09/03/2018

Psykolog 100% fast stilling - Eining Barn og familie

  • Kvinnherad kommune
  • Kvinnherad, Norge
Psykolog

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 02.04.2018

Ved Eining Barn og familie, avdeling Tiltak og ressursar, er det ledig 100% fast stilling som psykolog. I samband med den statlege satsinga med mål om å rekruttere psykologar til kommuane, har Kvinnherad kommune blitt tildelt tilskot for å opprette ei 100% psykologstilling i det tverrfaglege samarbeidet for barn og unge. Psykologstillinga er forankra i helse- og omsorgstenestelova. Tilbodet er eit lågterskeltiobod - lett tilgjengeleg, gratis og utan henvising.

Eininga har i dag tilsett psykologspesialist i psykologstilling, med hovudfokus på dei yngste borna 0-5 år, samt dei over 15 år. Det er eit mål å sikre tilbod om psykologkompetanse til ei breiare målgruppe, auke fokus på tverrfagleg samarbeid, og auke system- og samfunnsretta arbeid. På bakgrunn av dette, ønskjer ein no å tilsetje ein psykolog til i eininga. Arbeidsområder vil vere både i høve PPT, barnevern, helsestasjon og andre førebyggande tiltak for barn, unge og deira familiar. Det er målsetting om eit nært samarbeid mellom dei to psykologstillingane.

 

Arbeidsoppgåver

Hovudarbeidsoppgåver for stillinga:
- Tilbod til barn/unge og deira familiar i aldersgruppa 0 - 20 år, med hovudvekt på gruppa 5-15 år.
- Psykologen vil delta i tverrfagleg samarbeid med skular, barnehagar og andre relevante instansar. 
- System- og samfunnsretta arbeid
- Førebyggande arbeid/lågterskeltilbod
- Utgreiing/behandlingsoppgåver og oppfølging av barn og unge
- Kartlegging/relevante testar 
- Råd og rettleiing til barn, unge og deira foreldre

 

Vi søkjer

Vi søkjer etter psykolog.

Det vil bli lagt særleg vekt på;
- evne til samarbeid
- evne til å arbeide sjølvstendig
- arbeide målretta, systematisk og strukturert
- at ein er eigna for arbeid med foreldre, barn og ungdom
- vilje til å tenke alternativt og tverrfagleg
- gode kommunikasjonsevner, norsk munnleg og skriftleg

Det er rom for å utforme stillingsinnhaldet i samarbeid med den som vert tilsett.

Den som vert tilsett må ha sertifikat og disponera bil.

Ved tilsetjing vert det stilt krav om politiattest av ny dato.

Vi tilbyr

Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML.
Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP.
Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd.
Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar.
Eit positivt arbeidsmiljø med høve til faglege utfordringar
Utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
Konkurransedyktig løn
Høve til relevante kurs
Støtte til utdanning evt. støtte til spesialisering
Gode høve til friluftsliv både sommar og vinter
Varierte kulturtilbod
Gode oppveksttilhøve for barn

Søknad vert å senda

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert.

Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Kontakter
Monika Høyer Haugland
Einingsleiar
E-post monika.hoyer.haugland@kvinnherad.kommune.no 
Mobil 47844074

Vigdis Gammelsæther
Avdelingsleiar Tiltak og ressursar
E-post vigdis.gammelsaether@kvinnherad.kommune.no 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå