Ledige stillinger:
Klar for ny jobb?

Nyeste stillingsutlysninger

16/02/2018
SØKNADSFRIST: 04.03.2018 ID 1054 Tinn kommune søker lærere til faste stillinger og vikariater for skoleåret 2018 – 2019.  Vi kan tilby: Utviklende og godt skolefaglig miljø Moderne skoleanlegg Positivt og godt arbeidsmiljø Delta i spennende utviklingsarbeid Bruk av I-pad i undervisningen (1:1) Ekstra lønnstillegg for formell utdanning (30/60) innen matematikk, norsk og engelsk Hjelp til å skaffe bolig  Vi trenger lærere som har: Lærerutdanning Stort engasjement og arbeidsglede Lyst og evne til å bidra i en lærende organisasjon Tydelig klasseledelse God kompetanse i bruk av IKT i undervisningen  Den som skal tilsettes, må ha kompetanse som er godkjent for undervisning på de aktuelle trinnene/i de aktuelle fagene. Det er særlig behov for lærere med utdanning i fagene norsk, matematikk, engelsk og tysk.  Politiattest må vises fram ved tilsetting - jf. § 10-9 i opplæringsloven.  Søknadsfrist 4. mars 2018   Vi ber om at søkere benytter elektronisk søknadsskjema (trykk på knappen "Søk nå") og at søknaden er så fullstendig som mulig.  Attester og vitnemål  merkes med ID-nummer 1054 og ettersendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan.  Evt til  postmottak@tinn.kommune.no eller  edialog.   For generelle opplysninger om stillingene kan kommunalsjef Gjertrud Nysæter Lien kontaktes, tlf. 91 74 87 66.  Tinn kommune har fem skoler. For mer informasjon om skolene og aktuelle stillinger, kan rektor ved den enkelte skole kontaktes.
Tinn kommune Tinn, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 27.02.2018 VIRKSOMHET HELSE OG OMSORG - RE HELSEHUS – Sykepleier (arkivsaksnr. 18/288) Vi har ledig en fast 100% stilling som sykepleier ved Re helsehus fra 01.04.2018. Stillingen er delt med 50% stilling på natt på somatisk avdeling og 50% stilling i bemanningsenhet, vesentlig kveldsvakter. Om virksomheten: Virksomhet helse og omsorg yter helse og omsorgstjenester til Re kommunes innbyggere.  Virksomheten er samlokalisert i nye Re Helsehus, sentralt på Revetal.  Dette gir helse og omsorg en unik mulighet til å utvikle tjenestene fremover.  Vår visjon er «Livskvalitet og trivsel.» Hovedarbeidsoppgaver for stillingen: Skape forutsigbarhet, trygghet og struktur ved målrettet miljøarbeid Oppdatering og vedlikehold av prosedyrer-rutiner Medikamenthåndtering – ved bruk av medikamentkabinett Tverrfaglig samarbeid Ha spesielt fokus på helsefremmende tiltak for pasienter Kvalifikasjoner for stillingen: Autorisasjon som sykepleier Beherske norsk muntlig og skriftlig Vi tilbyr: Interessante og varierte arbeidsoppgaver Turnusarbeide Et positivt arbeidsmiljø og fine lokaler Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere Hyggelig kantine/kafé og mulighet til å benytte treningsrom Har du spørsmål? Nærmere opplysinger om stillingen fås ved henvendelse til Leder somatisk avdelig, Toril Råknes, tlf:  918 40 364, e-post:  toril.raknes@re.kommune.no , eller leder for bemanningsenhet, May-Liss Lodes, på tlf. 409 21472, e-post:  may-liss.lodes@re.kommune.no . Kopier av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.
Re kommune Re, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 02.03.2018 Det er ledig 100 % vikariat i Førebyggande tenester som pedagogisk-psykologisk rådgjevar frå snarast fram til 30.06.19 – med moglegheit for fast tilsetjing. Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) for Stord og Fitjar Stord kommune er i gang med fleire spennande utvikingsarbeid, som: Inkluderande barnehage og skule Språkkommune Betre tverrfagleg innsats (BTI) Nettverksarbeid mellom skular m.m. Pedagogisk-psykologisk rådgjevar  (ID 1366) Det er ledig 100 % vikariat frå snarast fram til 30.06.19 – med moglegheit for fast tilsetjing. Me treng fagperson med: Master i spesialpedagogikk eller anna relevant fagområde Kjennskap til og/eller interesse for utviklingsarbeid i skulen Interesse for, og fokus på elevar med særlege behov Test/utgreiingskompetanse i samband med sakkunnearbeid (§ 19-a/5-1) Me ynskjer deg som er: Engasjert og personleg eigna Systematisk og sjølvstendig Jobbar godt saman med andre God når det gjeld munnleg og skriftleg framstillingsevne Påliteleg Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med kommunalt avtaleverk.  Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato. Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje. Spørsmål om stillingane kan rettast til einingsleiar Birthe Blokhus tlf. 92064415, eller pedagogisk-psykologisk rådgjevar Ingrid Helen Mjelde, tlf. 90800109. Søknadsfrist:  02.03.18  
Stord kommune Stord, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 04.03.2018 Barnevernet i Grimstad er organisatorisk underlagt Helse og Omsorg sektoren i Grimstad kommune. Barneverntjenesten er en enhet i omstilling og i stadig positiv utvikling.  Det er nå ledig vikariat i 100 %. Stillingen er som saksbehandler i barneverntjenesten. Stillingen er ledig med snarlig tiltredelse. Varighet er ut desember 2018.  Barneverntjenesten er lokalisert på rådhuset i Grimstad kommune. Barnevernet ble sommeren 2015 organisert i tre team: tiltaksgruppe og i melding- og undersøkelsesgruppe og omsorgsgruppen. Den ledige stillingen vil bli plassert etter behov. Arbeidsoppgaver Arbeidet vil i hovedsak bestå i saksbehandling etter lov om barneverntjenester. Herunder undersøkelser, tiltaksarbeid, evalueringer av hjelpetiltak og fosterhjem og ettervern. Andre oppgaver kan forekomme ved behov. Det vil til tider være noe arbeid utenfor kontortid. Det vil være noe behov for å disponere egen bil i tjenesten. Kvalifikasjoner Krav om utdanning som barnevernspedagog eller sosionom Erfaring fra arbeid innen barneverntjenesten er ønskelig. Personlig egnethet vil bli vektlagt Den som tilsettes må levere politiattest iht. barneverntjenesteloven Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Attester og vitnemål må legges ved søknaden Utdanningsretning Kultur og fritid Sosialfag Annet Utdanningstittel: Sosialfaglig utdanning Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, (180 sp, 3 år) Diplom / Bachelorgrad Personlige egenskaper Nøyaktig og fleksibel Gode kommunikasjonsferdigheter - skriftlig og muntlig Gode samarbeidsevner Personlig egnethet vektlegges i stor grad Det er ønske om søkere som er innovative Ønske om kjenskap fra fagsystemet "familia" Det må oppgis tre referanser Språk Norsk Vi tilbyr Faglig dyktige kolleger i et godt arbeidsmiljø En utfordrende stilling med muligheter for faglig og personlig utvikling Vi tilbyr lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger. Medlemskap KLP: Stillingene er underlagt de til enhver tid gjeldene regler for ansatte i Grimstad kommune • Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengg av kulturell bakgrunn, alder, kjønn og funksjonsevne Andre opplysninger Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes Kontaktinfo: Kim Andrè Vangberg  Enhetsleder +4795832695
Grimstad kommune Grimstad, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 04.03.2018 Om universitetsbiblioteket UB er et fag- og forskningsbibliotek med hovedbibliotek i Bodø, og bibliotek på øvrige studiested unntatt Sandnessjøen. Biblioteket bidrar til et kvalitativt godt studiemiljø ved blant annet å stille infrastruktur i form av faglitteratur, grupperom, pc-arbeidsplasser og tradisjonelle leseplasser tilgjengelig for studentene. Det tilbys opplæring i informasjonskompetanse (bl.a. litteratursøk, kildekritikk, sitering og referansestiler), samt bruk av bibliotekets elektroniske tjenester. UB yter også forskningstjenester relatert til forskningsdokumentasjon og publisering. Universitetsbiblioteket er i utvikling. Ny teknologi, nye system og digital infrastruktur tas i bruk for å lette brukernes tilgang til forsknings- og læringsressurser samt bibliotekets tjenester, og den som ansettes forventes å bidra aktivt i den videre utviklingen. UB er organisert i tre seksjoner: Lærings- og forskningsstøtte, informasjonsressurser og publikumstjenester. To medarbeidere knyttet til Open Access lagt til biblioteksjefen. For mer informasjon, se våre hjemmesider: http://www.nord.no/no/bibliotek   Om stillingen Ved Nord universitet, universitetsbiblioteket,studiested Bodø er det ledig 100 % faststilling som seniorrådgiver/rådgiver hos biblioteksjefen. Stillingen har kontorsted i Bodø. Åpen tilgang (Open Access) til resultater fra offentlig finansiert forskning ses på som et demokratisk prinsipp og et allment gode. Et argument som har fått oppmerksomhet de senere år er tanken om at åpen tilgang for alle til nye forskningsresultater vil fremme utvikling og vekst - ikke bare innen forskning, men for hele samfunnet. Den som tilsettes vil i stor grad arbeide overordnet og operativt med siktemål at forskningsresultater fra Nord universitet blir åpent tilgjengelige via institusjonens digitale vitenarkiv. Det innebærer blant annet tett kontakt med fagmiljø for å informere og veilede, samt videreutvikle universitetsbibliotekets tjenester på området. Sentrale oppgaver vil være saksbehandling på vegne av biblioteksjefen, videreutvikle policy og retningslinjer, fremstille relevant driftsog ledelsesinformasjon, forvaltning av OA-fondet ved Nord universitet samt opplæring og veiledning overfor fagmiljø, og å videreutvikle nettbasert informasjon og brukerorientert veiledning. Videre skal pålagt Open Access publisering følges opp, eksempelvis for prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd (NFR), og arbeidet omfatter aktiv datafangst av publiserte artikler for parallellpublisering i vitenarkivet. Den som tilsettes vil sammen med en annen medarbeider utgjøre UBs kompetanseressurs på området og forventes å delta samt bidra på nasjonal og internasjonal arena/nettverk for kompetanseutvikling og videreutvikling av eksisterende infrastruktur for Open Access publisering, samt formidle Nords aktiviteter. Det forventes at de to medarbeiderne i tett samarbeid sørger for en robust, koordinert og brukerrettet tjeneste. Den som tilsettes forventes å opparbeide seg god oversikt over krav fra overordnet myndighet og forskningsfinansiører (Kunnskapsdepartementet og eksempelvis NFR og EU). Det forventes at den som tilsettes bidrar i saksbehandlings- og oppfølgingsarbeid knyttet til Open Data. Vi søker en fleksibel, selvstendig og utviklingsorientert medarbeider som er interessert i å legge engasjement og egen kompetanse i arbeidet med å videreutvikle Open Access-tjenesten ved universitetet, og som kan bidra i arbeidet med Open Data. Arbeidet fordrer tett kontakt mellom universitetsbiblioteket og forskningsadministrasjonen.   Arbeidsoppgaver og ansvarsområde Planlegge og gjennomføre informasjons- og opplæringsaktiviteter generelt, og i samarbeid med fagmiljø og forskningsadministrasjon Saksbehandling på vegne av biblioteksjefen, bl.a. via utvikling av policy og retningslinjer Forvalte og videreutvikle brukertjeneste knyttet til OA-fondet, herunder bl.a. sørge for hensiktsmessig regnskapsføring av fondsmidlene Videreutvikle og vedlikeholde brukerorientert informasjon (inkludert nettbaserte brukerveiledninger) Bidra i arbeidet med å utvikle nye digitale tjenester, som lagring av forskningsdata Delta og bidra på nasjonal og internasjonal arena og i nettverk for kompetanseutvikling og videreutvikling av infrastruktur for Open Access publisering og Open Data, samt formidle Nords aktiviteter på området Sørge for en robust, brukerrettet forskningstjeneste via tett samarbeid og arbeidsdeling Kvalifikasjoner Høyere utdanning, fortrinnsvis på doktorgrads-/ph.d.-nivå, minimum mastergrads nivå. Relevant IT-kompetanse. Vi ønsker medarbeidere som har kunnskap og evne til å bruke nettet og digitale verktøy som plattform for kommunikasjon, opplæring og tjenesteutvikling. Skriftlig og muntlig språkkunnskap i norsk og engelsk. Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig. Kunnskap om offentlig forvaltning og erfaring fra universitets- og høgskolesektoren er en fordel. Det vil være en fordel med god kunnskap om produksjon og spesielt publisering av forskningsresultater, kjennskap til finansieringssystemet innen høyere utdanning og forskningsfinansiering, samt noe kjennskap til rettighetslovgivning. For den som tilsettes i stillingen vil det også være en fordel med kjennskap til kunnskapsorganisering i fag og forskningsbibliotek. Personlige egenskaper Høy arbeidskapasitet og endringsvilje kombinert med gjennomføringsevne Initiativrik, løsningsorientert, serviceinnstilt og fleksibel. Evne til å jobbe strukturert og selvstendig. Gode samarbeidsevner. God formidlingsevne. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Vi tilbyr Vi tilbyr den rette medarbeideren en utfordrende jobb i et faglig variert miljø, med god mulighet for personlig utvikling. Nord universitet har velorganiserte arbeidsforhold og gode velferdsordninger. Stillingen lønnes i Statens regulativ kode 1364 seniorrådgiver eller kode 1434 rådgiver. Lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Som ansatt ved Nord universitet får du medlemskap i Statens pensjonskasse samt andre velferdsgoder. God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø. En arbeidsplass istadig utvikling. Fleksibel arbeidstid Aktivtbedriftsidrettslag Generell infromasjon Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Nord universitet, herunder også universitetsbiblioteket, er en institusjon i utvikling. Den som tilsettes må påregne at oppgavene som ligger til stilingen vil kunne endres over tid. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Kontakt Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til biblioteksjef Berit Eliassen, tlf. 77517328, epost: berit.eliassen@nord.no Søknad Søknad m/cv, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 04.03.2018. All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. Ref.nr: 30072003 Søknadsfrist: 04.03.2018
Nord universitet Bodø, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 04.03.2018 Om Universitetsbiblioteket (UB) UB er et fag- og forskningsbibliotek med hovedbibliotek i Bodø, og bibliotek på øvrige studiested unntatt Sandnessjøen. Biblioteket bidrar til et godt studiemiljø ved blant annet å stille infrastruktur i form av faglitteratur, grupperom, pc-arbeidsplasser og individuelle leseplasser tilgjengelig. Det tilbys opplæring i informasjonskompetanse (bl.a. litteratursøk, kildekritikk, sitering og referansestiler), samt bruk av bibliotekets elektroniske tjenester. UB yter også forskningstjenester innen forskningsdokumentasjon og åpen publisering. Universitetsbiblioteket er i utvikling. Ny teknologi, nye system og digital infrastruktur tas i bruk for å lette brukernes tilgang til forsknings- og læringsressurser samt bibliotekets tjenester, og den som ansettes forventes å bidra aktivt i den videre utviklingen. UB er organisert i tre seksjoner: Lærings- og forskningstjenester, informasjonsressurser og publikumstjenester. To medarbeidere knyttet til Open Access er lagt til biblioteksjefen. For mer informasjon, se våre hjemmesider http://www.nord.no/no/bibliotek Om stillingen Det er ledig 50 % stilling som universitetsbibliotekar/ førstebibliotekar ved studiested Bodø. Stillingen inngår i seksjon for lærings- og forskningstjenester, som har 11 ansatte fordelt på 7 studiesteder. Arbeidet i seksjonen er utpreget teambasert. Du har gode formidlingsevner, genuin interesse for digital kunnskapshåndtering og utvikling av digitale tjenester i et moderne fag- og forskningsbibliotek. Vi søker en initiativrik og utadvendt medarbeider med engasjement for undervisning og utvikling av digitale tilbud innen informasjonskompetanse. Stillingen har stor kontaktflate og den som tilsettes må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig. Bibliotektjenesten er i rask utvikling, den som tilsettes må forvente endringer i arbeidsoppgaver over tid. Tiltredelse snarest. Studiested Bodø har vel 600 ansatte og 5600 studenter tilknyttet alle fem fakulteter ved Nord universitet. UB Bodø har 15 ansatte. Arbeidsoppgaver og ansvarsområde Undervisning i informasjonskompetanse og bruk av elektroniske læringsressurser. Kontakt med fagmiljø for å sikre utvikling av relevante bibliotektjenester. Bidra i arbeidet med å videreutvikle tjenestetilbudet som seksjonen forvalter. Bidra i og delta i nasjonale nettverk innen eget ansvarsområde. Skranke- og veiledningsarbeid. Kvalifikasjonskrav Høyere utdanning, minimum på mastergrads nivå. Det vil være en fordel med økonomi - eller biologi/realfag, og/eller teknologifag i fagkretsen. God IT-kompetanse og kjennskap til digitale verktøy og tjenester i akademia. Det er en fordel med erfaring fra digital formidling og kommunikasjon, videoproduksjon og digitale sosiale medier. God skriftlig og muntlig språkkunnskap i norsk og engelsk. Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, og gode resultater fra relevant skriftlig og muntlig formidling. Det er ønskelig at den som tilsettes har erfaring med undervisning. Det er ønskelig med kunnskap om aktuelle verktøy og læringsressurser innenfor helse- og /eller lærerutdanningsfag. Kunnskap om offentlig forvaltning og erfaring fra universitets-/høgskolesektoren med teambasert arbeidsform, helst i fag-og forskningsbibliotek, er en fordel. Det er en fordel med god kjennskap til akademisk publisering, publiseringskanaler og åpen forskning. Personlige egenskaper Engasjement og evne til å ta initiativ. Høy arbeidskapasitet og endringsvilje kombinert med gjennomføringsevne innen frister. Serviceinnstilt og fleksibel. Gode samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig og strukturert. God formidlingsevne og lyst og vilje til å drive formidling og veiledning. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Lønns og arbeidsvilkår Vi tilbyr Vi tilbyr den rette medarbeideren en utfordrende jobb i et faglig variert miljø, med god mulighet for personlig utvikling. Nord universitet har velorganiserte arbeidsforhold og gode velferdsordninger. Stillingen lønnes i Statens regulativ kode 1199 universitetsbibliotekar (LR 25) kr 412 600 – 567 100, alternativt kode 1200 førstebibliotekar (LR24) for søker med ph.-d.-grad, kr kr 486 100 – 621 800, etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Som ansatt ved Nord universitet får du medlemskap i Statens pensjonskasse samt andre velferdsgoder. God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø En arbeidsplass i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Aktivt bedriftsidrettslag Generell informasjon Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Nord universitet, herunder også universitetsbiblioteket, er en institusjon i utvikling. Den som tilsettes må påregne at oppgavene som ligger til stilingen vil kunne endres over tid. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Kontakt Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for lærings- og forskningstjenester, Anders Moe tlf. 75517598, e-post  anders.moe@nord.no , eller biblioteksjef Berit Eliassen, tlf. 77517328, e-post:  berit.eliassen@nord.no Søknad Søknad m/cv, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 04.03.2018 All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. Refnr. 30077097 Søknadsfrist: 04.03.2018
Nord universitet Bodø, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 04.03.2018 Om Universitetsbiblioteket (UB) UB er et fag- og forskningsbibliotek med hovedbibliotek i Bodø, og bibliotek på øvrige studiested unntatt Sandnessjøen. Biblioteket bidrar til et godt studiemiljø ved blant annet å stille infrastruktur i form av faglitteratur, grupperom, pc-arbeidsplasser og individuelle leseplasser tilgjengelig. Det tilbys opplæring i informasjonskompetanse (bl.a. litteratursøk, kildekritikk, sitering og referansestiler), samt bruk av bibliotekets elektroniske tjenester. UB yter også forskningstjenester innen forskningsdokumentasjon og åpen publisering. Universitetsbiblioteket er i utvikling. Ny teknologi, nye system og digital infrastruktur tas i bruk for å lette brukernes tilgang til forsknings- og læringsressurser samt bibliotekets tjenester, og den som ansettes forventes å bidra aktivt i den videre utviklingen. UB er organisert i tre seksjoner: Lærings- og forskningstjenester, informasjonsressurser og publikumstjenester. To medarbeidere knyttet til Open Access er lagt til biblioteksjefen. For mer informasjon, se våre hjemmesider http://www.nord.no/no/bibliotek Om stillingen Det er ledig 100 % fast stilling fordelt med 50% på hvert av studiestedene Levanger og Stjørdal. Stillingen inngår i seksjon for lærings- og forskningstjenester, som har 11 ansatte fordelt på 7 studiesteder. Arbeidet i seksjonen er utpreget teambasert. Du har gode formidlingsevner, genuin interesse for digital kunnskapshåndtering og utvikling av digitale tjenester i et moderne fag- og forskningsbibliotek. Vi søker en initiativrik og utadvendt medarbeider med engasjement for undervisning og utvikling av digitale tilbud innen informasjonskompetanse. Stillingen har stor kontaktflate og den som tilsettes må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig. Bibliotektjenesten er i rask utvikling, den som tilsettes må forvente endringer i arbeidsoppgaver over tid. Tiltredelse snarest. Studiested Stjørdal har vel 40 årsverk og opp mot 600 studenter, hovedsakelig tilknyttet trafikklærerutdanningen, men med økende grad samlingsbaserte studietilbud. Studiested Levanger om lag 240 årsverk og ca. 2 300 studenter med hovedvekt på sykepleie- og grunnskolelærerutdanning. UB Levanger har seks ansatte, UB Stjørdal har en ansatt. Den som tilsettes vil være eneste ansatte ved UB Stjørdal. Arbeidsoppgaver og ansvarsområde Undervisning i informasjonskompetanse og bruk av elektroniske læringsressurser. Kontakt med fagmiljø for å sikre utvikling av relevante bibliotektjenester. Bidra i arbeidet med å videreutvikle tjenestetilbudet som seksjonen forvalter. Bidra i og delta i nasjonale nettverk innen eget ansvarsområde. Skranke- og veiledningsarbeid Kvalifikasjonskrav Høyere utdanning, minimum på mastergrads nivå. Det er en fordel med helse-, pedagogikk og/eller teknologifag i fagkretsen. God IT - kompetanse og kjennskap til digitale verktøy og tjenester i akademia Det er en fordel med erfaring fra digital formidling og kommunikasjon, videoproduksjon og digitale sosiale medier. God skriftlig og muntlig språkkunnskap i norsk og engelsk. Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, og gode resultater fra relevant skriftlig og muntlig formidling. Det er ønskelig at den som tilsettes har erfaring med undervisning. Det er ønskelig med kunnskap om aktuelle verktøy og læringsressurser innenfor helse - og/eller lærerutdanningsfag. Kunnskap om offentlig forvaltning og erfaring fra universitets-/høgskolesektoren med teambasert arbeidsform, helst i fag- og forskningsbibliotek, er en fordel. Det er en fordel med god kjennskap til akademisk publisering, publiseringskanaler og åpen forskning. Personlige egenskaper Engasjement og evne til å ta initiativ. Høy arbeidskapasitet og endringsvilje kombinert med gjennomføringsevne innen frister. Serviceinnstilt og fleksibel. Gode samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig og strukturert. God formidlingsevne og lyst og vilje til å drive formidling og veiledning. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Lønn og arbeidsvilkår Vi tilbyr Vi tilbyr den rette medarbeideren en utfordrende jobb i et faglig variert miljø, med god mulighet for personlig utvikling. Nord universitet har velorganiserte arbeidsforhold og gode velferdsordninger. Stillingen lønnes i Statens regulativ kode 1199 universitetsbibliotekar (LR 25) kr 412 600 – 567 100, alternativt kode 1200 førstebibliotekar (LR24) for søker med ph.-d.-grad, kr 486 100 – 621 800, etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Som ansatt ved Nord universitet får du medlemskap i Statens pensjonskasse samt andre velferdsgoder. God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø En arbeidsplass i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Aktivt bedriftsidrettslag Generell informasjon Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Nord universitet, herunder også universitetsbiblioteket, er en institusjon i utvikling. Den som tilsettes må påregne at oppgavene som ligger til stilingen vil kunne endres over tid. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Kontakt Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for lærings- og forskningstjenester, Anders Moe tlf. 75517598, e-post  anders.moe@nord.no  , eller biblioteksjef Berit Eliassen, tlf. 77517328, e-post:  berit.eliassen@nord.no Søknad Søknad m/cv, kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 04.03.2018. All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. Refnr. 30077098 Søknadsfrist: 04.03.2018
Nord universitet Nord-Trøndelag, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 11.03.2018 Det er ledig inntil fire faste lærarstillingar i nyoppretta vikarbank for grunnskulane i Vanylven kommune frå 01.08.2018. Kommunen har tre grunnskular; Myklebust skule, Fiskå skule og Åheim skule. Meir informasjon om skulane våre finn du på heimesidene til skulane:  https://www.vanylven.kommune.no/kultur-og-oppvekst/   StillingsID 531 Vanylven kommune opprettar frå skuleåret 2018 – 2019 vikarbank for grunnskulane i kommunen. Kommunen har gjennom skuleåret behov for kvalifiserte og erfarne vikarar.  Dei seinare åra har det vore utfordringar med å skaffe slikt personale ved både korttids og langtidsfråvær. For å hjelpe på situasjonen ønskjer Vanylven kommune å etablere eigen vikarbank med godt kvalifiserte lærarar. Tilsette i vikarbanken blir fast tilsette i Vanylven kommune og vil i tillegg til ordinær lærarlønn få utbetalt kontaktlærartillegg (pr. 01.08.18, kr. 23 000,-). Oppmøtestad er rådhuset i Vanylven kommune i Fiskå sentrum. Du må være innstilt på både korte og lengre periodar på skulane i kommunen. Krav og ynskje til stillingane: allmennlærarutdanning/grunnskulelærarutdanning 1-7 eller 5-10 ønskjeleg med minimum 30/60 studiepoeng i basisfag anna relevant utdanning ønskjeleg med erfaring frå læraryrket god pedagogisk digital kompetanse personlege eigenskapar vil bli vektlagt Vi søkjer deg som er: ein klar og tydelig klasseleiar utviklings- og løysingsorientert omgjengelig, initiativrik og fleksibel flink til å planlegge og gjennomføre undervisning opptatt av elevenes læringsutvikling og elevvurdering bidragsyter til eit godt arbeidsmiljø Opplysningar om stillingane får du med kommunalsjef Frode Vik,  frode.vik@vanylven.kommune.no ,  tlf. 70030005. Løn og tilsetting på kommunale vilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Vanylven kommune har gode rekrutteringstiltak, sjå meir på heimesida. God pensjonsordning. Søknad skal sendast på kommunen sitt søknadsskjema som du finn til høgre på sida her.  CV skal fyllast inn i søknaden. Gjer vel å oppgje referansar. Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju. Tilsetting vil skje med atterhald om politisk godkjenning.
Vanylven kommune Vanylven, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 11.03.2018 Det er ledig inntil fire stillingar som lærar for fast tilsetting og vikariat i Vanylven kommune frå 01.08.2018. Kommunen har tre grunnskular; Myklebust skule, Fiskå skule og Åheim skule. Meir informasjon om skulane våre finn du på heimesidene til skulane:  https://www.vanylven.kommune.no/kultur-og-oppvekst/   StillingsID 529 Vanylven kommune er med i pulje 7 i den nasjonale satsinga vurdering for læring. Vi har fokus på mestring, utvikling, erfaringsdeling og samarbeid mellom skulane våre. Vi ønskjer tilsette med god klasseleiing, samarbeidsevne, god fagleg kompetanse og evne til å være med å skape ein felles skule i utvikling. Grunnskulane i Vanylven treng lærarar med godkjent kompetanse for dei ulike trinna, og då særleg fagkompetanse innan spesialpedagogikk, musikk, kroppsøving, engelsk, matematikk og norsk. Krav og ynskje til stillingane: allmennlærarutdanning/grunnskulelærarutdanning 1-7 eller 5-10 ønskjeleg med minimum 30/60 studiepoeng i basisfag anna relevant utdanning ønskjeleg med erfaring frå læraryrket god pedagogisk digital kompetanse personlege eigenskapar vil bli vektlagt Vi søkjer deg som er: utviklings- og løysingsorientert ein klar og tydelig klasseleder god til å tenkje heilskapleg rundt barns oppvekstmiljø omgjengelig, initiativrik og fleksibel flink til å planlegge og gjennomføre undervisning opptatt av elevenes læringsutvikling og elevvurdering bidragsyter til eit godt arbeidsmiljø Opplysningar om stillingane får du med kommunalsjef Frode Vik,  frode.vik@vanylven.kommune.no ,  tlf. 70030005. Løn og tilsetting på kommunale vilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Vanylven kommune har gode rekrutteringstiltak, sjå meir på heimesida. God pensjonsordning. Søknad skal sendast på kommunen sitt søknadsskjema som du finn til høgre på sida her. CV skal fyllast inn i søknaden. Gjer vel å oppgje referansar. Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju.
Vanylven kommune Vanylven, Norge
16/02/2018
SØKNADSFRIST: 11.03.2018 Det er ledig inntil tre stillingar som pedagogisk leiar/barnehagelærar for fast tilsetting og vikariat i Vanylven kommune frå 01.08.2018. Kommunen har to kommunale barnehagar, Syvde barnehage og Åheim barnehage. Meir informasjon om barnehagane våre finn du på  https://www.vanylven.kommune.no/kultur-og-oppvekst/   StillingsID 532 Søknadsfrist 11.03.18  Barnehagane i Vanylven kommune har fokus på leiarutvikling, det lærande møte, og implementering av ny rammeplan for barnehagar.  Vi har fokus på tidleg innsats, utvikling, erfaringsdeling og samarbeid mellom barnehagane våre. Vi ynskjer tilsette med gode samarbeidsevner, god fagleg kompetanse og evne til å være med å skape ein felles barnehagesektor i utvikling. Barnehagane i Vanylven treng utdanna barnehagelærarar, men andre med minst treårig anna barnefagleg høgskuleutdanning kan også søkje. Det er ønskjeleg med kompetanse innan estetiske fag, friluftsliv, kompetanse for mangfald, språk, IKT og realfag. Vanylven kommune sin visjon for barn og unge er «i tryggleik og trivsel». Visjonen skal vere ei inspirasjonskjelde for alle tilsette i sektoren vår. I barnehagane vert det arbeidd med å ta i vare og vidareutvikle gode læringsmiljø som sikrar barna ei god psykisk og fysisk helse ved gode relasjonar og med mål om å meistre eige liv. Vi søker personar som har slike kvalifikasjonar:  godkjent utdanning som barnehagelærar anna treårig barnefagleg høgskuleutdanning rettleiingskompetanse det er ønskjeleg med erfaring som pedagogisk leiar Vi søker personar som:  har evne til å bygge gode relasjonar  gode evner til kommunikasjon er engasjerte og motiverte i arbeid med barn  er tydelege vaksne  er utviklingsorienterte og kreative søker tett samarbeid for å nå felles mål  Vi kan tilby:  utfordrande og spanande oppgåver i barnehagar i utvikling  eit kreativt og samarbeidande miljø  gode høve for fagleg utvikling minimum 5 timar ubunden tid Opplysningar om stillingane får du med rådgjevar barnehage Beate Farestveit Brandal, tlf. 70030033/46664251.  beate.farestveit.brandal@vanylven.kommune.no  eller kommunalsjef Frode Vik, tlf. 70030005.  frode.vik@vanylven.kommune.no Løn og tilsetting på kommunale vilkår etter gjeldande lov- og avtaleverk. Vanylven kommune har gode rekrutteringstiltak, sjå meir på heimesida. God pensjonsordning. Søknad skal sendast på kommunen sitt søknadsskjema som du finn til høgre på sida her. CV skal fyllast inn i søknaden. Gjer vel å oppgje referansar. Aktuelle søkjarar blir kalla inn til intervju. Tilsetting vil skje med atterhald om politisk godkjenning.  
Vanylven kommune Vanylven, Norge