arbeidsplass i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Aktivt bedriftsidrettslag Generell informasjon Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Nord universitet, herunder også universitetsbiblioteket, er en institusjon i utvikling. Den som tilsettes må påregne at oppgavene som ligger til stilingen vil kunne endres over tid. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Kontakt Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for lærings- og forskningstjenester, Anders Moe tlf. 75517598, e-post  anders.moe@nord.no , eller fungerende biblioteksjef Heidi Pedersen, tlf. 75517596, e-post:  heidi.lisa.pedersen@nord.no Søknad Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 02.07.2019 All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. Referanse: 30077097 Søknadsfrist: 02.07.2019
Nord universitet
17/06/2019
SØKNADSFRIST: 08.07.2019 Grip sjansen nå til en spennende jobb med muligheter for utvikling Vi søker etter sykepleier eller vernepleier i full stilling (alternativt noe redusert om ønsket) til en sykehjemsavdeling med 28 beboere derav 10 av dem er i skjermet avdeling for demente. Vi har to-delt turnus med arbeid hver 3. helg. Vi tar stor grad av hensyn til de ansatte, så turnusen er mest mulig tilpasset hver enkelts livssituasjon. Ønskede kvalifikasjoner: Autorisasjon som sykepleier / vernepleier. Gode norskkunnskaper (helst bestått B2 prøve i norsk). Ønske om å arbeide i eldreomsorgen og engasjement for det. Hva vi kan tilby: Et godt arbeidsmiljø, arrangementer og møteplasser for alle ansatte (blåtur, personalseminar, julebord osv.), gode muligheter og tilrettelegging for kompetanseheving, kurs, og utvikling. Personalkantine. Boller en dag i uken - varm mat to dager i uken. Lønn: Sykepleier / vernepleier dag: (kr 411 400 – kr 491 500), Spesial-sykepleier/vernepleier dag: (kr 443 500 – kr 517 200). (0 – 16 års ansiennitet). I tillegg kommer for ubekvem arbeidstid. Dette er lønnssatsene fram til årets lønnsoppgjør. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Bjørg Simlenes Nguyen Stillingstittel: Avdelingsleder Mobil: 489 94 073 Kontaktperson: Morten Hauken Stillingstittel: Institusjonssjef Mobil: 489 94 077
Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter
14/06/2019
SØKNADSFRIST: 04.07.2019   Opptatt av utvikling i skolen? Vi søker engasjert  Rådgiver/seniorrådgiver skoleseksjonen Ansvarsområde og oppgaver Oppvekst - og barnevernavdelingen  hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark består av tre seksjoner: barnehage, skole og barnevern. Vi er en engasjert gjeng som er opptatt av utvikling innenfor disse områdene. Nå ønsker vi oss en rådgiver/seniorrågiver som kollega på  skoleseksjonen . Stillingen er fast og kontorsted er Vadsø. Våre oppgaver er varierte og omfattende. Vi skal bidra til at alle barn og unge får et godt utbytte av barnehagen og skolen. Barnekonvensjonen er "vår" lov. Vi skal ivareta barn og unges rettssikkerhet innenfor opplæringsloven, friskoleloven og forvaltningsloven og har oppgaver knyttet til elevers psykososiale skolemiljø. Vi bidrar til kompetanseutvikling og følger opp tilskuddsordninger, eksamen og prøvefeltet. Vi har også oppgaver knyttet til kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling. Vi samarbeider med nasjonale skolemyndigheter, kommunene, fylkeskommunene, universitet, høgskoler og andre. Våre viktigste verktøy er veiledning, informasjon og tilsyn. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har et særskilt ansvar for å koordinere nordsamisk fjernundervisning i hele landet. Dette blir en kjerneoppgave for deg. Du skal også jobbe med: veiledning, tilsyn og klagebehandling tilknyttet opplæringsloven tilskuddsforvaltning oppfølging av eksamen og prøvefeltet oppfølging av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Du må også regne med å få nye og andre oppgaver. Det blir en del reising i jobben - en flott måte å bli kjent med fylkene våre på. Kvalifikasjoner Vi søker etter en utviklingsorientert medarbeider. For å bli vurdert for stillingen må du: ha relevant høyere utdanning fra universitet/høgskole (master – eller tilsvarende). I spesielle tilfeller kan lang og relevant praksis kompensere for manglende formell utdanning ha erfaring fra utdanningssektoren beherske norsk godt både skriftlig og muntlig være vant til å bruke digitale verktøy være strukturert, effektiv og ha gjennomføringsevne kunne jobbe selvstendig og i team Vi ønsker at du: har kjennskap til eller erfaring fra offentlig forvaltning behersker samisk er god på å veilede har erfaring med å analysere data For å bli vurdert som seniorrådgiver, må du ha lang erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning eller fra utdanningssektoren. Som medarbeider hos oss får du... ...flinke og engasjerte kolleger både i Vadsø og Tromsø, utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, høyt tempo og gode muligheter for kompetanseutvikling, nettverksbygging på tvers av fag og fylke, mye frihet og mye ansvar. For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver, tilbyr vi stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 479 600,- kroner til 640 200,- brutto (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om  livet i Vadsø på vds-bloggen . Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.  Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte assisterende oppvekst- og barneverndirektør Katharine Jakola på telefon 78 95 05 59 / 932 84 235 eller leder for skoleeksjonen i Vadsø Liv-Inger Rystrøm på telefon 78 95 03 36 / 94 43 83 20. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettside r. Se  vår Facebookside for videoer og bilder .  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. Nøkkelord: fmtf banner
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
13/06/2019
SØKNADSFRIST: 07.07.2019 Om stillingen Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal i samarbeid med NAV utvikle effektive strukturer for økt kompetanse på NAV-kontorene. Til denne jobben søker vi derfor en erfaren rådgiver/seniorrådgiver med interesse og engasjement for dette. Prosjektstillingen har varighet på 1 år, med mulighet for forlengelse. Prosjektet "Økt kompetanse" skal sette kompetanse og kunnskapsutvikling i system og jobbe for at NAVs medarbeidere har de kunnskapene og ferdighetene de trenger for å få mennesker i arbeid og skape gode brukeropplevelser. Sammen med fire NAV-fylker og fylkesmennene i Trøndelag, Vest-Viken, Vestland, og Troms og Finnmark, legges retningen for hvordan NAV skal jobbe med kompetanse - fra praktiske tilltak til beskrivelse av roller og ansvar. Prosjektstillingen kombineres med andre arbeidsoppgaver på helse- og sosialavdelingens sosial- og familieseksjon. Seksjonen har ansvar for å behandle klagesaker knyttet til sosiale tjenester og utviklingsoppgaver.  I sosial- og familieseksjonen jobber saksbehandlerne tverrfaglig. Vi har bakgrunn som blant annet sosialarbeidere og jurister. Vi jobber hardt og har det travelt, men har mye artig ilag i seksjonen.  Denne stillingen har kontor i Vadsø.  Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for seniorrådgiverstillingen, må du: ha bachelor i sosialt arbeid/sosionom, barnevernspedagog eller annen pedagogisk utdanning ha lang relevant erfaring ha gode samarbeidsevner ha evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter, være en god formidler og trives med å holde innlegg for andre beherske norsk godt både muntlig og skriftlig For å bli vurdert for rådgiverstillingen, må du: ha bachelor i sosialt arbeid/sosionom, barnevernspedagogikk eller annen pedagogisk utdanning ha gode samarbeidsevner ha evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter, være en god formidler og trives med å holde innlegg for andre beherske norsk godt både muntlig og skriftlig Vi ønsker at du: har master i sosialt arbeid, spesialpedagogikk eller andre relevante fag har erfaring fra sosialtjenesten i NAV eller andre relevante deler av NAV har erfaring med opplæring og veiledning av andre Vi tilbyr Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 479 600,- kroner til 640 200,- kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 54 - 70) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om livet i Vadsø på  vds-bloggen . Kommer du langveisfra, kan fylkesmannen vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med seksjonsleder Anita Wahl Nilsen på telefon 78 95 03 51 / 92 40 30 51 eller på e-post:  fmfiawni@fylkesmannen.no , eller assisterende helse- og sosialdirektør Snorre Manskow Sollid på telefon 77 64 21 68 / 913 69 001. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider . Se vår  Facebookside  for videoer og bilder. Den statllige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningen samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentlighetslovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentligjort selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du blir imdlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. Om oss Fylkesmannen  er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø. Fylkesmannen i Troms og Finnmark  har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Både Troms og Finnmark har grenser der tre land møtes. Finnmark grenser til Finland og Russland og Troms grenser til Finland og Sverige. Dette er noen grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord. Helse- og sosailavdelingen  ledes av Anne Grethe Olsen og er inndelt i to seksjoner: helse og omsorg og sosial og familie. Vi arbeider for å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet. Vi formidler statlig styringssignaler slik at tjenestene utvikler seg for å møte fremtidens utfordringer. Dette gjør vi gjennom å forvalte økonomiske tilskudd, veilede kommunene og bidra til å iverksette nasjonal politikk. Viktige oppgaver: Sikre rettssikkerheten til innbyggerne i Troms og Finnmark Trygge sosiale kår og sikre gode og likeverdige tjenester både innen spesialisthelsetjenesten og i kommunene Behandle klager og føre tilsyn Bidra til samordning innad i helsetjenesten Nøkkelord: fmtf banner
Fylkesmannen i Troms og Finnmark