Ledige stillinger:
Klar for ny jobb?

Nyeste stillingsutlysninger

20/02/2018
SØKNADSFRIST: 03.04.2018 Vi skal rekruttere mange nye medarbeidere, og vil gjerne ha deg med på laget hvis du vil bety en forskjell i eldreomsorgen.  Vi har ledige stillinger både i skjermet enhet for personer med demens, og i somatiske avdelinger. Ledige stillinger: Somatisk avdeling Tveiteåsen Sykepleier 100 % stiliing Sykepleier 80 % stilling Somatisk avdeling Tveitelunden Sykepleier 100 % stilling Helsefagarbeider 50 % stilling Helsefagarbeider 50 % stilling Somatisk avdeling Tveitelien Sykepleier 100 % stilling Helsefagarbeider 100 % stilling Helsefagarbeider 70 % stilling Somatisk avdeling Tveitetoppen Helsefagarbeider 60 % stilling Skjermet enhet for demens Tveitebakken   Sykepleier 100 % stilling Skjermet enhet for demens Tveitestranden Sykepleier 100 % Alle stillinger har todelt turnus med vakt hver tredje helg. Offentlig pernsjonsavtaler i KLP.   Du kan lese mer  om institusjonen vår på  http://Slettebakken.no Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Stine Gjerde Stillingstittel: Sykepleieleder Telefon:  55 36 14 50
Slettebakken Menighets Eldresenter Bergen, Norge
20/02/2018
SØKNADSFRIST: 11.03.2018 Stillingen som administrasjonssjef er ledig fra 1.august 2018. Åremålsstillingen er for to år med adgang til å søke tre års-, samt ytterligere ett års forlengelse.  Administrasjonssjefen er leder for administrasjonsavdelingen med 11 medarbeidere som ivaretar økonomistyring, lønns- og personalforvaltning, publikumsekspedisjon og sentralbord, IKT, arkiv, bibliotek, bolig- og eiendomsadministrasjon, renhold, mekanisk verksted og vedlikehold av kjøretøy, tilrettelegging av Sysselmannens representasjonsoppgaver, servicekontor for Statens Vegvesen, forvaltningsoppgaver vedrørende pass og våpen, vielser, alkoholbevilgninger, administrasjon av forhåndsstemmegiving ved valg, sekretariatsfunksjoner for Svalbards miljøvernfond.  Søknad sendes elektronisk på www.sysselmannen.no  eller www.NAV.no . Kopi av attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Søker vil i tilfelle forhåndsvarsles om dette.  Mer informasjon om Sysselmannen finnes på vår hjemmeside www.sysselmannen.no . Arbeidsoppgaver Leder for administrasjonsavdelingen med personalansvar for avdelingens tilsatte Overordnet ansvar for virksomhetsplanlegging, økonomistyring og rapportering Personaladministrasjon og rekruttering HMS-arbeid Ivareta kontakten med tillitsvalgte i hht avtaleverket Arbeid med lønnsforhandlinger Bolig- og eiendomsforvaltning Stillingen inngår i Sysselmannens ledergruppe Kvalifikasjoner Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå Bred ledererfaring gjerne fra offentlig virksomhet, herunder personalledelse og økonomistyring God kjennskap til regel- og avtaleverk i offentlig/statlig sektor God norsk skriftlig og muntlig formuleringsevne Det vil bli lagt vekt på gode lederegenskaper, samarbeidsevner, rolleforståelse, fleksibilitet og personlig egnethet. Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nødvendig nivå. Vi tilbyr Varierte oppgaver og faglige utfordringer i et tverrfaglig arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere. Stillingen er lønnet som administrasjonssjef i stillingskode 1058 i statens lønnsregulativ, og vil etter en samlet vurdering av den tilsattes kvalifikasjoner bli lønnet innenfor spennet kr 687.000 - kr 793.000,- pr år. Polartillegg på for tiden kr 34.560,- pr år. Til stillingen hører fri bolig, fri til- og fratredelsesreise og feriereiser etter gjeldende regulativ. Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse utgjør til sammen 18,2%. Kontaktinformasjon Sverre Indredavik, Administrasjonssjef, (+47) 79 02 43 01 Kjerstin Askholt, Sysselmann, (+47) 79 02 43 00 Arbeidssted Longyearbyen
Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen, Svalbard og Jan Mayen
19/02/2018
SØKNADSFRIST: 09.03.2018 Senter for eigedom og kultur ved Kystverket Sørøst i Arendal har ansvar for Kystverkets overordna eigedoms- og kulturminneforvaltning, og arbeider mellom anna med å utvikle retningsliner for denne forvaltninga på ulike område.  Kystverket har mange fyrstasjonar der bygningane er leigde ut til ny bruk. Fleire av fyrstasjonane er og freda etter kulturminnelova. Det er oppretta ei engasjementsstilling for å følgje opp brannvernarbeidet på desse eigedomane. Den tilsette skal i nært samarbeid med regionane utarbeide brannkonsept / brannteknisk tilstandsanalyse og planlegge nødvendige tiltak. Arbeidsoppgåver Utarbeide brannkonsept / brannteknisk tilstandsanalyse Utvikle rutinar og retningsliner for oppfølging av brannvernarbeidet Følgje opp eksterne konsulentar Drive brannfagleg rådgjeving overfor regionane Ved behov andre oppgåver i senteret Kvalifikasjonar Kompetanse til å utarbeide brannkonsept i minimum tiltaksklasse 2, og brannteknisk tilstandsanalyse For tiltaksklasse 2 er kravet bachelor eller tilsvarande og 6 års relevant erfaring. Fortrinnsvis utdanning som branningeniør / bachelor i brannteknikk Beherske brannteknisk analyse og berekningar Erfaring frå arbeid med verna/freda bygg vil bli tillagt vekt Van med ulike datasystem Dokumenterte resultat frå tilsvarande arbeid God skriftleg og munnleg kommunikasjonsevne Utdanningsretning Bygg og anlegg Tekniske fag Utdanningsnivå Høgskule / Universitet Personlege eigenskapar Gode evner til samarbeid, koordinering og gjennomføring av prosessar Stor evne til å arbeide sjølvstendig og systematisk Løysingsorientert Framtidsretta, engasjert og påliteleg Språk Norsk Vi tilbyr Eit godt og til tider hektisk arbeidsmiljø med interessante arbeidsoppgåver Sjølvstendige oppgåver med stort fagleg ansvar Stillinga er plassert i kode 1087 Overingeniør / 1181 Senioringeniør i statens lønsregulativ, frå brutto kr 513.000,- til brutto kr 625.000,-. For særskilt godt kvalifiserte søkarar kan høgare løn bli vurdert. God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det er eit personalpolitisk mål at arbeidsstyrken skal speile samansetninga i befolkninga generelt, både når det gjeld kjønn, redusert arbeidsevne og kulturelt mangfald. Kvinner og personar med minoritetsbakgrunn blir oppmoda særskilt om å søke stillinga. Andre opplysninger: Du må rekne med å måtte reise ein del i samband med jobben Kontaktinfo: Bjørg Lohne Nygård stabsleder 91782264
Kystverket Arendal, Norge
19/02/2018
SØKNADSFRIST: 02.03.2018 Vi søker herved etter salgsleder Direktebanken på Hamar. Direktebanken er bankens største avdeling innenfor privatmarkedsdivisjonen med ca. 85 medarbeidere. Avdelingen betjener inngående og utgående henvendelser via. telefon, epost, digitalt og chat. innenfor områdene forsikring, dagligbank, sparing og kreditt. Avdelingen har fokus på å levere kundeservice og rådgivningstjenester med høy servicegrad og god kvalitet.  Salgsleder har resultat- og personalansvar for et team på ca 20 medarbeidere, er medlem av ledergruppen og rapporterer til Banksjef Direktebanken. Arbeidsoppgaver Sørge for at relevante strategier, ambisjoner og prognoser er kjent, og at planlagte aktiviteter gjennomføres Ansvaret for å lede utviklings- og endringsprosesser, herunder veilede egne medarbeidere til utvikling og selvledelse. Bidra til samhandling på tvers av team i Direktebanken Bidra til utvikling i Direktebanken slik at avdelingen fremstår som et av de beste kundesentrene i Alliansen Coache, veilede og utvikle medarbeiderne gjennom tett oppfølging og salgstrening Bidra til å nå strategisk destinasjon gjennom implementering i operativ virksomhet Strategisk og operativt ansvar som en del av Direktebanken Kvalifikasjoner Meget god erfaring innen salgsledelse Ledererfaring inkludert endringsledelse Ønskelig med erfaring fra kundesenter Erfaring fra bank Utdanning Bachelorgrad / Diplom (3-årig) Egenskaper Utviklings- og forretningsorientert Strategisk Sterk på mellommenneskelige relasjoner Tydelig, inspirerende og initiativrik God formidlingsevne, skriftlig og muntlig Vi tilbyr Godt arbeidsmiljø. Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Konkurransedyktig lønn og ansattordninger Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Hege Langerud Bruset Stillingstittel: banksjef Telefon:  915 28 603
SpareBank 1 Østlandet Hamar, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 04.03.2018 ID 1054 Tinn kommune søker lærere til faste stillinger og vikariater for skoleåret 2018 – 2019.  Vi kan tilby: Utviklende og godt skolefaglig miljø Moderne skoleanlegg Positivt og godt arbeidsmiljø Delta i spennende utviklingsarbeid Bruk av I-pad i undervisningen (1:1) Ekstra lønnstillegg for formell utdanning (30/60) innen matematikk, norsk og engelsk Hjelp til å skaffe bolig  Vi trenger lærere som har: Lærerutdanning Stort engasjement og arbeidsglede Lyst og evne til å bidra i en lærende organisasjon Tydelig klasseledelse God kompetanse i bruk av IKT i undervisningen  Den som skal tilsettes, må ha kompetanse som er godkjent for undervisning på de aktuelle trinnene/i de aktuelle fagene. Det er særlig behov for lærere med utdanning i fagene norsk, matematikk, engelsk og tysk.  Politiattest må vises fram ved tilsetting - jf. § 10-9 i opplæringsloven.  Søknadsfrist 4. mars 2018   Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema (trykk på knappen "Søk nå") og at søknaden er så fullstendig som mulig.  Attester og vitnemål  merkes med ID-nummer 1054 og ettersendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan.  Evt til  postmottak@tinn.kommune.no eller  edialog.   For generelle opplysninger om stillingene kan kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien kontaktes, tlf. 91 74 87 66.  Tinn kommune har fem skoler. For mer informasjon om skolene og aktuelle stillinger, kan rektor ved den enkelte skole kontaktes.
Tinn kommune Tinn, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 27.02.2018 VIRKSOMHET HELSE OG OMSORG - RE HELSEHUS – Sykepleier (arkivsaksnr. 18/288) Vi har ledig en fast 100% stilling som sykepleier ved Re helsehus fra 01.04.2018. Stillingen er delt med 50% stilling på natt på somatisk avdeling og 50% stilling i bemanningsenhet, vesentlig kveldsvakter. Om virksomheten: Virksomhet helse og omsorg yter helse og omsorgstjenester til Re kommunes innbyggere.  Virksomheten er samlokalisert i nye Re Helsehus, sentralt på Revetal.  Dette gir helse og omsorg en unik mulighet til å utvikle tjenestene fremover.  Vår visjon er «Livskvalitet og trivsel.» Hovedarbeidsoppgaver for stillingen: Skape forutsigbarhet, trygghet og struktur ved målrettet miljøarbeid Oppdatering og vedlikehold av prosedyrer-rutiner Medikamenthåndtering – ved bruk av medikamentkabinett Tverrfaglig samarbeid Ha spesielt fokus på helsefremmende tiltak for pasienter Kvalifikasjoner for stillingen: Autorisasjon som sykepleier Beherske norsk muntlig og skriftlig Vi tilbyr: Interessante og varierte arbeidsoppgaver Turnusarbeide Et positivt arbeidsmiljø og fine lokaler Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere Hyggelig kantine/kafé og mulighet til å benytte treningsrom Har du spørsmål? Nærmere opplysinger om stillingen fås ved henvendelse til Leder somatisk avdelig, Toril Råknes, tlf:  918 40 364, e-post:  toril.raknes@re.kommune.no , eller leder for bemanningsenhet, May-Liss Lodes, på tlf. 409 21472, e-post:  may-liss.lodes@re.kommune.no . Kopier av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.
Re kommune Re, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 02.03.2018 Det er ledig 100 % vikariat i Førebyggande tenester som pedagogisk-psykologisk rådgjevar frå snarast fram til 30.06.19 – med moglegheit for fast tilsetjing. Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) for Stord og Fitjar Stord kommune er i gang med fleire spennande utvikingsarbeid, som: Inkluderande barnehage og skule Språkkommune Betre tverrfagleg innsats (BTI) Nettverksarbeid mellom skular m.m. Pedagogisk-psykologisk rådgjevar  (ID 1366) Det er ledig 100 % vikariat frå snarast fram til 30.06.19 – med moglegheit for fast tilsetjing. Me treng fagperson med: Master i spesialpedagogikk eller anna relevant fagområde Kjennskap til og/eller interesse for utviklingsarbeid i skulen Interesse for, og fokus på elevar med særlege behov Test/utgreiingskompetanse i samband med sakkunnearbeid (§ 19-a/5-1) Me ynskjer deg som er: Engasjert og personleg eigna Systematisk og sjølvstendig Jobbar godt saman med andre God når det gjeld munnleg og skriftleg framstillingsevne Påliteleg Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med kommunalt avtaleverk.  Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato. Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje. Spørsmål om stillingane kan rettast til einingsleiar Birthe Blokhus tlf. 92064415, eller pedagogisk-psykologisk rådgjevar Ingrid Helen Mjelde, tlf. 90800109. Søknadsfrist:  02.03.18  
Stord kommune Stord, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 04.03.2018 Barnevernet i Grimstad er organisatorisk underlagt Helse og Omsorg sektoren i Grimstad kommune. Barneverntjenesten er en enhet i omstilling og i stadig positiv utvikling.  Det er nå ledig vikariat i 100 %. Stillingen er som saksbehandler i barneverntjenesten. Stillingen er ledig med snarlig tiltredelse. Varighet er ut desember 2018.  Barneverntjenesten er lokalisert på rådhuset i Grimstad kommune. Barnevernet ble sommeren 2015 organisert i tre team: tiltaksgruppe og i melding- og undersøkelsesgruppe og omsorgsgruppen. Den ledige stillingen vil bli plassert etter behov. Arbeidsoppgaver Arbeidet vil i hovedsak bestå i saksbehandling etter lov om barneverntjenester. Herunder undersøkelser, tiltaksarbeid, evalueringer av hjelpetiltak og fosterhjem og ettervern. Andre oppgaver kan forekomme ved behov. Det vil til tider være noe arbeid utenfor kontortid. Det vil være noe behov for å disponere egen bil i tjenesten. Kvalifikasjoner Krav om utdanning som barnevernspedagog eller sosionom Erfaring fra arbeid innen barneverntjenesten er ønskelig. Personlig egnethet vil bli vektlagt Den som tilsettes må levere politiattest iht. barneverntjenesteloven Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Attester og vitnemål må legges ved søknaden Utdanningsretning Kultur og fritid Sosialfag Annet Utdanningstittel: Sosialfaglig utdanning Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, (180 sp, 3 år) Diplom / Bachelorgrad Personlige egenskaper Nøyaktig og fleksibel Gode kommunikasjonsferdigheter - skriftlig og muntlig Gode samarbeidsevner Personlig egnethet vektlegges i stor grad Det er ønske om søkere som er innovative Ønske om kjenskap fra fagsystemet "familia" Det må oppgis tre referanser Språk Norsk Vi tilbyr Faglig dyktige kolleger i et godt arbeidsmiljø En utfordrende stilling med muligheter for faglig og personlig utvikling Vi tilbyr lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger. Medlemskap KLP: Stillingene er underlagt de til enhver tid gjeldene regler for ansatte i Grimstad kommune • Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengg av kulturell bakgrunn, alder, kjønn og funksjonsevne Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes Kontaktinfo: Kim Andrè Vangberg  Enhetsleder +4795832695
Grimstad kommune Grimstad, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 04.03.2018 Om universitetsbiblioteket UB er et fag- og forskningsbibliotek med hovedbibliotek i Bodø, og bibliotek på øvrige studiested unntatt Sandnessjøen. Biblioteket bidrar til et kvalitativt godt studiemiljø ved blant annet å stille infrastruktur i form av faglitteratur, grupperom, pc-arbeidsplasser og tradisjonelle leseplasser tilgjengelig for studentene. Det tilbys opplæring i informasjonskompetanse (bl.a. litteratursøk, kildekritikk, sitering og referansestiler), samt bruk av bibliotekets elektroniske tjenester. UB yter også forskningstjenester relatert til forskningsdokumentasjon og publisering. Universitetsbiblioteket er i utvikling. Ny teknologi, nye system og digital infrastruktur tas i bruk for å lette brukernes tilgang til forsknings- og læringsressurser samt bibliotekets tjenester, og den som ansettes forventes å bidra aktivt i den videre utviklingen. UB er organisert i tre seksjoner: Lærings- og forskningsstøtte, informasjonsressurser og publikumstjenester. To medarbeidere knyttet til Open Access lagt til biblioteksjefen. For mer informasjon, se våre hjemmesider: http://www.nord.no/no/bibliotek   Om stillingen Ved Nord universitet, universitetsbiblioteket,studiested Bodø er det ledig 100 % faststilling som seniorrådgiver/rådgiver hos biblioteksjefen. Stillingen har kontorsted i Bodø. Åpen tilgang (Open Access) til resultater fra offentlig finansiert forskning ses på som et demokratisk prinsipp og et allment gode. Et argument som har fått oppmerksomhet de senere år er tanken om at åpen tilgang for alle til nye forskningsresultater vil fremme utvikling og vekst - ikke bare innen forskning, men for hele samfunnet. Den som tilsettes vil i stor grad arbeide overordnet og operativt med siktemål at forskningsresultater fra Nord universitet blir åpent tilgjengelige via institusjonens digitale vitenarkiv. Det innebærer blant annet tett kontakt med fagmiljø for å informere og veilede, samt videreutvikle universitetsbibliotekets tjenester på området. Sentrale oppgaver vil være saksbehandling på vegne av biblioteksjefen, videreutvikle policy og retningslinjer, fremstille relevant driftsog ledelsesinformasjon, forvaltning av OA-fondet ved Nord universitet samt opplæring og veiledning overfor fagmiljø, og å videreutvikle nettbasert informasjon og brukerorientert veiledning. Videre skal pålagt Open Access publisering følges opp, eksempelvis for prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd (NFR), og arbeidet omfatter aktiv datafangst av publiserte artikler for parallellpublisering i vitenarkivet. Den som tilsettes vil sammen med en annen medarbeider utgjøre UBs kompetanseressurs på området og forventes å delta samt bidra på nasjonal og internasjonal arena/nettverk for kompetanseutvikling og videreutvikling av eksisterende infrastruktur for Open Access publisering, samt formidle Nords aktiviteter. Det forventes at de to medarbeiderne i tett samarbeid sørger for en robust, koordinert og brukerrettet tjeneste. Den som tilsettes forventes å opparbeide seg god oversikt over krav fra overordnet myndighet og forskningsfinansiører (Kunnskapsdepartementet og eksempelvis NFR og EU). Det forventes at den som tilsettes bidrar i saksbehandlings- og oppfølgingsarbeid knyttet til Open Data. Vi søker en fleksibel, selvstendig og utviklingsorientert medarbeider som er interessert i å legge engasjement og egen kompetanse i arbeidet med å videreutvikle Open Access-tjenesten ved universitetet, og som kan bidra i arbeidet med Open Data. Arbeidet fordrer tett kontakt mellom universitetsbiblioteket og forskningsadministrasjonen.   Arbeidsoppgaver og ansvarsområde Planlegge og gjennomføre informasjons- og opplæringsaktiviteter generelt, og i samarbeid med fagmiljø og forskningsadministrasjon Saksbehandling på vegne av biblioteksjefen, bl.a. via utvikling av policy og retningslinjer Forvalte og videreutvikle brukertjeneste knyttet til OA-fondet, herunder bl.a. sørge for hensiktsmessig regnskapsføring av fondsmidlene Videreutvikle og vedlikeholde brukerorientert informasjon (inkludert nettbaserte brukerveiledninger) Bidra i arbeidet med å utvikle nye digitale tjenester, som lagring av forskningsdata Delta og bidra på nasjonal og internasjonal arena og i nettverk for kompetanseutvikling og videreutvikling av infrastruktur for Open Access publisering og Open Data, samt formidle Nords aktiviteter på området Sørge for en robust, brukerrettet forskningstjeneste via tett samarbeid og arbeidsdeling Kvalifikasjoner Høyere utdanning, fortrinnsvis på doktorgrads-/ph.d.-nivå, minimum mastergrads nivå. Relevant IT-kompetanse. Vi ønsker medarbeidere som har kunnskap og evne til å bruke nettet og digitale verktøy som plattform for kommunikasjon, opplæring og tjenesteutvikling. Skriftlig og muntlig språkkunnskap i norsk og engelsk. Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig. Kunnskap om offentlig forvaltning og erfaring fra universitets- og høgskolesektoren er en fordel. Det vil være en fordel med god kunnskap om produksjon og spesielt publisering av forskningsresultater, kjennskap til finansieringssystemet innen høyere utdanning og forskningsfinansiering, samt noe kjennskap til rettighetslovgivning. For den som tilsettes i stillingen vil det også være en fordel med kjennskap til kunnskapsorganisering i fag og forskningsbibliotek. Personlige egenskaper Høy arbeidskapasitet og endringsvilje kombinert med gjennomføringsevne Initiativrik, løsningsorientert, serviceinnstilt og fleksibel. Evne til å jobbe strukturert og selvstendig. Gode samarbeidsevner. God formidlingsevne. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Vi tilbyr Vi tilbyr den rette medarbeideren en utfordrende jobb i et faglig variert miljø, med god mulighet for personlig utvikling. Nord universitet har velorganiserte arbeidsforhold og gode velferdsordninger. Stillingen lønnes i Statens regulativ kode 1364 seniorrådgiver eller kode 1434 rådgiver. Lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Som ansatt ved Nord universitet får du medlemskap i Statens pensjonskasse samt andre velferdsgoder. God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø. En arbeidsplass istadig utvikling. Fleksibel arbeidstid Aktivtbedriftsidrettslag Generell infromasjon Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Nord universitet, herunder også universitetsbiblioteket, er en institusjon i utvikling. Den som tilsettes må påregne at oppgavene som ligger til stilingen vil kunne endres over tid. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Kontakt Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til biblioteksjef Berit Eliassen, tlf. 77517328, epost: berit.eliassen@nord.no Søknad Søknad m/cv, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 04.03.2018. All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. Ref.nr: 30072003 Søknadsfrist: 04.03.2018
Nord universitet Bodø, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 04.03.2018 Om Universitetsbiblioteket (UB) UB er et fag- og forskningsbibliotek med hovedbibliotek i Bodø, og bibliotek på øvrige studiested unntatt Sandnessjøen. Biblioteket bidrar til et godt studiemiljø ved blant annet å stille infrastruktur i form av faglitteratur, grupperom, pc-arbeidsplasser og individuelle leseplasser tilgjengelig. Det tilbys opplæring i informasjonskompetanse (bl.a. litteratursøk, kildekritikk, sitering og referansestiler), samt bruk av bibliotekets elektroniske tjenester. UB yter også forskningstjenester innen forskningsdokumentasjon og åpen publisering. Universitetsbiblioteket er i utvikling. Ny teknologi, nye system og digital infrastruktur tas i bruk for å lette brukernes tilgang til forsknings- og læringsressurser samt bibliotekets tjenester, og den som ansettes forventes å bidra aktivt i den videre utviklingen. UB er organisert i tre seksjoner: Lærings- og forskningstjenester, informasjonsressurser og publikumstjenester. To medarbeidere knyttet til Open Access er lagt til biblioteksjefen. For mer informasjon, se våre hjemmesider http://www.nord.no/no/bibliotek Om stillingen Det er ledig 50 % stilling som universitetsbibliotekar/ førstebibliotekar ved studiested Bodø. Stillingen inngår i seksjon for lærings- og forskningstjenester, som har 11 ansatte fordelt på 7 studiesteder. Arbeidet i seksjonen er utpreget teambasert. Du har gode formidlingsevner, genuin interesse for digital kunnskapshåndtering og utvikling av digitale tjenester i et moderne fag- og forskningsbibliotek. Vi søker en initiativrik og utadvendt medarbeider med engasjement for undervisning og utvikling av digitale tilbud innen informasjonskompetanse. Stillingen har stor kontaktflate og den som tilsettes må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig. Bibliotektjenesten er i rask utvikling, den som tilsettes må forvente endringer i arbeidsoppgaver over tid. Tiltredelse snarest. Studiested Bodø har vel 600 ansatte og 5600 studenter tilknyttet alle fem fakulteter ved Nord universitet. UB Bodø har 15 ansatte. Arbeidsoppgaver og ansvarsområde Undervisning i informasjonskompetanse og bruk av elektroniske læringsressurser. Kontakt med fagmiljø for å sikre utvikling av relevante bibliotektjenester. Bidra i arbeidet med å videreutvikle tjenestetilbudet som seksjonen forvalter. Bidra i og delta i nasjonale nettverk innen eget ansvarsområde. Skranke- og veiledningsarbeid. Kvalifikasjonskrav Høyere utdanning, minimum på mastergrads nivå. Det vil være en fordel med økonomi - eller biologi/realfag, og/eller teknologifag i fagkretsen. God IT-kompetanse og kjennskap til digitale verktøy og tjenester i akademia. Det er en fordel med erfaring fra digital formidling og kommunikasjon, videoproduksjon og digitale sosiale medier. God skriftlig og muntlig språkkunnskap i norsk og engelsk. Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, og gode resultater fra relevant skriftlig og muntlig formidling. Det er ønskelig at den som tilsettes har erfaring med undervisning. Det er ønskelig med kunnskap om aktuelle verktøy og læringsressurser innenfor helse- og /eller lærerutdanningsfag. Kunnskap om offentlig forvaltning og erfaring fra universitets-/høgskolesektoren med teambasert arbeidsform, helst i fag-og forskningsbibliotek, er en fordel. Det er en fordel med god kjennskap til akademisk publisering, publiseringskanaler og åpen forskning. Personlige egenskaper Engasjement og evne til å ta initiativ. Høy arbeidskapasitet og endringsvilje kombinert med gjennomføringsevne innen frister. Serviceinnstilt og fleksibel. Gode samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig og strukturert. God formidlingsevne og lyst og vilje til å drive formidling og veiledning. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Lønns og arbeidsvilkår Vi tilbyr Vi tilbyr den rette medarbeideren en utfordrende jobb i et faglig variert miljø, med god mulighet for personlig utvikling. Nord universitet har velorganiserte arbeidsforhold og gode velferdsordninger. Stillingen lønnes i Statens regulativ kode 1199 universitetsbibliotekar (LR 25) kr 412 600 – 567 100, alternativt kode 1200 førstebibliotekar (LR24) for søker med ph.-d.-grad, kr kr 486 100 – 621 800, etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Som ansatt ved Nord universitet får du medlemskap i Statens pensjonskasse samt andre velferdsgoder. God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø En arbeidsplass i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Aktivt bedriftsidrettslag Generell informasjon Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Nord universitet, herunder også universitetsbiblioteket, er en institusjon i utvikling. Den som tilsettes må påregne at oppgavene som ligger til stilingen vil kunne endres over tid. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Kontakt Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for lærings- og forskningstjenester, Anders Moe tlf. 75517598, e-post  anders.moe@nord.no , eller biblioteksjef Berit Eliassen, tlf. 77517328, e-post:  berit.eliassen@nord.no Søknad Søknad m/cv, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 04.03.2018 All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. Refnr. 30077097 Søknadsfrist: 04.03.2018
Nord universitet Bodø, Norge