Ledige stillinger:
Klar for ny jobb?

Nyeste stillingsutlysninger

16/03/2018
SØKNADSFRIST: 08.04.2018 Longyearbyen lokalstyre (LL) har behov for å styrke enheten for Plan og utvikling, og søker etter en dyktig byggesaksbehandler. Jobben er unik i sitt slag, siden fagfeltet styres av særegent lovverk (svalbardmiljøloven), vi har en egen Byggesaksforskrift og både lokale og nasjonale politiske føringer får direkte betydning for jobben som skal utføres. Omstillingen i lokalsamfunnet har utløst behov for nye næringsområder, og nylige skredhendelser har forsterket behovet for bygging av nye, trygge boliger. Planleggingen av Longyearbysamfunnet tar blant annet utgangspunkt i Svalbardmeldingen fra 2016. I meldingen er målet om Longyearbyen som familiesamfunn fremhevet. Longyearbyen lokalstyre (LL) skal gjennom sitt arbeid i areal- og byggesaker tilrettelegge for et tryggere og bedre lokalsamfunn. I enheten for Plan og utvikling er det for tiden ansatt to arealplanleggere, en fast byggesaksbehandler og vi har 2 prosjektstillinger på byggesak som avsluttes våren 2018.  Sentrale arbeidsoppgaver / ansvarsområder vil være: - Saksbehandle større og mindre bygge- og delesaker - Representere enheten i møter, veilede og bidra til ekstern informasjon og orientering om Longyearbyen - Bidra til å utvikle gode faglige prosesser, diskusjoner og konklusjoner, både internt og eksternt - Skrive saksframlegg for politiske utvalg - Gjennomføre tilsyn - Man kan bli pålagt oppgaver knyttet til Longyearbyen lokalstyres beredskapsarbeid Vi ønsker at du: - Høyere utdannelse og erfaring, fortrinnsvis arkitekt, sivilingeniør eller bygningsingeniør, men søker med annen relevant bakgrunn/erfaring kan bli vurdert - Dokumentert kunnskap om lovverket og erfaring fra saksbehandling etter plan- og bygningsloven - Evnen til å jobbe selvstendig og holde frister  - Erfaring med å jobbe i team/prosesser - Evnen til å tilegne deg ny kunnskap og jobbe under særegent lovverk Det er ikke påkrevd at du har kjennskap til svalbardmiljøloven og vår byggesaksforskrift ved tiltredelse, opplæring i lovverk vil bli gitt. Vi vil vektlegge personlig egnethet.   Krav til språkkunnskap: - God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne - norsk er administrasjonsspråket - Engelsk muntlig og skriftlig framstillingsevne Longyearbyen lokalstyre kan tilby: - Lønn etter avtale - Fleksibel arbeidstid - Gode pensjons- og forsikringsordninger - Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig - Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale - Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m  Søknad sendes: Elektronisk søknad sendes på www.lokalstyre.no   Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Kontakter Navn: Annlaug Helene Kjelstad Tittel: Plan- og utviklingsjef E-post: ankje@lokalstyre.no Mobil: 99456724 Arbeid: 99456724 Navn: Astrid Meek Tittel: Byggesaksbehandler E-post: Astrid.Meek@lokalstyre.no Mobil: 47254030 Arbeid: 79022366
Longyearbyen lokalstyre Longyearbyen, Svalbard og Jan Mayen
16/03/2018
SØKNADSFRIST: 09.04.2018 Demensenheten Sørvald - fagsykepleier 86,7 % fast stilling, 2 gangs utlysning Demensenheten Sørvald er en enhet for personer med demens på Sørvald bo og behandlingssenter. Senteret ligger ved Haldenveien mellom Lørenfallet og Frogner. Vi har flotte sansehager og fellesarealer. Det er 24 beboere på enheten, fordelt på 3 avdelinger. Vi legger stor vekt på mestring og meningsfylte aktiviteter. Du kan lese om oss på Facebook siden vår. Arbeidsoppgaver Som fagsykepleier vil du: Ha ansvar for og planlegge daglig drift av avdelingen som: - Avdelingsmøter. - Oppdatering av pasientrelaterte planer i dokumentasjonssystemet og IPLOS. - Miljøbehandling og tilpasset aktivisering. - Utføre sykepleiefaglige oppgaver. - Bidra i det faglige fellesskapet. - Sykepleiemøter. - Medikamentgodkjenninger. Være med på å lage og gjennomføre interne kompetanseplaner og kompetansekartlegginger: - Være en rollemodell og undervise i daglig pasientrelatert arbeid. - Fellesundervisning. - Opplæring av nytilsatte. - Veilede kollegaer, studenter, pasienter og pårørende. - Bidra i etiske diskusjoner og debrifing. Vi ønsker du skal vare med å løfte demensomsorgen og samarbeide om Demensplan 2020. Det vil vare noe frikjøpt tid til fagsykepleieroppgaver og samarbeid med andre fagsykepleiere.  Kvalifikasjoner og utdanning Norsk autorisasjon som sykepleier. Søkere med relevant videreutdanning prioriteres. Beherske norsk muntlig og skriftlig på et nivå som gjør det greit å kommunisere med personer med demens, samt å kunne dokumentere i vårt fagsystem. Vi vektlegger relevant relevant arbeidserfaring, faglig engasjement, referanser og personlig egnethet. Personlige egenskaper Kunne dele av ditt engasjement. Være motivert for og interessert i demensomsorg. Være myndiggjørt og ansvarsbevisst. Kunne prioritere, delegere, gjennomføre og evaluere. Kunne samarbeide og dele kunnskap. Være en positiv ressurs for arbeidsmiljøet, pasienter og pårørende. Trives med en aktiv arbeidsdag, og være et positivt tilskudd til vårt arbeidsmiljø! Vi kan tilby Et godt arbeidsmiljø med hyggelig kollegaer. Godt samarbeid med beboerne i fokus. Kollegaer med høy kompetanse og erfaring. God opplæring. En god arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement. Lønns- og arbeidsvilkår Gode pensjons- og forsikringsordninger.  Gode muligheter for kompetanseutvikling. For øvrig gjelder de vilkår som fremgår av lovverk, avtaleverk og lokale reglementer. Søknad Sørum kommune benytter elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål knyttet til registrering av elektronisk søknad, send en e-post til hr-teamet@sorum.kommune.no   Bekreftelse på at søknaden er mottatt sendes ut per e-post. Ved ønske om å trekke søknad må det gjøres skriftlig til Sørum kommune, postboks 113, 1921 Sørumsand. Sørum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Kontakter Navn: Janne Sveistrup Tittel: Enhetsleder E-post: janne.sveistrup@sorum.kommune.no Arbeid: 63869377 Navn: Eva Gulbrandsen Tittel: Virksomhetsleder E-post: eva.gulbrandsen@sorum.kommune.no
Sørum kommune Sørum, Norge
16/03/2018
SØKNADSFRIST: 06.04.2018 Den ledige stillingen hører til IKT, som i dag er en stabsfunksjon under embetsledelsen. IKT-staben har 5 ansatte samt en lærling, og ledes av en fagdirektør. I tillegg til drift av IKT hos Fylkesmannen i Hedmark har seksjonen omfattende og raskt økende driftsansvar for infrastruktur og tjenester for alle embetene, tilknyttet fylkesmennenes regionale informasjonsnett (FRI). Fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland slås sammen fra 01.01.2019, med hovedkontor på Lillehammer. Det foreligger i tillegg planer om etablering av en felles organisasjon for de administrative tjenestene i fylkesmannsembetene (Fylkesmennenes fellesadministrasjon, FMFA). IKT inngår i denne etableringen, og arbeidsgiver må forventes å være FMFA fra 01.01.2019. Kontorsted for IKT vil trolig fortsatt bli Hamar. Fylkesmannen benytter nettverkskomponenter fra Cisco, Check Point og Pulse Secure. VMware virtualiseringsplattform, med tilknyttede backup og lagringsløsninger fra Veeam og EMC. Fylkesmannen har driftsansvar for ca. 50 Check Point brannvegger i VPN løsning. Det finnes en rekke sentrale tjenester knyttet opp mot MS Active Directory, og flere betydelige nettverkstjenester på Linux plattform. Av tyngre tjenester på Linux nevnes SMTP tjenester, og offentlig DNS hosting. Av tyngre Windows baserte tjenester nevnes særlig Exchange 2016 i DAG og Skype for Business tilknyttet IPT. Fylkesmannen har for øvrig en allsidig databaseplattform basert på Oracle, MS SQL, MySQL og Postgre. Arbeidsoppgaver Drift og utvikling av fylkesmennenes regionale informasjonsnett, herunder drift av nettverkskomponenter og sikkerhetsløsninger. Drift av fysiske og virtuelle Linux og Windows servere Drift av lagrings- og backupløsninger. Utarbeide og vedlikeholde teknisk systemdokumentasjon Delta i IKT stabens øvrige oppgaver Deltagelse i prosjekter må påregnes Personlige egenskaper Service- og løsningsorientert Strukturert og ryddig God samarbeidsevne Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver God skriftlig og muntlig fremstillingseve Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Kvalifikasjoner Solid, allsidig og dokumentert erfaring med drift av IKT infrastruktur, minimum 5 års erfaring. Relevant høyere utdanning Lang og allsidig erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning God erfaring med flere av produktene/løsningene som er beskrevet i innledningen Bred erfaring med drift og utvikling av Microsoft sine serverløsninger Høy kompetanse på nettverk og design av nettverk. Sertifisering i CCNA Routing and Switching og CCNA Security eller lignende er ønskelig Sertifiseringer innen noen av de andre fagfeltene vil også være en fordel Gode kommunikasjonsevner, både i forhold til intern og ekstern kommunikasjon Stillingen lønnes som rådgiver kr 520 000 - 570 000, eller seniorrådgiver kr 540 000- 625 000. Medlemskap i Statens pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid. Tilsetting skjer etter gjeldene lover, instrukser og reglement. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25. Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagdirektør Tore Friis tlf 62551058 / 95897833
Fylkesmannen i Hedmark Hamar, Norge
16/03/2018
SØKNADSFRIST: 02.04.2018 Fra 01.08.18 vil det være ledig 100 % fast stilling for rektor ved Kiellands Minde skole.  Kiellands Minde skole er en fådelt skole for elever på 1. til 7. årstrinn. Skolen har p.t. 60 elever.  Rektoren har en administrasjonsressurs på 70 %, den resterende del er undervisning. Arbeidsoppgaver Lede og motivere til faglig og pedagogisk utviklingsarbeid Utøve god personal- og økonomiledelse Sørge for at skolen drives i samsvar med politiske føringer Kvalifikasjoner Pedagogisk kompetanse - høyskole-/universitetsnivå Ledererfaring er ønskelig Rektor-/lederutdanning er ønskelig God kjennskap til offentlig sektor God IT-kompetanse Personlig egnethet Personlige egenskaper Vi søker en rektor med stort engasjement og arbeidskapasitet som evner: å sette elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid å være en tydelig leder med visjoner for skolens utvikling å motivere ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø å ta initiativ til pedagogisk og administrativ nytenkning, og til å gjennomføre nødvendige endringer å være lojal overfor politiske og administrative beslutninger Vi tilbyr En spennende og utfordrende lederstilling med varierende oppgaver i et aktivt og hektisk, men hyggelig og godt arbeidsmiljø. Tilsetting på kommunale vilkår. Lønn etter avtale og kvalifikasjoner. Kommunal pensjonsordning SPK. Betingelser: Den tilsatte må fremlegge plettfri politiattest Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig Kontaktinfo: Lise Ragna Moen Kommunalsjef for oppvekst og kultur 51 40 47 22
Lund kommune Lund, Norge
15/03/2018
SØKNADSFRIST: 06.04.2018 Som næringssjef hos oss vil du få en sentral og viktig rolle i kommunens arbeid for en positiv nærings- og samfunnsutvikling i kommunen og i regionen. I dette arbeidet vil du jobbe tett sammen med administrativ og politisk ledelse (bla. ordfører og rådmann).   Arbeidsoppgaver • Være tilrettelegger, pådriver og støttespiller for kommunens og regionens næringsliv. Dette omfatter stor grad av utadrettet, proaktiv og «oppsøkende» virksomhet. • Bidra til at Risør kommune og regionen Østre-Agder framstår som et attraktivt sted å etablere, drive og utvikle næringsvirksomhet. • Være Risør kommune sin representant i Østre Agder sitt næringsnettverk og i Næringsfondet for Østregionen • Være rådgiver, utreder og saksbehandler for rådmann og folkevalgte organ for saker som omhandler nærings- og samfunnsutvikling. • Hovedansvar for oppfølging og videreutvikling av regionens strategiske næringsplan • Følge opp og videreutvikle næringsfaglige områder i kommunens planverk.  Kvalifikasjoner/ egenskaper • Du må ha relevant erfaring fra fagområdet samfunns- og næringsutvikling (offentlig- og/eller privat område) • Vi vil legge stor vekt på graden av engasjement, på evnen til å jobbe selvstendig, ta egne initiativ og til å  gjennomføre. • Du må være god til å engasjere og til å bygge relasjoner, og du må like utadrettet arbeid • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne • Det er ønskelig med utdanning på høyskolenivå som er relevant for fagområdet. • Det er ønskelig med erfaring fra prosess- og prosjektarbeid og arbeid med entreprenørskap og nyskaping. Vi tilbyr • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø • Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger. Se fullstendig utlysningstekst og søk på stillingen ved å gå inn på vår hjemmeside,  www.risor.kommune.no  (under ledige stillinger) Søknadsfrist: 06.04.2018 Ønsker du å vite mer om stillingen, ta kontakt med: Rådmann Trond Aslaksen Tlf. 414 21 414 E-post:  trond.aslaksen@risor.kommune.no Kommunalsjef Nils Martin Andersen, Tlf. 958 79 457 E-post:  nils.martin.andersen@risor.kommune.no Elektronisk søknadsskjema Vi benytter elektronisk søknadsskjema (trykk på knappen "Søk nå" på denne siden). Søkerliste og offentlighet Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i  Offentlighetsloven . Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Politiattest - Vandelsattest Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På  hjemmesiden til politiet  kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema. Flytte til Risør? Tenker du å flytte til Risør? Ta gjerne en titt under menypunktet " Finnes i Risør ".
Risør kommune Risør, Norge
15/03/2018
SØKNADSFRIST: 02.04.2018 Enhet for plan- og utbygging har ledig fast stilling for oppmålingsinegniør med aktuelle oppgaver/ansvarsområder innenfor oppmåling og geodataforvaltning.   Dette er en selvstendig stilling med hovedansvar for saksbehandling etter matrikkelloven og for geodataforvaltning. Stillingen inngår i enhet for plan og utbygging med til sammen ca. 10 årsverk innenfor byggesak, plansak, oppmåling og landbruk.  Vi ønsker søkere med høyere utdanning innen oppmåling og geodataforvaltning og med erfaring innenfor fagområdet. Det er viktig med gode datakunnskaper og god kjennskap til matrikkelloven, plan- og bygningsloven og geodataforvaltning. Arbeidsoppgaver: Saksbehandling og veiledning innenfor tjenester etter matrikkelloven Oppdatering og kvalitetssikring av geodata Deltakelse og samordning av enhetens tjenesteproduksjon Oppmåling, Geodataforvaltning og GisLine Kvalifikasjoner: Utdanning på høyskole eller universitetsnivå innen aktuelle fagområder. Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende stilling samt med saksbehandlingsverktøyet Public 360 Personlige egenskaper: Nøyaktig, utviklingsorientert, selvstendig og serviceinnstilt Har evner og lyst til å delta i utvikling av tjenesteområdet Vi tilbyr: Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver Et tverrfaglig arbeidsmiljø hvor det satses på samarbeid, personlig og faglig utvikling Fleksibel arbeidstidsordning med kjernetid Arbeids- og lønnsbetingelser iht. gjeldende lover og tariffavtaler Vennesla kommune med sine 14 500 innbyggere er en kommune i vekst med en offensiv satsing på samfunnsutvikling og levekår. Kommunen ligger sentralt i Vest-Agder med administrasjonssenter 17 km nord for regionsenteret og universitetsbyen Kristiansand. Kommunen har et godt kommunalt servicetilbud og gode muligheter for kultur- og fritidsaktiviteter. Særlig er kommunen kjent for friluftsliv i naturskjønne omgivelser med bl. a. laksefiske i elva Otra og utmerkede skiløyper i omegn. Kontaktinfo: Eivind Mauland Enhetsleder Telefon: 38 13 73 78 eivind.mauland@vennesla.komune.no
Vennesla kommune Vennesla, Norge
15/03/2018
SØKNADSFRIST: 22.04.2018 Sørli Boliger er en heldøgns bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne - for tiden med 7 faste beboere + noe avlastning. Boligen har ca 26 årsverk. Den er underlagt Tjenesten for funksjonshemmede. Tjenesten er under stadig utvikling og vil ha vesentlig flere brukere de nærmeste årene. Vi står overfor store omstillinger. Den nye lederen vil være en del av ledergruppa i tjenesten og få ta del i omstillingsarbeidet. Arbeidsoppgaver/arbeidsområder Personalledelse Økonomi- og budsjettarbeid Overordnet faglig ansvar for tilbudet til brukerne Samarbeid med interne og eksterne aktører Nødvendig kompetanse 3-årig høyskoleutdanning innen helse og sosial - fortrinnsvis vernepleier eller sykepleier Erfaring fra arbeid med mennesker med nedsatt funksjonsevne Ledererfaring vil bli høyt vektlagt (personalledelse, budsjett- og fagansvar) Lederutdanning ønskelig Erfaring i bruk av fagsystemer Kjennskap til aktuelt lovverk, f.eks KHOL kap 9 Nødvendige personlige egenskaper Selvstendighet Gode samarbeidsevner Entusiasme Pålitelighet Evne til å være klar og tydelig God kommunikasjonsevne Ærlighet/åpenhet Vi kan tilby Trivelige arbeidskollegaer med fokus på godt arbeidsmiljø God pensjonsordning Fri gruppelivs- og yrkesskadeforsikring Lønn etter avtale Kompetanseutvikling Spennende og varierte arbeidsoppgaver Informasjon om stillingen Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før ansettelse Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler Iflg. Offentleglova §25 skal det tungtveiende grunner til å skjerme søkere fra offentlig søkerliste Søknad sendes Vi har elektronisk søknadsbehandling Kontakter Navn: Nette Lunde Mobil: 90972212 Arbeid: 63887530 Navn: Eli Margrethe Mehus Mobil: 41654875 Arbeid: 63882890
Fet kommune Fet, Norge
15/03/2018
       SØKNADSFRIST: 01.04.2018 Stillinga er knytt til NAV sitt oppfølgingssteam, og har resultatansvar for teamet si måloppnåing. I dette ligg at ein vert organisatorisk og fagleg leiar for dei tilsette i oppfølgingsteamet. I tillegg vert ein stedfortredar for NAV-leiar. Det er ei kommunal stilling, men teamet har både kommunalt og statleg tilsette og resultatkrav. Stillinga rapporterer til NAV-leiar. Den administrative delen av stillinga vil utgjere inntil 40% stilling, resterande ressurs skal nyttast til sakshandsaming og oppfølging av teamet sine brukarar. Vi søkjer deg som vil vere med å utvikle tenestene våre vidare. Kvalifikasjonar - Minimum 3-årig høgskule- eller universitetsutdanning - Leiarkompetanse/ leiarerfaring - Relevant arbeidserfaring - God skriftleg og munnleg framstillingsevne - God brukarkompetanse innan IKT - Førarkort for bil Vi legg stor vekt på personlege eigenskapar som - Kunne arbeide i samsvar med NAV og Kvinnherad kommune sine verdigrunnlag - Ha evne til å arbeide målretta og strukturert, sjølvstendig og i team - Bidra til utvikling av tenestene i samsvar med organisasjonen sine målsettingar - Meistre å ta avgjerder og gjennomføre desse i samsvar med organisasjonen sine målsettingar - Ha god kommunikasjonsevne og gode samarbeidsevner også på tvers av team og tenester - Søkjar må kunne inspirere medarbeidarane til å jobbe mot felles mål - Kunne utvikle gode relasjonar og stimulere til å skape eit godt arbeidsmiljø - Vere tydeleg, løysingsorientert og fleksibel - God kjennskap til lovverk og erfaring frå sakshandsaming Vi tilbyr - Spanande og meiningsfylte arbeidsoppgåver innafor eit viktig samfunnsområde - Aktive og engasjerte kollegaer - Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø - Løn etter kvalifikasjonar og avtale - God pensjonsordning gjennom KLP Søknad vert å senda Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert. Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Kontakter Navn: Arild Berg Tittel: NAV-leiar E-post: arild.berg@nav.no Arbeid: 41607920
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge
15/03/2018
SØKNADSFRIST: 04.04.2018 Kvinnherad kommune treng sjukepleiarar og vernepleiarar Kommunen treng fleire sjukepleiarar og vernepleiarar innanfor sjukheimane, heimesjukepleie og i bufellesskap for ulike målgrupper. Stillingane er i utgongspunktet 100%, men kan tilpassast individuelle behov. Tilsetjing vil skje fortløpande. Er de fleire i familien med slik utdanning er det ein unik moglegheit til å få jobb i same kommune. Kommunen nyttar seg av ulike turnusordningar. Vi tilbyr Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML. Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP. Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd. Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø. Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar. Kommunen kan bidra med å skaffe bustad. Det er god barnehagedekning i kommunen. Kvalifikasjonar Vi søkjer etter offentleg godkjente sjukepleiarar og vernepleiarar. Søknad vert å senda Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert. Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Kontakter Navn: Bjørg Wangensten Tittel: Sektorleiar E-post: bjorg.wangensten@kvinnherad.kommune.no Arbeid: 91327349
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge
15/03/2018
SØKNADSFRIST: 04.04.2018 Vår kommuneoverlege går av med pensjon og vi søker derfor etter  kommuneoverlege i Brønnøy kommune.   Om stillingen:   Stillingen kan kombineres med fastlegehjemmel, herav 50 % kommuneoverlege og fastlegehjemmel med listetak på 520 pasienter (50 % stilling). Stillingen kan også kombineres med annen allmennmedisinske offentlige oppgaver. Det forventes at kommuneoverlegen deltar i legevakt. Vi søker en engasjert og målbevisst kommuneoverlege med interesse for samfunnsmedisin. Kommuneoverlegen er viktig i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet i kommunen, i kommunal planlegging og i styringsdialog med fastlegene i kommunene.  Arbeidsoppgaver   Ny kommuneoverlege vil kunne ha innflytelse på utforming av stillingens innhold, men følgende oppgaver er sentrale: Kommuneoverlegen har arbeidsoppgaver etter gjeldede lover og forskrifter:   Helse- og omsorgstjenesteloven Smittevernloven Psykisk helsevern Folkehelseloven Helseberedskapsloven Dødsårsaksregisterloven  Medisinskfaglig rådgivning og veiledning i forbindelse med:   Oppfølging og dialog med fastlegene Bidra aktivt i kommunens utviklings- og planarbeid Medisinskfaglig samhandling med samarbeidskommuner og eksterne institusjoner Delta i kommunale råd og utvalg som kommunene finner ønskelig Medisinskfaglig rådgiver for interkommunal legevakt og FLO Planarbeid Kvalitetsarbeid Saksbehandling Formelle krav   Vi søker spesialist i samfunnsmedisin, eller spesialist i allmennmedisin med interesse for samfunnsmedisin. Lege som ikke har spesialitet kan også søke. Det forventes at søkere uten spesialitet gjennomfører spesialistutdanning. Kommunen vil legge til rette for det. Gjerne erfaring fra kommunehelsetjeneste, eller annen relevant offentlig helsetjeneste. Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Praktisk erfaring fra arbeid kommunehelsetjenesten. Følgende egenskaper vil bli vektlagt :  Gode evner i kommunikasjon og samarbeid Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert Vilje og evne til fagutvikling og forskning Vilje til og engasjement for å jobbe tverrfaglig og evne til å veilede andre Høy og fleksibel arbeidskapasitet Vi søker kandidater som har interesse for kvalitetsutvikling, og som trives med å arbeide i et hektisk fagmiljø og liker utfordringer. Du må trives med relasjonsbygging og å jobbe tverrfaglig i team.  Vi kan tilby Godt arbeidsmiljø med erfarne, kunnskapsrike og engasjerte kollegaer Utfordrende arbeidsoppgaver Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter Lønn etter avtale Gode pensjons- og forsikringsordninger Stillingstype:  Fast dagtid Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 04.04.2018   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.  Opplysninger om stillingene kan fås hos: Helse- og velferdssjef Tove K. Solli, telefon: 90954703, e-mail: tove.k.solli@bronnoy.kommune.no   Kommuneoverlege Tore Dahl, telefon 93242075, e mail: tore.dahl@bronnoy.kommune.no    
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge