Ledige stillinger:
Klar for ny jobb?

Nyeste stillingsutlysninger

25/09/2018
SØKNADSFRIST: 10.10.2018 Ved enhet for Eiendom og kommunalteknikk er det ledig 100 % stilling som avdelingsingeniør bygg (ID 1175). Enheten har i dag 57 medarbeidere som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø med ansvar for forvaltning og drift av kommunens eiendommer, prosjekt- og byggeledelse ved nybygging og ombygginger, samt for det kommunaltekniske området (vei, vann og avløp) og diverse andre tekniske tjenester. De kommunaltekniske driftsoppgavene er omfattende. Hovedarbeidsoppgaver Daglig ledelse av kommunens driftsavdeling for kommunale bygg Personalansvar og økonomisk ansvar for driftsoperatører og renholdspersonale Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse Utvikling og byggeledelse av rehabiliteringsprosjekter ifb. bestående bygningsmasse Ajourhold av tegningsarkiv Helse, miljø og sikkerhet og internkontroll for arbeidsområdet Saksbehandling, inklusive for politiske utvalg Økonomisk planlegging og budsjettarbeid for området Teknisk vakt – ved eventuelt behov Kompetanse Kvalifikasjonskrav Du må ha minst 3-årig relevant høgskole/universitetsutdanning innenfor fagfeltet . Lederutdanning-/og eller ledererfaring vil være en fordel, men er ikke et absolutt krav. God kunnskap om IKT som verktøy for planlegging, styring og kommunikasjon.  Erfaring/praksis Erfaring med arbeid innenfor relevante fagområder i offentlig eller privat sektorer er ønskelig, men nyutdannede oppfordres også til å søke. Praksis og erfaring innenfor fagområdet bygg blir vektlagt. Erfaring med bruk av digitale planleggings- og prosjekteringsverktøy.  Personlige egenskaper Vi ser etter en  entusiastisk  medarbeider som har evne og vilje til å  drive utviklings-/forbedringsarbeid . Du er opptatt av kvalitet og driftseffektivitet innenfor det fagområdet du har et særlig ansvar. Du må ha lyst til å være med på å skape gode forutsetninger for at alle medarbeidere og kollegaer kan arbeide systematisk og målrettet til beste for kommunens innbyggere. Du jobber systematisk og har gjennomføringskraft samtidig som du er serviceinnstilt. Vi forventer at du bidrar til et tett og konstruktivt samarbeid med øvrige kommunale enheter om oppfølging av politiske vedtak og slik at innbyggerne får oppleve en samkjørt kommunal administrasjon.   Vi tilbyr Spennende og krevende arbeidsoppgaver Konkurransedyktig lønn, god pensjonsordning og fleksibel arbeidstidsordning Muligheter for kompetanseutvikling Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer Mulighet for selvstendig arbeid Øvrig informasjon Tilsetting i stillingen skjer på vilkår som framgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement, herunder 6 mnd. prøvetid. Vi ønsker at vår arbeidsstyrke størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Spørsmål om stillingen rettes til fungerende enhetsleder Ingvar Hanshus. Tlf. 72 40 31 20/917 71 457 eller assisterende rådmann Bodil Brå Alsvik 72 40 30 65/913 11 248. Søknaden registreres elektronisk. Søknadsfrist 10. oktober 2018  
Midtre Gauldal kommune
25/09/2018
SØKNADSFRIST: 15.10.2018 Sammen for mestring og læring  med hode, hjerte og hender.  ROS for alle!  Undervisningsinspektør Rotnes skole Rotnes skole er i et vekstområde i midtre del av Nittedal og i Rotnesområdet med gåavstand til Nittedal togstasjon og bussholdeplass. Skolen har 400 elever fra 1. - 7. trinn.  Rotnes skole er en PALS-skole og har dermed flere skoleomfattende, universelle og spesifikke tiltak for å fremme et inkluderende læringsmiljø. I likhet med Nittedalskolen deltar også Rotnes skole i programmet "Inkluderende læringsmiljø". Dette er et viktig satsningsområde i tråd med nyere forskning. Rotnes skole jobber målrettet med å utvikle og bygge elevens kompetanse innenfor de grunnleggende ferdighetene. Rotnes skole søker en kvalifisert og dyktig inspektør, som fortrinnsvis skal ha ansvar for overgangen småskole- og mellomtrinnet og med ansvar for to til tre trinn avhengig av størrelse på trinnene.  Erfaring fra en PALS-skole er en fordel.  Les mer om skolen vår på  www.nittedal.kommune.no   Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. I hht. Opplæringslovens § 10-9 og Barnehagelovens § 19, samt politiregisterloven § 39, kreves det politiattest for å arbeide med barn- og unge, . Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn og må ikke være eldre enn 3. mnd.I tillegg skal det opplyses om alvorlige volds- og narkotikakriminalitet. Interne søkere må bruke sin private e-postadresse. Arbeidsoppgaver Oppfølging av personal, elever og foresatte i samarbeid med ledergruppen Administrative oppgaver Pedagogisk oppfølgingsansvar og personalansvar Systematisk oppfølging av kvalitet i opplæringen Være med å lede pedagogisk utviklingsarbeid Evne til å lede og å fremme inkluderende læringsmiljø sosialt og fagelig på samtlige arenaer i skolen. Forståelse og god bruk av IKT administrativt og pedagogisk Kvalifikasjoner Relevant lederutdanning og erfaring. Erfaring fra og godkjent undervisningskompetanse i grunnskolen God erfaring med ledelse av læringsprosesser for barn og voksne Utdanning og erfaring i pedagogisk utviklingsarbeid og i skoleledelse, er ønskelig Kompetanse innen området Vurdering for læring og inkluderende sosial og faglig læring Gode IKT-kunnskaper Utdanning Høyskole / Universitet Pedagogikk Språk Norsk Egenskaper Gode samarbeidsevner og god relasjonskompetanse God og tydelig kommunikasjon Målbevisst, ambisiøs og i stand til å motivere og inspirere både elever og ansatte Strukturert, analytisk og systematisk med stor arbeidskapasitet Utviklingsorientert med en kollektiv tilnærming Oppdatert på skoleutvikling og forskning Opptatt av trivsel, mestring og læring Løsningsorientert, fleksibel og godt humør Tåle høyt arbeidstempo og ha evne til å prioritere Du bidrar til et godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% Et godt, trivelig og lærende arbeidsmiljø med gode rammer for medbestemmelse Dyktige og engasjerte medarbeidere Lønnsfastsetting ved tilsetting ut fra tariffavtale i KS Gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Gunn Åse Karlsen Stillingstittel: Enhetsleder Telefon:  67 06 69 20
Nittedal kommune
25/09/2018
SØKNADSFRIST: 05.10.2018 Leka kommune tilsetter sykepleiesjef i fast 100 % stilling med tiltredelse 1.1.2019. Leka sykestue  er en sykeheim med 10 faste sengeplasser i enerom, kommunalt akutt døgntilbud og mottak av tidlig utskrevede sykehuspasienter. Kommunelegen går visitt regelmessig, og er ellers tilgjengelig etter behov. Legekontoret er i samme bygning. Fysioterapeut og tannlegekontor er også i samme bygning. Tannlege og tannpleier har faste kontordager, og tilbyr blant annet hjelp til institusjonsboere og andre som kan ha problemer med å reise til tannlege. Organisasjon, ansvar og oppgaver: Som sykepleiesjef får du en jobbhverdag sammen med kompetente og trivelige ansatte, og du får erfare hvordan en liten organisasjon jobber effektivt og løsningsorientert, både innenfor og på tvers av fagområder. Leka kommune har fokus på kompetanseheving og utvikling generelt, og du kan som sykepleiesjef være med på denne prosessen på ditt område.  Leka kommune har flat struktur og stillingen rapporterer direkte til rådmannen. I tillegg til sykepleiesjef i hel stilling, er det tilsatt assisterende sykepleiesjef som utgjør 20 % stilling. Den som blir tilsatt vil få et variert og utfordrende arbeid innenfor et bredt fagområde.  Stillingen har overordnet faglig og administrativt ansvar for resultat, økonomi/ budsjett og personell. Lederansvar for hjemmebaserte tjenester inkludert BPA, institusjon med kjøkken og vaskeri, psykisk helsevern, ansvarsreformen og koordinering av rehabilitering.  Kvalifikasjonskrav: Autorisert sykepleier med lederutdanning og ledererfaring. Manglende lederutdanning kan delvis kompenseres med relevant erfaring. Vi ønsker en engasjert, positiv og målrettet leder som samarbeider godt med alle nivåer i organisasjonen. Personlig egnethet vektlegges ved tilsetting. Andre forhold: Aktuelle kandidater kalles inn til intervju. Tilsetting skjer på de vilkår som følger av gjeldende sentrale lover, regler og avtaler, samt kommunale vedtekter. I og med at dette er en lederstilling, avtales det personlig lønn.  Leka kommune tilbyr god pensjons- og forsikringsordning. Søknad med CV, referanser og kopi av attester sendes post@leka.kommune.no  Krav til kompetanse Sykepleierautorisasjon Lederutdanning Ledererfaring Ønsket kompetanse Ledererfaring Praktiske opplysninger Ansettelsesform: Fast Omfang: Heltid Antall stillinger: 1 Arbeidsdager: Ukedager Arbeidstid: Dagtid Oppstart: 01.01.2019 Arbeidssted: Skeisveien 113, 7994 LEKA Kontaktinformasjon Kontaktperson: Solveig Slyngstad Tittel: Rådmann Telefon: 92046451 E-post:  solveig.slyngstad@leka.kommune.no   Søknad Søknad sendes til:  post@leka.kommune.no  
Leka kommune
25/09/2018
SØKNADSFRIST: 10.10.2018 Os kommune og Fusa kommune skal slå seg saman til ein kommune frå 01.01.2020. Vi søkjer etter ny biblioteksjef som vil vere leiar for Os folkebibliotek fram til samanslåing og deretter gå inn som biblioteksjef i nye Bjørnafjorden kommune. Biblioteket er ein avdeling i Kultureininga.   Vi søkjer etter ein biblioteksjef som vil vere med å utvikle eit felles folkebibliotek i Bjørnafjorden kommune i tråd med nasjonale føringar og lokale planar.   Biblioteksjefen vil ha eit særleg ansvar for å utvikle og marknadsføre folkebiblioteket sin rolle i lokalsamfunnet. Du har fokus på fokebibliotekets klare samfunnsoppdrag som arena for læring og kulturoppleving. Kvalifikasjonar   Godkjent bibliotekarutdanning på minst bachelornivå. Utanlandsk utdanning må vere NOKUT godkjend.   Vi søkjer ein biblioteksjef som er dyktig personalleiar og har: - evne til å inspirere andre og bidra til arbeidsglede  - evne til samarbeid og å skape gode relasjonar internt og eksternt - kompetanse på endringsleiing og kulturbygging   Du driv fagleg utvikling av biblioteket saman med dei tilsette i blioteket: - du har god kompetanse i bruk av biblioteksystem og andre digitale verktøy og sosiale media.  - du har litteraturkompetanse og formidlingsglede. - du kan utvikle biblioteket som møteplass og debattarena   Du driv forvaltningsleiing gjennom å: - følgje opp kvalitetssystem, lovverk og kommunale satsingar - ha ei strukturert arbeidsform og god økonomistyring   Praksis frå folkebibliotek er ein fordel.   Leiarerfaring og personlege eigenskapar vil bli vektlagt. Vi ønskjer ein biblioteksjef som er positiv, fleksibel, engasjert og samfunnsinteressert, har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.   Må ha sertifikat.   Nynorsk er målforma i kommunen.   Vi gjer merksam på at du må leggja fram politiattest. Vi tilbyr   Ei spanande leiarstilling i eit folkebibliotek i utvikling. Gode pensjons- og forsikringsordningar og løn etter avtale. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Lisbeth Lunde Axelsen Stillingstittel: Kultursjef Telefon:  56 57 52 07  /  950 89 833 Kontaktperson: Grete Byrkjeland Stillingstittel: Nestleiar kultur Telefon:  56 57 51 38  /  948 53 607
Os kommune i Hordaland
25/09/2018
SØKNADSFRIST: 20.10.2018 Er du en inkluderende og involverende leder? Det er ledig 100% fast stilling som kommunalsjef helse-og omsorg.  Kommunalsjefen har totalt personal-, økonomi- og fagansvar innenfor enhetens fagområde og rapporterer til rådmannen og inngår i strategisk ledergruppe. Kommunestyret i Lødingen har vedtatt et spennende omstillingsprogram for enhet helse og omsorg. Omstillingsprogrammet tar utgangspunkt i etablering av en omsorgstrapp i Lødingen og en nødvendig tilpasning av enhetens drift og tjenester til dette. Prosessen med omstillingen er beregnet til å ta 2 år og starter nå høsten 2018. Den nye kommunalsjefen får en sentral rolle i å lede dette arbeidet.  Oppgaver som skal utføres  Sørge for utvikling av enheten i tråd med omsorgstrappen  Sørge for at enheten holder budsjett og har god økonomistyring  Sørge for relevant kompetanse med gode fagmiljøer, god ledelse og god internkontroll  Utvikle tjenesteproduksjonen ved hjelp av velferdsteknologi  Effektiv tjenesteproduksjon også gjennom samarbeidsløsninger når gevinst av stordriftsfordeler skal benyttes til å gi bedre tjenester for innbyggerne  Kompetanseområder   God forståelse for lederskap og erfaring fra personalledelse og linjeledelse med dokumenterte resultater i forhold til økonomi, tilstedeværelse og tjenestekvalitet  Tydelig og god kommunikasjon, både i det offentlige rom og internt  God organisasjonsforståelse og evne til å arbeide i grensesnittet administrasjon og politikk  Erfaring fra tjenesteutvikling og nytenkning, gjerne med brukerinvolvering  God økonomiforståelse og forståelse for rammebetingelser  Bred/dyp kunnskap innen ansvarsområdet  God skriftlig og muntlig fremstillingsevne  Høyere utdanning på min bachelor-nivå, og som er relevant for ansvarsområdet  Personlige egenskaper:  Inkluderende og involverende ledelse og gode relasjonelle egenskaper  Evne til økonomifokus kombinert med faglig integritet  Evne til å begeistre og motivere  Etterrettelig, høy integritet, beslutningsdyktig, målrettet og gjennomføringssterk  Effektiv, løsningsorientert og med stor arbeidskapasitet  Analytisk, evne til å tenke helhet og strategisk  Lødingen kommune kan tilby:  En utfordrende og spennende jobb med store utviklings- og påvirkningsmuligheter  Lønn etter avtale. Engasjerte og gode kollegaer i et godt arbeidsmiljø Tilsetning på vanlige vilkår. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning  Stillingstittel : Kommunalsjef  Arbeidssted : Lødingen rådhus  Tjenestested : Lødingen kommune  Lødingen kommune er opptatt av mangfold og vil oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, nasjonal og etnisk bakgrunn. Søkere vil få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten. Ønsker om unntak fra dette vurderes i hvert enkelt tilfelle basert på Offentleglova, som forplikter kommunen å offentliggjøre informasjon som søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Organisasjonsmessige endringer over tid må påregnes.  Nærere opplysninger om stillingen, får en ved å henvende seg til: rådmann Kjetil Skjeie tlf: 976 52 967, e-post: postmottak@lodingen.kommune.no eller ved å gå inn på Stilling ledig.  Lødingen kommune oppfordrer alle våre søkere å søke på stillingen via vårt digitale søknadssenter. Trykk på knappen "Søk nå" på denne siden. SØKNADSFRIST: 20.10.2018  
Lødingen kommune
25/09/2018
SØKNADSFRIST: 18.10.2018 Båtsfjord skole er en 6-10 skole med ca. 30 ansatte og ca. 130 elever. De siste årene har hele skolen deltatt i "Ungdomstrinnet i utvikling" med skriving i alle fag, og de har ressurslærere i lesing, skriving og regning. Båtsfjord kommune søker derfor etter følgende undervisningspersonell: Inntil to vikariat ved Båtsfjord skole for skoleåret 2018/2019, med mulighet for forlengelse evt fast tilsetting. Vi ønsker:  Allmennlærere som er godkjent etter kompetanseforskriften. Fagønsker norsk, engelsk og spesialundervisning. Vi tilbyr:   Nedskriving av studielån, lavere skatt og reduserte strømpriser i Nord-Troms og Finnmark, se www.finnmark.no/finnmarkskalkulator.jsp Avlønning i henhold til hovedtariffavtalen, lokale avtaler gir begynnerlønn på kr 478.400 for adjunkt. Gode lokale lønnstillegg for relevant videreutdanning Utenlandske søkere må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig, og utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT og Utdanningsdirektoratet. Før tiltredelse må gyldig politattest fremlegges, jfr Opplæringslovens § 10-9. For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser. Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlista, jfr. offentleglova § 25.  For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:   Skolefaglig rådgiver Øyvind Hauken, mail:  oyvind.hauken@batsfjord.kommune.no , tlf 419 32132 Vi behandler kun søknader registrert elektronisk via www.jobbnorge.no, se link på denne siden. 
Båtsfjord kommune
25/09/2018
SØKNADSFRIST: 18.10.2018 Voksenopplæringa holder til i leide lokaler, samlokalisert med den videregående skolen i kommunen. I forbindelse med tilbud om grunnskole for voksne, ønsker vi å utvide staben vår fra 2 til 3 årsverk. Båtsfjord kommune søker derfor etter følgende undervisningspersonell: Inntil en 100 % stilling for skoleåret 2018/2019, med fokus på grunnskoleopplæring for voksne. Mulighet for forlengelse eller fast stilling. Vi ønsker:  Allmennlærere som er godkjent etter kompetanseforskriften. Fagønskker er norsk, norsk som andrespråk, engelsk, matematikk, samfunnsfag, naturfag, krle og migrasjonspedagogikk/spesialpedagogikk. Vi tilbyr:   Nedskriving av studielån, lavere skatt og reduserte strømpriser i Nord-Troms og Finnmark, se www.finnmark.no/finnmarkskalkulator.jsp Avlønning i henhold til hovedtariffavtalen, lokale avtaler gir begynnerlønn på kr 478.400 for adjunkt. Gode lokale lønnstillegg for relevant videreutdanning Utenlandske søkere må beherske godt norsk både muntlig og skriftlig, og utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT og Utdanningsdirektoratet. Før tiltredelse må gyldig politattest fremlegges, jfr Opplæringslovens § 10-9. For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser. Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlista, jfr. offentleglova § 25.  For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:   Skolefaglig rådgiver Øyvind Hauken, mail:  oyvind.hauken@batsfjord.kommune.no , tlf 419 32132 Vi behandler kun søknader registrert elektronisk via www.jobbnorge.no, se link på denne siden. 
Båtsfjord kommune
25/09/2018
SØKNADSFRIST: 08.10.2018 Flora kommune har sidan 2015 hatt prosjektet LEV VEL – kultur og eldre. Dette er eit tverrfagleg prosjekt for å skape aktive og meiningsfulle kvardagar til eldre. 20% av stillinga er å vere koordinator for frivillige i omsorgstenesta. Vi ynskjer å fokusere på førebyggjande helsearbeid med innhald, livskvalitet, tryggleik og meistring for eldre i kvardagen. Det er eit mål at alle skal ha høve til å bu heime lengst mogleg og motta individuelle tilrettelagte tenester. Vi ynskjer å tilrettelegge tenester for personar med demens slik at den enkelte og dei pårørande opplever meiningsfulle dagar. Dagsenteret er og blir sentralt i dette arbeidet. Dei nasjonale føringar seier at innan 2020 skal ein ha eige tilbod til personar med demens.  Dagsenteret er eit tilbod for: - eldre, heimebuande som treng kvardagsaktivitetar. - heimebuande personar med demens. - avlastning for heimebuande eldre. Om stilling Dagtilbodet har base på Allhuset i Eikefjord. Det har ope fem dagar i veka.  For meir informasjon kontakt avdelingsleiar Evy Renate Bjørnseth tlf. 41 53 49 18. Arbeidsoppgåver - sikre heilskapstenking i dagleg drift  - planlegge og gjennomføre daglege aktivitetar, i samarbeid med tilsette - implementere aktiv omsorg gjennom individuell kartlegging, gjennomføring og systematisk dokumentasjon - tett samarbeid med frivilligsentral og frivillig sektor - planlegge og gjennomføre inntak av nye brukarar i samarbeid med heimetenesta og tildelingseining - samhandle med brukarar og pårørande  - vere med å utvikle morgondagens organisering av dagtilbod for eldre Personlege eigenskapar - gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i team, samt evne til å arbeide sjølvstendig og tenke heilskapleg - fleksibel, løysningsorientert og ha evne til nytenkning - du kan vise til gode kommunikasjons- og samarbeidsevner - du har fokus på service - personlege eigenskaper vil bli vektlagt  Kontakter Navn: Trond E. Ramstad Olsen Tittel: Personalsjef E-post:  trond.ramstad.olsen@flora.kommune.no Mobil: 41530112
Flora kommune
25/09/2018
SØKNADSFRIST: 21.10.2018 Sykepleiere I seksjon for Helse- sosial og omsorg (HSO) er det ledig stillinger som sykepleiere. 1 fast 100 % stilling som sykepleier i Ibestad sykehjem. 1 fast 100 % stilling som sykepleier i hjemmetjenesten 1 vikariat 100 % stilling som fagansvarlig i hjemmetjenesten til 01.10.2019. Stillingen i sykehjemmet er turnus med arbeidshelger. Stillingene i hjemmetjenesten er også turnus. Pr. tiden med vakter dag/aften, langvakter og arbeid hver 4. helg, og fri hver 4. uke. Det søkes dispensasjon årlig for å gå lange vakter.  Kvalifikasjonskrav : Autorisasjon som sykepleier. Relevant tilleggsutdanning samt relevant praksis fra kommunal pleie/omsorgstjeneste er ønskelig. Gyldig politiattest, etter Helse- og omsorgstjenesteloven må leveres før tiltredelse.  Helsefagarbeidere og hjemmehjelp I avdeling for hjemmetjenester er det ledig stillinger som helsefagarbeidere og hjemmehjelp. 1 fast stilling 87,8 % helsefagarbeider 1 fast stilling 50 % helsefagarbeider 1 fast stilling 40 % helsefagarbeider 1 fast stilling 50 % hjemmehjelp – kun dagtid. 1 vikariat 70 % stilling kun nattevakter Ved sykehjemmet er det ledig mange små faste deltidsstillinger i helg, som helsefagarbeider i størrelsesorden opp til ca 20 %.  Stillingene inngår i turnus med arbeid hver 3. eller hver 4. helg. Stillingene med arbeid hver 4. helg har deltvakter, og fri hver 4. uke. Kvalifikasjonskrav: Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier. Relevant tilleggsutdanning samt relevant praksis fra kommunal pleie/omsorgstjeneste er ønskelig. Gyldig politiattest, etter Helse- og omsorgstjenesteloven må leveres før tiltredelse.  Personlige egenskaper (gjelder for alle stillinger) : Gode samarbeidsevner Være selvstendig og strukturert Ha evner til å tenke og utføre helhetlig sykepleie Være opptatt av at pasienter/brukere skal ha gode og meningsfylte dager Være fleksibel og løsningsorientert og ha god evne til omstilling Tydelig og trygg i rollen som fagperson Jobbe aktivt for å bidra til et godt arbeidsmiljø Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet   Vi tilbyr: Vi er en organisasjon med høy kompetanse Interessante arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Sykepleiere tilbys et brutto rekrutteringstillegg på 50.000 kr (skattepliktig). Ibestad kommune kan dekke deler av flytteutgiftene, jfr. internt flyttereglement. God pensjonsordning  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester vil bli etterspurt ved behov. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via  Jobb Norge  vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere din CV i programmet. Nærmere opplysninger om stillingen, får du ved å henvende deg til: Ibestad kommune v/ enhetsleder sykehjem Hilde Danielsen, tlf:  46 86 03 57,  enhetsleder hjemmetjenesten Anne Nordhaug, tlf:  48 21 07 21,  eller HSO-leder Anita Dahl Solbakken, tlf:  90 96 69 23 Ibestad kommune har tlf: 77 09 90 00.
Ibestad kommune
25/09/2018
SØKNADSFRIST: 05.10.2018 Om teneste og stilling Tiltakstenesta søkjer nye engasjerte medarbeidarar som ønskjer seg ein meiningsfull og utfordrande jobb. Flora kommune og tiltakstenesta er i utvikling og vi får stadig nye og spanande oppgåver. Vi er difor på jakt etter deg som ynskjer å jobbe hos oss i ein kortare eller lengre periode. Vi har behov for ein 10 årsverk i 3-delt turnus med arbeid kvar tredje helg. I tillegg har vi behov for deltid og helg i varierande storleik. Det er engasjementstillingar med 1 års arbeidskontrakt. For fleire opplysningar om arbeidsoppgåvene ta kontakt med tenesteleiar eller avdelingsleiar. Du må like å jobbe med menneske og ha god kommunikasjonsevne. Har du godt humør, likar å jobbe sjølvstendig og å ta ansvar så kan du være personen vi søker. Vi søker primært etter personar med relevant helsefagleg eller sosialfagleg høgskuleutdanning. Erfaring vil bli tillagt vekt ved manglande formalkompetanse. Du vil få god og naudsynt opplæring. Det vert lagt vekt på personlege kvalifikasjonar og eigenskapar. Kort om oss Brukarane våre er ulike i alder og har ulike psykosoiale og/eller rusrelaterte utfordringar. Vi har ein ressursorientert og humanistisk tilnærming og har fokus på meistring og individuelle utviklingsmål hos våre brukarar. Vi har eit høgt fagleg nivå. Vi har stort fokus på arbeidsmiljø og trivsel for tilsette, og søker deg som kan vere med og oppretthalde og bidra til godt arbeidsmiljø. Arbeidsoppgåver Arbeid med menneske med rusrelaterte og/eller psykososiale vanskar er utfordrande og givande. Vårt mål er å ta i vare brukarane sin identitet, eigenverd og sjølvstendigheit. Samarbeid på tvers av faggrupper er avgjerande for at brukarane skal få best mogleg tilbod. Tilsetting skjer på vilkår av gjeldande lover, reglar og tariffavtaler. Ved tilsetting vil det bli kravd politiattest. Kontakter Navn: Trond E. Ramstad Olsen Tittel: Personalsjef E-post:  trond.ramstad.olsen@flora.kommune.no Mobil: 41530112
Flora kommune