Ledige stillinger:
Klar for ny jobb?

Nyeste stillingsutlysninger

16/03/2018
SØKNADSFRIST: 06.04.2018 Den ledige stillingen hører til IKT, som i dag er en stabsfunksjon under embetsledelsen. IKT-staben har 5 ansatte samt en lærling, og ledes av en fagdirektør. I tillegg til drift av IKT hos Fylkesmannen i Hedmark har seksjonen omfattende og raskt økende driftsansvar for infrastruktur og tjenester for alle embetene, tilknyttet fylkesmennenes regionale informasjonsnett (FRI). Fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland slås sammen fra 01.01.2019, med hovedkontor på Lillehammer. Det foreligger i tillegg planer om etablering av en felles organisasjon for de administrative tjenestene i fylkesmannsembetene (Fylkesmennenes fellesadministrasjon, FMFA). IKT inngår i denne etableringen, og arbeidsgiver må forventes å være FMFA fra 01.01.2019. Kontorsted for IKT vil trolig fortsatt bli Hamar. Fylkesmannen benytter nettverkskomponenter fra Cisco, Check Point og Pulse Secure. VMware virtualiseringsplattform, med tilknyttede backup og lagringsløsninger fra Veeam og EMC. Fylkesmannen har driftsansvar for ca. 50 Check Point brannvegger i VPN løsning. Det finnes en rekke sentrale tjenester knyttet opp mot MS Active Directory, og flere betydelige nettverkstjenester på Linux plattform. Av tyngre tjenester på Linux nevnes SMTP tjenester, og offentlig DNS hosting. Av tyngre Windows baserte tjenester nevnes særlig Exchange 2016 i DAG og Skype for Business tilknyttet IPT. Fylkesmannen har for øvrig en allsidig databaseplattform basert på Oracle, MS SQL, MySQL og Postgre. Arbeidsoppgaver Drift og utvikling av fylkesmennenes regionale informasjonsnett, herunder drift av nettverkskomponenter og sikkerhetsløsninger. Drift av fysiske og virtuelle Linux og Windows servere Drift av lagrings- og backupløsninger. Utarbeide og vedlikeholde teknisk systemdokumentasjon Delta i IKT stabens øvrige oppgaver Deltagelse i prosjekter må påregnes Personlige egenskaper Service- og løsningsorientert Strukturert og ryddig God samarbeidsevne Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver God skriftlig og muntlig fremstillingseve Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Kvalifikasjoner Solid, allsidig og dokumentert erfaring med drift av IKT infrastruktur, minimum 5 års erfaring. Relevant høyere utdanning Lang og allsidig erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning God erfaring med flere av produktene/løsningene som er beskrevet i innledningen Bred erfaring med drift og utvikling av Microsoft sine serverløsninger Høy kompetanse på nettverk og design av nettverk. Sertifisering i CCNA Routing and Switching og CCNA Security eller lignende er ønskelig Sertifiseringer innen noen av de andre fagfeltene vil også være en fordel Gode kommunikasjonsevner, både i forhold til intern og ekstern kommunikasjon Stillingen lønnes som rådgiver kr 520 000 - 570 000, eller seniorrådgiver kr 540 000- 625 000. Medlemskap i Statens pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid. Tilsetting skjer etter gjeldene lover, instrukser og reglement. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25. Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fagdirektør Tore Friis tlf 62551058 / 95897833
Fylkesmannen i Hedmark Hamar, Norge
15/03/2018
SØKNADSFRIST: 06.04.2018 Som næringssjef hos oss vil du få en sentral og viktig rolle i kommunens arbeid for en positiv nærings- og samfunnsutvikling i kommunen og i regionen. I dette arbeidet vil du jobbe tett sammen med administrativ og politisk ledelse (bla. ordfører og rådmann).   Arbeidsoppgaver • Være tilrettelegger, pådriver og støttespiller for kommunens og regionens næringsliv. Dette omfatter stor grad av utadrettet, proaktiv og «oppsøkende» virksomhet. • Bidra til at Risør kommune og regionen Østre-Agder framstår som et attraktivt sted å etablere, drive og utvikle næringsvirksomhet. • Være Risør kommune sin representant i Østre Agder sitt næringsnettverk og i Næringsfondet for Østregionen • Være rådgiver, utreder og saksbehandler for rådmann og folkevalgte organ for saker som omhandler nærings- og samfunnsutvikling. • Hovedansvar for oppfølging og videreutvikling av regionens strategiske næringsplan • Følge opp og videreutvikle næringsfaglige områder i kommunens planverk.  Kvalifikasjoner/ egenskaper • Du må ha relevant erfaring fra fagområdet samfunns- og næringsutvikling (offentlig- og/eller privat område) • Vi vil legge stor vekt på graden av engasjement, på evnen til å jobbe selvstendig, ta egne initiativ og til å  gjennomføre. • Du må være god til å engasjere og til å bygge relasjoner, og du må like utadrettet arbeid • Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne • Det er ønskelig med utdanning på høyskolenivå som er relevant for fagområdet. • Det er ønskelig med erfaring fra prosess- og prosjektarbeid og arbeid med entreprenørskap og nyskaping. Vi tilbyr • Godt faglig og sosialt arbeidsmiljø • Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger. Se fullstendig utlysningstekst og søk på stillingen ved å gå inn på vår hjemmeside,  www.risor.kommune.no  (under ledige stillinger) Søknadsfrist: 06.04.2018 Ønsker du å vite mer om stillingen, ta kontakt med: Rådmann Trond Aslaksen Tlf. 414 21 414 E-post:  trond.aslaksen@risor.kommune.no Kommunalsjef Nils Martin Andersen, Tlf. 958 79 457 E-post:  nils.martin.andersen@risor.kommune.no Elektronisk søknadsskjema Vi benytter elektronisk søknadsskjema (trykk på knappen "Søk nå" på denne siden). Søkerliste og offentlighet Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i  Offentlighetsloven . Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Politiattest - Vandelsattest Noen stillinger krever at det leveres politiattest. På  hjemmesiden til politiet  kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema. Flytte til Risør? Tenker du å flytte til Risør? Ta gjerne en titt under menypunktet " Finnes i Risør ".
Risør kommune Risør, Norge
15/03/2018
SØKNADSFRIST: 02.04.2018 Enhet for plan- og utbygging har ledig fast stilling for oppmålingsinegniør med aktuelle oppgaver/ansvarsområder innenfor oppmåling og geodataforvaltning.   Dette er en selvstendig stilling med hovedansvar for saksbehandling etter matrikkelloven og for geodataforvaltning. Stillingen inngår i enhet for plan og utbygging med til sammen ca. 10 årsverk innenfor byggesak, plansak, oppmåling og landbruk.  Vi ønsker søkere med høyere utdanning innen oppmåling og geodataforvaltning og med erfaring innenfor fagområdet. Det er viktig med gode datakunnskaper og god kjennskap til matrikkelloven, plan- og bygningsloven og geodataforvaltning. Arbeidsoppgaver: Saksbehandling og veiledning innenfor tjenester etter matrikkelloven Oppdatering og kvalitetssikring av geodata Deltakelse og samordning av enhetens tjenesteproduksjon Oppmåling, Geodataforvaltning og GisLine Kvalifikasjoner: Utdanning på høyskole eller universitetsnivå innen aktuelle fagområder. Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende stilling samt med saksbehandlingsverktøyet Public 360 Personlige egenskaper: Nøyaktig, utviklingsorientert, selvstendig og serviceinnstilt Har evner og lyst til å delta i utvikling av tjenesteområdet Vi tilbyr: Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver Et tverrfaglig arbeidsmiljø hvor det satses på samarbeid, personlig og faglig utvikling Fleksibel arbeidstidsordning med kjernetid Arbeids- og lønnsbetingelser iht. gjeldende lover og tariffavtaler Vennesla kommune med sine 14 500 innbyggere er en kommune i vekst med en offensiv satsing på samfunnsutvikling og levekår. Kommunen ligger sentralt i Vest-Agder med administrasjonssenter 17 km nord for regionsenteret og universitetsbyen Kristiansand. Kommunen har et godt kommunalt servicetilbud og gode muligheter for kultur- og fritidsaktiviteter. Særlig er kommunen kjent for friluftsliv i naturskjønne omgivelser med bl. a. laksefiske i elva Otra og utmerkede skiløyper i omegn. Kontaktinfo: Eivind Mauland Enhetsleder Telefon: 38 13 73 78 eivind.mauland@vennesla.komune.no
Vennesla kommune Vennesla, Norge
15/03/2018
SØKNADSFRIST: 22.04.2018 Sørli Boliger er en heldøgns bolig for mennesker med nedsatt funksjonsevne - for tiden med 7 faste beboere + noe avlastning. Boligen har ca 26 årsverk. Den er underlagt Tjenesten for funksjonshemmede. Tjenesten er under stadig utvikling og vil ha vesentlig flere brukere de nærmeste årene. Vi står overfor store omstillinger. Den nye lederen vil være en del av ledergruppa i tjenesten og få ta del i omstillingsarbeidet. Arbeidsoppgaver/arbeidsområder Personalledelse Økonomi- og budsjettarbeid Overordnet faglig ansvar for tilbudet til brukerne Samarbeid med interne og eksterne aktører Nødvendig kompetanse 3-årig høyskoleutdanning innen helse og sosial - fortrinnsvis vernepleier eller sykepleier Erfaring fra arbeid med mennesker med nedsatt funksjonsevne Ledererfaring vil bli høyt vektlagt (personalledelse, budsjett- og fagansvar) Lederutdanning ønskelig Erfaring i bruk av fagsystemer Kjennskap til aktuelt lovverk, f.eks KHOL kap 9 Nødvendige personlige egenskaper Selvstendighet Gode samarbeidsevner Entusiasme Pålitelighet Evne til å være klar og tydelig God kommunikasjonsevne Ærlighet/åpenhet Vi kan tilby Trivelige arbeidskollegaer med fokus på godt arbeidsmiljø God pensjonsordning Fri gruppelivs- og yrkesskadeforsikring Lønn etter avtale Kompetanseutvikling Spennende og varierte arbeidsoppgaver Informasjon om stillingen Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før ansettelse Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler Iflg. Offentleglova §25 skal det tungtveiende grunner til å skjerme søkere fra offentlig søkerliste Søknad sendes Vi har elektronisk søknadsbehandling Kontakter Navn: Nette Lunde Mobil: 90972212 Arbeid: 63887530 Navn: Eli Margrethe Mehus Mobil: 41654875 Arbeid: 63882890
Fet kommune Fet, Norge
15/03/2018
       SØKNADSFRIST: 01.04.2018 Stillinga er knytt til NAV sitt oppfølgingssteam, og har resultatansvar for teamet si måloppnåing. I dette ligg at ein vert organisatorisk og fagleg leiar for dei tilsette i oppfølgingsteamet. I tillegg vert ein stedfortredar for NAV-leiar. Det er ei kommunal stilling, men teamet har både kommunalt og statleg tilsette og resultatkrav. Stillinga rapporterer til NAV-leiar. Den administrative delen av stillinga vil utgjere inntil 40% stilling, resterande ressurs skal nyttast til sakshandsaming og oppfølging av teamet sine brukarar. Vi søkjer deg som vil vere med å utvikle tenestene våre vidare. Kvalifikasjonar - Minimum 3-årig høgskule- eller universitetsutdanning - Leiarkompetanse/ leiarerfaring - Relevant arbeidserfaring - God skriftleg og munnleg framstillingsevne - God brukarkompetanse innan IKT - Førarkort for bil Vi legg stor vekt på personlege eigenskapar som - Kunne arbeide i samsvar med NAV og Kvinnherad kommune sine verdigrunnlag - Ha evne til å arbeide målretta og strukturert, sjølvstendig og i team - Bidra til utvikling av tenestene i samsvar med organisasjonen sine målsettingar - Meistre å ta avgjerder og gjennomføre desse i samsvar med organisasjonen sine målsettingar - Ha god kommunikasjonsevne og gode samarbeidsevner også på tvers av team og tenester - Søkjar må kunne inspirere medarbeidarane til å jobbe mot felles mål - Kunne utvikle gode relasjonar og stimulere til å skape eit godt arbeidsmiljø - Vere tydeleg, løysingsorientert og fleksibel - God kjennskap til lovverk og erfaring frå sakshandsaming Vi tilbyr - Spanande og meiningsfylte arbeidsoppgåver innafor eit viktig samfunnsområde - Aktive og engasjerte kollegaer - Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø - Løn etter kvalifikasjonar og avtale - God pensjonsordning gjennom KLP Søknad vert å senda Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert. Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Kontakter Navn: Arild Berg Tittel: NAV-leiar E-post: arild.berg@nav.no Arbeid: 41607920
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge
15/03/2018
SØKNADSFRIST: 04.04.2018 Kvinnherad kommune treng sjukepleiarar og vernepleiarar Kommunen treng fleire sjukepleiarar og vernepleiarar innanfor sjukheimane, heimesjukepleie og i bufellesskap for ulike målgrupper. Stillingane er i utgongspunktet 100%, men kan tilpassast individuelle behov. Tilsetjing vil skje fortløpande. Er de fleire i familien med slik utdanning er det ein unik moglegheit til å få jobb i same kommune. Kommunen nyttar seg av ulike turnusordningar. Vi tilbyr Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML. Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP. Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd. Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø. Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar. Kommunen kan bidra med å skaffe bustad. Det er god barnehagedekning i kommunen. Kvalifikasjonar Vi søkjer etter offentleg godkjente sjukepleiarar og vernepleiarar. Søknad vert å senda Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju). Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert. Det er krav om gyldig politiattest før du tiltrer i stillinga. Kravet er heimla i lov om barnevern § 6.10, opplæringslova § 10.9, lov om barnehagar § 19, Helsepersonellova § 20 og helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Kontakter Navn: Bjørg Wangensten Tittel: Sektorleiar E-post: bjorg.wangensten@kvinnherad.kommune.no Arbeid: 91327349
Kvinnherad kommune Kvinnherad, Norge
15/03/2018
SØKNADSFRIST: 04.04.2018 Vår kommuneoverlege går av med pensjon og vi søker derfor etter  kommuneoverlege i Brønnøy kommune.   Om stillingen:   Stillingen kan kombineres med fastlegehjemmel, herav 50 % kommuneoverlege og fastlegehjemmel med listetak på 520 pasienter (50 % stilling). Stillingen kan også kombineres med annen allmennmedisinske offentlige oppgaver. Det forventes at kommuneoverlegen deltar i legevakt. Vi søker en engasjert og målbevisst kommuneoverlege med interesse for samfunnsmedisin. Kommuneoverlegen er viktig i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet i kommunen, i kommunal planlegging og i styringsdialog med fastlegene i kommunene.  Arbeidsoppgaver   Ny kommuneoverlege vil kunne ha innflytelse på utforming av stillingens innhold, men følgende oppgaver er sentrale: Kommuneoverlegen har arbeidsoppgaver etter gjeldede lover og forskrifter:   Helse- og omsorgstjenesteloven Smittevernloven Psykisk helsevern Folkehelseloven Helseberedskapsloven Dødsårsaksregisterloven  Medisinskfaglig rådgivning og veiledning i forbindelse med:   Oppfølging og dialog med fastlegene Bidra aktivt i kommunens utviklings- og planarbeid Medisinskfaglig samhandling med samarbeidskommuner og eksterne institusjoner Delta i kommunale råd og utvalg som kommunene finner ønskelig Medisinskfaglig rådgiver for interkommunal legevakt og FLO Planarbeid Kvalitetsarbeid Saksbehandling Formelle krav   Vi søker spesialist i samfunnsmedisin, eller spesialist i allmennmedisin med interesse for samfunnsmedisin. Lege som ikke har spesialitet kan også søke. Det forventes at søkere uten spesialitet gjennomfører spesialistutdanning. Kommunen vil legge til rette for det. Gjerne erfaring fra kommunehelsetjeneste, eller annen relevant offentlig helsetjeneste. Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Praktisk erfaring fra arbeid kommunehelsetjenesten. Følgende egenskaper vil bli vektlagt :  Gode evner i kommunikasjon og samarbeid Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert Vilje og evne til fagutvikling og forskning Vilje til og engasjement for å jobbe tverrfaglig og evne til å veilede andre Høy og fleksibel arbeidskapasitet Vi søker kandidater som har interesse for kvalitetsutvikling, og som trives med å arbeide i et hektisk fagmiljø og liker utfordringer. Du må trives med relasjonsbygging og å jobbe tverrfaglig i team.  Vi kan tilby Godt arbeidsmiljø med erfarne, kunnskapsrike og engasjerte kollegaer Utfordrende arbeidsoppgaver Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter Lønn etter avtale Gode pensjons- og forsikringsordninger Stillingstype:  Fast dagtid Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 04.04.2018   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.  Opplysninger om stillingene kan fås hos: Helse- og velferdssjef Tove K. Solli, telefon: 90954703, e-mail: tove.k.solli@bronnoy.kommune.no   Kommuneoverlege Tore Dahl, telefon 93242075, e mail: tore.dahl@bronnoy.kommune.no    
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
15/03/2018
SØKNADSFRIST: 02.04.2018 Brønnøy kommune har ledig fast stilling som sykepleier i 70 % ved hjemmebaserte tjenester avd. hjemmesykepleien sone øst. Stillingen er i turnus med helgearbeid.  Arbeidsoppgaver/ ansvar: - Daglig oppfølging av pasienter - Sykepleiefaglig ansvar for pasienter - Oppfølging av individuelle tiltaksplaner - Kvalitetsutvikling av tjenesten - Pleie og omsorg   Kvalifikasjoner: - Sykepleier med norsk autorisasjon - Helst erfaring fra lignede arbeid - Vernepleiere oppfordres også til å søke.   Viktige egenskaper vi ønsker: - Det forventes at du takler et aktivt miljø - Du må ha evne til å prioritere egne og avdelingens oppgaver - Du må ha gode ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid - Evne til å jobbe selvstendig og målrettet - Gode kunnskaper innen IKT og dokumentasjon - Godt humør i en hektisk hverdag - Vilje og evne til å veilede, undervise og skape faglig engasjement   Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon  Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 02.04.2018   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nærmere opplysninger om stillingen fås av: Rita Engelsnes, avdelingsleder hjemmesykepleien sone øst, tlf.: 75 01 23 40 / 90 96 94 84 Tonje Johansen, pleie- og omsorgssjef, tlf.:75 01 29 02 / 99 25 37 06
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
15/03/2018
SØKNADSFRIST: 02.04.2018 Brønnøy kommune har 2 stk 70 % faste stillinger ledig i hjemmehjelpstjenesten. Stillingene er i turnus med helgearbeid i bolig eller hjemmesykepleie.   Arbeidsoppgaver/ansvar: - Yte bistand til personer som trenger hjelp til dagliglivets gjøremål - Nødvendig rengjøring av brukerens hus, som gulvvask, støvsuging, sengeskift etc. - Pleie og omsorg   Ønskede kvalifikasjoner: - Fagbrev innen helsefag/renhold - Erfaring fra lignende arbeid - Må kunne jobbe selvstendig og være ansvarsbevisst - Ha godt humør og være omgjengelig - Ta ansvar for å lage et godt arbeidsmiljø - Ha fokus på hverdagsmestring - Personlig egnethet - Kunne beherske data og bruke Gerica i dokumentasjon - Det forventes at du takler et aktivt miljø - Du må ha gode ferdigheter i kommunikasjon og samarbeid - Søker må ha førerkort og kunne disponere egen bil   Stillingene ønskes besatt snarest.   Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon    Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller trinn 3 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 02.04.2018   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nærmere opplysninger om stillingen fås av: Svanhild Wik Stangnes, avdelingsleder hjemmehjelpstjenesten, tlf.: 75 01 29 03 Tonje Johansen, pleie- og omsorgssjef, tlf.: 75 01 29 02 / 99 25 37 06
Brønnøy kommune Brønnøy, Norge
15/03/2018
SØKNADSFRIST: 04.04.2018 100% fast stilling Vi søker Vi søker etter medarbeider som har hovedansvaret for behandling av plansaker, og som også kan ta andre oppgaver etter plan og bygningsloven, matrikkelloven og/ eller forurensingsloven. Vi bruker ESA som saksbehandlerverktøy og GisLine som kartverktøy. Du blir en del av et team sammen med byggesak og kart og oppmåling. De kommunale plansakene planlegges av det interkommunale Plankontoret. Vi jobber for en god utvikling på vegne av kommunestyret i dialog med regionale og statlige myndigheter. Du vil få et godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer.  Hovedarbeidsområder Behandling av plansaker som også legges fram i de politiske utvalgene Varierte oppgaver innen forvaltning av plan- og bygningsloven, matrikkellov og forurensingsloven Arbeide med GIS og database Veiledning av publikum Andre oppgaver kan tilkomme Ønskede kvalifikasjoner Høyere utdanning eller annen relevant utdanning  Kunnskap om relevant lovverk og planprosesser  Lang relevant erfaring kan erstatte manglende formell utdanning Strukturert og systematisk Serviceinnstilt og målrettet med god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne  Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Gode utviklings- og læringsmuligheter gjennom selvstendig og utfordrende arbeidsoppgaver God veiledning gjennom teamarbeid  Behjelpelig med å skaffe bolig Lønn etter avtale God pensjons- og forsikringsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke  skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Lill Hemmingsen Bøe Tittel: Ass.rådmann E-post: lill.boe@rennebu.kommune.no Arbeid: 72428113 Navn: Per Ivar Wold Tittel: Personalrådgiver E-post: per.ivar.wold@rennebu.kommune.no Mobil: 45007676 Arbeid:72428118
Rennebu kommune Rennebu, Norge