Vi har 101 aktive utlysninger

Én av dem kan være din drømmejobb

Nyeste stillingsutlysninger

17/11/2017
SØKNADSFRIST: 15.01.2017 Ved Historisk institutt, Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda er det ledig eit heiltids engasjement som førsteamanuensis/høgskulelektor i eldre historie frå 1.8.2018 til 31.7.2019.   Historisk institutt tilbyr forutan emne på 100-nivået (tidlegare grunnfagsnivå) skiftevis 15-studiepoengsemne på 200-nivå i globalhistorie, spansk historie, norske kystsamfunn og lokal-, familie og mikrohistorie. Andre emne er under planlegging. Instituttet tilbyr saman med Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag eit mastergradsstudium i Kulturmøte. Forutan masteroppgåva på 60 studiepoeng blir det gitt undervisning i eit vitskapsteoretisk emne og skiftevis fem kulturhistoriske emne på 15 studiepoeng kvar: Nasjon, kultur og region, Brennpunkt Midt-Austen, Al-Andalus (eldre spansk historie), Mikrohistorie, Migrasjon, kjønn og religion. Tilsette ved Historisk institutt tar også del i annan mastergradsutdanning ved Høgskulen i Volda. Den som blir tilsett i stillinga, skal ta del i den ordinære undervisninga, samt rettleiing av studentar i eldre norsk og internasjonal historie. For stilling som førsteamanuensis i historie blir det kravd norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarande utanlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarande nivå dokumentert ved vitskaplege arbeid av same omfang og kvalitet. Søkar bør ha mykje av forskinga si på perioden før ca. 1550. Søkarar må ha høgskule-/universitetspedagogikk eller praktisk pedagogisk utdanning. Søkarar utan pedagogisk utdanning vil også bli vurdert til stillinga. Søkjarar kan verte kalla inn til intervju og/eller prøveundervisning. Personlege eigenskapar vert vektlagt. Undervisningsspråket er norsk, og søkaren må beherske norsk skriftleg og munnleg. Kontorstaden er ved Høgskulen i Volda. Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering. Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse. Stillinga er løna etter kompetanse og kvalifikasjonar i statens lønsregulativ i normal årsløn for denne stillingskoda ved Høgskulen i Volda: Førsteamanuensis 1011 frå kr 548 200 – 673 800/ høgskulelektor 1008 frå kr 474 700 - 597 400. Søknadsfrist: 15. januar 2018. Søknaden skal leverast elektronisk, og vi viser til det elektroniske søknadsskjemaet på www.hivolda.no/stilling. I Jobbnorge registrerer du informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du informerer om referansar. Søknaden skal gi eit fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare praksis. Det er søkjar sitt ansvar å sørge for at alle dokument/filer er lasta opp innan søknadsfristen. Søknaden vert vurdert med den informasjonen som ligg føre elektronisk i Jobbnorge. Vedlegg skal lastast opp som separate filer i eit format som kan leggjast ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedlegga samla overstig 30 MB, må dei komprimerast før dei vert lasta opp. Vedlegga skal ha namn som samsvarar med innhaldet i fila. Søknader eller vedlegg kan ikkje sendast på e-post eller i vanleg postgang til høgskulen. Følgjande dokument/filer skal leggjast ved den elektroniske søknaden:  • CV med kontaktinformasjon for referansar • Rettkjende kopiar av vitnemål/attestar • Inntil 10 vitskapelege arbeid, som søkjar vil ha vurdert, inkludert hovudfags-/mastergradsoppgåve og doktorgradsavhandling • Kort omtale av dei arbeida som søkaren vil ha vurdert, og om kvifor dei er relevante for stillinga • Fullstendig publikasjonslite over vitskaplege arbeid, dvs. også av arbeid som ev. ikkje ligg ved søknaden Dei faglege kvalifikasjonane til søkjarane kan verte vurdert av eit sakkunnig utval med tre medlemer. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga. I samsvar med offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli unnatekne i offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg må under «Søknad» krysse av for «Er det grunnlag for å bli unntatt offentlighet, jamfør Offentlighetsloven» og grunngje søknaden. Høgskulen kan likevel avgjere at namnet på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren vert varsla dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje. Nærare opplysningar om stillingane får ein ved å kontakte dekan Odd Ragnar Hunnes, telefon: 70 07 52 96, e-post: orh@hivolda.no,  eller instituttleiar Harald Endre Tafjord, telefon 70 07 50 74, e-post: haraldt@hivolda.no . 
Høgskulen i Volda Volda, Norge
17/11/2017
SØKNADSFRIST: 15.01.2018 Ved Historisk institutt, Avdeling for samfunnsfag og historie, Høgskulen i Volda er det ledig inntil 2 heile faste stillingar som førsteamanuensis i nyare historie frå 1.8.2018. Historisk institutt tilbyr forutan emne på 100-nivået (tidlegare grunnfagsnivå) skiftevis 15-studiepoengsemne på 200-nivå i globalhistorie, spansk historie, norske kystsamfunn og lokal-, familie og mikrohistorie. Andre emne er under planlegging. Instituttet tilbyr saman med Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag eit mastergradsstudium i Kulturmøte. Forutan masteroppgåva på 60 studiepoeng blir det gitt undervisning i eit vitskapsteoretisk emne og skiftevis fem kulturhistoriske emne på 15 studiepoeng kvar: Nasjon, kultur og region, Brennpunkt Midt-Austen, Al-Andalus (eldre spansk historie), Mikrohistorie, Migrasjon, kjønn og religion. Tilsette ved Historisk institutt tar også del i annan mastergradsutdanning ved Høgskulen i Volda. Den som blir tilsett i stillinga, skal ta del i den ordinære undervisninga og rettleiinga i nyare norsk og internasjonal historie og metode på alle dei nivå som instituttet tilbyr. Det er ønskeleg at den som blir tilsett har forskings- og undervisningserfaring på felt nemnde ovanfor, og at vedkommande har stor fagleg breidde. Rettleiing av studentar under arbeid med bachelor- og masteroppgåver vil også vere viktig. Forskingsrett og -plikt er knytt til stillinga. For stilling som førsteamanuensis i historie blir det kravd norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarande utanlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarande nivå dokumentert ved vitskaplege arbeid av same omfang og kvalitet. Søkar bør ha mykje av forskinga si på 1900-talet. Søkarar må ha høgskule-/universitetspedagogikk eller praktisk pedagogisk utdanning. Søkarar utan pedagogisk utdanning vil også bli vurdert til stillinga, men med vilkår om at ein innan to år etter tilsetjing skaffar seg slik kompetanse. Søkjarar kan verte kalla inn til intervju og/eller prøveforelesing. Personlege eigenskapar vert vektlagt. Undervisningsspråket er norsk, og søkaren må beherske norsk skriftleg og munnleg. Kontorstaden er ved Høgskulen i Volda. Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering. Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse. Stillinga er løna etter kompetanse og kvalifikasjonar i statens lønsregulativ i normal årsløn for denne stillingskoda ved Høgskulen i Volda: Førsteamanuensis 1011 frå kr 548 200 – 673 800. Søknadsfrist: 15. januar 2018. Søknaden skal leverast elektronisk, og vi viser til det elektroniske søknadsskjemaet på www.hivolda.no/stilling. I Jobbnorge registrerer du informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du informerer om referansar. Søknaden skal gi eit fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare praksis. Det er søkjar sitt ansvar å sørge for at alle dokument/filer er lasta opp innan søknadsfristen. Søknaden vert vurdert med den informasjonen som ligg føre elektronisk i Jobbnorge. Vedlegg skal lastast opp som separate filer i eit format som kan leggjast ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedlegga samla overstig 30 MB, må dei komprimerast før dei vert lasta opp. Vedlegga skal ha namn som samsvarar med innhaldet i fila. Søknader eller vedlegg kan ikkje sendast på e-post eller i vanleg postgang til høgskulen. Følgjande dokument/filer skal leggjast ved den elektroniske søknaden:  • CV med kontaktinformasjon for referansar • Rettkjende kopiar av vitnemål/attestar • Inntil 10 vitskapelege arbeid, som søkjar vil ha vurdert, inkludert hovudfags-/mastergradsoppgåve og doktorgradsavhandling • Kort omtale av dei arbeida som søkaren vil ha vurdert, og om kvifor dei er relevante for stillinga • Fullstendig publikasjonslite over vitskaplege arbeid, dvs. også av arbeid som ev. ikkje ligg ved søknaden Dei faglege kvalifikasjonane til søkjarane kan verte vurdert av eit sakkunnig utval med tre medlemer. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga. I samsvar med offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli unnatekne i offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg må under «Søknad» krysse av for «Er det grunnlag for å bli unntatt offentlighet, jamfør Offentlighetsloven» og grunngje søknaden. Høgskulen kan likevel avgjere at namnet på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren vert varsla dersom oppmodinga ikkje blir teken til følgje. Nærare opplysningar om stillingane får ein ved å kontakte dekan Odd Ragnar Hunnes, telefon: 70 07 52 96, e-post: orh@hivolda.no , eller instituttleiar Harald Endre Tafjord, telefon 70 07 50 74, e-post: haraldt@hivolda.no  
Høgskulen i Volda Volda, Norge
14/11/2017
SØKNADSFRIST: 04.12.2017 Arbeidsgiver: Kystverket Sørøst Vil du være med å påverke samfunnsutviklinga? Er du interessert i samferdsel og korleis transport er med å forme samfunnet? Då må du søke jobb hos oss! Her får du sjansen til å bruke kunnskapen din i viktige planprosessar. Det faglege ansvaret for transportanalyse, samfunnsøkonomi, nautiske risikoanalyser og geodatatjenester i Kystverket er lagt til Senter for Transportplanlegging, Plan og Utredning (TPU), som er ein del av Kystverket Sørøst, Arendal. Arbeidet med transport- og trafikkanalyser er ein føresetnad for å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser og risikoanalyser. Dette medfører uttrekk og handtering av store datamengder frå fleire datakjelder. Rådata må dessutan bearbeidast for analyse- eller for presentasjonsføremål. Det skal snarast tilsetjast ein medarbeider i vikariat. Vikariatet er venta å vare til 31.desember 2018, men kan bli forlenga. Arbeidsoppgåver Delta i transportfaglege utredningar og analyser Utarbeide transport- og trafikkanalyser Være med å utvikle system for uttrekk og handtering av store datamengder Bidra i arbeid med innhenting av data, statistikk og prognoser for godstransport, trafikkutvikling, ulykker, energibruk, miljøeffekt, mm. Kvalifikasjonar Utdanning innanfor geomatikk / matematikk / informatikk / statistikk (minimum bachelornivå) Programmeringskunnskap frå t.d. Python, PostgreSQL , Linux, Javascript, SQL Erfaring frå handtering av store datamengder samt kjennskap til STATA eller andre statistikkverktøy Erfaring frå transport- eller samferdsels-planlegging, med vekt på trafikkanalyse, og erfaring frå prosjektarbeid og prosjektledelse vil bli vektlagt Kunnskap om og interesse for samferdselssektoren Evne til å sjå heile bildet, og å være ein objektiv fagleg ressurs Utdanning Høgskule/universitet, diplom-/ bachelorgrad Informatikk Samfunnsfag Økonomi Språk Norsk Eigenskapar Nysgjerrig og glad i utfordringar Likar å sette seg inn i nye tema og problemstillingar Må kunne jobbe med fleire oppgaver samtidig Like å arbeide i team Tar ansvar for eige arbeid (sjølvstendig og strukturert) Trivast med å formidle resultat Vi tilbyr Stillingsbrøk: 100% Eit godt og til tider hektisk arbeidsmiljø med interessante arbeidsoppgåver Sjølvstendige oppgåver med stort fagleg ansvar Stillingane er plassert i kode 1434 rådgivar / kode 1364 seniorrådgivar med lønn i tråd med statens lønnsregulativ, brutto kr 466.500,- til kr 569.000,-. For spesielt godt kvalifiserte kan høgare lønn vurderast God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse Vi oppfordrar kvinner og personar med minoritetsbakgrunn til å søkje stillinga Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Thor Vartdal Stillingstittel: Avdelingsleder Telefon:  907 32 301 Kontaktperson: Øystein Linnestad Stillingstittel: Seniorrådgiver SØA Telefon:  488 95 590
Kystverket Arendal, Norge
14/11/2017
SØKNADSFRIST: 30.11.2017 Er du en økonom med sterke analytiske ferdigheter og gode kommunikasjonsevner? Da er du kanskje den vi leter etter.    Kommuneøkonomi er sentralt i dialogen mellom kommunene og Fylkesmannen og av stor betydning for tjenesteproduksjon i kommunene. Som rådgiver/seniorrådgiver innen kommuneøkonomi får du varierte arbeidsoppgaver innen analyse og oppfølging av kommunal økonomi, veiledning og kontroll.   Du har utstrakt kontakt med administrativ og politisk ledelse i kommunene og skal informere og veilede om blant annet kommuneproposisjonen, statsbudsjettet, kommunelovens økonomibestemmelser og rapporteringssystemet KOSTRA. I arbeidsoppgavene inngår kontroll og gjennomgang av kommunenes årsbudsjett, økonomiplaner og regnskap, oppfølging av kommuner i økonomisk ubalanse og godkjenning av kommunale låne- og garantivedtak. Utvikling i kommunene er et satsingsområde for Fylkesmannen i Finnmark. Tildeling av skjønnsmidler til utviklingsprosjekter og oppfølging av prosjektene inngår også i stillingen.  Stillingen er for tiden plassert i beredskapsstaben. Det kan bli aktuelt å legge andre arbeidsoppgaver til stillingen. Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper For å bli vurdert til denne stillingen, må du ha bachelorgrad innenfor økonomi. Erfaring fra kommunal økonomi og forvaltning er en fordel. Særlig relevant erfaring innenfor stillingens ansvarsområder, kan i unntakstilfeller veie opp for utdanningskravet. For å bli vurdert til seniorrådgiverkoden må du ha relevant mastergrad, eventuelt bachelorgrad innenfor økonomi med særlig relevant erfaring av noen års varighet. God dialog med samarbeidspartnere og kommuner er viktig, så du må være en god formidler og ha evne til å engasjere. Vi forventer at du tar initiativ, kan arbeide selvstendig er løsningsorientert og samarbeider godt. Du må ha gode analytiske evner og ha gode praktiske ferdigheter i bruk av IT-verktøy/digitale løsninger. Du må også beherske norsk godt skriftlig og muntlig. Vi ønsker at den som blir ansatt har en god forståelse av Fylkesmannens rolle og organisasjon. Vi kan tilby Utfordrende og utviklende oppgaver Et hyggelig arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer Fleksibel arbeidstid En time trening i uka i arbeidstiden Fri tilgang til treningsrom hos Fylkesmannen Fylkesmannen kan dekke flytteutgifter etter nærmere avtale. Lønn som rådgiver stillingskode 1434 eller seniorrådgiver stillingskode 1364 i årslønn 443 900,- til 623 900,- brutto (tilsvarende lønnstrinn  51-70) pr. år avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder. Men du skal ikke bare være på jobb! Finnmark er stedet for de sterke opplevelsene. Varangerhalvøya er et eldorado for fotturer, skiturer, kiting, jakt og fiske, fugletitting og alt hva et friluftslivshjerte måtte begjære. Vi har et etablert organisasjonsliv som tar deg godt i mot. Vadsø har også et aktivt kulturliv du kan ta del i, eller nyte godt av. Hvis du ikke har en hobby i dag, får du det garantert her. Det er lett å være sosial i Vadsø. For å finne ut mer om livet i Vadsø kan du se på  www.vds.no . Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  www.fylkesmannen.no/finnmark . Du kan også sjekke oss ut på Facebook for å finne ut mer om hva vi gjør og hvordan vi har det:  www.facebook.com/FylkesmannenFI .  Når du jobber i Finnmark får du nedskrevet studielånet ditt med inntil kr. 25.000 i året og du får lavere personskaltt. Les mer på  www.tiltakssonen.no . Fylkesmannsembetene i Troms og Finnmark slås sammen 1.januar 2019. Den som tilsettes må regne med at det kan bli endringer i arbeidsoppgaver som følge av sammenslåingen. Nærmere opplysning om stillingen får du ved å ta kontakt med seniorrådgiver Espen Larsen, tlf. 78 95 03 06 eller fylkesberedskapssjef Ronny Schjelderup, tlf. 78 95 05 44.  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring i offentlig søkerliste, må dette begrunnes (jamfør offentlighetslovens § 25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Send søknad, CV og vitnemål/attester via jobbnorge.no innen 30. november 2017.
Fylkesmannen i Finnmark Vadsø, Norge
13/11/2017
SØKNADSFRIST: 26.11.2017 Luftfartstilsynet har ledig stilling som seksjonssjef i fagavdelingen, seksjon for ubemannet luftfart. Har du flyoperativ kompetanse og luftfartsfaglig erfaring som vil bidra til å utvikle fagområdet videre, så er du kanskje den vi søker etter? Seksjon for ubemannet luftfart er en liten seksjon med tre medarbeidere. Fagområdet er i sterk vekst og det forventes at denne seksjonen vil bli større i løpet av få år. Luftfartstilsynet er i kontinuerlig utvikling og arbeidsprosesser, metodikk og organisering er i endring. Det legges stor vekt på å utvikle tverrfaglige prosesser og team på tvers av avdelinger og seksjoner. Vår nye seksjonssjef skal jobbe aktivt med strategi, kommunikasjon og kompetanse ut i markedet i tillegg til saksbehandling på inspektørnivå. Seksjonssjef skal også delta i nasjonalt og internasjonalt arbeid på området og være faglig støtte og rådgiver til nasjonale myndigheter og etater. Ett av de vesentlige utviklingsområdene er arbeidet fram mot integrerte operasjoner - bemannet og ubemannet luftfart.  Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve disse kulturverdiene. Arbeidsoppgaver: Personal- og budsjettansvar Måloppnåelse, drift og rapportering Utvikling innen fagområdet i samarbeid med interne og eksterne interessenter Kommunikasjon med markedet, både nasjonalt og internasjonalt Tverrfaglig samhandling over seksjons- og avdelingsgrenser Planlegging og ressursstyring i henhold til tverrfaglige prosesser Kompetansestyring og kvalitetsarbeid Utvikling og implementering av nytt regelverk Saksbehandling og tilsynsvirksomhet Kvalifikasjoner: Høyere utdanning fra universitet/høgskole, gjerne med tilleggsutdanning innen ledelse Flyoperativ kompetanse og erfaring Erfaring med ubemannede systemer Erfaring fra flysikkerhetsarbeid Kjennskap til offentlig forvaltning Risikoanalyse og risikohåndtering God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk God kjennskap til IKT verktøy Kompetanse innen teamorganisering og tverrfaglige prosesser Ledererfaring fra sivil eller militær luftfartsvirksomhet eller fra offentlig virksomhet er en fordel Erfaring fra internasjonalt arbeid er en fordel Krav om sikkerhetsklarering før tiltredelse Personlige egenskaper: Evne til å motivere og inspirere medarbeidere og kolleger Kreativitet og initiativrik Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Resultatorientert og handlekraftig Evne til å arbeide strukturert for å oppnå resultater Evne til strategisk tenking Er ansvarsbevisst og serviceinnstilt Analytisk med evne til å se helhetlige løsninger Høy integritet og god rolleforståelse Språk: Norsk Engelsk Vi tilbyr: Tiltredelse etter avtale Faglige utfordringer med interessante og varierte arbeidsoppgaver Samarbeid med andre faggrupper og utviklingsmuligheter i et godt og inkluderende arbeidsmiljø Nødvendig opplæring i stilling Lønn etter Statens regulativ som seksjonssjef i st. kode 1211, lønnsspenn fra kr. 790.000 - 882.900,- pr. år. Høyere lønn kan vurderes innenfor stillingens lønnsspenn for spesielt kvalifiserte søkere Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd Fleksibel arbeidstidsordning Treningsrom i kontorbygget i Bodø Parkeringsgarasje Kantine Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom statens pensjonskasse Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentlighet. Dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Som IA-virksomhet vil arbeidsplassen om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested, arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer Medarbeidere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, dersom disse rettighetene er i strid med Luftfartstilsynets interesser Kontaktinfo: Wenche Olsen Avdelingsdirektør 95118924 weo@caa.no  
Luftfartstilsynet Bodø, Norge
13/11/2017
SØKNDASFRIST: 01.12.2017 Luftfartstilsynet har ledig stilling som securityinspektør i Security seksjonen. Luftfartstilsynet er inne i en spennende omstilling der arbeidsprosesser, metodikk og organisering er i endring. Luftfartstilsynet skal fortsatt ha en linjeorganisasjon, men med stor vekt på tverrfaglige prosesser og tverrfaglige team.  Security seksjonen inngår i Fagavdelingen, som er en stor avdeling med 6 seksjoner innenfor alle fagområdene innen luftfart. Formålet med securityarbeidet er å beskytte den sivile luftfarten mot terror og andre ulovlige handlinger. Luftfartstilsynet har ansvaret for å forvalte Securityregelverket og føre tilsyn med det forebyggende securityarbeidet i norsk luftfart. Her hos oss får du mulighet til å jobbe med nasjonal sikkerhet på øverste nivå og å samarbeide med dyktige medarbeidere med høy fagkompetanse innen luftfartssikkerhet.  Vi søker medarbeidere med relevant høyere utdanning, erfaring og gode samarbeidsegenskaper og som kan arbeide både selvstendig og i team. Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve disse kulturverdiene. Arbeidsoppgaver: Godkjenne og føre tilsyn med securitysystemene i norsk luftfart Planlegge, gjennomføre og følge opp inspeksjoner Bidra til regelverksutvikling Implementere og forvalte regelverk Stillingen medfører også opplysnings- og veiledningsaktiviteter samt noe internasjonalt samarbeid Generell saksbehandling Kvalifikasjoner: Du har relevant høyere utdanning. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes Du har erfaring fra securityrelatert arbeid fra sivil luftfart eller annet sikkerhetsrelatert arbeide Du har revisjonserfaring Du har erfaring fra regelverksarbeid Du har god kjennskap til offentlig forvaltning Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Sikkerhetsklarering er en forutsetning for fast ansettelse, og må kunne oppnås i prøveperioden Personlige egenskaper: Du kan arbeide selvstendig og nøyaktig Du er initiativrik og løsningsorientert Du er ansvarsbevisst og serviceinnstilt Du kan lytte og formidle budskap på en enkel måte Du er kontaktskapende og god på å samarbeide Du har høy integritet og rolleforståelse Du er utviklingsorientert og har evne til å omsette erfaringer til ny læring og forbedringer Du må kunne representere Luftfartstilsynet på en profesjonell og tillitsvekkende måte utad, nasjonalt og internasjonalt med basis i Luftfartstilsynets kommunikasjonsstrategi Du må kunne håndtere stor reiseaktivitet og høyt arbeidstempo Språk: Norsk Engelsk Vi tilbyr: Tiltredelse etter avtale Faglige utfordringer med interessante og varierte arbeidsoppgaver Samarbeid med andre faggrupper i tverrfaglige prosesser og tverrfaglige team Utviklingsmuligheter i et godt og inkluderende arbeidsmiljø Nødvendig opplæring i stilling Lønn etter Statens regulativ som SKO 1434 rådgiver eller SKO 1364 seniorrådgiver avhengig av kompetanse, lønnsspenn fra kr. 605.000 - 661.700,-. Høyere lønn kan vurderes innenfor stillingens lønnsspenn for spesielt kvalifiserte søkere Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd Fleksibel arbeidstidsordning Treningsrom i kontorbygget i Bodø Parkeringsgarasje Kantine Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom statens pensjonskasse Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentlighet. Dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Som IA-virksomhet vil arbeidsplassen om nødvendig bli lagt tilrette for personer med nedsatt funksjonsevne Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested, arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer Arbeidstaker i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, dersom disse rettighetene er i strid med Luftfartstilsynets interesser Kontaktinfo: Jørgen Ingebrigtsen Seksjonssjef 98261662
Luftfartstilsynet Bodø, Norge
09/11/2017
SØKNADSFRIST: 19.11.2017 Vanylven kommune har ledig 80 % vikariat som sjukepleiar ved Vanylven helse- og omsorgssenter ved avdeling 3. Vikariatet er ledig frå d.d. og varer til november 2018. Avdelinga har 3 x 9 plassar i fine lokaler i omsorgssenteret som stod ferdig i 2014.  ID 507 Kvalifikasjonskrav: Norsk godkjend sjukepleiarutdanning. Vi søkjer primært etter sjukepleiar, men helsefagarbeidarar eller andre med relevant utdanning er også velkomne til å søkje på vikariatet. Personlege eigenskapar: - Evne til å arbeide sjølvstendig og i team - God samarbeidsevne - Positiv og løysingsorientert - På grunn av arbeidet sin art er det viktig at søkjar har god helse Arbeidsoppgåver: - Sjølvstendig ansvar for å ivareta sjukepleiarfunksjonane; helsefremjande, førebyggande, behandlande, rehabiliterande og miljøterapeutiske tiltak overfor akutt sjukdom/skade, pasientar med kronisk sjukdom og funksjonssvikt, eldre med behov for pleie og omsorg, og grupper som er særlig utsett for helsesvikt. - Vurdere behov og planlegge pleietilbodet, og sette i gong tiltak og utarbeide prosedyrar i den samanheng - Administrasjon av medikament etter forskrifter og vedtekne rutinar - Dokumentasjon og rapportering - Iverksetting og oppfølging av medisinsk ordinert behandling - Rettleiing og opplæring av det personale - Sørgje for faglig forsvarleg i sjukepleieteneste, rapportere og gi innspel til leiinga om forbetringar som sikrar kvalitet i tenesta. Vi tilbyd: Spennande og varierte arbeidsoppgåver og gode muligheiter for sjølvutvikling Eit stimulerande arbeidsmiljø med stor grad av fridom. Eit godt, inkluderande og samlokalisert fagmiljø. Kommunen har svært god pensjonsordning. For nærare opplysningar kan de ta kontakt med avdelingsleiar Rose Mari Thunem Nygård på Tlf. 700 30 000/ 700 30231. Aktuelle søkjarar kan bli innkalla til intervju. Tilsetting på kommunale vilkår etter gjeldande regulativ og avtalar. Kortfatta søknad med cv kan du sende på kommunen sitt søknadsskjema som du finn ved å trykke på knappen "Søk nå" på denne sida. Gjer vel å gje opp referansar. Kopi av attestar og vitnemål leverast ved førespurnad. Ved tilsetting må godkjend politiattest leverast.Gje opp stillings ID i søknaden.
Vanylven kommune Vanylven, Norge
09/11/2017
SØKNADSFRIST: 19.11.2017 Vanylven kommune har ledig 72,1 % stilling som sjukepleiar ved Vanylven helse- og omsorgssenter ved avdeling 3. Stillinga er ledig frå 01.02.18. Avdelinga har 3 x 9 plassar i fine lokaler i omsorgssenteret som stod ferdig i 2014.  ID 508 Kvalifikasjonskrav: Norsk godkjend sjukepleiarutdanning. Vi søkjer primært etter sjukepleiar, men helsefagarbeidarar eller andre med relevant utdanning er også velkomne til å søkje på vikariatet. Personlege eigenskapar: - Evne til å arbeide sjølvstendig og i team - God samarbeidsevne - Positiv og løysingsorientert - På grunn av arbeidet sin art er det viktig at søkjar har god helse Arbeidsoppgåver: - Sjølvstendig ansvar for å ivareta sjukepleiarfunksjonane; helsefremjande, førebyggande, behandlande, rehabiliterande og miljøterapeutiske tiltak overfor akutt sjukdom/skade, pasientar med kronisk sjukdom og funksjonssvikt, eldre med behov for pleie og omsorg, og grupper som er særlig utsett for helsesvikt. - Vurdere behov og planlegge pleietilbodet, og sette i gong tiltak og utarbeide prosedyrar i den samanheng - Administrasjon av medikament etter forskrifter og vedtekne rutinar - Dokumentasjon og rapportering - Iverksetting og oppfølging av medisinsk ordinert behandling - Rettleiing og opplæring av det personale - Sørgje for faglig forsvarleg i sjukepleieteneste, rapportere og gi innspel til leiinga om forbetringar som sikrar kvalitet i tenesta. Vi tilbyd: Spennande og varierte arbeidsoppgåver og gode muligheiter for sjølvutvikling Eit stimulerande arbeidsmiljø med stor grad av fridom. Eit godt, inkluderande og samlokalisert fagmiljø. Kommunen har svært god pensjonsordning. For nærare opplysningar kan de ta kontakt med avdelingsleiar Rose Mari Thunem Nygård på Tlf. 700 30 000/ 700 30231. Aktuelle søkjarar kan bli innkalla til intervju. Tilsetting på kommunale vilkår etter gjeldande regulativ og avtalar. Kortfatta søknad med cv kan du sende på kommunen sitt søknadsskjema som du finn ved å trykke på knappen "Søk nå" på denne sida. Gjer vel å gje opp referansar. Kopi av attestar og vitnemål leverast ved førespurnad. Ved tilsetting må godkjend politiattest leverast. Gje opp stillings ID i søknaden.
Vanylven kommune Vanylven, Norge