31/10/2017

Professor / førsteamanuensis / førstelektor i rettsvitenskap

  • Høgskulen på Vestlandet
  • Haugesund, Norge
Høgskole - Universitet Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse



SØKNADSFRIST: 21.11.2017

Høgskulen på Vestlandet har ledig fast stilling som professor / førsteamanuensis / førstelektor i rettsvitenskap ved Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag i Haugesund.  

 Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag er i dag organisert i ingeniørutdanning, økonomiske fag og nautikk. I forbindelse med fusjonen er organisasjonen under omstilling og fra 1. januar 2018 vil det være etablert et nytt Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap ved HVL, med utdanninger i alle de tre regionene som HVL omfavner. Det nye fakultetet vil ha ca. 120 faglig ansatte og ca. 200 studenter. Retningene innenfor fakultetet omfatter økonomiske og administrative fag, samfunnsfag og nautikk. Fakultetet vil tilby utdanningsprogram på bachelor- og masternivå innen innovasjon og ledelse, organisasjon og ledelse og maritime operasjoner. I tillegg tilbyr vi phd-utdanning i nautiske operasjoner.

Den utlyste stillingen er p.t. organisatorisk knyttet til ATØM ved nautikkfag. Arbeidssted for stillingen er Haugesund.

 Om stillingen:

Høgskulen på Vestlandet har ledig fast professor / førsteamanuensis / førstelektorstilling i rettsvitenskap fra 1. januar 2018 ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Institutt for maritime fag, Campus Haugesund.

 I høgskolens ulike studieprogram er det flere rettsvitenskapelige emner på bachelor- og masternivå. Ved institutt for maritime studier er særlig havrett, internasjonalt maritimt regelverk og sjørett aktuelle emner. Fakultetet ønsker å videreutvikle utdanningstilbudene sine på ulike nivå, og den som ansettes forventes å bidra i dette arbeidet. Undervisningsoppgaver vil være tilknyttet instituttets og fakultetets ulike program. Den som ansettes har undervisnings-, forsknings- og utviklingsansvar for relevante emner og innenfor sitt fagområde. I tillegg forventes det at den ansatte er delaktig i utviklingen av våre etter- og videreutdanningstilbud.

 Forskning relevant for det maritime satsingsområdet vil være aktuelt. Alle fast ansatte kan årlig søke tid internt til FoU-prosjekter. I tillegg forventes det at den ansatte aktivt søker eksternfiansierte forskningsprojekter. Forskningsoppgavene i stillingen er tilknyttet forskningsprogrammet MarSafe.

 Høgskulen på Vestlandet har fokus på digitalisering, og den ansatte må kunne gi veiledning, undervisning og vurdering via digitale medier.

 Ansvars- og arbeidsoppgaver:

• Selvstendig eller teambasert undervisning av bachelor-, master- og/eller phd-studenter
• Veiledning og oppfølging av studenter innenfor aktuelt fagområde
• Sensur og vurderingsarbeid
• Videreutvikling av emner, studieprogram, samt utvikling av studietilbud
• Forskningsoppgaver tilknyttet relevante områder innenfor instituttets satsingsområde
• Deltakelse i og utvikling av det internasjonale forskningsfeltet og styrking av samhandling med næringen og relevante myndigheter

 
Kvalifikasjoner:

• Søkere må ha doktorgrad i rettsvitenskap
• Undervisningserfaring fra høyere utdanning, gjerne innenfor aktuelt fagområde
• Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte nasjonale eller internasjonale standarder
• Solid og bred bakgrunn og forskningskompetanse innen rettsvitenskap
• Erfaring fra nasjonal og internasjonal publisering og forskningsledelse
• God forståelse for reguleringen av maritim sektor i Norge og de internasjonale reguleringene denne bygger på

 Ønskede kvalifikasjoner:

• Interesse for og erfaring med bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen
• Erfaring fra, eller motivasjon til, å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forsking
• God og oppdatert kjennskap til fagområdene fra undervisning og maritim næring
• Pedagogisk kompetansedokumentert gjennom praktisk-pedagogisk utdanning eller kortere kurs i høgskolepedagogikk. Søkere som ikke har slike kvalifikasjoner kan tilsettes med plikt til å kvalifisere seg innen 3 år. Kurs innen høgskolepedagogikk vil bli tilbudt

 
Personlige egenskaper:

• Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på engelsk og norsk eller annet skandinavisk språk. Søkere må kunne dokumentere norskkunnskaper slik at de kan undervise på norsk
• Gode samarbeidsevner og motivasjon for å dele kunnskap – både overfor studenter og ansatte fra ulike fagområder
• Selvstendig, ryddig og systematisk
• Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

 
Sakkyndig vurdering:

Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget ved Høgskulen på Vestlandet ved nærregion Stord/Haugesund. Søkere til vitenskapelige stillinger skal bedømmes av en sakkyndig komité. En sakkyndig komité med tre medlemmer vil vurdere søknadene. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

 Vi tilbyr:

Stillingen er lønnet etter Statens lønnsregulativ i stillingskode professor 1013 / førsteamanuensis 1011 / førstelektor 1198. Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

• Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
• Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving – og utvikling
• Godt sosialt miljø
• Fleksitid i henhold til Særavtale om fleksibel arbeidstid i staten
• Muligheter for trening i arbeidstida

 
Hvordan søke på stillingen?

Søknad og CV sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen søknadsfristen.

 Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurderte med den informasjonen som foreligger i Jobbnorge når søknadsfristen går ut.

 Hvis vedleggene overskrider 15 MB til sammen må de komprimeres før opplasting eller legge ved lenke til særlig store dokument/publikasjoner. Dette finner du mer om under "Vedlegg" i søknadsprosessen. Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget.

 Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

 Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen

 Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Høgskulen på Vestlandet er en IA-bedrift.

 Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

Studieleder nautikk, Johanne Marie Trovåg; johanne.trovag@hvl.no , tlf: 52 70 27 29 / 91 37 26 53.

Ansettelsesform

Fast

Søk nå