Fylkesmannen i Hedmark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi skal arbeide for at statlig politikk kan bli fulgt opp i fylket. Vi har oppdrag fra 12 departementer og 9 direktorater og er organisert i 6 avdelinger. Vi har sektorvise forvaltningsoppgaver som tilsyn, klagebehandling og veiledning, samt at vi skal bidra til et helhetlig perspektiv overfor kommunene. Vi driver også kompetanseheving og bidrar til utvikling innenfor våre ansvarsområder. 

11/05/2018
SØKNADSFRIST: 31.05.2018 Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland vil bli sammenslått til ett embete fra 1. januar 2019, hvor helse- og omsorgsenheten vil bli plassert på Lillehammer. Den stillingen som er ledig nå er foreløpig plassert i en egen helse- og omsorgsavdeling på Hamar. Avdelingen behandler klager og fører tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. Avdelingen har også rådgivnings- og forvaltningsoppgaver overfor helse- og omsorgstjenesten etter oppdrag fra Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet. Stillingen inngår i team sammen med lege, sykepleier, jurist o.a. Avdelingen har nå 16 ansatte. Vi har ledig stilling for jurist - (helse- og omsorgsområdet). Arbeidsoppgaver: Hendelsesbaserte klage- og tilsynssaker i helse- og omsorgstjenesten. Planlagt tilsyn både i spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Behandling av rettighetsklager etter pasient- og brukerrettighetsloven (rett til nødvendig helsehjelp m.m.). Råd og veiledning til kommuner, helse- og omsorgstjeneste og helsepersonell. Kvalifikasjoner: Juridsk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Det er ønskelig med erfaring og kunnskap om tilsynsarbeid overfor helse- og omsorgstjenesten. Annen relevant erfaring fra offentlig virksomhet kan også være aktuelt. God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt. Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og bredt tverrfaglig arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og muligheter for trening i arbeidstiden. Noe reisevirksomhet må påregnes. Stillingene avlønnes som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 525.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder. Kontorsted er på Hamar i 2018. Fra 1.1.2019 blir Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland slått sammen, og kontorstedet flyttes til Lillehammer. Fra samme dato endres organisering av embetet, og stillingen vil inngå i virksomhetsområdet "helse/omsorg, sosial, barnevern og oppvekst/utdanning". Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Arne Throndsen tlf. 62 55 13 52.
Fylkesmannen i Hedmark Hamar, Norge
11/05/2018
SØKNADSFRIST: 31.05.2018 Kommunalavdelingens hovedoppgaver er arbeid med plan- og bygningsloven, vergemålsloven, lov og forskrift om fri rettshjelp, kommuneloven og kommuneøkonomi. I tillegg er det arbeidsoppgaver knyttet til forvaltningsloven, offentlighetsloven. En rekke andre forvaltningsoppgaver er også lagt til Kommunalavdelingen. Avdelingen har idag 15 ansatte. Vi har ledig stilling som økonom. Kvalifikasjoner Det kreves høyere utdanning innen økonomi, minimum på bachelornivå Det er ønskelig med efraring med kommuneøkonomi eller annen relevant praksis God kompetans på Exel og bruk av IKT-verktøy Stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig Samarbeidsevne og evne til å skape tillitt God muntlig og skriftlig framstillingsevne, Arbeidsoppgaver Behandling av kommunale budsjetter og økonomiplaner, herunder lovlighetskontroll Behandling av kommuneregnskap Administrering av ROBEK-systemet Fordeling av skjønnsmidler til kommunene Administrere fordeling av tilbakeholdt skjønnsmidler til prosjekter og andre tiltak, bruk av digital base - ISORD Generell veiledning overfor kommunene om kommuneøkonomi (mot politikere og adm.) Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt. Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og bredt tverrfaglig arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og muligheter for trening i arbeidstiden. Noe reisevirksomhet må påregnes. Stillingene avlønnes som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 525.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Tilsetting skjer etter gjeldende lover, instrukser og reglement. Prøvetiden er 6 måneder. Fra 1.1.2019 blir Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland slått sammen, og hovedkontoret flyttes til Lillehammer. Fra samme dato endres organisering av embetet, og stillingen vil inngå i virksomhetsområdet Beredskap, justis, kommunal, vergemål og samordning. Dette virksomhetsområdet skal ha kontorsted Hamar. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Bernhard Caspari tlf. 62 55 10 75.
Fylkesmannen i Hedmark Hamar, Norge